Zgod­nie z Uchwa­ła nr 229÷3÷2012 Sena­tu WAT z dnia 31 maja 2012r. w WAT powo­ła­no Cen­trum Trans­fe­ru Tech­no­lo­gii Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Jest to ogól­no­uczel­nia­na jed­nost­ka ds. zarzą­dza­nia wła­sno­ścią inte­lek­tu­al­ną, odpo­wie­dzial­na za trans­fer tech­no­lo­gii i komer­cja­li­za­cję wyni­ków badań nauko­wych i prac roz­wo­jo­wych.

W zakre­sie dzia­ła­nia CTT leży ini­cjo­wa­nie oraz koor­dy­na­cja przed­się­wzięć w celu komer­cyj­ne­go wyko­rzy­sty­wa­nia poten­cja­łu tech­nicz­ne­go, wyni­ków badań nauko­wych i prac roz­wo­jo­wych, pod­no­sze­nie świa­do­mo­ści pra­cow­ni­ków i stu­den­tów w obsza­rze zarzą­dza­nia wła­sno­ścią inte­lek­tu­al­ną oraz sty­mu­lo­wa­nie kie­run­ków badań nauko­wych pod kątem rze­czy­wi­stych potrzeb prze­my­sło­wych.

Cen­trum Trans­fe­ru Tech­no­lo­gii: ctt​.wat​.edu​.pl

Bada­nia nauko­we i tech­no­lo­gie w obsza­rze:

  • uzbro­je­nia,
  • bez­pie­czeń­stwa,
  • logi­sty­ki,
  • tech­no­lo­gii pro­duk­cji,
  • dia­gno­sty­ki prze­my­sło­wej,
  • łącz­no­ści,
  • symu­la­to­rów,
  • ochro­ny śro­do­wi­ska,
  • medy­cy­ny.