Strona główna » Sprawy studenckie » Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

Do 10 paź­dzier­ni­ka war­szaw­scy stu­den­ci mogą się ubie­gać o Sty­pen­dium m.st. War­sza­wy im. Jana Paw­ła II.

Ten naj­więk­szy samo­rzą­do­wy pro­gram sty­pen­dial­ny w Pol­sce skie­ro­wa­ny jest do uczniów szkół pod­sta­wo­wych i szkół ponad­pod­sta­wo­wych oraz stu­den­tów uczą­cych się w War­sza­wie. Ope­ra­to­rem sty­pen­diów jest Cen­trum Myśli Jana Paw­ła II, insty­tu­cja kul­tu­ry m.st. War­sza­wy.

O sty­pen­dium mogą się ubie­gać ucznio­wie i stu­den­ci war­szaw­skich szkół, jeśli:

  • mają śred­nią co naj­mniej 3,5
  • osią­ga­ją suk­ce­sy nauko­we, spor­to­we, arty­stycz­ne albo anga­żu­ją się w dzia­ła­nia spo­łecz­ne,
  • mie­sięcz­ny dochód net­to na jed­ne­go człon­ka rodzi­ny nie prze­kra­cza kwo­ty 1500 zł.

Sty­pen­dia wyno­szą od 200 do 1500 zł mie­sięcz­nie.

Kan­dy­dat, któ­ry chce otrzy­mać sty­pen­dium, musi wypeł­nić wnio­sek dostęp­ny na stro­nie for​mu​la​rze​.cen​trumj​p2​.pl. Wydru­ko­wa­ny i pod­pi­sa­ny wnio­sek wraz z wyma­ga­ny­mi załącz­ni­ka­mi nale­ży zło­żyć oso­bi­ście lub za pośred­nic­twem tra­dy­cyj­nej pocz­ty w Cen­trum Myśli Jana Paw­ła II, przy ul. Fok­sal 11.

Rekru­ta­cja dla stu­den­tów koń­czy się 10 paź­dzier­ni­ka 2019 r.

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje: cen​trumj​p2​.pl/​s​t​y​p​e​n​dia

Kon­takt w spra­wie sty­pen­diów:

stypendia@​centrumjp2.​pl
tel. +48 22 826 42 22