Skaner 3D dla Policji

Naukow­cy z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej jako jedy­ni w Pol­sce pra­cu­ją nad wyko­rzy­sta­niem ska­ne­ra 3D dla Poli­cji. – Urzą­dze­nie wyko­rzy­stu­je świa­tło struk­tu­ral­ne, dzia­ła w bli­skiej pod­czer­wie­ni, dzię­ki cze­mu może być wyko­rzy­sty­wa­ne w zupeł­nych ciem­no­ściach – tłu­ma­czy Wio­let­ta Pio­trow­ska z Zakła­du Geo­ma­ty­ki Sto­so­wa­nej.

Narzę­dzie, testo­wa­ne przez WAT, potra­fi w cią­gu jed­nej sekun­dy zare­je­stro­wać pół milio­na róż­nych punk­tów. – Ska­ner świet­nie nada­je się do ana­li­zy obiek­tów zna­le­zio­nych na przy­kład na miej­scu zbrod­ni – wyja­śnia Wio­let­ta Pio­trow­ska. Jego waż­ny­mi atu­ta­mi są peł­na mobil­ność i nie­wiel­kie roz­mia­ry.

Zakład Geo­ma­ty­ki Sto­so­wa­nej jest czę­ścią Wydzia­łu Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.