Strona główna » Sprawy studenckie » Lista rankingowa 10% najlepszych absolwentów w roku akademickim 2018/2019

Lista rankingowa 10% najlepszych absolwentów w roku akademickim 2018/2019

Infor­mu­je­my, że w Dzia­le Spraw Stu­denc­kich (tel. 261 837 147) dostęp­na jest lista ran­kin­go­wa 10% naj­lep­szych absol­wen­tów I, II, III stop­nia Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w roku aka­de­mic­kim 2018/2019 speł­nia­ją­cych kry­te­ria do czę­ścio­we­go umo­rze­nia kre­dy­tów i poży­czek stu­denc­kich.