Unikatowy wodny tunel aerodynamiczny

Sprzęt, jakim dys­po­nu­je Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na, nale­ży do świa­to­wej czo­łów­ki apa­ra­tu­ry badaw­czej. Wod­ny tunel aero­dy­na­micz­ny, któ­ry pozwa­la pro­wa­dzić bada­nia nad mode­la­mi samo­lo­tów, został wyko­na­ny przez ame­ry­kań­skie­go pro­du­cen­ta. Iden­tycz­nym dys­po­nu­ją naukow­cy w agen­cji kosmicz­nej NASA. Na świe­cie jest zale­d­wie kil­ka­na­ście takich urzą­dzeń.

W zakre­sie aero­dy­na­mi­ki reali­zu­je­my naj­trud­niej­sze zada­nia sta­wia­ne nam przez prze­mysł lot­ni­czy – opo­wia­da kpt. mgr inż Łukasz Kisz­ko­wiak z Insty­tu­tu Tech­ni­ki Lot­ni­czej. – Dzię­ki tej apa­ra­tu­rze może­my pro­wa­dzić zawi­łe bada­nia na naj­wyż­szym świa­to­wym pozio­mie.