» » Termin kwaterowania w domach studenckich WAT

Termin kwaterowania w domach studenckich WAT

Infor­mu­je­my, że kwa­te­ro­wa­nie w domach stu­denc­kich WAT roz­pocz­nie się od 28 wrze­śnia 2017 r. Zgod­nie z „Regu­la­mi­nem przy­dzie­la­nia miejsc w domach stu­denc­kich WAT na rok aka­de­mic­ki 2017/2018”, na zakwa­te­ro­wa­nie się jest 7 dni kalen­da­rzo­wych od dnia roz­po­czę­cia kwa­te­ro­wa­nia. Nie zakwa­te­ro­wa­nie się w wyzna­czo­nym ter­mi­nie, skut­ku­je utra­tą miej­sca w domu stu­denc­kim. Jeże­li ktoś nie będzie miał moż­li­wo­ści zakwa­te­ro­wa­nia w wyzna­czo­nym ter­mi­nie, a nie chce stra­cić swo­je­go miej­sca, musi poin­for­mo­wać kie­row­ni­ka domu stu­denc­kie­go o póź­niej­szym ter­mi­nie zakwa­te­ro­wa­nia. Nale­ży jed­nak pamię­tać, że zgod­nie z „Regu­la­mi­nem domu stu­denc­kie­go WAT”, w takim wypad­ku opła­ta za zakwa­te­ro­wa­nie będzie obej­mo­wać cały mie­siąc.