dr hab. inż. Zdzisław Bogdanowicz, prof. WAT

Prorektor ds. kształcenia

Absol­went Wydzia­łu Mecha­nicz­ne­go Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Pra­cę nauko­wo-dydak­tycz­ną w WAT roz­po­czął w 1978 roku, począt­ko­wo jako asy­stent, następ­nie adiunkt i pro­fe­sor nad­zwy­czaj­ny WAT. Kie­row­nik Zakła­du Pod­staw Kon­struk­cji Maszyn, Geo­me­trii Wykreśl­nej i Rysun­ku Tech­nicz­ne­go, pro­dzie­kan ds. dydak­tycz­nych i nauko­wych. W latach 2008 – 2016 roku peł­nił obo­wiąz­ki dzie­ka­na Wydzia­łu Mecha­nicz­ne­go. Jest spe­cja­li­stą w zakre­sie wytrzy­ma­ło­ści zmę­cze­nio­wej i mecha­ni­ki pęka­nia mate­ria­łów kon­struk­cyj­nych. Kie­ro­wał lub był głów­nym wyko­naw­cą kil­ku­na­stu pro­jek­tów badaw­czych, w tym czte­rech gran­tów, dwóch pro­jek­tów celo­wych i roz­wo­jo­wych. W dzia­łal­no­ści eks­perc­kiej opra­co­wał 26 opi­nii na potrze­by woj­ska i gospo­dar­ki naro­do­wej. Obec­nie w dorob­ku nauko­wym posia­da 2 mono­gra­fie, 160 arty­ku­łów nauko­wych i refe­ra­tów kon­fe­ren­cyj­nych.