mgr Adam Wronecki

Kanclerz

Absol­went Wyż­szej Szko­ły Ofi­cer­skiej Służb Kwa­ter­mi­strzow­skich w Pozna­niu oraz Wydzia­łu Zarzą­dza­nia Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go. Pod­wyż­szał swo­je umie­jęt­no­ści w ramach pody­plo­mo­wych stu­diów w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Więk­szą część zawo­do­we­go życia zwią­za­ny z prak­tycz­ną reali­za­cją zadań logi­stycz­nych na róż­nych szcze­blach dowo­dze­nia i w róż­nych insty­tu­cjach w tym Aka­de­mia Obro­ny Naro­do­wej i Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na. Na sta­no­wi­sku Kanc­le­rza WAT od dnia 01.11.2016 r.