Strona główna » Sprawy studenckie » Znajdź stypendium dopasowane do Ciebie

Znajdź stypendium dopasowane do Ciebie

Czy wiesz, że w Pol­sce ist­nie­je ponad 370 insty­tu­cji reali­zu­ją­cych spo­łecz­ne pro­gra­my sty­pen­dial­ne? Jesteś uczniem, stu­den­tem lub dok­to­ran­tem? Pasjo­nu­jesz się spor­tem? A może masz arty­stycz­ną duszę? Sprawdź, jakie masz moż­li­wo­ści finan­so­wa­nia dal­sze­go roz­wo­ju! Pol­ska i zagra­nicz­na ofer­ta sty­pen­diów jest ogrom­na, a pro­gra­my skie­ro­wa­ne są do bar­dzo zróż­ni­co­wa­nych grup odbior­ców. 

Fun­da­cja Dobra Sieć od 10 lat aktyw­nie dzia­ła, aby infor­ma­cja o dostęp­nych pro­gra­mach sty­pen­dial­nych dotar­ła do jak naj­szer­sze­go gro­na mło­dych ludzi. Dzię­ki ser­wi­so­wi www​.moje​sty​pen​dium​.pl infor­mu­je o pro­gra­mach sty­pen­dial­nych ofe­ro­wa­nych przez sto­wa­rzy­sze­nia, fun­da­cje, samo­rzą­dy, uczel­nie i fir­my. Stro­na jest bazą aktu­al­nych ofert skie­ro­wa­nych do uczniów, stu­den­tów, dok­to­ran­tów oraz osób uta­len­to­wa­nych arty­stycz­nie lub spor­to­wo. W bazie ser­wi­su moje​sty​pen​dium​.pl zgro­ma­dzo­no do ponad 10 tysię­cy infor­ma­cji doty­czą­cych sty­pen­diów, sta­ży i kon­kur­sów!

W ser­wi­sie www​.moje​sty​pen​dium​.pl moż­na zna­leźć:

  • bazę aktu­al­nych sty­pen­diów, sta­ży i kon­kur­sów;
  • arty­ku­ły o sty­pen­diach i gran­tach;
  • wska­zów­ki, jak sta­rać się o sty­pen­dia;
  • listę orga­ni­za­to­rów pro­gra­mów sty­pen­dial­nych;
  • bada­nia ryn­ku sty­pen­dial­ne­go;
  • pora­dy dla insty­tu­cji przy­zna­ją­cych sty­pen­dia.

Zapra­sza­my do odwie­dze­nia ser­wi­su www​.moje​sty​pen​dium​.pl! Ser­wis powstał w 2006 r. Pro­wa­dzo­ny jest przez Fun­da­cję Dobra Sieć w part­ner­stwie z Pol­sko-Ame­ry­kań­ską Fun­da­cją Wol­no­ści.