Aktywny Absolwent

Insty­tut Tyflo­lo­gicz­ny PZN zapra­sza do udzia­łu w pro­jek­cie „Aktyw­ny Absol­went” współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków PFRON, reali­zo­wa­ne­go w ramach pilo­ta­żo­we­go pro­gra­mu „ Absol­went”.

Pro­jekt skie­ro­wa­ny jest do osób nie­ak­tyw­nych zawo­do­wo, któ­re speł­nia­ją łącz­nie poniż­sze warun­ki:

  • posia­da­ją orze­cze­nie o umiar­ko­wa­nym lub znacz­nym stop­niu nie­peł­no­spraw­no­ści wzro­ko­wej,
  • są stu­den­ta­mi ostat­nie­go roku lub absol­wen­ta­mi uczel­ni wyż­szych w ostat­nich dwóch latach (wszel­kie­go rodza­ju stu­dia: licen­cjac­kie, magi­ster­skie, pody­plo­mo­we, dok­to­ranc­kie)
  • są miesz­kań­ca­mi woj. mazo­wiec­kie­go.

Celem pro­jek­tu jest pomoc w zna­le­zie­niu zatrud­nie­nia.

Uczest­ni­kom  ofe­ru­je­my:

  • szko­le­nia i kur­sy zawo­do­we,
  • naukę języ­ków obcych,
  • płat­ne sta­że zawo­do­we,
  • doradz­two i coaching.

Oso­by zain­te­re­so­wa­ne  powin­ny wypeł­nić for­mu­larz  rekru­ta­cyj­ny i prze­słać go na adres aktywnyabsolwent@​pzn.​org.​pl.

For­mu­larz znaj­du­je się do pobra­nia na stro­nie pzn​.org​.pl/​a​k​t​y​w​n​y​-​a​b​s​o​l​w​e​nt/ w sek­cji Pli­ki do pobra­nia

We wszyst­kich spra­wach dot. pro­jek­tu „Aktyw­ny Absol­went” moż­na kon­tak­to­wać się z nami rów­nież tele­fo­nicz­nie pod nr tel. 22 635 60 38 lub 22 831 22 71 wew. 255.

Zapra­sza­my do udzia­łu w pro­jek­cie