Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na jest wyż­szą uczel­nią woj­sko­wą z tra­dy­cja­mi się­ga­ją­cy­mi zało­żo­nej w 1765 roku przez kró­la Sta­ni­sła­wa Augu­sta Ponia­tow­skie­go Szko­ły Rycer­skiej – „Aka­de­mii Szla­chec­kie­go Kor­pu­su Kade­tów JKM i Rze­czy­po­spo­li­tej”. W 1951 roku w chwi­li swo­je­go powsta­nia była uczel­nią naj­no­wo­cze­śniej­szą z moż­li­wych, wszak mia­ła z zało­że­nia kształ­cić kadry tech­nicz­ne dla Sił Zbroj­nych na naj­wyż­szym pozio­mie.

Obec­nie WAT jest uczel­nią, któ­ra ze szko­ły ofi­cer­skiej z lat 1950., poprzez poli­tech­ni­kę woj­sko­wą w kolej­nych dzie­się­cio­le­ciach, prze­kształ­ci­ła się w nowo­cze­sny, otwar­ty, woj­sko­wo-cywil­ny uni­wer­sy­tet nauko­wo-badaw­czy. W tym cza­sie na potrze­by Sił Zbroj­nych i dla sys­te­mu bez­pie­czeń­stwa pań­stwa Aka­de­mia wykształ­ci­ła na naj­wyż­szym pozio­mie ponad 50 tysię­cy inży­nie­rów i magi­strów inży­nie­rów. Dyplom uczel­ni cie­szy się uzna­niem pra­co­daw­ców pol­skich i zagra­nicz­nych, ponie­waż jest gwa­ran­cją wyso­kie­go pozio­mu wie­dzy oraz ogrom­nych umie­jęt­no­ści prak­tycz­nych absol­wen­tów.

Dzię­ki powsta­niu zna­ko­mi­tych zespo­łów nauko­wych i har­mo­nij­ne­mu łącze­niu dydak­ty­ki z nauką, WAT sta­ła się bar­dzo sil­nym ośrod­kiem nauko­wym, w któ­rym stwo­rzo­no bar­dzo dobry i eli­tar­ny spo­sób edu­ka­cji zsyn­chro­ni­zo­wa­ny z tym, co okre­śla się mia­nem ośrod­ka myśli na rzecz bez­pie­czeń­stwa pań­stwa. Roz­wój infra­struk­tu­ry badaw­czej WAT, moty­wo­wa­ny ogrom­nym zaan­ga­żo­wa­niem w pro­jek­ty badaw­cze zwią­za­ne z obron­no­ścią i bez­pie­czeń­stwem pań­stwa, pozwo­lił na roz­bu­do­wę spe­cja­li­stycz­nych, inter­dy­scy­pli­nar­nych labo­ra­to­riów, cen­trów dosko­na­ło­ści nauko­wej, Cen­trum Trans­fe­ru Tech­no­lo­gii.

Współ­pra­ca Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej z pol­skim prze­my­słem ma ponad 60-let­nią histo­rię. Opar­ta jest na przed­się­wzię­ciach nauko­wo-badaw­czych i biz­ne­so­wych, zwią­za­nych z reali­za­cją wspól­nych pro­jek­tów, pro­gra­mów badaw­czo-roz­wo­jo­wych i wdro­że­nio­wych w obsza­rze obron­no­ści i bez­pie­czeń­stwa pań­stwa. To tak­że wymia­na doświad­czeń, roz­wią­zy­wa­nie bie­żą­cych pro­ble­mów tech­nicz­nych i tech­no­lo­gicz­nych, a tak­że zasi­la­nie w kadrę tech­nicz­ną, któ­ra swo­im doświad­cze­niem wspie­ra dzia­ła­nia róż­nych zakła­dów prze­my­sło­wych, firm i insty­tu­cji.

Kształ­ce­nie stu­den­tów na potrze­by ryn­ku pra­cy, obej­mu­ją­ce zarów­no zapo­trze­bo­wa­nie woj­ska, jak i służb pań­stwo­wych, admi­ni­stra­cji, prze­my­słu obron­ne­go i nowo­cze­snych firm high-tech, sta­no­wi o sile Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej dziś i daje dobrą pro­gno­zę na przy­szłość. WAT jest zna­kiem fir­mo­wym, mar­ką roz­po­zna­wal­ną na świe­cie. To war­tość sama w sobie.