WAT w kosmosie

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na wraz z part­ne­ra­mi budu­je sys­tem wykry­wa­nia i śle­dze­nia obiek­tów kosmicz­nych. – Będzie­my wie­dzieć, czy ktoś szpie­gu­je nas z kosmo­su – tłu­ma­czy gen. bry­ga­dy dr inż. Adam Sowa. Dorad­ca Rek­to­ra WAT ds. kosmicz­nych i sate­li­tar­nych wyja­śnia, że to jeden z trzech waż­nych „kosmicz­nych” pro­jek­tów, w któ­re zaan­ga­żo­wa­na jest war­szaw­ska uczel­nia. WAT jest lide­rem mię­dzy­na­ro­do­we­go kon­sor­cjum, któ­re­go zada­niem jest opra­co­wa­nie sate­li­tar­ne­go sys­te­mu obser­wa­cji Zie­mi. – To będą kosmicz­ne oczy pol­skiej armii – wyja­śnia gen. Sowa.

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na udo­wad­nia, że moż­li­wa jest efek­tyw­na współ­pra­ca naukow­ców z przed­się­bior­ca­mi. – Razem z jed­nym z naj­więk­szych kon­cer­nów w tym sek­to­rze przy­go­to­wu­je­my dla Euro­pej­skiej Agen­cji Kosmicz­nej stu­dium wyko­nal­no­ści mul­ti­mi­syj­nej plat­for­my sate­li­tar­nej – mówi gen Sowa – Będzie to uni­wer­sal­ne narzę­dzie do zasto­so­wań woj­sko­wych, cywil­nych i nauko­wych.