Wykrywanie próchnicy
za pomocą światła

To jedy­na w Euro­pie tech­no­lo­gia wykry­wa­nia próch­ni­cy za pomo­cą lase­ru. – Potra­fi­my zdia­gno­zo­wać cho­ro­bę na bar­dzo wcze­snym eta­pie. Wystar­czy spe­cjal­ne oświe­tle­nie, skon­stru­owa­ne w Insty­tu­cie Opto­elek­tro­ni­ki WAT, zwy­kły apa­rat foto­gra­ficz­ny i odpo­wied­nie opro­gra­mo­wa­nie. Pacjent sta­je przed apa­ra­tem i robi­my zdję­cie jego uzę­bie­nia – tłu­ma­czy Bar­tosz Sie­ra­kow­ski z Cen­trum Inży­nie­rii Bio­me­dycz­nej. To wła­śnie w CIB opra­co­wa­no to uni­ka­to­we w ska­li euro­pej­skiej roz­wią­za­nie. – Wyni­ki badań kli­nicz­nych są bar­dzo obie­cu­ją­ce. Jeste­śmy teraz na eta­pie reje­stra­cji tech­no­lo­gii jako wyro­bu medycz­ne­go.

Misją powsta­łe­go w 2013 roku CIB jest pro­wa­dze­nie pro­jek­tów zwią­za­nych z inży­nie­rią bio­me­dycz­ną oraz wytwa­rza­nie inno­wa­cyj­nych tech­no­lo­gii i urzą­dzeń zwią­za­nych z medy­cy­ną.