Nowoczesne symulatory
do zastosowań wojskowych i cywilnych

W Insty­tu­cie Sys­te­mów Infor­ma­tycz­nych Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki WAT pro­jek­tu­je się jed­ne z naj­bar­dziej zaawan­so­wa­nych symu­la­to­rów w Euro­pie. – Nasze kon­struk­cje znaj­du­ją zasto­so­wa­nie zarów­no w armii, jak i w prze­my­śle – prze­ko­nu­je ppłk dr inż. Jaro­sław Kosze­la, kie­row­nik Zakła­du Sys­te­mów Symu­la­cyj­nych i Wspo­ma­ga­nia Dowo­dze­nia.

Jak doda­je dyrek­tor Insty­tu­tu, dr hab. inż. Zbi­gniew Tara­pa­ta, prof. WAT, w ramach prac zwią­za­nych z kon­stru­owa­niem symu­la­to­rów w Insty­tu­cie zosta­ły opra­co­wa­ne m.in.:

  • symu­la­to­ry dla Sił Zbroj­nych RP (Sys­tem Symu­la­cyj­ne­go Wspo­ma­ga­nia Szko­le­nia Ope­ra­cyj­ne­go „Zło­cień” wdro­żo­ny w CSiKGW AON, Symu­la­tor Warian­tów Dzia­łań Tak­tycz­nych SWD-T wdro­żo­ny w Wydzia­le Zarzą­dza­nia i Dowo­dze­nia AON, Symu­la­tor Sys­te­mu Kie­ro­wa­nia Ogniem wie­ży Hit­fist-30P do Symu­la­to­ra SK-1 Plu­ton KTO Roso­mak wdro­żo­ny w WSW­Ląd we Wro­cła­wiu);
  • symu­la­to­ry dla insty­tu­cji bez­pie­czeń­stwa wewnętrz­ne­go pań­stwa:
    a) Pań­stwo­wa Straż Pożar­na – Symu­la­tor sta­no­wi­ska kie­row­cy wozu bojo­we­go Pań­stwo­wej Stra­ży Pożar­nej eks­plo­ato­wa­ny w Cen­tral­nej Szko­le PSP w Czę­sto­cho­wie;
    b) Straż Gra­nicz­na RP – Wir­tu­al­ny sys­tem dosko­na­le­nia tak­ty­ki ochro­ny Gra­ni­cy Pań­stwo­wej oraz kon­tro­li ruchu gra­nicz­ne­go;
    c) służ­by epi­de­mio­lo­gicz­ne RP – Sys­tem wspo­ma­ga­nia ćwi­czeń symu­la­cyj­nych oraz dosko­na­le­nia pro­ce­dur w dzia­ła­niach orga­nów nad­zo­ru sani­tar­ne­go w przy­pad­kach zatruć i cho­rób zakaź­nych prze­no­szo­nych dro­gą pokar­mo­wą;
  • symu­la­to­ry dla zasto­so­wań cywil­nych:  Nowo­cze­sny demon­stra­tor symu­la­to­ra dla ope­ra­to­rów pojaz­dów szy­no­wych zwięk­sza­ją­cy efek­tyw­ność i bez­pie­czeń­stwo ich dzia­ła­nia.

Pra­cu­je­my na rzecz woj­ska oraz służb pań­stwo­wych. Biz­nes tak­że znaj­dzie w nas dobre­go part­ne­ra – wyja­śnia dr inż. Tomasz Gór­ski, kie­row­nik Zakła­du Inży­nie­rii Sys­te­mów Infor­ma­tycz­nych Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki.

Roz­wią­za­nia opra­co­wa­ne w Insty­tu­cie Sys­te­mów Infor­ma­tycz­nych to ide­al­ny przy­kład zasto­so­wa­nia wie­dzy w prak­ty­ce. – Dzię­ki naszej pra­cy armia może zaosz­czę­dzić milio­ny na poli­go­no­wych szko­le­niach żoł­nie­rzy – doda­je ppłk Kosze­la.

Wszyst­kie te roz­wią­za­nia mogły powstać jedy­nie dzię­ki ści­słej współ­pra­cy mię­dzy zakła­da­mi wewnątrz Insty­tu­tu, jak i z eks­per­ta­mi dzie­dzi­no­wy­mi spo­za WAT. Duża zasłu­ga w tym zespo­łów badaw­czych funk­cjo­nu­ją­cych w Insty­tu­cie, jak cho­ciaż­by zespo­łu prof. Andrze­ja Naj­ge­bau­era – mówi prof. Tara­pa­ta.

Wię­cej na isi​.wat​.edu​.pl.