» » Kwaterowanie w domach studenckich WAT na rok akademicki 2018/2019 – studenci nowoubiegający się

Kwaterowanie w domach studenckich WAT na rok akademicki 2018/2019 – studenci nowoubiegający się

Infor­mu­je­my, że stu­den­ci i dok­to­ran­ci, któ­rzy w 2018 roku prze­szli rekru­ta­cję do WAT i chcą ubie­gać się o zakwa­te­ro­wa­nie w domach stu­denc­kich WAT, zobo­wią­za­ni są do zło­że­nia niżej wymie­nio­nych doku­men­tów w ter­mi­nie od dnia 17 lip­ca 2018 r. do dnia 30 lip­ca 2018 r.:

  1. wnio­sek o przy­zna­nie miej­sca w domu stu­denc­kim WAT w roku aka­de­mic­kim 2018/2019, któ­re­go wzór sta­no­wi załącz­nik nr 1 do Regu­la­mi­nu;
  2. oświad­cze­nie doty­czą­ce docho­dów, któ­re­go wzór sta­no­wi załącz­nik nr 2 do Regu­la­mi­nu (dla wszyst­kich peł­no­let­nich człon­ków rodzi­ny);
  3. zaświad­cze­nie o nauce, któ­re­go wzór sta­no­wi załącz­nik nr 3 do Regu­la­mi­nu (jeże­li wnio­sko­daw­ca posia­da rodzeń­stwo);
  4. klau­zu­lę infor­ma­cyj­ną, któ­rej wzór sta­no­wi załącz­nik nr 6 do Regu­la­mi­nu (pod­pi­sa­ną przez wszyst­kich peł­no­let­nich człon­ków rodzi­ny wpi­sa­nych do wnio­sku);
  5. klau­zu­lę zgo­dy, któ­rej wzór sta­no­wi załącz­nik nr 7 do Regu­la­mi­nu (pod­pi­sa­ną przez wszyst­kich peł­no­let­nich człon­ków rodzi­ny wpi­sa­nych do wnio­sku);
  6. kse­ro skró­co­ne­go aktu zgo­nu, jeże­li jeden z rodzi­ców wnio­sko­daw­cy nie żyje.

Wnio­sek wraz załącz­ni­ka­mi będzie moż­na zło­żyć w Dzia­le Spraw Stu­denc­kich (pokój 91A/Budynek Głów­ny) lub na spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nym sta­no­wi­sku w Dzia­le Rekru­ta­cji. Wyżej wymie­nio­ne doku­men­ty doty­czą­ce zakwa­te­ro­wa­nia moż­na też prze­sy­łać pocz­tą na adres (decy­du­je data stem­pla pocz­to­we­go):

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na
im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go
ul. Gen. Witol­da Urba­no­wi­cza 2
00 – 908 War­sza­wa 46
z dopi­skiem „Dział Spraw Stu­denc­kich”

O wyni­kach rekru­ta­cji do domów stu­denc­kich kan­dy­da­ci zosta­ną poin­for­mo­wa­ni dro­gą mailo­wą naj­póź­niej do koń­ca 17 sierp­nia 2018 r. Decy­zja zosta­nie prze­sła­na na adres mailo­wy poda­ny w pro­ce­sie rekru­ta­cji do WAT.

Regu­la­min przy­dzie­la­nia miejsc w domach stu­denc­kich WAT na rok aka­de­mic­ki 2018/2019 oraz szcze­gó­ły doty­czą­ce pro­ce­su przy­zna­wa­nia miejsc w domach stu­denc­kich (jak obli­czyć dochód net­to na człon­ka rodzi­ny, za co są przy­zna­wa­ne punk­ty kwa­li­fi­ka­cyj­ne) dostęp­ne są tutaj.

W razie jakich­kol­wiek pytań pro­si­my dzwo­nić pod nr. tel.: 261 837 147.