Strona główna » Sprawy studenckie » Kwaterowanie w domach studenckich WAT na rok akademicki 2020/2021

Kwaterowanie w domach studenckich WAT na rok akademicki 2020/2021

Kwaterowanie w domach studenckich WAT na rok akademicki 2020/2021

Infor­mu­je­my, że z uwa­gi na małą licz­bę miejsc w domach stu­denc­kich, wszy­scy stu­den­ci skła­da­ją­cy wnio­sek o zakwa­te­ro­wa­nie w domu stu­denc­kim WAT na rok aka­de­mic­ki 2020/2021 prze­cho­dzą postę­po­wa­nie kwa­li­fi­ka­cyj­ne zgod­nie z „Regu­la­mi­nem zakwa­te­ro­wa­nia stu­den­tów WAT”.

Stu­den­ci, któ­rzy w roku aka­de­mic­kim 2019/2020 posia­da­li sta­tus stu­den­ta WAT (nie­za­leż­nie czy miesz­ka­li w domu stu­denc­kim, czy nie) chcą­cy ubie­gać się o zakwa­te­ro­wa­nie w domu stu­denc­kim na rok aka­de­mic­ki 2020/2021 muszą do dnia 10 lip­ca 2020 r. zło­żyć niżej wymie­nio­ne doku­men­ty (dostęp­ne na stro­nie inter­ne­to­wej WAT w zakład­ce „Kształcenie->”Sprawy studenckie”->”Domy stu­denc­kie”):

    1. wnio­sek o przy­zna­nie miej­sca w domu stu­denc­kim, któ­re­go wzór sta­no­wi załącz­nik nr 1 do Regu­la­mi­nu;
    2. oświad­cze­nia doty­czą­ce docho­dów, któ­re­go wzór sta­no­wi załącz­nik nr 2 do Regu­la­mi­nu (każ­dy peł­no­let­ni czło­nek rodzi­ny);
    3. zaświad­cze­nie o nauce, któ­re­go wzór sta­no­wi załącz­nik nr 3 do Regu­la­mi­nu (jeże­li wnio­sko­daw­ca posia­da rodzeń­stwo);
    4. kse­ro skró­co­ne­go aktu zgo­nu (w sytu­acji gdy jeden z rodzi­ców nie żyje).

Oso­by chcą­ce ubie­gać się o miej­sce w poko­ju jed­no­oso­bo­wym muszą we wnio­sku w miej­scu pre­fe­ren­cji zakwa­te­ro­wa­nia wyra­zić chęć zamiesz­ka­nia w poko­ju jed­no­oso­bo­wym oraz wpi­sać śred­nią ocen uzy­ska­ną w trak­cie stu­diów (liczo­ną od I seme­stru stu­diów na danym stop­niu stu­diów, bez seme­stru ostat­nie­go – let­nie­go).

Pre­fe­ro­wa­ną for­mą skła­da­nia wnio­sków o zakwa­te­ro­wa­nie w domu stu­denc­kim jest prze­sła­nie ich pocz­tą na adres:

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na
im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go
ul. Gen. Syl­we­stra Kali­skie­go 2
00 – 908 War­sza­wa
„Dział Spraw Stu­denc­kich”

W wyjąt­ko­wych przy­pad­kach wnio­sek moż­na zło­żyć w poko­ju 35 lub 37 w Aka­de­mi­ku Woj­sko­wym nr 6 (w Sek­cji Świad­czeń dla Stu­den­tów i Dok­to­ran­tów – wej­ście od szczy­tu budyn­ku). Oso­by skła­da­ją­ce wnio­sek oso­bi­ście, wcho­dząc do budyn­ku muszą mieć zakry­te nos i usta.

W przy­pad­ku gdy wnio­sek będzie nie­kom­plet­ny i nie uzu­peł­nio­ny w ter­mi­nie, nie zosta­ną nali­czo­ne punk­ty za dochód.

Stu­den­ci, któ­rzy w roku aka­de­mic­kim 2019/2020 miesz­ka­li w domach stu­denc­kich WAT, lub domach stu­denc­kich innych uczel­ni w ramach puli miejsc prze­zna­czo­nych dla WAT, win­ni są do dnia 30 czerw­ca 2020 r. ure­gu­lo­wać wszel­kie należ­no­ści finan­so­we za bie­żą­cy rok aka­de­mic­ki. W przy­pad­ku nie­ure­gu­lo­wa­nia zale­gło­ści, miej­sce w domu stu­denc­kim na rok aka­de­mic­ki 2020/2021 nie będzie przy­zna­ne.

UWAGA: Ter­min 10 lip­ca 2020 r. jest osta­tecz­ny. Zło­że­nie wnio­sku po tym ter­mi­nie skut­ku­je auto­ma­tycz­nym umiesz­cze­niem kan­dy­da­ta na liście rezer­wo­wej dla osób ocze­ku­ją­cych na zwol­nie­nie miej­sca w domu stu­denc­kim.

Wyni­ki zosta­ną ogło­szo­ne naj­póź­niej do dnia 12 sierp­nia 2020 r. Zosta­ną one prze­sła­ne do każ­de­go wnio­sko­daw­cy na uczel­nia­ny adres mailo­wy.

Szcze­gó­ły zakwa­te­ro­wa­nia dostęp­ne są w „Regu­la­mi­nie świad­czeń dla stu­den­tów WAT .