Światowy monopolista
w dziedzinie ciekłych kryształów

Labo­ra­to­rium Cie­kłych Krysz­ta­łów Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej jest jed­nym z naj­lep­szych na świe­cie. – Insty­tut Che­mii WAT to w zakre­sie nie­któ­rych for­muł cie­kłych krysz­ta­łów abso­lut­ny świa­to­wy mono­po­li­sta – prze­ko­nu­je ppłk dr hab. inż. Prze­my­sław Kula.

Labo­ra­to­rium opra­co­wa­ło roz­wią­za­nia m.in. dla Sam­sun­ga, LG i Niko­na. Naukow­cy z Insty­tu­tu Che­mii mają na kon­cie kil­ka­dzie­siąt paten­tów, w więk­szo­ści obej­mu­ją­cych nie tyl­ko Pol­skę, ale przede wszyst­kim tery­to­rium Sta­nów Zjed­no­czo­nych i Unii Euro­pej­skiej. – W nie­któ­rych zagad­nie­niach cie­kłych krysz­ta­łów jeste­śmy trzy kro­ki przed inny­mi labo­ra­to­ria­mi ze ści­słej świa­to­wej czo­łów­ki – wyja­śnia ppłk Prze­my­sław Kula – To efekt naszej pomy­sło­wo­ści, ale przede wszyst­kim boga­te­go, kil­ku­dzie­się­cio­let­nie­go doświad­cze­nia całe­go zespo­łu, któ­ry przez dłu­gi czas pra­co­wał na mię­dzy­na­ro­do­wą reno­mę nasze­go ośrod­ka.