Wspomaganie decyzji w konfliktach zbrojnych i kryzysach cywilnych

Zespół prof. Andrze­ja Naj­ge­bau­era potra­fi symu­lo­wać i pro­gno­zo­wać dzia­ła­nia obcych wojsk czy prze­miesz­cza­nie się chmu­ry radio­ak­tyw­ne­go pyłu, jak rów­nież wspo­ma­gać podej­mo­wa­nie decy­zji przez decy­den­tów na róż­nych szcze­blach dowo­dze­nia i zarzą­dza­nia kry­zy­so­we­go. Naukow­cy wyko­rzy­stu­ją do tego naj­no­wo­cze­śniej­sze – zapro­jek­to­wa­ne przez sie­bie – narzę­dzia infor­ma­tycz­ne. Trzon zespo­łu sta­no­wią pra­cow­ni­cy nauko­wo-dydak­tycz­ni Insty­tu­tu Sys­te­mów Infor­ma­tycz­nych Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki WAT.

Jed­nym z licz­nych przy­kła­dów zasto­so­wa­nia w prak­ty­ce naszej pra­cy był sys­tem „Sar­na” – mówi prof. Naj­ge­bau­er, kie­row­nik Zespo­łu Mode­lo­wa­nia, Symu­la­cji i Infor­ma­tycz­ne­go Wspo­ma­ga­nia Decy­zji w Sytu­acjach Kry­zy­so­wych i Kon­flik­to­wych. – Opra­co­wa­ne przez nas algo­ryt­my pozwo­li­ły pro­gno­zo­wać roz­wój świń­skiej gry­py na tere­nie Pol­ski. Codzien­nie rano pre­mier miał aktu­al­ne infor­ma­cje doty­czą­ce bie­żą­cej sytu­acji w każ­dym szpi­ta­lu. Dzię­ki naszej „Sar­nie” rząd dokład­nie wie­dział, gdzie i jak bar­dzo roz­prze­strze­nia się cho­ro­ba – doda­je prof. Naj­ge­bau­er.

Narzę­dzia opra­co­wa­ne przez naukow­ców z zespo­łu prof. Naj­ge­bau­era wyko­rzy­sty­wa­ne są rów­nież w celach wyłącz­nie mili­tar­nych. Dzię­ki nie­któ­rym z nich Sztab Gene­ral­ny Woj­ska Pol­skie­go może lepiej zapla­no­wać wydat­ki na zbro­je­nia (nale­ży do nich sys­tem infor­ma­tycz­ne­go wspar­cia roz­wo­ju zdol­no­ści oraz iden­ty­fi­ka­cji potrzeb ope­ra­cyj­nych Sił Zbroj­nych RP. Dzię­ki innym – dowód­cy podej­mu­ją traf­niej­sze decy­zje na polu wal­ki (np. Symu­la­tor Warian­tów Dzia­łań Tak­tycz­nych SWD-T wdro­żo­ny w Wydzia­le Zarzą­dza­nia i Dowo­dze­nia AON).

Wię­cej na isi​.wat​.edu​.pl/