płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak

Rektor-Komendant

Absol­went Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, któ­rą ukoń­czył z I loka­tą w 2004 r. na Wydzia­le Elek­tro­ni­ki, w dzie­dzi­nie elek­tro­ni­ka i spe­cjal­no­ści opto­elek­tro­ni­ka oraz stu­diów pody­plo­mo­wych na Wydzia­le Cyber­ne­ty­ki WAT w zakre­sie inte­gra­cji euro­pej­skiej i bez­pie­czeń­stwa mię­dzy­na­ro­do­we­go. Zawo­do­wą służ­bę woj­sko­wą roz­po­czął w 2004 r. w 3 Puł­ku Dro­go­wo-Mosto­wym w Chełm­nie na sta­no­wi­sku dowód­cy plu­to­nu w kom­pa­nii remon­to­wej. W latach 2005–2008 odby­wał stu­dia dok­to­ranc­kie na Uni­wer­sy­te­cie Sta­no­wym w Kolo­ra­do w Sta­nach Zjed­no­czo­nych, gdzie w 2008 r. uzy­skał sto­pień nauko­wy dok­to­ra. W 2009 r. roz­po­czął peł­nie­nie służ­by woj­sko­wej w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w Insty­tu­cie Opto­elek­tro­ni­ki jako kolej­no: star­szy inży­nier, asy­stent, adiunkt, pro­fe­sor nad­zwy­czaj­ny i pro­fe­sor. W 2013 r. uzy­skał sto­pień nauko­wy dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go inży­nie­ra na Wydzia­le Fizy­ki Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go. Decy­zją z dnia 30 lip­ca 2018 roku Pre­zy­dent Rzecz­po­spo­li­tej Pol­skiej nadał mu tytuł pro­fe­so­ra nauk tech­nicz­nych.

Autor i współ­au­tor 1 książ­ki, 11 roz­dzia­łów w mono­gra­fiach, 114 publi­ka­cji z listy fila­del­fij­skiej, 120 arty­ku­łów z innych cza­so­pism recen­zo­wa­nych oraz ponad 330 abs­trak­tów kon­fe­ren­cyj­nych. W swo­ich publi­ka­cjach poru­sza zagad­nie­nia zwią­za­ne z opra­co­wy­wa­niem nowych źró­deł lase­ro­wo-pla­zmo­wych do gene­ra­cji pro­mie­nio­wa­nia z zakre­su skraj­ne­go nad­fio­le­tu i mięk­kie­go pro­mie­nio­wa­nia rent­ge­now­skie­go do zasto­so­wań w nano­obra­zo­wa­niu, holo­gra­fii, spek­tro­sko­pii absorp­cyj­nej, optycz­nej kohe­rent­nej tomo­gra­fii, czy też radio­bio­lo­gii. Uczest­ni­czył w wie­lu kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych kon­fe­ren­cjach nauko­wych, w tym w ponad 30 jako zapro­szo­ny pre­le­gent (invi­ted spe­aker). Czło­nek kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych towa­rzystw nauko­wych, m.in. Aka­de­mii Mło­dych Uczo­nych Pol­skiej Aka­de­mii Nauk, Komi­te­tu Metro­lo­gii i Apa­ra­tu­ry Nauko­wej PAN, Komi­te­tu Elek­tro­ni­ki i Tele­ko­mu­ni­ka­cji PAN, Ame­ry­kań­skie­go Towa­rzy­stwa Che­micz­ne­go ACS, Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Pro­mie­nio­wa­nia Syn­chro­tro­no­we­go PTPS. Od 2017 r. edy­tor tema­tycz­ny w cza­so­pi­śmie „Applied Optics”. Pod­czas swo­jej karie­ry nauko­wej kie­ro­wał 7 pro­jek­ta­mi, m.in. finan­so­wa­ny­mi przez Naro­do­we Cen­trum Nauki i Naro­do­we Cen­trum Badań i Roz­wo­ju (pro­gram LIDER). Jako wyko­naw­ca brał też udział w 17 innych pro­jek­tach kra­jo­wych, zagra­nicz­nych i mię­dzy­na­ro­do­wych. Sty­pen­dy­sta Fun­da­cji na rzecz Nauki Pol­skiej (2009–2011) i Mini­ster­stwa Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go (2011–2014). Lau­re­at wie­lu nagród. Za dzia­łal­ność nauko­wą i woj­sko­wą płk prof. dr hab. inż. Prze­my­sław Wachu­lak otrzy­mał nagro­dę R&D 100 (USA, 2008), Medal Mło­de­go Uczo­ne­go (2014), srebr­ny Medal za Zasłu­gi dla Obron­no­ści Kra­ju (2014), Medal Zasłu­żo­ny Żoł­nierz Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej III kla­sy (2018), srebr­ny Medal Siły Zbroj­ne w Służ­bie Ojczy­zny (2018) oraz nagro­dę Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej (2013 i 2019).