Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej
współtworzy broń XXI wieku

Na Wydzia­le Elek­tro­ni­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej jest jed­no z nie­wie­lu w Pol­sce Labo­ra­to­rium Kom­pa­ty­bil­no­ści Elek­tro­ma­gne­tycz­nej. Znaj­du­je się w nim komo­ra bez­od­bi­cio­wa, któ­ra słu­ży do pomia­ru emi­sji fal elek­tro­ma­gne­tycz­nych. Moż­na w niej spraw­dzać, jak duże jest pro­mie­nio­wa­nie elek­tro­ma­gne­tycz­ne dowol­ne­go dowol­ne­go sprzę­tu elek­trycz­ne­go.

Jeste­śmy wio­dą­cym labo­ra­to­rium tego typu. Nasze miej­sce na nauko­wej mapie Pol­ski wyzna­cza m.in. jeden z naj­lep­szych w kra­ju sprzę­tów badaw­czych – wyja­śnia dr Leszek Nowo­siel­ski, kie­row­nik Labo­ra­to­rium Kom­pa­ty­bil­no­ści Elek­tro­ma­gne­tycz­nej. – Tym, co spra­wia, że nasza dzia­łal­ność jest uni­ka­to­wa w ska­li kra­ju jest fakt, że reali­zu­je­my bada­nia nie tyl­ko „cywil­ne”, ale tak­że na zle­ce­nie armii – tłu­ma­czy nauko­wiec.

W Pol­sce jest zale­d­wie kil­ka miejsc, świad­czą­cych akre­dy­to­wa­ne usłu­gi dla biz­ne­su. – Nasze labo­ra­to­rium reali­zu­je rocz­nie nawet 200 pro­jek­tów dla firm – mówi dr Nowo­siel­ski. A dowo­dem naj­wyż­szej jako­ści badań jest zle­ce­nie labo­ra­to­rium czę­ści przy­go­to­wań pol­skiej bro­ni elek­tro­ma­gne­tycz­nej. – Nie­któ­re z pomia­rów będą pro­wa­dzo­ne w naszej komo­rze – doda­je szef labo­ra­to­rium.