Strona główna » Sprawy studenckie » Kwaterowanie w domach studenckich na rok akademicki 2019/2020 – studenci nowoubiegający się

Kwaterowanie w domach studenckich na rok akademicki 2019/2020 – studenci nowoubiegający się

Infor­mu­je­my, że stu­den­ci, któ­rzy w 2019 roku prze­szli rekru­ta­cję do WAT i chcą ubie­gać się o zakwa­te­ro­wa­nie w domu stu­denc­kim, zobo­wią­za­ni są do zło­że­nia niżej wymie­nio­nych doku­men­tów w ter­mi­nie od dnia 16 lip­ca 2019 r. do dnia 29 lip­ca 2019 r.:

  1. wnio­sek o przy­zna­nie miej­sca w domu stu­denc­kim, któ­re­go wzór sta­no­wi załącz­nik nr 1 do Regu­la­mi­nu;
  2. oświad­cze­nie doty­czą­ce docho­dów, któ­re­go wzór sta­no­wi załącz­nik nr 2 do Regu­la­mi­nu (dla wszyst­kich peł­no­let­nich człon­ków rodzi­ny);
  3. zaświad­cze­nie o nauce, któ­re­go wzór sta­no­wi załącz­nik nr 3 do Regu­la­mi­nu (jeże­li wnio­sko­daw­ca posia­da rodzeń­stwo);

Wnio­sek wraz załącz­ni­ka­mi będzie moż­na zło­żyć w Dzia­le Spraw Stu­denc­kich (pokój 91A/Budynek Głów­ny) lub na spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nym sta­no­wi­sku w Dzia­le Rekru­ta­cji. Wyżej wymie­nio­ne doku­men­ty doty­czą­ce zakwa­te­ro­wa­nia moż­na też prze­sy­łać pocz­tą na adres (decy­du­je data stem­pla pocz­to­we­go):

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na
im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go
ul. Gen. Syl­we­stra Kali­skie­go 2
00 – 908 War­sza­wa 46
z dopi­skiem „Dział Spraw Stu­denc­kich”

O wyni­kach rekru­ta­cji do domów stu­denc­kich kan­dy­da­ci zosta­ną poin­for­mo­wa­ni dro­gą mailo­wą naj­póź­niej do 12 sierp­nia 2019 r. Decy­zja zosta­nie prze­sła­na na adres mailo­wy poda­ny w pro­ce­sie rekru­ta­cji do WAT.

Regu­la­min zakwa­te­ro­wa­nia stu­den­tów WAT oraz szcze­gó­ły doty­czą­ce pro­ce­su przy­zna­wa­nia miejsc w domach stu­denc­kich (jak obli­czyć dochód net­to na człon­ka rodzi­ny, za co są przy­zna­wa­ne punk­ty kwa­li­fi­ka­cyj­ne) dostęp­ne są  tutaj.

Dodat­ko­wa infor­ma­cja

Z uwa­gi na nie­wiel­ką licz­bę miejsc jaką uczel­nia może zapew­nić dla stu­den­tów cywil­nych w domach stu­denc­kich nale­żą­cych do WAT, w roku aka­de­mic­kim 2019/2020 stu­den­ci nowo­ubie­ga­ją­cy się, któ­rzy prze­szli pozy­tyw­ną rekru­ta­cję do WAT, będą kwa­te­ro­wa­ni w domach stu­denc­kich Aka­de­mii Peda­go­gi­ki Spe­cjal­nej im. Marii Grze­go­rzew­skiej (APS). Licz­ba miejsc jaka będzie prze­zna­czo­na dla ww. stu­den­tów na rok aka­de­mic­ki 2019/2020 to 45 miejsc. Domy stu­denc­kie APS znaj­du­ją się przy ul. Konar­skie­go 1, 3 i 4a w War­sza­wie. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na temat domów stu­denc­kich APS znaj­du­ją się na stro­nie  www​.osie​dle​przy​jazn​.pl. Stu­den­ci WAT będą kwa­te­ro­wa­ni w:

  1. Domu stu­denc­kim nr 1 „Jelo­nek” – 20 miejsc,
  2. Domu stu­denc­kim nr 3 „Rogaś” – 20 miejsc,
  3. Domu stu­denc­kim nr 4 „Sar­na” – 5 miejsc.

W razie pytań lub wąt­pli­wo­ści pro­szę o kon­takt pod nr tel. 261 – 837-147.