dr hab. inż. Marzena Tykarska, prof. WAT

Prorektor ds. studenckich

Absol­went­ka Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej na kie­run­ku inży­nie­ria mate­ria­ło­wa. W 1992 roku roz­po­czę­ła pra­cę nauko­wo-dydak­tycz­ną w WAT, począt­ko­wo jako star­szy refe­rent tech­nicz­ny, następ­nie jako asy­stent, adiunkt, pro­fe­sor nad­zwy­czaj­ny. Od 2012 roku peł­ni­ła obo­wiąz­ki pro­dzie­ka­na ds. nauko­wych Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii WAT. Obo­wiąz­ki pro­rek­to­ra ds. stu­denc­kich WAT peł­ni od 2016 roku. W 2011 roku uzy­ska­ła sto­pień dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go w dys­cy­pli­nie che­mii. Jest spe­cja­list­ką w zakre­sie fizy­ko­che­mii cie­kłych krysz­ta­łów. Doro­bek nauko­wo-badaw­czy obej­mu­je ponad 80 publi­ka­cji nauko­wych, mono­gra­fię oraz ponad 90 refe­ra­tów i komu­ni­ka­tów kon­fe­ren­cyj­nych. Jest współ­au­to­rem jed­ne­go paten­tu.