prof. dr hab. inż. Krzysztof Czupryński

Prorektor ds. naukowych

Absol­went kie­run­ku che­mia Wydzia­łu Che­mii i Fizy­ki Tech­nicz­nej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Sto­pień nauko­wy dok­to­ra z dzie­dzi­ny nauk che­micz­nych i sto­pień dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go nauk tech­nicz­nych uzy­skał w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Tytuł pro­fe­so­ra nauk che­micz­nych, po pro­ce­du­rze prze­pro­wa­dzo­nej w Uni­wer­sy­te­cie Wro­cław­skim, uzy­skał w 2002 roku. Jest spe­cja­li­stą w zakre­sie che­mii fizycz­nej oraz fizy­ko­che­mii cie­kłych krysz­ta­łów. Jest auto­rem ponad 130 arty­ku­łów o zasię­gu mię­dzy­na­ro­do­wym, 2 mono­gra­fii, 18 paten­tów oraz wie­lu wdro­żeń do pro­duk­cji prze­my­sło­wej. Wyni­ki tych prac były cyto­wa­ne ponad 950 razy. Był dyrek­to­rem Insty­tu­tu Che­mii, dzie­ka­nem Wydzia­łu Inży­nie­rii, Che­mii i Fizy­ki Tech­nicz­nej i Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii.