Rektor-Komendant WAT

Gen. dywi­zji prof. dr hab. inż. Zyg­munt Mier­czyk tłu­ma­czy, na czym pole­ga uni­ka­to­wość Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. – Jako uni­wer­sy­tet badaw­czy osią­gnę­li­śmy w ostat­nich latach w wie­lu dzie­dzi­nach świa­to­wy poziom. Rek­tor-Komen­dant poda­je przy­kła­dy wyjąt­ko­wej dzia­łal­no­ści war­szaw­skiej uczel­ni. – Nasza aktyw­ność w obsza­rze inży­nie­rii kosmicz­nej i sate­li­tar­nej pro­wa­dzi do zupeł­nie nowych roz­wią­zań tech­no­lo­gicz­nych.

W Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej powsta­ją nowo­cze­sne roz­wią­za­nia tech­no­lo­gicz­ne na pozio­mie naj­lep­szych świa­to­wych ośrod­ków badaw­czych. Znaj­du­ją one zasto­so­wa­nie nie tyl­ko w armii, ale tak­że np. w medy­cy­nie, ochro­nie śro­do­wi­ska czy sze­ro­ko rozu­mia­nej gospo­dar­ce.

– Naszą ambi­cją jest pro­wa­dze­nie badań wyprze­dza­ją­cych, któ­rych celem jest imple­men­ta­cja roz­wią­zań w prze­my­śle i w pol­skiej nauce – prze­ko­nu­je gen. Mier­czyk.

GEN. DYW. PROF. DR HAB. INŻ. ZYGMUNT MIERCZYK

Absol­went Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej kie­run­ku Fizy­ka Tech­nicz­na. Po rocz­nej prak­ty­ce dowód­czej w 1983 roku roz­po­czął pra­cę nauko­wo-dydak­tycz­ną w WAT, począt­ko­wo jako inży­nier, następ­nie jako asy­stent, adiunkt, kie­row­nik Zakła­du Tech­ni­ki Lase­ro­wej, komen­dant Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki, komen­dant Wydzia­łu Tech­ni­ki Woj­sko­wej, zastęp­ca komen­dan­ta-rek­to­ra. Od 2008 roku peł­ni obo­wiąz­ki rek­to­ra-komen­dan­ta WAT. Jest pro­fe­so­rem nauk tech­nicz­nych, spe­cja­li­stą w zakre­sie opto­elek­tro­ni­ki, w tym tele­de­tek­cji lase­ro­wej. Doro­bek nauko­wo-badaw­czy obej­mu­je 8 mono­gra­fii, ponad 220 publi­ka­cji nauko­wych oraz ponad 360 refe­ra­tów i komu­ni­ka­tów kon­fe­ren­cyj­nych. Jest współ­au­to­rem 12 paten­tów i ponad 30 wdro­żo­nych tech­no­lo­gii i urzą­dzeń opto­elek­tro­nicz­nych. Jest dok­to­rem hono­ris cau­sa Poli­tech­ni­ki Ślą­skiej.