Pierwsza w Polsce mobilna serwerownia

Jest w peł­ni auto­no­micz­na. Ma wła­sny sys­tem bez­pie­czeń­stwa, zasi­la­nia i sys­tem prze­ciw­po­ża­ro­wy. To tyl­ko wybra­ne atu­ty jedy­nej w Pol­sce tak nowo­cze­snej ser­we­row­ni kon­te­ne­ro­wej.

Jej uni­ka­to­wość pole­ga na mobil­no­ści – wyja­śnia kpt. Dariusz Chmie­lew­ski z dzia­łu infor­ma­ty­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, jeden z auto­rów pro­jek­tu – Razem z zespo­łem odda­li­śmy dwa lata nasze­go życia, by stwo­rzyć taką ser­we­row­nię, o jakiej marzył cały WAT.

War­tość całe­go pro­jek­tu to 15 mln zł. Ser­we­row­nia umiesz­czo­na w kon­te­ne­rze, goto­wym w każ­dej chwi­li do prze­nie­sie­nia w dowol­ne miej­sce, to roz­wią­za­nie uni­ka­to­we na ska­lę euro­pej­ską. – Oprócz nas takie roz­wią­za­nie mają na kon­ty­nen­cie tyl­ko naj­lep­si, np. fir­my Google i Face­bo­ok – mówi prof. Mariusz Figur­ski, pro­rek­tor WAT ds. roz­wo­ju.

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na to przy­szłość pol­skiej tech­no­lo­gii. Współ­pra­ca z naukow­ca­mi WAT to przy­jem­ność – oce­nił Grze­gorz Dobro­wol­ski, dyrek­tor w Cisc­co, jed­nej z naj­więk­szych firm tele­in­for­ma­tycz­nych świa­ta. Mobil­na ser­we­row­nia powsta­ła przy współ­pra­cy m.in. z Cisco. – Zbu­do­wa­li­śmy naj­lep­szy sys­tem, z jakim spo­tka­łem się w całej swo­jej karie­rze zawo­do­wej – dodał kpt. Dariusz Chmie­lew­ski.