dr hab. inż. Lucjan Śnieżek, prof. WAT

Prorektor ds. rozwoju

Absol­went Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej (kie­ru­nek: pojaz­dy mecha­nicz­ne). Po dwu­let­niej prak­ty­ce dowód­czej, w 1989 roku roz­po­czął pra­cę nauko­wo-dydak­tycz­ną w WAT, począt­ko­wo jako asy­stent, następ­nie adiunkt, kie­row­nik Zakła­du Pod­staw Kon­struk­cji Maszyn i Gra­fi­ki Inży­nier­skiej, Kie­row­nik Kate­dry Budo­wy Maszyn, Dyrek­tor Insty­tu­tu Budo­wy Maszyn. Od 2016 roku peł­ni obo­wiąz­ki pro­rek­to­ra WAT ds. roz­wo­ju. Jest dok­to­rem habi­li­to­wa­nym nauk tech­nicz­nych, spe­cja­li­stą w zakre­sie wytrzy­ma­ło­ści zmę­cze­nio­wej oraz zmę­cze­nio­we­go pęka­nia meta­li i kon­struk­cji. Jego nauko­we zain­te­re­so­wa­nia sku­pia­ją się wokół badań teo­re­tycz­nych i doświad­czal­nych wła­sno­ści zmę­cze­nio­wych mate­ria­łów kon­struk­cyj­nych, mecha­ni­zmów ini­cja­cji i roz­wo­ju pęka­nia oraz pro­gno­zo­wa­nia trwa­ło­ści zmę­cze­nio­wej ele­men­tów kon­struk­cyj­nych i kon­struk­cji mecha­nicz­nych.