Strażnicy europejskiego układu współrzędnych

Naukow­cy z Zakła­du Geo­ma­ty­ki Sto­so­wa­nej dba­ją o pre­cy­zję ukła­du współ­rzęd­nych w Euro­pie. Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na nad­zo­ru­je i koor­dy­nu­je dzia­łal­ność 18 cen­trów ana­liz z całe­go kon­ty­nen­tu – tłu­ma­czy Andrzej Arasz­kie­wicz, jeden z pra­cow­ni­ków Zakła­du.

WAT ma naj­no­wo­cze­śniej­sze urzą­dze­nie do symu­lo­wa­nia sys­te­mów nawi­ga­cji sate­li­tar­nej. – To jedy­ny taki sprzęt w Pol­sce – wyja­śnia Grze­gorz Nykiel z Wydzia­łu Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji.