Strona główna » Sprawy studenckie » Dom studencki nr 3 już otwarty

Dom studencki nr 3 już otwarty

Infor­mu­je­my, że od dnia 25 maja 2020 r. ponow­nie ist­nie­je moż­li­wość zakwa­te­ro­wa­nia w Domu Stu­denc­kim nr 3.  Funk­cjo­no­wa­nie domu stu­denc­kie­go odby­wa się na nowych zasa­dach, mają­cych na celu zmi­ni­ma­li­zo­wa­nie ryzy­ka zara­że­nia się koro­na­wi­ru­sem przez miesz­kań­ców oraz zwięk­sze­nie bez­pie­czeń­stwa pra­cow­ni­ków domu stu­denc­kie­go. Powyż­sze zasa­dy zosta­ły zawar­te w załącz­ni­ku. Szcze­gó­ły doty­czą­ce zakwa­te­ro­wa­nia nale­ży uzgad­niać z Kie­row­ni­kiem Domu Stu­denc­kie­go nr 3 Panią Tere­są Kwia­tos 261 837 699 e‑mail: teresa.​kwiatos@​wat.​edu.​pl