» » Kwaterowanie w domach studenckich WAT na rok akademicki 2018/2019

Kwaterowanie w domach studenckich WAT na rok akademicki 2018/2019

Uwa­ga – poniż­sze ogło­sze­nie doty­czy tyl­ko stu­den­tów i dok­to­ran­tów, któ­rzy w roku aka­de­mic­kim 2017/2018 posia­da­li sta­tus studenta/doktoranta WAT. Stu­den­ci i dok­to­ran­ci, któ­rzy dopie­ro w lip­cu br. przej­dą rekru­ta­cję do WAT wnio­ski o zakwa­te­ro­wa­nie będą skła­da­li w ter­mi­nie od 17 lip­ca 2018 r do 30 lip­ca 2018 r. Szcze­gó­ły zosta­ną poda­ne w oddziel­nym komu­ni­ka­cie po ogło­sze­niu wyni­ków rekru­ta­cyj­nych.

 

Infor­mu­je­my, że z uwa­gi na małą licz­bę miejsc w domach stu­denc­kich, wszy­scy stu­den­ci i dok­to­ran­ci skła­da­ją­cy wnio­sek o zakwa­te­ro­wa­nie w domu stu­denc­kim WAT na rok aka­de­mic­ki 2018/2019 prze­cho­dzą postę­po­wa­nie kwa­li­fi­ka­cyj­ne zgod­nie z Regu­la­mi­nem przy­dzie­la­nia miejsc w domach stu­denc­kich WAT na rok aka­de­mic­ki 2018/2019.

Wszy­scy stu­den­ci i dok­to­ran­ci, któ­rzy w roku aka­de­mic­kim 2017/2018 posia­da­li sta­tus stu­den­ta WAT (nie­za­leż­nie czy miesz­ka­li w domu stu­denc­kim, czy nie) chcą­cy ubie­gać się o zakwa­te­ro­wa­nie w domu stu­denc­kim na rok aka­de­mic­ki 2018/2019 muszą do dnia 15 czerw­ca 2018 r. zło­żyć niżej wymie­nio­ne doku­men­ty (dostęp­ne na stro­nie inter­ne­to­wej WAT w zakład­ce „Spra­wy stu­denc­kie”):

  1. wnio­sek o przy­zna­nie miej­sca w domu stu­denc­kim WAT w roku aka­de­mic­kim 2018/2019, któ­re­go wzór sta­no­wi załącz­nik nr 1 do Regu­la­mi­nu;
  2. oświad­cze­nie doty­czą­ce docho­dów, któ­re­go wzór sta­no­wi załącz­nik nr 2 do Regu­la­mi­nu (dla wszyst­kich peł­no­let­nich człon­ków rodzi­ny);
  3. zaświad­cze­nie o nauce, któ­re­go wzór sta­no­wi załącz­nik nr 3 do Regu­la­mi­nu (jeże­li wnio­sko­daw­ca posia­da rodzeń­stwo);
  4. klau­zu­lę infor­ma­cyj­ną, któ­rej wzór sta­no­wi załącz­nik nr 6 do Regu­la­mi­nu (pod­pi­sa­ną przez wszyst­kich peł­no­let­nich człon­ków rodzi­ny wpi­sa­nych do wnio­sku);
  5. klau­zu­lę zgo­dy, któ­rej wzór sta­no­wi załącz­nik nr 7 do Regu­la­mi­nu (pod­pi­sa­ną przez wszyst­kich peł­no­let­nich człon­ków rodzi­ny wpi­sa­nych do wnio­sku);

Oso­by chcą­ce ubie­gać się o miej­sce w poko­ju jed­no­oso­bo­wym muszą we wnio­sku w miej­scu pre­fe­ren­cji zakwa­te­ro­wa­nia wyra­zić chęć zamiesz­ka­nia w poko­ju jed­no­oso­bo­wym oraz wpi­sać śred­nią ocen uzy­ska­ną w trak­cie stu­diów (od I seme­stru stu­diów na danym stop­niu stu­diów, bez seme­stru ostat­nie­go – let­nie­go).

Wnio­ski nale­ży skła­dać w Dzia­le Spraw Stu­denc­kich – pok. 91A w Budyn­ku Głów­nym lub prze­słać pocz­tą na adres WAT z dopi­skiem na koper­cie „Dział Spraw Stu­denc­kich” (liczy się data stem­pla pocz­to­we­go).

W przy­pad­ku gdy wnio­sek będzie nie­kom­plet­ny i nie uzu­peł­nio­ny w ter­mi­nie, pozo­sta­nie bez roz­pa­trze­nia.

Stu­den­ci i dok­to­ran­ci, któ­rzy w roku aka­de­mic­kim 2017/2018 mieszkali/mieszkają w domach stu­denc­kich WAT, win­ni są do dnia 30 czerw­ca 2018 r. ure­gu­lo­wać wszel­kie należ­no­ści finan­so­we za bie­żą­cy rok aka­de­mic­ki. W przy­pad­ku nie­ure­gu­lo­wa­nia zale­gło­ści, miej­sce w domu stu­denc­kim na rok aka­de­mic­ki 2018/2019 nie będzie przy­zna­ne.

UWAGA: Ter­min 15 czerw­ca 2018 r. jest osta­tecz­ny. Zło­że­nie wnio­sku po tym ter­mi­nie skut­ku­je auto­ma­tycz­nym umiesz­cze­niem kan­dy­da­ta na liście rezer­wo­wej dla osób ocze­ku­ją­cych na zwol­nie­nie miej­sca w domu stu­denc­kim.

Wyni­ki zosta­ną ogło­szo­ne naj­póź­niej do dnia 31 lip­ca 2018 r. Zosta­ną one prze­sła­ne do każ­de­go wnio­sko­daw­cy na uczel­nia­ny adres mailo­wy.

Szcze­gó­ły zakwa­te­ro­wa­nia dostęp­ne są w Regu­la­mi­nie przy­zna­wa­nia miejsc w domach stu­denc­kich WAT na rok aka­de­mic­ki 2018/2019 (dostęp­ne na stro­nie inter­ne­to­wej WAT w zakład­ce „Spra­wy stu­denc­kie”) oraz pod nr tel. 261 837 147 lub adre­sem e-mail patryk.​grzymala@​wat.​edu.​pl.