gen. bryg. prof. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek

Rektor-Komendant

Absol­went Wyż­szej Szko­ły Ofi­cer­skiej Wojsk Pan­cer­nych i Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Służ­bę zawo­do­wą roz­po­czął w 15 Puł­ku Czoł­gów. Umie­jęt­no­ści dowód­cze zdo­by­wał dowo­dząc kolej­no: plu­to­nem, kom­pa­nią i bata­lio­nem a doświad­cze­nie dydak­tycz­ne pra­cu­jąc jako nauczy­ciel aka­de­mic­ki w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. W latach 2005 – 2008 Szef Logi­sty­ki Urzę­du MON. W latach 2008 – 2012 zastęp­ca rek­to­ra WAT a w kaden­cji 2012 – 2016 r. pro­rek­tor ds. woj­sko­wych tej­że uczel­ni. Sto­pień nauko­wy dok­to­ra uzy­skał na Uni­wer­sy­te­cie Marii Curie-Skło­dow­skiej a sto­pień dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go w dys­cy­pli­nie nauki o bez­pie­czeń­stwie w Aka­de­mii Obro­ny Naro­do­wej. Jest auto­rem lub redak­to­rem nauko­wym kil­ku­na­stu mono­gra­fii i ponad sie­dem­dzie­się­ciu innych publi­ka­cji, w któ­rych poru­sza zagad­nie­nia zwią­za­ne z kon­flik­ta­mi zbroj­ny­mi, zarzą­dza­niem w sytu­acjach kry­zy­so­wych oraz wyko­rzy­sta­niem sił zbroj­nych i tech­ni­ki woj­sko­wej w neu­tra­li­za­cji zagro­żeń mili­tar­nych i nie­mi­li­tar­nych. Od roku 2016 jest rek­to­rem-komen­dan­tem Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Posta­no­wie­niem z dnia 28 listo­pa­da 2019 roku Pre­zy­dent Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej nadał mu tytuł pro­fe­so­ra.