Strona główna » Sprawy studenckie » Składanie wniosków o stypendia

Składanie wniosków o stypendia

Infor­mu­je­my, że w związ­ku z zaist­nia­łą sytu­acją epi­de­mio­lo­gicz­ną w kra­ju, w celu ogra­ni­cze­nia kon­tak­tów do nie­zbęd­ne­go mini­mum, skła­da­nie wnio­sków o sty­pen­dium socjal­ne, sty­pen­dium rek­to­ra, sty­pen­dium dla osób nie­peł­no­spraw­nych powin­no skła­dać się za pośred­nic­twem pocz­ty. Wnio­ski nale­ży prze­sy­łać w ter­mi­nie do dnia 16 mar­ca 2020 r. (liczy się data stem­pla pocz­to­we­go) na adres:

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na

„Dział Spraw Stu­denc­kich”
ul.
gen. Syl­we­stra Kali­skie­go 2
00 – 908 War­sza­wa 46