Najnowocześniejszy na świecie
karabinek modułowy

Kara­bi­nek MSBS-556 zapro­jek­to­wa­no i wyko­na­no w uni­ka­to­wej w ska­li świa­ta tech­no­lo­gii modu­ło­wej. – Pozwa­la ona dowol­nie kon­fi­gu­ro­wać róż­ne wer­sje bro­ni. Tak, jak z kloc­ków lego – wyja­śnia płk Miro­sław Zahor, kie­row­nik Zakła­du Kon­struk­cji Spe­cjal­nych. To część Insty­tu­tu Tech­ni­ki Uzbro­je­nia Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, w któ­rym powstał MSBS-556.

Z tą tech­no­lo­gią jeste­śmy jedy­ni na świe­cie. Moż­na powie­dzieć, że wyzna­cza­my świa­to­we tren­dy w pro­jek­to­wa­niu bro­ni strze­lec­kiej – doda­je płk Zahor.

Kara­bi­nek MSBS-556 jest też dosko­na­łym przy­kła­dem krót­kiej dro­gi od paten­tu do pro­duk­cji. Pro­jekt Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej reali­zo­wa­ny jest przy współ­pra­cy z naj­no­wo­cze­śniej­szą euro­pej­ską fabry­ką bro­ni w Rado­miu.

Dowo­dem suk­ce­su naszej tech­no­lo­gii jest m.in. to, że armie innych kra­jów inte­re­su­ją się MSBS-556 – powie­dział płk Miro­sław Zahor.

Kara­bi­nek jest ele­men­tem szer­sze­go sys­te­mu uzbro­je­nia i wypo­sa­że­nia żoł­nie­rza Tytan.