Najnowocześniejsze w Europie
laboratorium robotyki

W Kate­drze Mecha­tro­ni­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej znaj­du­je się naj­no­wo­cze­śniej­sze labo­ra­to­rium robo­ty­ki w Euro­pie. – Do tej pory za takie ucho­dzi­ło labo­ra­to­rium w bry­tyj­skim Cam­brid­ge. Dziś to na war­szaw­skim Bemo­wie jest naj­wię­cej nowo­cze­sne­go sprzę­tu. Mamy 15 naj­now­szych robo­tów – prze­ko­nu­je płk dr inż. Woj­ciech Kacz­ma­rek, kie­row­nik Zespo­łu Mecha­tro­ni­ki.

Uni­ka­to­wą cechą mecha­tro­ni­ki w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej jest ści­sła współ­pra­ca z biz­ne­sem – Pole­ga ona m.in. na wspól­nym opra­co­wy­wa­niu pro­gra­mów stu­diów – wyja­śnia płk Kacz­ma­rek.

Absol­wen­ci Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa są w peł­ni przy­go­to­wa­ni, by pra­co­wać na naj­no­wo­cze­śniej­szych liniach pro­duk­cyj­nych na świe­cie. To dosko­na­ły przy­kład ide­al­ne­go współ­gra­nia świa­ta nauki i potrzeb przed­się­bior­ców.