Innowacyjny polski samolot odrzutowy

W labo­ra­to­rium Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej bada­ny jest pol­ski luk­su­so­wy odrzu­to­wiec cywil­ny. – Insty­tut Tech­ni­ki Lot­ni­czej jest jed­nym z nie­wie­lu pod­mio­tów zaan­ga­żo­wa­nych w opra­co­wa­nie odrzu­tow­ca Fla­ris Lar 1 – wyja­śnia Tomasz Łąc­ki, któ­ry w Zakła­dzie Budo­wy i Eks­plo­ata­cji Stat­ków Powietrz­nych reali­zu­je bada­nia wytrzy­ma­ło­ścio­we.

Zakład wyko­nu­je bada­nia na naj­wyż­szym świa­to­wym pozio­mie. Labo­ra­to­ria świad­czą usłu­gi dla mię­dzy­na­ro­do­wych kon­cer­nów lot­ni­czych. – Zaj­mu­je­my się bada­nia­mi dla świa­to­wych firm Gene­ral Avia­tion – doda­je Łąc­ki.

Pro­du­cen­tem samo­lo­tu odrzu­to­we­go FLARIS LAR 1 jest fir­ma Metal-Master. Przed­się­bior­stwo zosta­ło zało­żo­ne przez Syl­wię i Rafa­ła Ładziń­skich w 2000 roku. Reali­zu­je mię­dzy inny­mi inno­wa­cyj­ne linie mon­ta­żo­we, na któ­rych wyko­ny­wa­ne są pod­ze­spo­ły elek­trycz­ne samo­cho­dów oso­bo­wych.