płk dr inż. Artur Król

Prorektor ds. wojskowych

Absol­went Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej na kie­run­ku mecha­ni­ka i budo­wa maszyn (1995 r.) . Po rocz­nej prak­ty­ce dowód­czej i zawo­do­wej roz­po­czął pra­cę nauko­wo-dydak­tycz­ną w Wydzia­le Mecha­nicz­nym jako inży­nier, asy­stent, star­szy wykła­dow­ca, kie­row­nik labo­ra­to­rium, adiunkt, zastęp­ca dyrek­to­ra insty­tu­tu. W latach 2008 – 2015 koor­dy­na­tor kół nauko­wych stu­den­tów i współ­or­ga­ni­za­tor mię­dzy­na­ro­do­wych semi­na­riów. Jest sty­pen­dy­stą Fun­da­cji Nauki Pol­skiej (2003 – 2004 r.) dok­to­rem nauk tech­nicz­nych (2006 r.), spe­cja­li­stą w zakre­sie tri­bo­lo­gii i pły­nów eks­plo­ata­cyj­nych. Doro­bek nauko­wo-badaw­czy obej­mu­je 4 roz­dzia­ły w opra­co­wa­niach mono­gra­ficz­nych, 24 publi­ka­cji nauko­wych, 27 refe­ra­tów kon­fe­ren­cyj­nych. Jest współ­au­to­rem 7 pro­jek­tów oraz 10 eks­per­tyz i opi­nii tech­nicz­nych z zakre­su tri­bo­lo­gii. W 2016 roku objął obo­wiąz­ki pro­rek­to­ra ds. woj­sko­wych.