» » Termin kwaterowania w domach studenckich WAT

Termin kwaterowania w domach studenckich WAT

Infor­mu­je­my, że kwa­te­ro­wa­nie w domach stu­denc­kich WAT roz­po­czy­na się od 29 wrze­śnia 2018 r. i trwa do 5 paź­dzier­ni­ka 2018 r. Oso­by, któ­re nie zakwa­te­ru­ją się w domu stu­denc­kim we wska­za­nym wyżej ter­mi­nie, utra­cą przy­zna­ne im miej­sce. Jeże­li ktoś nie może zakwa­te­ro­wać się w wyżej wymie­nio­nym ter­mi­nie, winien skon­tak­to­wać się z kie­row­ni­kiem domu stu­denc­kie­go,