Zapomogi

Infor­mu­je­my, że w związ­ku z zaist­nia­łą sytu­acją epi­de­mio­lo­gicz­ną, ist­nie­je moż­li­wość ubie­ga­nia się o zapo­mo­gę. O zapo­mo­gę może ubie­gać się stu­dent lub dok­to­rant stu­diów dok­to­ranc­kich, jeśli zna­lazł się w trud­nej sytu­acji życio­wej, spo­wo­do­wa­nej trwa­ją­cą epi­de­mią koro­na­wi­ru­sa (np. utra­ta pra­cy, brak moż­li­wo­ści pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej lub inny powód). Mak­sy­mal­na wyso­kość zapo­mo­gi to 2000 zł.  Wnio­sek o zapo­mo­gę nale­ży wypeł­nić w sys­te­mie USOS, następ­nie wydru­ko­wać, pod­pi­sać i wraz z załącz­ni­ka­mi wysłać na adres:

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na
im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go

„Dział Spraw Stu­denc­kich”
ul.
gen. Syl­we­stra Kali­skie­go 2
00 – 908 War­sza­wa 46