#WAT_fabryka_wynalazków

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na to fabry­ka wyna­laz­ków.

WAT jest uni­ka­to­wą w ska­li kra­ju uczel­nią, w któ­rej naukow­cy pra­cu­ją nad naj­no­wo­cze­śniej­szy­mi roz­wią­za­nia­mi wdra­ża­ny­mi potem przez woj­sko i prze­mysł cywil­ny. Na war­szaw­skim Bemo­wie, gdzie mie­ście się WAT, nie two­rzy się paten­tów na pół­kę. Tu powsta­ją tech­no­lo­gie wyko­rzy­sty­wa­ne w prak­ty­ce.

 • To tu powstał pierw­szy pol­ski laser. Z jego pomo­cą naukow­cy z Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki zbu­do­wa­li LIDAR. To zamon­to­wa­ne w Pała­cu Kul­tu­ry i Nauki urzą­dze­nie, któ­re pod­czas meczów Euro2012 spraw­dza­ło powie­trze nad Sta­dio­nem Naro­do­wym, szu­ka­jąc ska­że­nia bio­lo­gicz­ne­go. Dru­giej takiej maszy­ny nie ma na świe­cie.
 • To na Bemo­wie opra­co­wa­no tech­no­lo­gię wykry­wa­nia próch­ni­cy za pomo­cą świa­tła. Wyłącz­nie za pomo­cą świa­tła, bez­do­ty­ko­wo. Kli­nicz­ne testy tego roz­wią­za­nia wypa­da­ją zna­ko­mi­cie.
 • To WAT opra­co­wał i zbu­do­wał jedy­ną w Pol­sce mobil­ną ser­we­row­nię. W Euro­pie na to roz­wią­za­nia mogą sobie pozwo­lić jedy­nie fir­my takie jak Google czy Face­bo­ok.
 • Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na jest god­na zaufa­nia. Są o tym prze­ko­na­ni nasi zagra­nicz­ni part­ne­rzy. Dla­te­go powie­rzy­li nam koor­dy­na­cję duże­go euro­pej­skie­go pro­gra­mu geo­de­zji sate­li­tar­nej.
 • Świad­czy­my mnó­stwo usług dla biz­ne­su. Mamy dosko­na­łe labo­ra­to­rium kom­pa­ty­bil­no­ści elek­tro­ma­gne­tycz­nej, któ­re dla prze­my­słu reali­zu­je nawet 200 pro­jek­tów rocz­nie. To zresz­tą miej­sce, w któ­rym powsta­ją ele­men­ty pierw­szej pol­skiej bro­ni elek­tro­ma­gne­tycz­nej.
 • W budo­wa­niu nowo­cze­snej bro­ni WAT ma uni­ka­to­we doświad­cze­nie. To tu zapro­jek­to­wa­no naj­no­wo­cze­śniej­szy na świe­cie kara­bi­nek modu­ło­wy. MSBS 556 wyzna­cza świa­to­we tren­dy.
 • Che­mi­cy z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej to świa­to­wi mono­po­li­ści w zakre­sie syn­te­zy nie­któ­rych cie­kłych krysz­ta­łów. Pra­cu­ją m.in. dla Niko­na, Sam­sun­ga i LG.
 • Kon­struk­to­rzy z WAT zbu­do­wa­li naj­szyb­sze robo­ty do zadań spe­cjal­nych, pra­cu­ją­ce dla woj­ska i służb cywil­nych. Ich maszy­ny są trzy razy szyb­sze od podob­nych opra­co­wa­nych w innych świa­to­wych ośrod­kach badaw­czych.
 • Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na dys­po­nu­je naj­lep­szym na kon­ty­nen­cie labo­ra­to­rium robo­ty­ki.
 • Naukow­cy z Bemo­wa opra­co­wu­ją ambit­ny pro­gram sate­li­tar­ny. To będą kosmicz­ne oczy pol­skiej armii.
 • To tu mamy naj­no­wo­cze­śniej­szy wod­ny tunel aero­dy­na­micz­ny. Taki jak nasz stoi w labo­ra­to­rium NASA.

WAT jest uni­ka­to­wą w ska­li kra­ju uczel­nią, w któ­rej naukow­cy pra­cu­ją nad naj­no­wo­cze­śniej­szy­mi roz­wią­za­nia­mi wdra­ża­ny­mi potem przez woj­sko i prze­mysł cywil­ny. Dowód? War­szaw­ska uczel­nia to kra­jo­wy numer jeden, jeśli cho­dzi o udział zewnętrz­nych źró­deł finan­so­wa­nia. Poło­wa rocz­ne­go budże­tu WAT to pie­nią­dze zdo­by­te „na ryn­ku” przez naukow­ców uczel­ni. Dla porów­na­nia: typo­wy pol­ski uni­wer­sy­tet w ponad 90% finan­so­wa­ny jest ze źró­deł pań­stwo­wych. WAT w zale­d­wie 50%. Resz­tę szko­ła zdo­by­wa sprze­da­jąc swo­je wyna­laz­ki.

O nie­któ­rych z nich opo­wia­da Pro­rek­tor ds. Roz­wo­ju. To wła­śnie z ini­cja­ty­wy prof. Mariu­sza Figur­skie­go zro­dzi­ła się kam­pa­nia „#WAT_fabryka_wynalazków”. Jej celem jest poka­za­nie wszyst­kim tego, co dla śro­do­wi­ska Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej jest oczy­wi­ste od lat – na war­szaw­skim Bemo­wie funk­cjo­nu­je uni­ka­to­wa uczel­nia, któ­rej osią­gnię­cia porów­nać moż­na z naj­lep­szy­mi na świe­cie. Naukow­cy pra­cu­ją nad roz­wią­za­nia­mi, któ­re potem dosko­na­le spraw­dza­ją się w prak­ty­ce – w armii i w biz­ne­sie. WAT to praw­dzi­wa fabry­ka wyna­laz­ków.

PROF. DR HAB. INŻ. MARIUSZ FIGURSKI / Pro­rek­tor WAT ds. roz­wo­ju

Absol­went Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej kie­run­ku elek­tro­me­cha­ni­ka. Po rocz­nej prak­ty­ce dowód­czej w 1990 roku roz­po­czął pra­cę nauko­wo-dydak­tycz­ną w WAT na Wydzia­le Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji, począt­ko­wo jako inży­nier, następ­nie jako asy­stent, adiunkt, pro­fe­sor nad­zwy­czaj­ny, pro­dzie­kan ds. nauko­wych . Od 2012 roku peł­ni obo­wiąz­ki pro­rek­to­ra ds. roz­wo­ju WAT. Jest spe­cja­li­stą w zakre­sie geo­de­zji sate­li­tar­nej i tech­nik kosmicz­nych. Doro­bek nauko­wo-badaw­czy obej­mu­je 5 mono­gra­fii lub roz­dzia­łów w mono­gra­fiach, ponad 300 prac nauko­wych oraz ponad 200 refe­ra­tów i komu­ni­ka­tów kon­fe­ren­cyj­nych. Czło­nek: Komi­te­tu Geo­de­zji PAN, Komi­te­tu Badań Kosmicz­nych i Sate­li­tar­nych PAN, The Insti­tu­te of Navi­ga­tion, EUREF Tro­po­sphe­re Para­me­ter Esti­ma­tion. Pomy­sło­daw­ca i zało­ży­ciel Cen­trum Geo­ma­ty­ki Sto­so­wa­nej.