OFERTY KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

Tytuł

Smek­tycz­ny mate­riał o wyso­kiej foto­che­micz­nej sta­bil­no­ści i sze­ro­kim tem­pe­ra­tu­ro­wym zakre­sie mono­war­stwo­wej fazy smek­tycz­nej i urzą­dze­nie go wyko­rzy­stu­ją­ce

Opis

Przed­mio­tem wyna­laz­ku jest smek­tycz­na mie­sza­ni­na cie­kło­kry­sta­licz­na o dodat­niej ani­zo­tro­pii die­lek­tycz­nej i dużej foto­che­micz­nej sta­bil­no­ści domiesz­ko­wa­nia związ­ka­mi jono­wy­mi, któ­ra jest prze­zna­czo­na do wytwa­rza­nia prze­słon okien­nych lub wskaź­ni­ków z pamię­cią, w któ­rych do wywo­ła­nia sta­nu prze­źro­czy­ste­go lub mlecz­ne­go jest wyko­rzy­sta­ne zja­wi­sko dyna­micz­ne­go roz­pro­sze­nia, a zmia­na ze sta­nu mlecz­ne­go do prze­zro­czy­ste­go lub odwrot­nie jest uzy­ski­wa­na przez zmia­nę czę­sto­tli­wo­ści pola elek­trycz­ne­go

Moż­li­we zasto­so­wa­nie

Prze­mysł szklar­ski, w szcze­gól­no­ści w kie­run­ku pro­du­cen­tów okien oraz szkła pła­skie­go, szyb okien­nych, wyświe­tla­czy ( w tym wiel­ko­for­ma­to­wych).

Wła­ści­ciel

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na

Pro­po­no­wa­ny spo­sób komer­cja­li­za­cji

Licen­cja
Part­ner­stwo w zakre­sie dal­szych badań komer­cja­li­za­cji
Sprze­daż praw wła­sno­ści
Spin off

Ochro­na

Wyna­la­zek sta­no­wi przed­miot zgło­sze­nia paten­to­we­go w UPRP

Patent:

Kon­takt

261 839 088

Tytuł

Układ gene­ra­cji cią­gu impul­sów elek­trycz­nych o regu­lo­wa­nych rela­cjach cza­so­wych

Opis

Przed­mio­tem wyna­laz­ku jest układ gene­ra­cji cią­gu impul­sów elek­trycz­nych o regu­lo­wa­nych rela­cjach cza­so­wych. Wyna­la­zek obej­mu­je dzie­dzi­nę wie­dzy okre­ślo­ną jako elek­tro­ni­ka, w tym zakre­sie pro­jek­to­wa­nie urzą­dzeń do pre­cy­zyj­nej metro­lo­gii cza­su

Moż­li­we zasto­so­wa­nie

Jako źró­dła refe­ren­cyj­nych odcin­ków cza­su, ele­men­ty auto­ma­tycz­nych sys­te­mów testu­ją­cych, dedy­ko­wa­ne urzą­dze­nia do eks­pe­ry­men­tów fizycz­nych, ele­men­ty syn­chro­ni­zu­ją­ce i opóź­nia­ją­ce.

Wła­ści­ciel

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na

Pro­po­no­wa­ny spo­sób komer­cja­li­za­cji

Licen­cja
Part­ner­stwo w zakre­sie dal­szych badań komer­cja­li­za­cji
Sprze­daż praw wła­sno­ści
Spin off

Rodzaj

Wyna­la­zek

Patent

TAK

Kon­takt

261 839 088

Tytuł

Pod­po­ra sys­te­mu mocu­ją­ce­go fote­lik bez­pie­czeń­stwa

Opis

Pod­po­ra sys­te­mu mocu­ją­ce­go fote­lik bez­pie­czeń­stwa prze­zna­czo­na do prze­wo­że­nia dzie­ci o masie od 9 do 25 kg na tyl­nym lub przed­nim sie­dze­niu pojaz­du, według wyna­laz­ku, jest prze­gu­bo­wo połą­czo­na z sys­te­mem mocu­ją­cym, zakoń­czo­na sto­pą, posia­da tele­sko­po­wy sys­tem regu­la­cji dłu­go­ści cha­rak­te­ry­zu­je się tym, że skła­da się z pro­fi­li połą­czo­nych prze­suw­nie tak, że pro­fil wewnętrz­ny wcho­dzi w pro­fil zewnętrz­ny, sprę­ży­ny oraz amor­ty­za­to­ra umiesz­czo­nych w środ­ku pro­fi­lu zewnętrz­ne­go i połą­czo­nych z pro­fi­la­mi za pomo­cą sworz­ni.

Moż­li­we zasto­so­wa­nie

Prze­wo­że­nie dzie­ci o masie od 9 do 25 kg na tyl­nym lub przed­nim sie­dze­niu pojaz­du

Wła­ści­ciel

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na

Pro­po­no­wa­ny spo­sób komer­cja­li­za­cji

Licen­cja
Part­ner­stwo w zakre­sie dal­szych badań komer­cja­li­za­cji
Sprze­daż praw wła­sno­ści
Spin off

Rodzaj

Wzór użyt­ko­wy

Pra­wo wyłącz­ne

TAK

Kon­takt

261 839 088

Tytuł

Prze­ciw­wy­bu­cho­wy panel ochron­ny

Opis

Panel do ochro­ny pojaz­dów przed mina­mi o dzia­ła­niu nie kon­tak­to­wym. Panel skła­da się z dwóch płyt sta­lo­wych połą­czo­nych z usy­tu­owa­nym pomię­dzy nimi ener­go­chłon­nym ukła­dem w posta­ci rów­no­le­głych rur sta­lo­wych. Korzyst­nie rury sta­lo­we są wypeł­nio­ne gra­nu­la­tem meta­lu i gumy

Moż­li­we zasto­so­wa­nie

Prze­zna­czo­ny do sto­so­wa­nia jako dodat­ko­wa ochro­na pojaz­dów bojo­wych i ich załóg przed skut­ka­mi deto­na­cji ładun­ku wybu­cho­we­go

Wła­ści­ciel

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na
Insty­tut Tech­no­lo­gii Bez­pie­czeń­stwa MORATEX
Przed­się­bior­stwo Sprzę­tu Ochron­ne­go MASKPOL S.A.

Pro­po­no­wa­ny spo­sób komer­cja­li­za­cji

Licen­cja
Part­ner­stwo w zakre­sie dal­szych badań komer­cja­li­za­cji
Sprze­daż praw wła­sno­ści
Spin off

Rodzaj

Wzór użyt­ko­wy

Pra­wo Wyłącz­ne

TAK

Kon­takt

261 839 088

Tytuł

Kom­pak­to­we skła­da­ne pod­wo­zie gąsie­ni­co­we

Opis

Isto­tą wyna­laz­ku jest kom­pak­to­we skła­da­ne pod­wo­zie gąsie­ni­co­we cha­rak­te­ry­zu­ją­ce się tym, że skła­da się z ramy pod­wo­zia do któ­rej połą­czo­no prze­gu­bo­wo co naj­mniej jeden wahacz dol­ny lewej bur­ty oraz co naj­mniej jeden wahacz dol­ny pra­wej bur­ty. Do ramy w tych samych punk­tach co waha­cze dol­ne prze­gu­bo­wo połą­czo­no co naj­mniej jeden wahacz gór­ny pierw­szy lewej bur­ty i co naj­mniej jeden wahacz gór­ny pierw­szy pra­wej bur­ty. Do waha­cza gór­ne­go pierw­sze­go lewej bur­ty prze­gu­bo­wo połą­czo­no wahacz gór­ny dru­gi lewej bur­ty a do waha­cza gór­ne­go pierw­sze­go pra­wej bur­ty prze­gu­bo­wo połą­czo­no wahacz gór­ny dru­gi pra­wej bur­ty. Wahacz dol­ny lewej bur­ty oraz wahacz gór­ny dru­gi lewej bur­ty zosta­ły połą­czo­ne prze­gu­bo­wo z zespo­łem gąsie­ni­cy lewej bur­ty. Wahacz dol­ny pra­wej bur­ty oraz wahacz gór­ny dru­gi pra­wej bur­ty zosta­ły połą­czo­ne prze­gu­bo­wo z zespo­łem gąsie­ni­cy pra­wej bur­ty. Siłow­nik hydrau­licz­ny dwu­stron­ne­go dzia­ła­nia został połą­czo­ny prze­gu­bo­wo stro­ną tło­czy­sko­wą z waha­czem dol­nym lewej bur­ty oraz stro­ną bez­tło­czy­sko­wą z waha­czem gór­nym pierw­szym pra­wej bur­ty. Siłow­nik hydrau­licz­ny dwu­stron­ne­go dzia­ła­nia został połą­czo­ny prze­gu­bo­wo stro­ną tło­czy­sko­wą z waha­czem dol­nym pra­wej bur­ty oraz stro­ną bez­tło­czy­sko­wą z waha­czem gór­nym pierw­szym lewej bur­ty.

Moż­li­we zasto­so­wa­nie

Przed­mio­tem wyna­laz­ku jest kom­pak­to­we skła­da­ne pod­wo­zie gąsie­ni­co­we wyko­rzy­sty­wa­ne w maszy­nach. Roz­wią­za­nie to pla­su­je się w dzie­dzi­nie tech­ni­ki: mecha­ni­ka i budo­wa maszyn.

Wła­ści­ciel

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na

Pro­po­no­wa­ny spo­sób komer­cja­li­za­cji

Licen­cja
Part­ner­stwo w zakre­sie dal­szych badań komer­cja­li­za­cji
Sprze­daż praw wła­sno­ści
Spin off

Rodzaj

Wyna­la­zek

Patent

TAK

Kon­takt

261 839 088

Tytuł

Spo­sób zdal­ne­go wykry­wa­nia gazo­wych związ­ków che­micz­nych i urzą­dze­nie do zdal­ne­go wykry­wa­nia gazo­wych związ­ków che­micz­nych

Opis

Spo­sób zdal­ne­go wykry­wa­nia gazo­wych związ­ków che­micz­nych w moni­to­ro­wa­nej prze­strze­ni, cha­rak­te­ry­zu­je się tym, że w torze wiąz­ki pro­mie­nio­wa­nia spon­ta­nicz­ne­go, emi­to­wa­ne­go przez gazy z moni­to­ro­wa­nej prze­strze­ni w kie­run­ku reje­stru­ją­ce­go je detek­to­ra, okre­so­wo umiesz­cza się i usu­wa gazo­wą prze­sło­nę wzor­co­wą w posta­ci wykry­wa­ne­go związ­ku che­micz­ne­go, o tem­pe­ra­tu­rze niż­szej od tem­pe­ra­tu­ry gazów w prze­strze­ni i na pod­sta­wie ampli­tud sygna­łów z detek­to­ra, odpo­wied­nio przy prze­sło­nie wsta­wio­nej i usu­nię­tej, okre­śla się moż­li­wość wystę­po­wa­nia wykry­wa­ne­go związ­ku che­micz­ne­go w tej prze­strze­ni.

Moż­li­we zasto­so­wa­nie

Okre­śla moż­li­wość wystę­po­wa­nia wykry­wa­ne­go związ­ku che­micz­ne­go w prze­strze­ni. Bez­pie­czeń­stwo w pomiesz­cze­niach

Wła­ści­ciel

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na

Pro­po­no­wa­ny spo­sób komer­cja­li­za­cji

Licen­cja
Part­ner­stwo w zakre­sie dal­szych badań komer­cja­li­za­cji
Sprze­daż praw wła­sno­ści
Spin off

Rodzaj

Wyna­la­zek

Patent

TAK

Kon­takt

261 839 088

Tytuł

Nakład­ka na fote­le pojaz­dów komu­ni­ka­cji zbio­ro­wej

Opis

Nakład­ka na fote­le pojaz­dów komu­ni­ka­cji zbio­ro­wej, według wyna­laz­ku, mon­to­wa­na na tyl­nej ścia­nie opar­cia, cha­rak­te­ry­zu­je się tym, że jest bry­łą owal­no-wypu­kłą o pro­mie­niu zewnętrz­nym R1 od 10 do 20cm, pro­mie­niu wewnętrz­nym R2 od 5 do 10 cm, wyso­ko­ści H od 20 do 30cm i zastęp­czym modu­le Youn­ga od 2 do 20MPa.

Moż­li­we zasto­so­wa­nie

Nakład­ka na fote­le pojaz­dów komu­ni­ka­cji zbio­ro­wej w szcze­gól­no­ści auto­bu­sów zmniej­sza­ją­ca ura­zy gło­wy pasa­że­rów powsta­ją­ce w następ­stwie wypad­ków i gwał­tow­nych zatrzy­mań

Wła­ści­ciel

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na

Pro­po­no­wa­ny spo­sób komer­cja­li­za­cji

Licen­cja
Part­ner­stwo w zakre­sie dal­szych badań komer­cja­li­za­cji
Sprze­daż praw wła­sno­ści
Spin off

Rodzaj

Wyna­la­zek

Patent

TAK

Kon­takt

261 839 088

Tytuł

Mecha­nizm wzno­szą­cy masz­tu tur­bi­ny wia­tro­wej małej mocy

Opis

Mecha­nizm wzno­szą­cy masz­tu tur­bi­ny wia­tro­wej małej mocy, według wyna­laz­ku, prze­zna­czo­ny do sta­wia­nia lek­kich masz­tów ruro­wych z prze­gu­bem cen­tral­nym skła­da się z bel­ki wycią­go­wej moco­wa­nej do pod­sta­wy masz­tu, dwóch dźwi­gni­ków spe­cjal­nych, oraz wycią­gar­ki wraz z liną, cha­rak­te­ry­zu­je się tym, że bel­ka wycią­go­wa zakoń­czo­na jest gniaz­dem, o śred­ni­cy wewnętrz­nej odpo­wia­da­ją­cej śred­ni­cy zewnętrz­nej masz­tu, posia­da­ją­cym dwa czo­py łoży­sko­we na powierzch­ni zewnętrz­nej osa­dza­ne w gniaz­dach łoży­sko­wych nakrę­tek poru­sza­ją­cych się po śru­bach tra­pe­zo­wych dźwi­gni­ków spe­cjal­nych, przy czym dźwi­gnik spe­cjal­ny skła­da się z pod­sta­wy w posta­ci pły­ty połą­czo­nej ze wspor­ni­ka­mi oraz śru­by tra­pe­zo­wej pod­par­tej obro­to­wo na górze przy pomo­cy brą­zo­wej tulei śli­zgo­wej umiesz­czo­nej w gnieź­dzie przy­mo­co­wa­nym do wspor­ni­ków, na dole przy pomo­cy łoży­ska stoż­ko­we­go umiesz­czo­ne­go w gnieź­dzie w posta­ci tulei przy­mo­co­wa­nej do pod­sta­wy, a gniaz­do łoży­sko­we sta­no­wi otwór bocz­ny w kor­pu­sie nakręt­ki, pro­sto­pa­dły do osi otwo­ru gwin­to­wa­ne­go.

Moż­li­we zasto­so­wa­nie

Prze­zna­czo­ny do sta­wia­nia lek­kich masz­tów ruro­wych

Wła­ści­ciel

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na

Pro­po­no­wa­ny spo­sób komer­cja­li­za­cji

Licen­cja
Part­ner­stwo w zakre­sie dal­szych badań komer­cja­li­za­cji
Sprze­daż praw wła­sno­ści
Spin off

Rodzaj

Wyna­la­zek

Patent

TAK

Kon­takt

261 839 088

Tytuł

Zawór regu­lu­ją­cy prze­pływ czyn­ni­ka szcze­li­nu­ją­ce­go

Opis

Zawór regu­lu­ją­cy prze­pływ czyn­ni­ka szcze­li­nu­ją­ce­go, według wyna­laz­ku, skła­da się z tło­ka umiesz­czo­ne­go w tulei wewnętrz­nej, uszczel­nień, ele­men­tu sprę­ży­sty gór­ne­go umie­szo­ne­go nad tło­kiem, ele­men­tu sprę­ży­ste­go dol­ne­go umiesz­czo­ne­go pod tło­kiem, pokry­wy gór­nej i pokry­wy dol­nej z otwo­ra­mi prze­lo­to­wy­mi, tulei zewnętrz­nej, tulei środ­ko­wej oraz tulei wewnętrz­nej cha­rak­te­ry­zu­je się tym, że tłok posia­da­ją­cy gór­ny i dol­ny nie­prze­lo­to­wy otwór osio­wy jest umiesz­czo­ny w tulei wewnętrz­nej pomię­dzy ele­men­tem sprę­ży­stym gór­nym opie­ra­ją­cym się o pokry­wę gór­ną i ele­men­tem sprę­ży­stym dol­nym opie­ra­ją­cym się o pokry­wę dol­ną, na ścia­nie tulei wewnętrz­nej znaj­du­ją się trzy pier­ście­nio­we otwo­ry przy czym poło­że­nie kąto­we, roz­staw oraz wiel­kość kąto­wa otwo­rów w tulei wewnętrz­nej odpo­wia­da poło­że­niu kąto­we­mu, roz­sta­wo­wi oraz wiel­ko­ści kąto­wej otwo­rów pier­ście­nio­wych w kor­pu­sie tło­ka, na ścia­nie tulei środ­ko­wej wyko­na­ne jest okno oraz podłuż­ne wycię­cie, przy czym wyso­kość i wiel­kość kąto­wa okna odpo­wia­da roz­sta­wo­wi oraz wiel­ko­ści kąto­wej otwo­rów pier­ście­nio­wych tło­ka, a podłuż­ne wycię­cie jest usy­tu­owa­ne pomię­dzy środ­ko­wym otwo­rem tulei wewnętrz­nej, a koń­cem tulei środ­ko­wej, wiel­kość kąto­wa wycię­cia w tulei środ­ko­wej i jego poło­że­nie kąto­we odpo­wia­da otwo­ro­wi pier­ście­nio­we­mu w pokry­wie gór­nej

Moż­li­we zasto­so­wa­nie

Przed­mio­tem wyna­laz­ku jest zawór do szcze­li­no­wa­nia skał wyko­rzy­sty­wa­ny w gór­nic­twie odwier­to­wym, przy­sto­so­wa­ny do odwier­tów pio­no­wych jak i pozio­mych

Wła­ści­ciel

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na

Pro­po­no­wa­ny spo­sób komer­cja­li­za­cji

Licen­cja
Part­ner­stwo w zakre­sie dal­szych badań komer­cja­li­za­cji
Sprze­daż praw wła­sno­ści
Spin off

Rodzaj

Wyna­la­zek

Patent

TAK

Kon­takt

261 839 088

Tytuł

Spo­sób wytwa­rza­nia jed­no­ele­men­to­wej kład­ki kom­po­zy­to­wej

Opis

Spo­sób wytwa­rza­nia jed­no­ele­men­to­wej kład­ki kom­po­zy­to­wej pole­ga­ją­cy na rów­no­cze­snym ufor­mo­wa­niu pomo­stu o struk­tu­rze prze­kła­do­wej z włók­na szkla­ne­go zawie­ra­ją­ce­go rdzeń z pian­ko­we­go two­rzy­wa sztucz­ne­go wraz z bocz­ny­mi ścian­ka­mi i porę­cza­mi cha­rak­te­ry­zu­je się według wyna­laz­ku w tym, że usta­la się warun­ki tech­nicz­ne kład­ki, po czym wyko­nu­je się u‑kształtny forem­nik dosto­so­wa­ny do tych warun­ków tech­nicz­nych. Forem­nik wykła­da się zbro­je­niem z warstw unie­pal­nio­ne­go włók­na szkla­ne­go, pomię­dzy któ­ry­mi umiesz­cza się rdzeń z pian­ko­we­go two­rzy­wa sztucz­ne­go rów­nież w bocz­nych ścian­kach i porę­czach kład­ki. Następ­nie tak wypeł­nio­ny forem­nik umiesz­cza się w wor­ku próż­nio­wym, któ­ry następ­nie w zna­ny spo­sób wypeł­nia się żywi­cą syn­te­tycz­ną w warun­kach obni­żo­ne­go ciśnie­nia wyno­szą­ce­go od 0,02 MPa do 0,09 MPa, w pro­ce­sie infu­zji

Moż­li­we zasto­so­wa­nie

Ma zasto­so­wa­nie w inży­nie­rii mosto­wej do pro­duk­cji kła­dek pie­szych nad dro­ga­mi przy­spie­szo­ne­go ruchu, inny­mi cią­ga­mi komu­ni­ka­cyj­ny­mi lub ście­ka­mi wod­ny­mi

Wła­ści­ciel

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na
Poli­tech­ni­ka Gdań­ska
Roma sp. z o. o.

Pro­po­no­wa­ny spo­sób komer­cja­li­za­cji

Licen­cja
Part­ner­stwo w zakre­sie dal­szych badań komer­cja­li­za­cji
Sprze­daż praw wła­sno­ści
Spin off

Rodzaj

Wyna­la­zek

Patent

TAK

Kon­takt

261 839 088

Tytuł

Spo­sób kore­la­cji wpły­wu tem­pe­ra­tu­ry na war­tość czu­ło­ści napię­cio­wej detek­to­rów w matry­cy mikro­bo­lo­me­trycz­nej

Opis

Spo­sób korek­cji wpły­wu tem­pe­ra­tu­ry na war­tość napię­cia wyj­ścio­we­go z matry­cy detek­to­rów mikro­bo­lo­me­trycz­nych cha­rak­te­ry­zu­ją­cy się tym, że czu­łość napię­cio­wą detek­to­rów wzor­cu­je i mie­rzy się w modu­le na pod­sta­wie pomia­ru roz­rzu­tu napię­cia wyj­ścio­we­go z matry­cy (nie­jed­no­rod­no­ści odpo­wie­dzi detek­to­rów), a następ­nie czu­łość napię­cio­wą kory­gu­je za pomo­cą wypra­co­wa­ne­go w modu­le auto­ma­tycz­nej regu­la­cji napię­cia wytwa­rza­ne­go w prze­twor­ni­ku DAC zasi­la­ją­ce­go gałąź pomia­ro­wą.

Moż­li­we zasto­so­wa­nie

W kame­rze ter­mo­wi­zyj­nej

Wła­ści­ciel

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na

Pro­po­no­wa­ny spo­sób komer­cja­li­za­cji

Licen­cja
Part­ner­stwo w zakre­sie dal­szych badań komer­cja­li­za­cji
Sprze­daż praw wła­sno­ści
Spin off

Rodzaj

Wyna­la­zek

Patent

TAK

Kon­takt

261 839 088

Tytuł

Urzą­dze­nie z rucho­mą prze­sło­ną do zdal­ne­go wykry­wa­nia par alko­ho­lu w poru­sza­ją­cych się pojaz­dach

Opis

Wyna­la­zek doty­czy urzą­dze­nia do zdal­ne­go wykry­wa­nia par alko­ho­lu w poru­sza­ją­cych się pojaz­dach wyko­rzy­stu­ją­ce­go wiąz­kę świa­tła prze­świe­tla­ją­cą kabi­ny spraw­dza­nych pojaz­dów oraz posia­da­ją­ce­go rucho­mą kuwe­tę wzor­co­wą umiesz­czo­ną w torze prze­świe­tla­ją­cej wiąz­ki w cza­sie, gdy pojazd nie jest prze­świe­tla­ny. Urzą­dze­nie posia­da dodat­ko­wo szyb­ką prze­sło­nę zasła­nia­ją­cą pro­mie­nio­wa­nie w celu nie­do­pusz­cze­nia do nasy­ce­nia się detek­to­ra w cza­sie gdy nie jest przy­sło­nię­ty przez prze­świe­tla­ny pojazd lub kuwe­tę wzor­co­wą . Ponad­to do wsu­wa­nia i wysu­wa­nia szyb­kiej prze­sło­ny i kuwe­ty wzor­co­wej prze­wi­du­je się wyko­rzy­sta­nie w urzą­dze­niu ser­wo­me­cha­ni­zmów i ste­ro­wa­nych przez odpo­wied­nie foto­ko­mór­ki.

Moż­li­we zasto­so­wa­nie

Wykry­wa pary alko­ho­li w pojaz­dach

Wła­ści­ciel

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na

Pro­po­no­wa­ny spo­sób komer­cja­li­za­cji

Licen­cja
Part­ner­stwo w zakre­sie dal­szych badań komer­cja­li­za­cji
Sprze­daż praw wła­sno­ści
Spin off

Rodzaj

Wyna­la­zek

Patent

TAK

Kon­takt

261 839 088

Tytuł

Impul­so­wy detek­tor zabu­rzeń mecha­nicz­nych świa­tło­wo­do­wej linii trans­mi­syj­nej i spo­sób detek­cji zabu­rzeń mecha­nicz­nych świa­tło­wo­do­wej linii trans­mi­syj­nej

Opis

Przed­mio­tem wyna­laz­ku jest impul­so­wy detek­tor zabu­rzeń mecha­nicz­nych świa­tło­wo­do­wej linii trans­mi­syj­nej zakoń­czo­nej zwier­cia­dłem cha­rak­te­ry­zu­ją­cy się tym, że zawie­ra laser gene­ru­ją­cy impul­sy świetl­ne, któ­re­go wyj­ście połą­czo­ne jest świa­tło­wo­dem z pierw­szym por­tem cyr­ku­la­to­ra, któ­re­go dru­gi port przy­łą­czo­ny jest do pierw­sze­go por­tu sprzę­ga­cza dzie­lą­ce­go impul­sy wej­ścio­we na dwa impul­sy wyj­ścio­we poda­wa­ne odpo­wied­nio na trze­ci port i czwar­ty port sprzę­ga­cza, przy czym trze­ci port sprzę­ga­cza jest połą­czo­ny pierw­szym świa­tło­wo­dem z pierw­szym por­tem pola­ry­za­cyj­ne­go dziel­ni­ka wiąz­ki, a czwar­ty port sprzę­ga­cza jest połą­czo­ny dru­gim świa­tło­wo­dem, w któ­re­go torze znaj­du­je się mecha­nicz­ne obró­ce­nie osi świa­tło­wo­du o 90°, z dru­gim por­tem pola­ry­za­cyj­ne­go dziel­ni­ka wiąz­ki, przy czym pierw­szy świa­tło­wód zawie­ra pośred­ni modu­la­tor fazy i jest dłuż­szy od dru­gie­go świa­tło­wo­du, a wyj­ście pola­ry­za­cyj­ne­go dziel­ni­ka wiąz­ki przy­łą­czo­ne jest do wej­ścia świa­tło­wo­do­wej linii trans­mi­syj­nej, przy czym pierw­szy port sprzę­ga­cza jest połą­czo­ny z dru­gim por­tem cyr­ku­la­to­ra, któ­re­go trze­ci port jest połą­czo­ny z pierw­szym detek­to­rem, a dru­gi port sprzę­ga­cza jest połą­czo­ny z dru­gim detek­to­rem.

Moż­li­we zasto­so­wa­nie

Umoż­li­wia wykry­cie zmian w kształ­cie toru świa­tło­wo­do­we­go

Wła­ści­ciel

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na

Pro­po­no­wa­ny spo­sób komer­cja­li­za­cji

Licen­cja
Part­ner­stwo w zakre­sie dal­szych badań komer­cja­li­za­cji
Sprze­daż praw wła­sno­ści
Spin off

Rodzaj

Wyna­la­zek

Patent

TAK

Kon­takt

261 839 088

Tytuł

Spo­sób wytwa­rza­nia kon­wer­te­ra poli­me­ro­we­go do łącze­nia włó­kien świa­tło­wo­do­wych i poli­me­ro­wy kon­wer­ter do łącze­nia włó­kien świa­tło­wo­do­wych

Opis

Przed­mio­tem wyna­laz­ku jest spo­sób wytwa­rza­nia kon­wer­te­ra poli­me­ro­we­go do łącze­nia włó­kien świa­tło­wo­do­wych i poli­me­ro­wy kon­wer­ter do łącze­nia włó­kien świa­tło­wo­do­wych

Moż­li­we zasto­so­wa­nie

Wyna­la­zek znaj­du­je zasto­so­wa­nie w prze­my­śle tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nym zwią­za­nym z wdra­ża­niem sie­ci optycz­nych wyko­rzy­stu­ją­cych włók­na ze szkła krze­mion­ko­we­go i z two­rzyw sztucz­nych oraz tech­no­lo­gii czuj­ni­ków świa­tło­wo­do­wych wyko­rzy­stu­ją­cych tego typu włók­na

Wła­ści­ciel

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na

Pro­po­no­wa­ny spo­sób komer­cja­li­za­cji

Licen­cja
Part­ner­stwo w zakre­sie dal­szych badań komer­cja­li­za­cji
Sprze­daż praw wła­sno­ści
Spin off

Rodzaj

Wyna­la­zek

Patent

TAK

Kon­takt

261 839 088

Tytuł

Spo­sób optycz­ne­go szy­fro­wa­nia infor­ma­cji i układ do optycz­ne­go szy­fro­wa­nia infor­ma­cji

Opis

Przed­mio­tem wyna­laz­ku jest układ do optycz­ne­go szy­fro­wa­nia infor­ma­cji w posta­ci cią­gu bitów ory­gi­nal­nych, cha­rak­te­ry­zu­ją­cy się tym, że zawie­ra: bufor sło­wa do odczy­ty­wa­nia kolej­nych N‑bitowych słów z cią­gu bitów ory­gi­nal­nych; przy­łą­czo­ny do bufo­ra sło­wa układ for­mu­ją­cy wiąz­kę świa­tła odzwier­cie­dla­ją­cą zawar­tość N‑bitowego sło­wa zapi­sa­ne­go w bufo­rze sło­wa; przy­łą­czo­ny do ukła­du for­mu­ją­ce­go modu­la­tor prze­strzen­ny wiąz­ki, zawie­ra­ją­cy matry­cę komó­rek selek­tyw­nie prze­pusz­cza­ją­cych lub blo­ku­ją­cych świa­tło z wiąz­ki świa­tła w zależ­no­ści od kon­fi­gu­ra­cji komó­rek; i przy­łą­czo­ny do modu­la­to­ra prze­strzen­ne­go wiąz­ki ste­row­nik szy­fro­wa­nia poda­ją­cy do modu­la­to­ra prze­strzen­ne­go wiąz­ki klucz szy­fro­wa­nia okre­śla­ją­cy kolej­ne usta­wie­nia komó­rek modu­la­to­ra prze­strzen­ne­go wiąz­ki.

Moż­li­we zasto­so­wa­nie

Szy­fro­wa­nie infor­ma­cji

Wła­ści­ciel

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na

Pro­po­no­wa­ny spo­sób komer­cja­li­za­cji

Licen­cja
Part­ner­stwo w zakre­sie dal­szych badań komer­cja­li­za­cji
Sprze­daż praw wła­sno­ści
Spin off

Rodzaj

Wyna­la­zek

Patent

TAK

Kon­takt

261 839 088

Tytuł

Kwan­to­wy detek­tor zabu­rzeń mecha­nicz­nych świa­tło­wo­do­wej linii trans­mi­syj­nej i spo­sób detek­cji zabu­rzeń mecha­nicz­nych świa­tło­wo­do­wej linii trans­mi­syj­nej

Opis

Przed­mio­tem wyna­laz­ku jest kwan­to­wy detek­tor zabu­rzeń mecha­nicz­nych świa­tło­wo­do­wej linii trans­mi­syj­nej zakoń­czo­nej zwier­cia­dłem cha­rak­te­ry­zu­ją­cy się tym, że zawie­ra laser gene­ru­ją­cy impul­sy świetl­ne, któ­re­go wyj­ście połą­czo­ne jest, poprzez regu­lo­wa­ny tłu­mik optycz­ny tłu­mią­cy impuls do pozio­mu mocy, w któ­rym sygnał tłu­mio­ny jest do pozio­mu nie więk­sze­go niż jeden foton, z pierw­szym por­tem cyr­ku­la­to­ra, któ­re­go dru­gi port przy­łą­czo­ny jest do pierw­sze­go por­tu sprzę­ga­cza dzie­lą­ce­go falę zwią­za­ną z foto­nem z pierw­sze­go por­tu na dwie fale pro­pa­gu­ją­ce się trze­cim i czwar­tym por­tem wyj­ścio­wym sprzę­ga­cza, przy czym trze­ci port sprzę­ga­cza jest połą­czo­ny pierw­szym świa­tło­wo­dem z pierw­szym por­tem pola­ry­za­cyj­ne­go dziel­ni­ka wiąz­ki, a czwar­ty port sprzę­ga­cza jest połą­czo­ny dru­gim świa­tło­wo­dem, w któ­re­go torze znaj­du­je się mecha­nicz­ne obró­ce­nie osi świa­tło­wo­du o 90°, z dru­gim por­tem pola­ry­za­cyj­ne­go dziel­ni­ka wiąz­ki, przy czym pierw­szy świa­tło­wód jest dłuż­szy od dru­gie­go świa­tło­wo­du, a wyj­ście pola­ry­za­cyj­ne­go dziel­ni­ka wiąz­ki przy­łą­czo­ne jest do wej­ścia świa­tło­wo­do­wej linii trans­mi­syj­nej, przy czym pierw­szy port sprzę­ga­cza jest połą­czo­ny z dru­gim por­tem cyr­ku­la­to­ra, któ­re­go trze­ci port jest połą­czo­ny z pierw­szym detek­to­rem jed­no­fo­to­no­wym, a dru­gi port sprzę­ga­cza jest połą­czo­ny z dru­gim detek­to­rem jed­no­fo­to­no­wym.

Moż­li­we zasto­so­wa­nie

Dzię­ki wyko­rzy­sta­niu poje­dyn­czych fonów, opra­co­wa­ny układ detek­to­ra kwan­to­we­go umoż­li­wia detek­cję zabu­rzeń mecha­nicz­nych powią­za­nych z pod­słu­chem świa­tło­wo­do­wej linii trans­mi­syj­nej

Wła­ści­ciel

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na

Pro­po­no­wa­ny spo­sób komer­cja­li­za­cji

Licen­cja
Part­ner­stwo w zakre­sie dal­szych badań komer­cja­li­za­cji
Sprze­daż praw wła­sno­ści
Spin off

Rodzaj

Wyna­la­zek

Patent

TAK

Kon­takt

261 839 088

Tytuł

Mecha­nizm zacze­pu zam­ka bro­ni auto­ma­tycz­nej oraz komo­ra spu­sto­wa zwłasz­cza kara­bin­ka modu­ło­we­go

Opis

Przed­mio­tem wyna­laz­ku jest Mecha­nizm zacze­pu zam­ka bro­ni auto­ma­tycz­nej oraz komo­ra spu­sto­wa zwłasz­cza kara­bin­ka modu­ło­we­go z takim mecha­ni­zmem.

Moż­li­we zasto­so­wa­nie

Mecha­nizm zacze­pu zam­ka może być sto­so­wa­ny w róż­nych typach bro­ni strze­lec­kiej „dłu­giej”, wyma­ga­ją­cej dosto­so­wa­nia bro­ni do użyt­ku przez strzel­ców zarów­no pra­wo, jak i lewo­ręcz­nych. Komo­ra spu­sto­wa według wyna­laz­ku może mieć zasto­so­wa­nie w bro­ni auto­ma­tycz­nej, przy­sto­so­wa­nej do zasi­la­nia z wymien­ne­go maga­zyn­ka pudeł­ko­we­go.

Wła­ści­ciel

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na,
Fabry­ka Bro­ni ŁUCZNIK- sp. z o.o.

Pro­po­no­wa­ny spo­sób komer­cja­li­za­cji

Licen­cja
Part­ner­stwo w zakre­sie dal­szych badań komer­cja­li­za­cji
Sprze­daż praw wła­sno­ści
Spin off

Rodzaj

Wyna­la­zek

Patent

TAK

Kon­takt

261 839 088

Tytuł

Zaczep fote­li­ka bez­pie­czeń­stwa

Opis

Zaczep sys­te­mu mocu­ją­ce­go fote­lik bez­pie­czeń­stwa, według wyna­laz­ku, skła­da się z kor­pu­su w posta­ci pła­sko­wni­ka, w któ­rym znaj­du­je się pro­sto­kąt­ne wycię­cie pod uchwyt zakoń­czo­ne sko­sem, przy czym wyso­kość wycię­cia odpo­wia­da śred­ni­cy uchwy­tu, pro­sto­kąt­ne wycię­cie pod zapad­kę w płasz­czyź­nie głów­nej kor­pu­su, otwór osi zapad­ki, otwór trzpie­nia blo­ku­ją­ce­go, zapad­ki posia­da­ją­cej wybra­nia pod trzpień blo­ku­ją­cy oraz uchwyt, połą­czo­nej obro­to­wo z osią zamo­co­wa­ną w kor­pu­sie zacze­pu, sprę­żyn umiesz­czo­nych na osi zapad­ki opie­ra­ją­cych się jed­nym koń­cem o zapad­kę, a dru­gim o kor­pus zacze­pu, trzpie­nia blo­ku­ją­ce­go umiesz­czo­ne­go w otwo­rze kor­pu­su, sprę­ży­ny umiesz­czo­nej na trzpie­niu opie­ra­ją­cej się jed­nym koń­cem o kor­pus, a dru­gim o trzpień cha­rak­te­ry­zu­je się tym, że w kor­pu­sie na wyso­ko­ści wycię­cia pod uchwyt znaj­du­je się pro­sto­kąt­ne wybra­nie oraz cylin­drycz­ne gniaz­do połą­czo­ne z wybra­niem, w wybra­niu znaj­du­je się popy­chacz skła­da­ją­cy się z wide­łek opie­ra­ją­cych się o uchwyt oraz sto­py w posta­ci wal­ca umiesz­czo­ne­go w gnieź­dzie, przy czym na sto­pie popy­cha­cza znaj­du­je się sprę­ży­na opie­ra­ją­ca się jed­nym koń­cem o ścia­nę wybra­nia, a dru­gim koń­cem o wideł­ki.

Cel wyna­laz­ku

Celem wyna­laz­ku jest przed­sta­wie­nie zacze­pu sys­te­mu mocu­ją­ce­go fote­lik bez­pie­czeń­stwa kasu­ją­ce­go luz w kie­run­ku rów­no­le­głym do osi wzdłu­żo­nej pojaz­du

Wła­ści­ciel

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na

Pro­po­no­wa­ny spo­sób komer­cja­li­za­cji

Licen­cja
Part­ner­stwo w zakre­sie dal­szych badań komer­cja­li­za­cji
Sprze­daż praw wła­sno­ści
Spin off

Rodzaj

Wyna­la­zek

Patent

TAK

Kon­takt

261 839 088

Tytuł

Uchwyt justow­ni­czy

Opis

Wyna­la­zek doty­czy urzą­dze­nia do justo­wa­nia ele­men­tów optycz­nych, zwłasz­cza zwier­cia­deł, zwa­ne­go uchwy­tem justow­ni­czym. Zastrze­żo­ny uchwyt skła­da­ją­cy się z kor­pu­su ze sztyw­no przy­mo­co­wa­ną do nie­go pły­tą nośną z zamo­co­wa­nym ele­men­tem optycz­nym, zgi­na­ną przy pomo­cy odpo­wied­nich śrub popy­cha­ją­cych, wkrę­ca­nych w ścian­ki kor­pu­su, cha­rak­te­ry­zu­je się tym, że pły­ta nośna posia­da dwa skrzy­żo­wa­ne nacię­cia w miej­scach swo­je­go prze­gi­na­nia. Dzię­ki temu mamy moż­li­wość uzy­ska­nia na jed­nej pły­cie nośnej dwóch nie­za­leż­nych prze­gięć w dwóch płasz­czy­znach.

Moż­li­we zasto­so­wa­nie

Uchwy­ty justow­ni­cze są powszech­nie wyko­rzy­sty­wa­ne w labo­ra­to­riach optycz­nych i w tech­ni­ce lase­ro­wej oraz w róż­nych urzą­dze­niach wyko­rzy­stu­ją­cych wiąz­ki świetl­ne

Wła­ści­ciel

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na

Pro­po­no­wa­ny spo­sób komer­cja­li­za­cji

Licen­cja
Part­ner­stwo w zakre­sie dal­szych badań komer­cja­li­za­cji
Sprze­daż praw wła­sno­ści
Spin off

Rodzaj

Wyna­la­zek

Patent

TAK

Kon­takt

261 839 088

Tytuł

Spo­sób inten­sy­fi­ka­cji szyb­ko­ści absorb­cji i desorp­cji wodo­ru.

Opis

Przed­mio­tem wyna­laz­ku jest spo­sób inten­sy­fi­ka­cji absorp­cji i desorp­cji wodo­ru

Moż­li­we zasto­so­wa­nie

Wyna­la­zek doty­czy dzie­dzi­ny ener­ge­ty­ki w zakre­sie roz­wią­zań doty­czą­cych inten­sy­fi­ka­cji szyb­ko­ści absorp­cji i desorp­cji wodo­ru

Wła­ści­ciel

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na

Pro­po­no­wa­ny spo­sób komer­cja­li­za­cji

Licen­cja
Part­ner­stwo w zakre­sie dal­szych badań komer­cja­li­za­cji
Sprze­daż praw wła­sno­ści
Spin off

Rodzaj

Wyna­la­zek

Patent

TAK

Kon­takt

261 839 088

Tytuł

Nakład­ka na pro­wad­ni­cę barie­ry ochron­nej na łuku dro­gi

Opis

Skła­da się z powło­ki kom­po­zy­to­wej polie­stro­wo-szkla­nej przed­niej, powło­ki kom­po­zy­to­wej polie­stro­wo-szkla­nej tyl­nej, rdze­nia pian­ko­we­go w dwóch kana­łach, przy czym powło­ka przed­nia, rdzeń pian­ko­wy oraz powło­ka tyl­na są trwa­le zin­te­gro­wa­ne, a gru­bość rdze­nia pian­ko­we­go wyno­si od 30 do 80mm, nakład­ka jest moco­wa­na do pro­wad­ni­cy barie­ry za pomo­cą złą­czy śru­bo­wych w wol­nych otwo­rach w osi pro­wad­ni­cy za pośred­nic­twem pod­kła­dek gumo­wych przed­nich, pod­kła­dek gumo­wych tyl­nych oraz pod­kła­dek sta­lo­wych ocyn­ko­wa­nych ognio­wo.

Moż­li­we zasto­so­wa­nie

Nakład­ka na pro­wad­ni­cę barie­ry ochron­nej do zasto­so­wa­nia na łukach dróg ruchu przy­spie­szo­ne­go.

Wła­ści­ciel

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na
4
Roma sp. z o.o.
Sieć Badaw­cza Łuka­sie­wicz
Insty­tut Trans­por­tu Samo­cho­do­we­go

Pro­po­no­wa­ny spo­sób komer­cja­li­za­cji

Licen­cja
Part­ner­stwo w zakre­sie dal­szych badań komer­cja­li­za­cji
Sprze­daż praw wła­sno­ści
Spin off

Rodzaj

Wyna­la­zek

Patent

TAK

Kon­takt

261 839 088

Tytuł

Balon angio­pla­stycz­ny o zwięk­szo­nej śred­ni­cy czę­ści środ­ko­wej wzglę­dem czę­ści prok­sy­mal­nej i dystal­nej

Opis

Balon angio­pla­stycz­ny o zwięk­szo­nej śred­ni­cy czę­ści środ­ko­wej wzglę­dem czę­ści prok­sy­mal­nej i dystal­nej, według wyna­laz­ku, zbu­do­wa­ny jest z trzech połą­czo­nych czę­ści o róż­nych śred­ni­cach, prze­zna­czo­ny do prze­pro­wa­dza­nia zabie­gów angio­pla­sty­ki balo­no­wej naczyń wień­co­wych, szcze­gól­nie w miej­scach ich bifur­ka­cji cha­rak­te­ry­zu­je się tym, że śred­ni­ca dp czę­ści prok­sy­mal­nej i śred­ni­ca dd czę­ści dystal­nej wyno­si od 1,5 do 5,0mm i jest dopa­so­wa­na do śred­ni­cy seg­men­tu dystal­ne­go tęt­ni­cy, czy­li odcin­ka naczy­nia poni­żej bocz­ni­cy, pod­czas gdy część środ­ko­wa sta­no­wią­ca kuli­ste posze­rze­nie pomię­dzy czę­ścia­mi skraj­ny­mi, posia­da mak­sy­mal­ną śred­ni­cę ds więk­szą od czę­ści prok­sy­mal­nej i dystal­nej, przy czym sto­su­nek mak­sy­mal­nej śred­ni­cy ds czę­ści środ­ko­wej do śred­ni­cy dp czę­ści prok­sy­mal­nej lub śred­ni­cy dd czę­ści dystal­nej wyno­si od 1,1 do 1,5.

Moż­li­we zasto­so­wa­nie

Prze­zna­czo­ny do prze­pro­wa­dza­nia zabie­gów angio­pla­sty­ki balo­no­wej naczyń wień­co­wych, szcze­gól­nie w miej­scach ich bifur­ka­cji

Wła­ści­ciel

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na
Cen­trum Medycz­ne URSUS

Pro­po­no­wa­ny spo­sób komer­cja­li­za­cji

Licen­cja
Part­ner­stwo w zakre­sie dal­szych badań komer­cja­li­za­cji
Sprze­daż praw wła­sno­ści
Spin off

Rodzaj

Wyna­la­zek

Patent

TAK

Kon­takt

261 839 088

Tytuł

Balon angio­pla­stycz­ny o zre­du­ko­wa­nej śred­ni­cy czę­ści prok­sy­mal­nej z posze­rze­niem w czę­ści środ­ko­wej

Opis

Balon angio­pla­stycz­ny o zre­du­ko­wa­nej śred­ni­cy czę­ści prok­sy­mal­nej z posze­rze­niu w czę­ści środ­ko­wej, zbu­do­wa­ny z trzech połą­czo­nych czę­ści o róż­nych śred­ni­cach, prze­zna­czo­ny do prze­pro­wa­dza­nia zabie­gów angio­pla­sty­ki balo­no­wej naczyń wień­co­wych, szcze­gól­nie w miej­scach ich bifur­ka­cji, zna­mien­ny tym, że część prok­sy­mal­na posia­da zre­du­ko­wa­ną śred­ni­cę dp w sto­sun­ku do śred­ni­cy dd czę­ści dystal­nej, przy czym sto­su­nek śred­ni­cy dp czę­ści prok­sy­mal­nej do śred­ni­cy dd czę­ści dystal­nej wyno­si od 0,25 do 0,75, a część środ­ko­wa sta­no­wi kuli­ste posze­rze­nie pomię­dzy czę­ścia­mi skraj­ny­mi o mak­sy­mal­nej śred­ni­cy ds więk­szej od śred­ni­cy dd czę­ści dystal­nej, przy czym sto­su­nek mak­sy­mal­nej śred­ni­cy ds czę­ści środ­ko­wej do śred­ni­cy dd czę­ści dystal­nej wyno­si od 1,1 do 1,5.

Moż­li­we zasto­so­wa­nie

Prze­zna­czo­ny do prze­pro­wa­dza­nia zabie­gów angio­pla­sty­ki balo­no­wej naczyń wień­co­wych, szcze­gól­nie w miej­scach ich bifur­ka­cji

Wła­ści­ciel

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na
Cen­trum Medycz­ne URSUS

Pro­po­no­wa­ny spo­sób komer­cja­li­za­cji

Licen­cja
Part­ner­stwo w zakre­sie dal­szych badań komer­cja­li­za­cji
Sprze­daż praw wła­sno­ści
Spin off

Rodzaj

Wyna­la­zek

Patent

TAK

Kon­takt

261 839 088

Tytuł

Balon angio­pla­stycz­ny o zre­du­ko­wa­nej śred­ni­cy czę­ści prok­sy­mal­nej

Opis

Balon angio­pla­stycz­ny o zre­du­ko­wa­nej śred­ni­cy czę­ści prok­sy­mal­nej, według wyna­laz­ku, zbu­do­wa­ny jest z trzech połą­czo­nych czę­ści o róż­nych śred­ni­cach, prze­zna­czo­ny do prze­pro­wa­dza­nia zabie­gów angio­pla­sty­ki balo­no­wej naczyń wień­co­wych, szcze­gól­nie w miej­scach ich bifur­ka­cji cha­rak­te­ry­zu­je się tym, że część prok­sy­mal­na posia­da zre­du­ko­wa­ną śred­ni­cę dp w sto­sun­ku do śred­ni­cy dd czę­ści dystal­nej, przy czym sto­su­nek śred­ni­cy dp czę­ści prok­sy­mal­nej do śred­ni­cy dd czę­ści dystal­nej wyno­si od 0,25 do 0,75, a część środ­ko­wa sta­no­wi rów­no­mier­ne przej­ście pomię­dzy czę­ścia­mi skraj­ny­mi.

Moż­li­we zasto­so­wa­nie

Prze­zna­czo­ny do prze­pro­wa­dza­nia zabie­gów angio­pla­sty­ki balo­no­wej naczyń wień­co­wych, szcze­gól­nie w miej­scach ich bifur­ka­cji

Wła­ści­ciel

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na
Cen­trum Medycz­ne URSUS

Pro­po­no­wa­ny spo­sób komer­cja­li­za­cji

Licen­cja
Part­ner­stwo w zakre­sie dal­szych badań komer­cja­li­za­cji
Sprze­daż praw wła­sno­ści
Spin off

Rodzaj

Wyna­la­zek

Patent

TAK

Kon­takt

261 839 088

Tytuł

Sys­tem Ochro­ny Aktyw­nej

Opis

Sys­tem obro­ny aktyw­nej, według wyna­laz­ku, skła­da się z modu­łu detek­cji, modu­łu decy­zyj­ne­go, modu­łu destruk­to­rów cha­rak­te­ry­zu­je się tym, że w skład modu­łu destruk­to­rów wcho­dzą kase­ty zawie­ra­ją­ce od 1 do 20 linio­wych ładun­ków nisz­czą­cych skła­da­ją­cych się z obu­do­wy, mate­ria­łu wybu­cho­we­go, wkład­ki oraz zapal­ni­ków.

Moż­li­we zasto­so­wa­nie

Prze­zna­czo­ny do nisz­cze­nia poci­sków pod­ka­li­bro­wych, odłam­ko­wo-burzą­cych czy też poci­sków z gło­wi­cą kumu­la­cyj­ną

Wła­ści­ciel

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na
Cen­trum Medycz­ne URSUS

Pro­po­no­wa­ny spo­sób komer­cja­li­za­cji

Licen­cja
Part­ner­stwo w zakre­sie dal­szych badań komer­cja­li­za­cji
Sprze­daż praw wła­sno­ści
Spin off

Rodzaj

Wyna­la­zek

Patent

TAK

Kon­takt

261 839 088

Tytuł

Broń auto­ma­tycz­na, zwłasz­cza kara­bi­nek modu­ło­wy, ze zmia­ną kie­run­ku wyrzu­ca­nia łusek

Opis

Przed­mio­tem wyna­laz­ku jest broń auto­ma­tycz­na, zwłasz­cza kara­bi­nek modu­ło­wy ze zmia­ną kie­run­ku wyrzu­ca­nia łusek z pra­wo­stron­ne­go na lewo­stron­ny, umoż­li­wia­ją­cy efek­tyw­ne (ergo­no­micz­ne) użyt­ko­wa­nie bro­ni zarów­no przez strzel­ców prawo‑, jak i lewo­ręcz­nych.

Moż­li­we zasto­so­wa­nie

Roz­wią­za­nie może zna­leźć zasto­so­wa­nie w róż­nych typach bro­ni strze­lec­kiej (zarów­no zbu­do­wa­nej w kla­sycz­nym, jak i bez­kol­bo­wym ukła­dzie kon­struk­cyj­nym), w któ­rych jest wyma­ga­na zmia­na kie­run­ku wyrzu­ca­nia łusek.

Wła­ści­ciel

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na
Fabry­ka Bro­ni „Łucz­nik-Radom” Sp. z o.o.

Pro­po­no­wa­ny spo­sób komer­cja­li­za­cji

Licen­cja
Part­ner­stwo w zakre­sie dal­szych badań komer­cja­li­za­cji
Sprze­daż praw wła­sno­ści
Spin off

Rodzaj

Wyna­la­zek

Patent

TAK

Kon­takt

261 839 088

Tytuł

Spo­sób emi­sji pro­mie­nio­wa­nia lase­ro­we­go z dwu­płasz­czo­we­go świa­tło­wo­du wie­lo­mo­do­we­go

Opis

Spo­sób emi­sji pro­mie­nio­wa­nia lase­ro­we­go z dwu­płasz­czo­we­go świa­tło­wo­du wie­lo­mo­do­we­go, gdzie do dwu­płasz­czo­we­go świa­tło­wo­du wie­lo­mo­do­we­go mocu­je się za pomo­cą spa­wu tele­ko­mu­ni­ka­cyj­ny świa­tło­wo­dów jed­no­mo­do­wy o dłu­go­ści zapew­nia­ją­cej emi­sję pro­mie­nio­wa­nia na wyj­ściu świa­tło­wo­du w modzie pod­sta­wo­wym TEM00. Na wej­ście świa­tło­wo­du poda­wa­ne jest pro­mie­nio­wa­nie elek­tro­ma­gne­tycz­ne. Róż­ni­ca śred­ni­cy rdze­nia dwu­płasz­czo­we­go świa­tło­wo­du wie­lo­mo­do­we­go i śred­ni­cy rdze­nia tele­ko­mu­ni­ka­cyj­ne­go świa­tło­wo­du jed­no­mo­do­we­go jest nie więk­sza niż 3:2

Moż­li­we zasto­so­wa­nie

Wyna­la­zek nale­ży do dzie­dzi­ny tech­ni­ki opto­elek­tro­ni­ka

Wła­ści­ciel

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na

Pro­po­no­wa­ny spo­sób komer­cja­li­za­cji

Licen­cja
Part­ner­stwo w zakre­sie dal­szych badań komer­cja­li­za­cji
Sprze­daż praw wła­sno­ści
Spin off

Rodzaj

Wyna­la­zek

Patent

TAK

Kon­takt

261 839 088

Tytuł

Spo­sób gene­ra­cji pro­mie­nio­wa­nia super­con­ti­nu­um o płyn­nie regu­lo­wa­nej sze­ro­ko­ści wid­ma w ośrod­ku nie­li­nio­wym

Opis

Przed­mio­tem zgło­sze­nia jest spo­sób gene­ra­cji pro­mie­nio­wa­nia super­con­ti­nu­um o płyn­nie regu­lo­wa­nej sze­ro­ko­ści wid­ma w ośrod­ku nie­li­nio­wym, gdzie żąda­ną sze­ro­kość wid­ma gene­ro­wa­ne­go pro­mie­nio­wa­nia uzy­sku­je się poprzez zmia­nę cza­su trwa­nia impul­sów pom­pu­ją­cych ośro­dek nie­li­nio­wy, gene­ro­wa­nych przez dio­dę lase­ro­wą z bez­po­śred­nią modu­la­cją prą­du, uprzed­nio wzmoc­nio­nych w kaska­dzie wzmac­nia­czy świa­tło­wo­do­wych .

Moż­li­we zasto­so­wa­nie

Wyna­la­zek nale­ży do dzie­dzi­ny tech­ni­ki opto­elek­tro­ni­ka

Wła­ści­ciel

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na

Pro­po­no­wa­ny spo­sób komer­cja­li­za­cji

Licen­cja
Part­ner­stwo w zakre­sie dal­szych badań komer­cja­li­za­cji
Sprze­daż praw wła­sno­ści
Spin off

Rodzaj

Wyna­la­zek

Patent

TAK

Kon­takt

261 839 088

Tytuł

Sys­tem obro­ny aktyw­nej

Opis

Sys­tem obro­ny aktyw­nej skła­da się z modu­łu detek­cji, modu­łu decy­zyj­ne­go, modu­łu destruk­to­rów cha­rak­te­ry­zu­je się tym, że w skład modu­łu detek­cji wcho­dzi dookól­na pasyw­na gło­wi­ca opto­elek­tro­nicz­na pod­czer­wie­ni wypo­sa­żo­na w sze­ro­ko­pa­smo­wy filtr prze­pusz­cza­ją­cy pro­mie­nio­wa­nie elek­tro­ma­gne­tycz­ne o dłu­go­ści fali od 3 do 5,5 µm.

Moż­li­we zasto­so­wa­nie

Prze­zna­czo­ny do nisz­cze­nia kie­ro­wa­nych i nie­kie­ro­wa­nych poci­sków z gło­wi­ca­mi kumu­la­cyj­ny­mi

Wła­ści­ciel

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na

Pro­po­no­wa­ny spo­sób komer­cja­li­za­cji

Licen­cja
Part­ner­stwo w zakre­sie dal­szych badań komer­cja­li­za­cji
Sprze­daż praw wła­sno­ści
Spin off

Rodzaj

Wyna­la­zek

Patent

TAK

Kon­takt

261 839 088

Tytuł

Spo­sób przy­go­to­wa­nia zbior­ni­ka geo­ter­mal­ne­go

Opis

Spo­sób przy­go­to­wa­nia zbior­ni­ka geo­ter­mal­ne­go, według wyna­laz­ku, pole­ga na wydrą­że­niu w przy­bli­że­niu pio­no­we­go odwiert głów­ne­go do gorą­cych suchych for­ma­cji skal­nych, wyzna­cze­niu kie­run­ków naprę­żeń głów­nych, wyko­na­niu co naj­mniej jed­nej pary w przy­bli­że­niu pozio­mych odwier­tów odcho­dzą­cych od odwier­tu głów­ne­go na dwóch pozio­mach, przy czym kie­run­ki odwier­tów pokry­wa­ją się z kie­run­ka­mi naprę­żeń głów­nych w for­ma­cji skal­nej SHmax i SHmin, jed­no­cze­snym szcze­li­no­wa­niu z uży­ciem mate­ria­łu pod­sadz­ko­we­go par odwier­tów znaj­du­ją­cych się na dwóch pozio­mach, przy czym pary odwier­tów leżą­cych w kie­run­ku pro­sto­pa­dłym do kie­run­ku naj­mniej­sze­go naprę­że­nia głów­ne­go SHmin poda­je się jed­no­krot­ne­mu szcze­li­no­wa­niu, a pary odwier­tów rów­no­le­głych do naj­mniej­sze­go naprę­że­nia głów­ne­go SHmin poda­je się szcze­li­no­wa­niu w kil­ku punk­tach na ich dłu­go­ści.

Moż­li­we zasto­so­wa­nie

Spo­sób przy­go­to­wa­nia zbior­ni­ka geo­ter­mal­ne­go

Wła­ści­ciel

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na

Pro­po­no­wa­ny spo­sób komer­cja­li­za­cji

Licen­cja
Part­ner­stwo w zakre­sie dal­szych badań komer­cja­li­za­cji
Sprze­daż praw wła­sno­ści
Spin off

Rodzaj

Wyna­la­zek

Patent

TAK

Kon­takt

261 839 088

Tytuł

Sito mole­ku­lar­ne

Opis

Sito mole­ku­lar­ne skła­da się z trzech sia­tek o takim samym kształ­cie i wymia­rze, umiesz­czo­nych na sobie wzdłuż ich pła­skich powierzch­ni, gdzie otwo­ry siat­ki gór­nej mają śred­ni­cę od 5 μm do 8 μm, otwo­ry siat­ki środ­ko­wej mają śred­ni­cę od 100 μm do 500 μm, otwo­ry siat­ki dol­nej mają śred­ni­cę od 9 μm do 11 μm, gdzie otwo­ry siat­ki gór­nej uło­żo­ne są w spo­sób naprze­mien­ny wzglę­dem otwo­rów siat­ki dol­nej oraz że, gru­bość siat­ki gór­nej wyno­si od 10 μm do 20 μm, gru­bość siat­ki środ­ko­wej wyno­si od 4 μm do 8 μm a gru­bość siat­ki dol­nej wyno­si od 50 μm do 150 μm

Moż­li­we zasto­so­wa­nie

Przed­mio­tem wyna­laz­ku jest sito mole­ku­lar­ne do dia­gno­sty­ki i lecze­nia cho­rób nowo­two­ro­wych, umoż­li­wia­ją­ce wykry­wa­nie i izo­lo­wa­nie krą­żą­cych komó­rek nowo­two­ro­wych pod­czas ana­li­zy krwi pacjen­tów onko­lo­gicz­nych, jak rów­nież na wcze­snym eta­pie roz­wo­ju cho­ro­by w bada­niach prze­sie­wo­wych

Wła­ści­ciel

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na

Pro­po­no­wa­ny spo­sób komer­cja­li­za­cji

Licen­cja
Part­ner­stwo w zakre­sie dal­szych badań komer­cja­li­za­cji
Sprze­daż praw wła­sno­ści
Spin off

Rodzaj

Wyna­la­zek

Patent

TAK

Kon­takt

261 839 088

Tytuł

Spo­sób neu­tra­li­za­cji poci­sku prze­ciw­pan­cer­ne­go i układ anty­po­ci­sku

Opis

Spo­sób neu­tra­li­za­cji poci­sku prze­ciw­pan­cer­ne­go z wyko­rzy­sta­niem ładun­ku odła­mo­we­go cha­rak­te­ry­zu­je się tym, że w wystrze­lo­nym anty­po­ci­sku blok zabez­pie­czeń uru­cha­mia blok nadaw­czo-odbior­czy , blok ana­li­zy i blok wypra­co­wa­nia decy­zji a blok nadaw­czo-odbior­czy z sys­te­mem ante­no­wym moni­to­ru­je prze­strzeń w poszu­ki­wa­niu poci­sku prze­ciw­pan­cer­ne­go, a gdy ten zosta­je wykry­ty, sygnał z blo­ku nadaw­czo-odbior­cze­go prze­sy­ła­ny jest do blo­ku ana­li­zy sygna­łu , któ­ry doko­nu­je esty­ma­cji para­me­trów lotu wykry­te­go poci­sku prze­ciw­pan­cer­ne­go i prze­sy­ła je do blo­ku wypra­co­wa­nia decy­zji , któ­ry uru­cha­mia wybra­ny zapal­nik lub zapal­ni­ki w blo­ku zapal­ni­ków w wybra­nym momen­cie i wybra­nej kolej­no­ści zapew­nia­ją­cych neu­tra­li­za­cję poci­sku prze­ciw­pan­cer­ne­go z gło­wi­cą kumu­la­cyj­ną. Przed­mio­tem zgło­sze­nia jest rów­nież układ anty­po­ci­sku

Moż­li­we zasto­so­wa­nie

Przed­mio­tem wyna­laz­ku jest spo­sób neu­tra­li­za­cji poci­sku prze­ciw­pan­cer­ne­go i układ anty­po­ci­sku. Spo­sób według wyna­laz­ku może być sto­so­wa­ny w aktyw­nej obro­nie obiek­tów sta­cjo­nar­nych, mobil­nych oraz pły­wa­ją­cych przed zagro­że­nia­mi powo­do­wa­ny­mi przez poci­ski prze­ciw­pan­cer­ne, poci­ski prze­ciw­o­krę­to­we oraz rakie­ty anty­dio­lo­ka­cyj­ne

Wła­ści­ciel

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na

Pro­po­no­wa­ny spo­sób komer­cja­li­za­cji

Licen­cja
Part­ner­stwo w zakre­sie dal­szych badań komer­cja­li­za­cji
Sprze­daż praw wła­sno­ści
Spin off

Rodzaj

Wyna­la­zek

Patent

TAK

Kon­takt

261 839 088

Tytuł

Osło­na anty­wy­bu­cho­wa kop­mo­zy­to­wo-pia­no­wa do ochro­ny słu­pów obiek­tów publicz­nych

Opis

Osło­na kom­po­zy­to­wo-pia­no­wa CFPS (Com­po­si­te-Foam Pro­tec­ti­ve Shield) do ochro­ny anty­wy­bu­cho­wej słu­pów obiek­tów infra­struk­tu­ry kry­tycz­nej skła­da się z powło­ki kom­po­zy­to­wej wal­co­wo-pier­ście­nio­wej wewnętrz­nej, powło­ki kom­po­zy­to­wej wal­co­wo-pier­ście­nio­wej zewnętrz­nej, rdze­nia z mate­ria­łu pian­ko­we­go, pod­kład­ki sta­lo­wej pier­ście­nio­wej pod kotwy, łączą­ce osło­nę ze sto­pą fun­da­men­to­wą słu­pa.

Moż­li­we zasto­so­wa­nie

Osło­na anty­wy­bu­cho­wa kop­mo­zy­to­wo-pia­no­wa do ochro­ny słu­pów obiek­tów publicz­nych

Wła­ści­ciel

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na

Pro­po­no­wa­ny spo­sób komer­cja­li­za­cji

Licen­cja
Part­ner­stwo w zakre­sie dal­szych badań komer­cja­li­za­cji
Sprze­daż praw wła­sno­ści
Spin off

Rodzaj

Wyna­la­zek

Patent

TAK

Kon­takt

261 839 088

Tytuł

Spo­sób oce­ny kształ­tu dwu­wy­mia­ro­wych pęk­nięć zmę­cze­nio­wych

Opis

Spo­sób oce­ny kształ­tu pęk­nięć dwu­wy­mia­ro­wych cha­rak­te­ry­zu­je się tym, że okre­śla się zależ­ność wyni­ków badań spad­ku poten­cja­łu prą­du sta­łe­go i ana­li­zy roz­wo­ju pęk­nięć zmę­cze­nio­wych uzy­ska­nych przy uży­ciu meto­dy wie­lo­ko­lo­ro­we­go bar­wie­nia, następ­nie zare­je­stro­wa­ne obra­zy tej zależ­no­ści się prze­twa­rza i wyko­rzy­stu­je do budo­wy mode­li obli­cze­nio­wych sto­so­wa­nych do pro­gno­zo­wa­nia trwa­ło­ści ele­men­tów kon­struk­cyj­nych. Spo­sób umoż­li­wia okre­śle­nie pre­cy­zyj­nej rela­cji mię­dzy dłu­go­ścią pęk­nię­cia na powierzch­ni i w głąb ele­men­tu kon­struk­cyj­ne­go w kolej­nych fazach jego roz­wo­ju w zależ­no­ści od warun­ków obcią­że­nia i kształ­tu ele­men­tu. Tak zare­je­stro­wa­ny przy­pa­dek roz­wo­ju pęk­nię­cia zmę­cze­nio­we­go moż­na pod­da­wać ana­li­zie w dowol­nym miej­scu i cza­sie przy zasto­so­wa­niu sze­ro­kiej gamy metod badaw­czych.

Moż­li­we zasto­so­wa­nie

Wyna­la­zek pla­su­je pro­ble­ma­ty­kę w dzie­dzi­nie tech­ni­ki jaką jest inży­nie­ria mecha­nicz­na

Wła­ści­ciel

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na

Pro­po­no­wa­ny spo­sób komer­cja­li­za­cji

Licen­cja
Part­ner­stwo w zakre­sie dal­szych badań komer­cja­li­za­cji
Sprze­daż praw wła­sno­ści
Spin off

Rodzaj

Wyna­la­zek

Patent

TAK

Kon­takt

261 839 088

Tytuł

Panel Ener­go­chłon­ny na barie­ry dro­go­we

Opis

Barie­ra dro­go­wa jest urzą­dze­niem popra­wia­ją­cym bez­pie­czeń­stwo ruchu dro­go­we­go, mają­cym na celu zapo­bie­ga­nie zje­cha­niu pojaz­du z dro­gi w miej­scach nie­bez­piecz­nych lub prze­je­cha­niu na jezd­nię o prze­ciw­nym kie­run­ku ruchu, a tak­że nie­do­pusz­cze­nie do koli­zji z obiek­ta­mi w pobli­żu dro­gi. Oprócz unie­moż­li­wie­nia prze­je­cha­nia poza kra­wędź dro­gi lub prze­je­cha­nia na dru­gą jezd­nię o prze­ciw­nym kie­run­ku ruchu, barie­ra powin­na wypro­wa­dzić pojazd na tor ruchu rów­no­le­gły do barie­ry, przy czym nie może dojść do znacz­ne­go odbi­cia lub sprę­ży­ste­go odrzu­ce­nia pojaz­du. Barie­ra powin­na też powo­do­wać moż­li­wie nie­wiel­kie uszko­dze­nia pojaz­du, nie utrud­nia­ją­ce pano­wa­nia nad kie­row­ni­kiem jaz­dy.

Moż­li­we zasto­so­wa­nie

Przed­mio­tem wyna­laz­ku jest smart panel do sto­so­wa­nia na barie­rach dro­go­wych celem zwięk­sze­nia bez­pie­czeń­stwa uczest­ni­ków ruchu dro­go­we­go. Opi­sa­ny wyna­la­zek kwa­li­fi­ko­wa­ny jest w dzie­dzi­nie bez­pie­czeń­stwo i trans­port

Wła­ści­ciel

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na

Pro­po­no­wa­ny spo­sób komer­cja­li­za­cji

Licen­cja
Part­ner­stwo w zakre­sie dal­szych badań komer­cja­li­za­cji
Sprze­daż praw wła­sno­ści
Spin off

Rodzaj

Wyna­la­zek

Patent

TAK

Kon­takt

261 839 088

Tytuł

Żela­zne poro­wa­te łoży­sko śli­zgo­we kom­plek­so­wo mody­fi­ko­wa­ne

Opis

Przed­mio­tem wyna­laz­ku jest żela­zne poro­wa­te łoży­sko śli­zgo­we (tule­ja) nowej gene­ra­cji kom­plek­so­wo mody­fi­ko­wa­ne, prze­zna­czo­ne do pra­cy przy pod­wyż­szo­nym obcią­że­niu, w sze­ro­kim zakre­sie tem­pe­ra­tur i przy śred­nich pręd­ko­ściach obro­to­wych, cha­rak­te­ry­zu­je się tym, że do jego mody­fi­ka­cji wyko­rzy­sta­no mini­mum dwa spo­so­by pod­wyż­sze­nia ich wła­ści­wo­ści użyt­ko­wych, któ­ry­mi są: doda­nie do żela­zne­go spie­ku do 3% mas. hek­sa­go­nal­ne­go azot­ku boru h‑BN (i ewen­tu­al­nie korzyst­nie do 2,5% Cu); wyko­na­nie tech­ni­ką lase­ro­wą do 8 mikro­seg­men­tów wzdłuż two­rzą­cej wal­ca, roz­ło­żo­nych na obwo­dzie otwo­ru, któ­re mogą być dodat­ko­wo pokry­te nano­pow­ło­ką azot­ku boru; i sma­ro­wa­nie (nasą­cze­nie) łoży­ska (tulei) odpo­wied­nio dobra­ną cie­czą jono­wą, korzyst­nie 1,2‑dimetylo-3-propyloimidazolowym bis(trifluorometylosulfonylo)imidem

Moż­li­we zasto­so­wa­nie

Wyna­la­zek kwa­li­fi­ko­wa­ny jest w dzie­dzi­nie budo­wy i eks­plo­ata­cji maszyn-tri­bo­lo­gii

Wła­ści­ciel

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na

Pro­po­no­wa­ny spo­sób komer­cja­li­za­cji

Licen­cja
Part­ner­stwo w zakre­sie dal­szych badań komer­cja­li­za­cji
Sprze­daż praw wła­sno­ści
Spin off

Rodzaj

Wyna­la­zek

Patent

TAK

Kon­takt

261 839 088

Tytuł

Żela­zne poro­wa­te łoży­ska śli­zgo­we nasy­co­ne dobra­ną cie­szą jono­wą

Opis

Przed­mio­tem wyna­laz­ku są żela­zne poro­wa­te łoży­ska śli­zgo­we (tule­je), sma­ro­wa­ne (nasą­cza­ne) odpo­wied­nio dobra­ną cie­czą jono­wą, co pozwa­la na ich pra­cę od tem­pe­ra­tur skraj­nie ujem­nych, np. ‑50°C, do skraj­nie dodat­nich, np. 400°C, przy śred­nich pręd­ko­ściach obro­to­wych i pod­wyż­szo­nych obcią­że­niach

Moż­li­we zasto­so­wa­nie

Wyna­la­zek kwa­li­fi­ko­wa­ny jest w dzie­dzi­nie budo­wy i eks­plo­ata­cji maszyn-tri­bo­lo­gii

Wła­ści­ciel

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na

Pro­po­no­wa­ny spo­sób komer­cja­li­za­cji

Licen­cja
Part­ner­stwo w zakre­sie dal­szych badań komer­cja­li­za­cji
Sprze­daż praw wła­sno­ści
Spin off

Rodzaj

Wyna­la­zek

Patent

TAK

Kon­takt

261 839 088

Tytuł

Żela­zne łoży­ska poro­wa­te z mikro­seg­men­ta­mi wyko­na­ny­mi tech­ni­ką lase­ro­wą na ich powierzch­ni śli­zgo­wej

Opis

Przed­mio­tem wyna­laz­ku są Żela­zne łoży­ska poro­wa­te z mikro­seg­men­ta­mi wyko­na­ny­mi tech­ni­ką lase­ro­wą na ich powierzch­ni śli­zgo­wej

Moż­li­we zasto­so­wa­nie

Wyna­la­zek kwa­li­fi­ko­wa­ny jest w dzie­dzi­nie budo­wy i eks­plo­ata­cji maszyn-tri­bo­lo­gii

Wła­ści­ciel

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na

Pro­po­no­wa­ny spo­sób komer­cja­li­za­cji

Licen­cja
Part­ner­stwo w zakre­sie dal­szych badań komer­cja­li­za­cji
Sprze­daż praw wła­sno­ści
Spin off

Rodzaj

Wyna­la­zek

Patent

TAK

Kon­takt

261 839 088

Tytuł

Poro­wa­te łoży­ska śli­zgo­we spie­ka­ne z prosz­ku żela­za z dodat­kiem hek­sa­go­nal­ne­go azot­ku boru h‑BN

Opis

Przed­mio­tem wyna­laz­ku są poro­wa­te łoży­ska śli­zgo­we spie­ka­ne z prosz­ku żela­za, któ­rych wła­ści­wo­ści użyt­ko­we są ulep­szo­ne poprzez doda­nie w trak­cie ich wytwa­rza­nia do 3% mas. hek­sa­go­nal­ne­go azot­ku boru h‑BN. Taka tule­ja może korzyst­nie zawie­rać dodat­ko­wo do 2,5% Cu, co wpły­wa na popra­wie­nie wła­ści­wo­ści wytrzy­ma­ło­ścio­wych i eks­plo­ata­cyj­nych spie­ku, podob­nie jak zasto­so­wa­nie odpo­wied­nie­go ole­ju sma­ro­we­go do ich nasą­cze­nia

Moż­li­we zasto­so­wa­nie

Wyna­la­zek kwa­li­fi­ko­wa­ny jest w dzie­dzi­nie budo­wy i eks­plo­ata­cji maszyn-tri­bo­lo­gii

Wła­ści­ciel

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na

Pro­po­no­wa­ny spo­sób komer­cja­li­za­cji

Licen­cja
Part­ner­stwo w zakre­sie dal­szych badań komer­cja­li­za­cji
Sprze­daż praw wła­sno­ści
Spin off

Rodzaj

Wyna­la­zek

Patent

TAK

Kon­takt

261 839 088

Tytuł

Wie­lo­ko­mo­ro­wy cylin­der do roz­drab­nia­nia i mecha­nicz­nej syn­te­zy prosz­ków sto­po­wych w młyn­kach pla­ne­tar­nych

Opis

Przed­mio­tem wyna­laz­ku jest wie­lo­ko­mo­ro­wy cylin­der do roz­drab­nia­nia i mecha­nicz­nej syn­te­zy prosz­ków sto­po­wych meta­li, sto­pów i związ­ków che­micz­nych w kulo­wych mły­nach pla­ne­tar­nych. Skła­da się on z pokry­wy gór­nej, pier­ście­ni mie­lą­cych, usy­tu­owa­nych na obwo­dzie pier­ście­ni komo­rach mie­lą­cych , koł­nie­rza cen­tru­ją­ce­go, pod­to­cze­nia osad­cze­go, wystę­pu odpy­cha­ją­ce­go kul­ki i otwo­rów mon­ta­żo­wych.

Moż­li­we zasto­so­wa­nie

Jego zasto­so­wa­nie prze­wi­du­je się do uzy­ski­wa­nia rów­no­cze­śnie i w jed­na­ko­wych warun­kach tech­no­lo­gicz­nych oraz cza­sie, wie­lo­ele­men­to­wej biblio­te­ki pró­bek prosz­ków sto­pów metali/niemetali, róż­nią­cych się mię­dzy sobą w zada­ny spo­sób skła­dem che­micz­nym. Sil­ne roz­drob­nie­nie ziar­na połą­czo­ne z sil­nym odkształ­ce­niem czą­stek pro­wa­dzi do mecha­nicz­nej syn­te­zy mie­lo­nych prosz­ków. Pozwa­la to na otrzy­my­wa­nie nie­kon­wen­cjo­nal­nych mate­ria­łów nie­moż­li­wych do wypro­du­ko­wa­nia meto­da­mi tra­dy­cyj­ny­mi. W zależ­no­ści od uwa­run­ko­wań, powsta­ły stop może mieć cha­rak­ter roz­two­ru sta­łe­go, fazy mię­dzy­me­ta­licz­nej, mie­sza­ni­ny skład­ni­ków lub mate­ria­łu amor­ficz­ne­go. Koń­co­wy efekt zależ­ny jest od typu młyn­ka, szyb­ko­ści i cza­su mie­le­nia, para­me­trów napeł­nie­nia komo­ry mie­lą­cej i rodza­ju zasto­so­wa­nej atmos­fe­ry.

Wła­ści­ciel

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na

Pro­po­no­wa­ny spo­sób komer­cja­li­za­cji

Licen­cja
Part­ner­stwo w zakre­sie dal­szych badań komer­cja­li­za­cji
Sprze­daż praw wła­sno­ści
Spin off

Rodzaj

Wyna­la­zek

Patent

TAK

Kon­takt

261 839 088

Tytuł

Urzą­dze­nie do zdal­ne­go okre­śla­nia kąta nachy­le­nia szy­by bocz­nej poru­sza­ją­ce­go się samo­cho­du

Opis

Urzą­dze­nie opto­elek­tro­nicz­ne do zdal­ne­go pomia­ru kąta nachy­le­nia szy­by bocz­nej w poru­sza­ją­cym się samo­cho­dzie, wyko­rzy­stu­je wiąz­kę świa­tła z lase­ra skie­ro­wa­ną w kie­run­ku pozio­mym na szy­bę bocz­ną nad­jeż­dża­ją­ce­go samo­cho­du i po odbi­ciu od niej na pio­no­wą linij­kę detek­to­rów umiesz­czo­ną nad lase­rem. W ten spo­sób pozwa­la na pod­sta­wie zna­jo­mo­ści poło­że­nia naj­sil­niej oświe­tlo­ne­go detek­to­ra na linij­ce, okre­ślić kąt α nachy­le­nia spraw­dza­nej szy­by

Moż­li­we zasto­so­wa­nie

Urzą­dze­nie to może być wyko­rzy­sta­ne zwłasz­cza jako pod­ze­spół urzą­dze­nia do zdal­ne­go wykry­wa­nia par alko­ho­lu w poru­sza­ją­cych się pojaz­dach

Wła­ści­ciel

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na

Pro­po­no­wa­ny spo­sób komer­cja­li­za­cji

Licen­cja
Part­ner­stwo w zakre­sie dal­szych badań komer­cja­li­za­cji
Sprze­daż praw wła­sno­ści
Spin off

Rodzaj

Wyna­la­zek

Patent

TAK

Kon­takt

261 839 088

Tytuł

Urzą­dze­nie do zdal­ne­go okre­śla­nia kąta nachy­le­nia szy­by bocz­nej poru­sza­ją­ce­go się samo­cho­du

Opis

Urzą­dze­nie opto­elek­tro­nicz­ne do zdal­ne­go pomia­ru kąta nachy­le­nia szy­by bocz­nej w poru­sza­ją­cym się samo­cho­dzie, wyko­rzy­stu­je wiąz­kę świa­tła z lase­ra skie­ro­wa­ną w kie­run­ku pozio­mym na szy­bę bocz­ną nad­jeż­dża­ją­ce­go samo­cho­du i po odbi­ciu od niej na pio­no­wą linij­kę detek­to­rów umiesz­czo­ną nad lase­rem. W ten spo­sób pozwa­la na pod­sta­wie zna­jo­mo­ści poło­że­nia naj­sil­niej oświe­tlo­ne­go detek­to­ra na linij­ce, okre­ślić kąt α nachy­le­nia spraw­dza­nej szy­by

Moż­li­we zasto­so­wa­nie

Urzą­dze­nie to może być wyko­rzy­sta­ne zwłasz­cza jako pod­ze­spół urzą­dze­nia do zdal­ne­go wykry­wa­nia par alko­ho­lu w poru­sza­ją­cych się pojaz­dach

Wła­ści­ciel

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na

Pro­po­no­wa­ny spo­sób komer­cja­li­za­cji

Licen­cja
Part­ner­stwo w zakre­sie dal­szych badań komer­cja­li­za­cji
Sprze­daż praw wła­sno­ści
Spin off

Rodzaj

Wyna­la­zek

Patent

TAK

Kon­takt

261 839 088

Tytuł

Wie­lo­czło­no­we urzą­dza­nie pene­tru­ją­ce do wyko­ny­wa­nia odwier­tów o małej śred­ni­cy

Opis

Przed­mio­tem wyna­laz­ku jest wie­lo­czło­no­we urzą­dze­nie pene­tru­ją­ce posia­da­ją­ce modu­ło­wą budo­wę umoż­li­wia­ją­cą dowol­ną kon­fi­gu­ra­cję, któ­re skła­da się z modu­łów słu­żą­cych do drą­że­nia, manew­ro­wa­nia całym urzą­dze­niem oraz roz­po­zna­nia pod­ziem­ne­go zło­ża, któ­rych kor­pu­sy korzyst­nie mogą być wyko­na­ne z wyso­ko­wy­trzy­ma­łych meta­li lub kom­po­zy­tów, przy czym kor­pus modu­łu drą­żą­ce­go został wypo­sa­żo­ny w kana­ły bądź pro­wad­ni­ce umiesz­czo­ne po linii śru­bo­wej. Całość urzą­dza­nia two­rzy połą­czo­ne prze­gu­bo­wo modu­ły, co umoż­li­wia płyn­ną zmia­nę kie­run­ku drą­że­nia, a jed­no­cze­śnie każ­dy następ­ny z nich posia­da mniej­szą śred­ni­cę, mini­ma­li­zu­jąc w ten spo­sób tar­cie pomię­dzy ścia­ną tune­lu a urzą­dze­niem, a każ­dy seg­ment jest odpo­wie­dzial­ny w pro­ce­sie drą­że­nia za inną funk­cję

Moż­li­we zasto­so­wa­nie

Urzą­dze­nie wyko­rzy­sty­wa­ne do wyko­ny­wa­nia odwier­tów o małej śred­ni­cy

Wła­ści­ciel

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na

Pro­po­no­wa­ny spo­sób komer­cja­li­za­cji

Licen­cja
Part­ner­stwo w zakre­sie dal­szych badań komer­cja­li­za­cji
Sprze­daż praw wła­sno­ści
Spin off

Rodzaj

Wzór użyt­ko­wy

Pra­wo wyłącz­ne

TAK

Kon­takt

261 839 088

Tytuł

Pan­cerz prę­to­wy o małej masie efek­tyw­nej

Opis

Przed­mio­tem wzo­ru użyt­ko­we­go jest pan­cerz prę­to­wy o małej masie efek­tyw­nej skła­da­ją­cy się z ramy, do któ­rej zamo­co­wa­no ele­men­ty poprzecz­ne zabez­pie­czo­ne spo­iną pachwi­no­wą, następ­nie całość poprzez pła­sko­wni­ki, połą­czo­no z ramą za pomo­cą połą­cze­nia śru­bo­we­go i przy­twier­dzo­no do ochra­nia­ne­go obiek­tu poprzez ele­men­ty mon­ta­żo­we. Ele­men­ty poprzecz­ne pan­ce­rza wypeł­nia się innym mate­ria­łem o mniej­szej masie, korzyst­nie pia­ną lub mate­ria­łem kom­po­zy­to­wym, któ­re następ­nie łączo­ne są za pomo­cą war­stwy kle­ju z wewnętrz­ną powierzch­nią ele­men­tu poprzecz­ne­go

Moż­li­we zasto­so­wa­nie

Pan­cerz prę­to­wy może być sto­so­wa­ny na samo­cho­dach o mniej­szej nośno­ści pod­no­sząc ich poziom ochro­ny przed poci­ska­mi z gło­wi­ca­mi kumu­la­cyj­ny­mi, a tak­że na pojaz­dach o więk­szej nośno­ści bez ogra­ni­cza­nia ich mobil­no­ści

Wła­ści­ciel

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na

Pro­po­no­wa­ny spo­sób komer­cja­li­za­cji

Licen­cja
Part­ner­stwo w zakre­sie dal­szych badań komer­cja­li­za­cji
Sprze­daż praw wła­sno­ści
Spin off

Rodzaj

Wzór użyt­ko­wy

Pra­wo wyłącz­ne

TAK

Kon­takt

261 839 088

Tytuł

Panel ochron­ny do pojaz­dów

Opis

Isto­ta roz­wią­za­nia według wzo­ru użyt­ko­we­go pole­ga na tym, że jako ele­men­ty ener­go­chłon­ne zasto­so­wa­no rury o prze­kro­ju okrą­głym. Rury są uło­żo­ne pomię­dzy zewnętrz­ną pły­tą ochron­ną i wewnętrz­ną pły­tą ochron­ną tak, że ścian­ki rur są rów­no­le­głe do płasz­czyzn powierzch­ni płyt ochron­nych. Rury są przy­mo­co­wa­ne do płyt ochron­nych za pomo­cą nitów lub śrób zaś ich osie podłuż­ne są do sie­bie rów­no­le­głe. Wnę­trze rur może być wypeł­nio­ne skle­jo­nym i spra­so­wa­nym gra­nu­la­tem zawie­ra­ją­cym metal i gumę

Moż­li­we zasto­so­wa­nie

Przed­mio­tem wzo­ru użyt­ko­we­go jest panel ochron­ny do pojaz­dów sto­so­wa­ny zwłasz­cza do ochro­ny pojaz­dów bojo­wych przed mina­mi o dzia­ła­niu nie kon­tak­to­wym i impro­wi­zo­wa­ny­mi ładun­ka­mi wybu­cho­wy­mi na polu wal­ki lub pod­czas reali­za­cji misji sta­bi­li­za­cyj­nych

Wła­ści­ciel

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na

Pro­po­no­wa­ny spo­sób komer­cja­li­za­cji

Licen­cja
Part­ner­stwo w zakre­sie dal­szych badań komer­cja­li­za­cji
Sprze­daż praw wła­sno­ści
Spin off

Rodzaj

Wzór użyt­ko­wy

Pra­wo wyłącz­ne

TAK

Kon­takt

261 839 088

Tytuł

Sys­tem pła­skich sia­tek o kra­tow­ni­co­wym ukła­dzie do zbro­je­nia beto­nu

Opis

Sys­tem pła­skich sia­tek o kra­tow­ni­co­wym ukła­dzie prę­tów do zbro­je­nia beto­nu. Isto­ta sys­te­mu pole­ga na zasto­so­wa­niu nowe­go ukła­du siat­ki do zbro­je­nia beto­nu, skła­da­ją­cej się z prę­tów podłuż­nych – pasów oraz połą­czo­nych z nimi i wza­jem­nie ze sobą przez spa­ja­nie (zgrze­wa­nie lub spa­wa­nie) prę­tów poprzecz­nych – krzy­żul­ców, w ukła­dzie kra­tow­ni­cy hiper­sta­tycz­nej (zesztyw­nia­nej)

Moż­li­we zasto­so­wa­nie

Zbro­je­nie kra­tow­ni­co­we moż­na sto­so­wać w ele­men­tach zgi­na­nych, obcią­żo­nych siła­mi podłuż­ny­mi, poprzecz­ny­mi, skrę­ca­ją­cy­mi oraz w ele­men­tach pra­cu­ją­cy­mi na docisk oraz prze­bi­cie. Sys­tem pła­skich sia­tek o kra­tow­ni­co­wym ukła­dzie prę­tów do zbro­je­nia beto­nu moż­na zasto­so­wać do zbro­je­nia belek, płyt, słu­pów i fun­da­men­tów żel­be­to­wych. Zbro­je­nie może być wyko­ny­wa­ne w for­mie pła­skich sia­tek zbro­je­nia podłuż­ne­go (pasów) z połą­czo­nym ukła­dem zbro­je­nia poprzecz­ne­go (krzy­żul­ców), co znacz­nie uła­twia trans­port. Zasto­so­wa­nie tego typu ukła­dów zbro­je­nia znacz­nie przy­spie­sza wyko­na­nie zarów­no ele­men­tów pre­fa­bry­ko­wa­nych jak i mono­li­tycz­nych wyko­ny­wa­nych na budo­wie przez wyeli­mi­no­wa­nie dużej licz­by połą­czeń.

Wła­ści­ciel

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na

Pro­po­no­wa­ny spo­sób komer­cja­li­za­cji

Licen­cja
Part­ner­stwo w zakre­sie dal­szych badań komer­cja­li­za­cji
Sprze­daż praw wła­sno­ści
Spin off

Rodzaj

Wyna­la­zek

Patent

TAK

Kon­takt

261 839 088

Tytuł

Spo­sób sprzę­żo­ne­go wydo­by­cia węglo­wo­do­rów gazo­wych i maga­zy­no­wa­nia CO2 w odwier­tach pozio­mych

Opis

Przed­mio­tem wyna­laz­ku jest spo­sób sprzę­żo­ne­go wydo­by­cia węglo­wo­do­rów gazo­wych (np. gazu łup­ko­we­go) i w ich miej­scu maga­zy­no­wa­nia CO2 lub inne­go gazu cięż­sze­go od CH4 z pozio­mych odwier­tów mało­śred­ni­co­wych wyko­na­nych w poje­dyn­czym odwier­cie pio­no­wym. Isto­ta wyna­laz­ku pole­ga na tym, że naj­pierw zosta­je odpo­wied­nio przy­go­to­wa­ny odwiert pio­no­wy w zło­żu łup­ka gazo­we­go znaj­du­ją­ce­go się pomię­dzy pokła­da­mi litej ska­ły. Z odwier­tu pio­no­we­go są wypro­wa­dzo­ne pro­mie­nio­wo na obwo­dzie odwier­tu głów­ne­go, mało­śred­ni­co­we odwier­ty na kil­ku pozio­mach. Z powierzch­ni poprzez odwiert głów­ny wpro­wa­dza się ela­stycz­ne lub pół­e­la­stycz­ne rury o małej śred­ni­cy, któ­re są izo­lo­wa­ne lub wyko­na­ne z mate­ria­łu wyso­ko izo­la­cyj­ne­go, bądź też wyma­ga­ją wstęp­ne­go schło­dze­nia. Rury zosta­ją wpro­wa­dzo­ne do odwier­tów bocz­nych. Następ­nie przez nie zosta­je wpro­wa­dzo­ny do zło­ża łup­ka gazo­no­śne­go za pomo­cą pom­py krio­ge­nicz­nej cie­kły sprę­żo­ny i schło­dzo­ny CO2. W zło­żu łup­ka roz­po­czy­na się pro­ces roz­prę­ża­nia CO2 oraz jego prze­mia­ny fazo­wej pod wpły­wem panu­ją­cej w zło­żu tem­pe­ra­tu­ry, co powo­du­je inten­syw­ne spę­ka­nie łup­ka, absorp­cję CO2 i jed­no­cze­sną desorp­cję gazu łup­ko­we­go. Pro­ces ten trwa zwy­kle oko­ło 2 tygo­dni. Powsta­łe w zło­żu łup­ka gazo­no­śne­go pęk­nię­cia umoż­li­wia­ją uwol­nie­nie gazu łup­ko­we­go wypchnię­te­go przez cięż­szy CO2. Pre­zen­to­wa­ny spo­sób wydo­by­cia węglo­wo­do­rów gazo­wych jest o wie­le bar­dziej korzyst­ny z punk­tu widze­nia ochro­ny śro­do­wi­ska. Spo­sób nie wyma­ga sto­so­wa­nia dużych ilo­ści wody, che­micz­nych do niej domie­szek i pia­sku do uzu­peł­nia­nia eks­plo­ato­wa­ne­go zło­ża. Inną cechą korzyst­ną jest moż­li­wość wyko­rzy­sta­nia tyl­ko jed­ne­go odwier­tu pio­no­we­go z odwier­ta­mi pozio­my­mi do prze­pro­wa­dze­nia całe­go pro­ce­su wydo­byw­cze­go. Spo­sób wypie­ra­nia gazu łup­ko­we­go jest bar­dzo efek­tyw­ny, pro­ces absorp­cji i desorp­cji odby­wa się na pozio­mie czą­stecz­ko­wym gazów

Moż­li­we zasto­so­wa­nie

Wyna­la­zek znaj­du­je zasto­so­wa­nie w wydo­by­ciu węglo­wo­do­rów gazo­wych

Wła­ści­ciel

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na

Pro­po­no­wa­ny spo­sób komer­cja­li­za­cji

Licen­cja
Part­ner­stwo w zakre­sie dal­szych badań komer­cja­li­za­cji
Sprze­daż praw wła­sno­ści
Spin off

Rodzaj

Wyna­la­zek

Patent

TAK

Kon­takt

261 839 088

Tytuł

Sta­no­wi­sko badaw­cze do badań para­me­trów odrzu­tu i/lub pod­rzu­tu bro­ni strze­lec­kiej

Opis

Przed­mio­tem wyna­laz­ku jest kon­struk­cja sta­no­wi­ska badaw­cze­go do badań odrzu­tu i pod­rzu­tu bro­ni strze­lec­kiej.

Moż­li­we zasto­so­wa­nie

Kon­struk­cja sta­no­wi­ska umoż­li­wia pomiar i reje­stra­cję prze­miesz­czeń i przy­spie­szeń bro­ni w cza­sie odrzu­tu, siły odrzu­tu oraz kąta i pręd­ko­ści kąto­wej pod­rzu­tu. Umoż­li­wia to prze­pro­wa­dze­nie badań i wyzna­cze­nie cha­rak­te­ry­styk odrzu­tu i pod­rzu­tu bro­ni strze­lec­kiej.

Wła­ści­ciel

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na
Fabry­ka Bro­ni „Łucz­nik-Radom” Sp. z o.o.

Pro­po­no­wa­ny spo­sób komer­cja­li­za­cji

Licen­cja
Part­ner­stwo w zakre­sie dal­szych badań komer­cja­li­za­cji
Sprze­daż praw wła­sno­ści
Spin off

Rodzaj

Wyna­la­zek

Patent

TAK

Kon­takt

261 839 088

Tytuł

Urzą­dze­nie do zdal­ne­go wykry­wa­nia par alko­ho­lu w wydy­cha­nym powie­trzu oso­by fizycz­nej

Opis

Urzą­dze­nie do zdal­ne­go wykry­wa­nia par alko­ho­lu w wydy­cha­nym powie­trzu oso­by fizycz­nej wyko­rzy­stu­ją­ce trzy połą­czo­ne wiąz­ki mono­chro­ma­tycz­ne­go świa­tła emi­to­wa­ne z ukła­du , któ­rych jed­na jest emi­to­wa­na na czę­sto­tli­wo­ści dopa­so­wa­nej do pasma absorp­cji par alko­ho­lu, dru­ga na czę­sto­tli­wo­ści dopa­so­wa­nej do pasma absorp­cji dwu­tlen­ku węgla, a trze­cia nie pokry­wa­ją­ca się z pasmem absorp­cji tych związ­ków, układ detek­cji , oraz układ prze­twa­rza­nia danych . Wiąz­ki świa­tła w tym samym cza­sie lub w bar­dzo krót­kich odstę­pach cza­so­wych, po prze­świe­tle­niu obsza­ru wydy­cha­ne­go powie­trza przez kon­tro­lo­wa­ną oso­bę fizycz­ną , są reje­stro­wa­ne przez układ detek­cji , dając sygnał róż­ni­co­wy, na pod­sta­wie któ­re­go układ prze­twa­rza­nia danych sygna­li­zu­je ewen­tu­al­ne wystą­pie­nie par alko­ho­lu w powie­trzu wydy­cha­nym przez tą oso­bę, lub daje infor­ma­cję, że kon­tro­lo­wa­na oso­ba nie wydy­cha powie­trza

Moż­li­we zasto­so­wa­nie

Szyb­ka i dys­kret­na kon­tro­la sta­nu trzeź­wo­ści osób np. na maso­wych impre­zach, zwłasz­cza na sta­dio­nie

Wła­ści­ciel

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na

Pro­po­no­wa­ny spo­sób komer­cja­li­za­cji

Licen­cja
Part­ner­stwo w zakre­sie dal­szych badań komer­cja­li­za­cji
Sprze­daż praw wła­sno­ści
Spin off

Rodzaj

Wyna­la­zek

Patent

TAK

Kon­takt

261 839 088

Tytuł

Modu­ło­wy ząb prze­strzen­ny do budo­wy lek­kich osprzę­tów chwy­ta­ko­wych

Opis

Przed­mio­tem wyna­laz­ku jest modu­ło­wy ząb prze­strzen­ny do budo­wy lek­kich osprzę­tów chwy­ta­ko­wych, skła­da­ją­cy się z dwóch blach bocz­nych o zyg­za­ko­wa­to ukształ­to­wa­nych kra­wę­dziach w czę­ści gór­nej i cha­rak­te­ry­stycz­nie zakrzy­wio­nych w czę­ści dol­nej wewnętrz­nej i zewnętrz­nej bla­chy chro­nią­cej siłow­nik, dol­nej bla­chy skra­wa­ją­cej, bocz­nych blach wzmac­nia­ją­cych, znaj­du­ją­cych się w czę­ści dol­nej blach bocz­nych, tulei jego obro­tu oraz tulei osad­czej siłow­ni­ka

Moż­li­we zasto­so­wa­nie

Modu­ło­wość przed­sta­wio­ne­go roz­wią­za­nia, poprzez zasto­so­wa­nie dowol­nej jego licz­by oraz wła­sne­go napę­du, umoż­li­wia budo­wę osprzę­tów chwy­ta­ko­wych o zwar­tej kon­struk­cji w dowol­nej kon­fi­gu­ra­cji pod wzglę­dem wiel­ko­ści i roz­wi­ja­nej siły zamy­ka­ją­cej chwy­tak

Wła­ści­ciel

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na

Pro­po­no­wa­ny spo­sób komer­cja­li­za­cji

Licen­cja
Part­ner­stwo w zakre­sie dal­szych badań komer­cja­li­za­cji
Sprze­daż praw wła­sno­ści
Spin off

Rodzaj

Wyna­la­zek

Patent

TAK

Kon­takt

261 839 088

Tytuł

Nema­tycz­ne związ­ki i nema­tycz­ne media je zawie­ra­ją­ce o dodat­niej lub ujem­nej ani­zo­tro­pii die­lek­trycz­nej

Opis

Przed­mio­tem wyna­laz­ku jest nowa rodzi­na związ­ków cie­kło­kry­sta­licz­nych o śred­niej lub dużej dwój­łom­no­ści, wska­zu­ją­cych korzyst­ne wła­ści­wo­ści jako skład­ni­ki mie­sza­nin cie­kło­kry­sta­licz­nych dla urzą­dzeń i wskaź­ni­ków pra­cu­ją­cych w róż­ne­go rodza­ju modach elek­tro­op­tycz­nych a zwłasz­cza w modzie ECB

Moż­li­we zasto­so­wa­nie

Przed­mio­tem wyna­laz­ku są nowe związ­ki cie­kło­kry­sta­licz­ne i nema­tycz­ne media cie­kło­kry­sta­licz­ne (mie­sza­ni­ny cie­kło­kry­sta­licz­ne) je zawie­ra­ją­ce o ujem­nej lub dodat­niej ani­zo­tro­pii prze­zna­czo­ne do wyko­rzy­sta­nia w róż­nych urzą­dze­niach foto­nicz­nych i wskaź­ni­kach cie­kło­kry­sta­licz­nych, a zwłasz­cza w modu­la­to­rach wiąz­ki świa­tła pra­cu­ją­cych w róż­nych zakre­sach wid­ma elek­tro­ma­gne­tycz­ne­go.

Wła­ści­ciel

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na

Pro­po­no­wa­ny spo­sób komer­cja­li­za­cji

Licen­cja
Part­ner­stwo w zakre­sie dal­szych badań komer­cja­li­za­cji
Sprze­daż praw wła­sno­ści
Spin off

Rodzaj

Wyna­la­zek

Patent

TAK

Kon­takt

261 839 088

Tytuł

Sta­no­wi­sko labo­ra­to­ryj­ne do doświad­czal­ne­go bada­nia auto­ma­ty­ki kara­bin­ka, dzia­ła­ją­ce­go na zasa­dzie odpro­wa­dza­nia gazów

Opis

Przed­mio­tem wyna­laz­ku jest kon­struk­cja sta­no­wi­ska labo­ra­to­ryj­ne­go, prze­zna­czo­ne­go do badań doświad­czal­nych dyna­mi­ki dzia­ła­nia gazów pro­cho­wych i ruchu napę­dza­ne­go zespo­łu suwa­dła w zależ­no­ści od para­me­trów kon­struk­cyj­nych ukła­du lufa+nabój – węzeł gazo­wy – suwa­dło (z tło­czy­skiem)

Moż­li­we zasto­so­wa­nie

Sta­no­wi­sko może być wyko­rzy­sty­wa­ne w wie­lu pra­cach badaw­czych, przy­kła­do­wo do wery­fi­ka­cji metod obli­cze­nio­wych oraz w pro­ce­sie dydak­tycz­nym

Wła­ści­ciel

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na
Fabry­ka Bro­ni „Łucz­nik-Radom” Sp. z o.o.

Pro­po­no­wa­ny spo­sób komer­cja­li­za­cji

Licen­cja
Part­ner­stwo w zakre­sie dal­szych badań komer­cja­li­za­cji
Sprze­daż praw wła­sno­ści
Spin off

Rodzaj

Wyna­la­zek

Patent

TAK

Kon­takt

261 839 088

Tytuł

Kase­ta mostu pły­wa­ją­ce­go

Opis

Zespół zam­ków, skła­da się z zam­ków głów­nych – pio­no­wych, pomoc­ni­czo-cen­tru­ją­cych – pozio­mych oraz zam­ków rucho­mych, przy czym głów­ny mecha­nizm łącze­nia, sta­no­wi para złą­czy pio­no­wych i pozio­mych roz­miesz­czo­nych syme­trycz­nie w kase­cie, a każ­de poje­dyn­cze złą­cze pio­no­we lub pozio­me sta­no­wi współ­pra­cu­ją­ca ze sobą para pod­ze­spo­łów skła­da­ją­ca się z trzpie­nia oraz z gniaz­da z otwo­rem miesz­czą­cym trzpień, przy czym trzpień sta­no­wi bry­ła o zbież­nym kształ­cie, któ­ra na czas trans­por­tu jest cho­wa­na w gnieź­dzie kase­ty. W kon­fi­gu­ra­cji kase­ty przy­go­to­wa­nej do trans­por­tu, trzpień jest cał­ko­wi­cie wsu­nię­ty w część gniaz­da, część gniaz­da pozwa­la na połą­cze­nie z czę­ścią trzpie­ni dru­giej kase­ty. W kon­fi­gu­ra­cji poprze­dza­ją­cej bez­po­śred­nio połą­cze­nie z dru­gą kase­tą, część trzpie­nia jest wysu­nię­ta poza obrys ścian­ki sta­no­wią­cej bur­tę kase­ty, nato­miast uchwyt zamo­co­wa­ny na ścia­nie czo­ło­wej czę­ści trzpie­nia pozwa­la na czę­ścio­we wysu­nię­cie trzpie­nia z gniaz­da poza obrys kase­ty, a zasto­so­wa­nie zbież­nej geo­me­trii trzpie­nia złą­czy pozio­mych i pio­no­wych uła­twia pozy­cjo­no­wa­nie łączo­nych kaset wzglę­dem sie­bie, nato­miast swo­bod­ny ruch trzpie­nia ogra­ni­czo­ny jest za pomo­cą spe­cjal­nej blo­ka­dy zatrza­sko­wej w miej­scu wystę­po­wa­nia otwo­ru mocu­ją­ce­go. Nato­miast mecha­nizm otwie­ra­nia kase­ty, sta­no­wi zespół tele­sko­pów ze sprę­ży­na­mi, któ­re wraz z pły­tą zabez­pie­cza­ją­cą umoż­li­wia skła­da­nie i roz­kła­da­nie dwu­dziel­nej kase­ty poje­dyn­cze­go modu­łu pły­wa­ją­ce­go. Skła­da się z dzie­się­ciu tele­sko­pów ze sprę­ży­na­mi oraz sztyw­ną pły­tą wypro­fi­lo­wa­ne­go dna wraz z pły­tą wychyl­ną zabez­pie­cza­ją­cą dziób kase­ty przed napo­rem nur­tu wody, przy czym ele­men­ty sprę­ży­ste umiesz­czo­ne w tele­sko­pach wraz z napeł­nia­ną powie­trzem, wyso­ko­wy­trzy­ma­łą ela­stycz­ną powło­ką ‑zbior­ni­kiem powietrz­nym sta­no­wią układ regu­lu­ją­cy obję­tość i wypor­ność poje­dyn­czej kase­ty

Moż­li­we zasto­so­wa­nie

Opi­sy­wa­ny wyna­la­zek kwa­li­fi­ko­wa­ny jest w dzie­dzi­nie mecha­ni­ki i zasto­so­wa­nia nowych tech­no­lo­gii pro­duk­cyj­nych

Wła­ści­ciel

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na

Pro­po­no­wa­ny spo­sób komer­cja­li­za­cji

Licen­cja
Part­ner­stwo w zakre­sie dal­szych badań komer­cja­li­za­cji
Sprze­daż praw wła­sno­ści
Spin off

Rodzaj

Wyna­la­zek

Patent

TAK

Kon­takt

261 839 088

Tytuł

Lek­ki pan­cerz prę­to­wy

Opis

Przed­mio­tem wyna­laz­ku jest lek­ki pan­cerz prę­to­wy skła­da­ją­cy się z ramy pła­sko­wni­ków wyko­na­nych z wyso­ko­wy­trzy­ma­łe­go mate­ria­łu, ele­men­tów mon­ta­żo­wych pozwa­la­ją­cych połą­czyć pan­cerz z chro­nio­nym obiek­tem, w któ­rych znaj­du­ją się róż­ne­go rodza­ju wycię­cia pozwa­la­ją­ce na obni­że­nie cał­ko­wi­tej masy pan­ce­rza. Rama i pła­sko­wni­ki od stro­ny nara­żo­nej na atak mają ząb­ko­wa­ne wycię­cia zwięk­sza­ją­ce moż­li­wo­ści znisz­cze­nia poci­sku z gło­wi­cą kumu­la­cyj­ną oraz wycię­cia uła­twia­ją­ce mon­taż poszcze­gól­nych ele­men­tów pan­ce­rza zarów­no poprzez ich spa­wa­nie lub kle­je­nie

Moż­li­we zasto­so­wa­nie

Wyna­la­zek jest rodza­jem obro­ny pasyw­nej dla lek­kich pojaz­dów woj­sko­wych, szcze­gól­nie prze­ciw poci­skom z gło­wi­ca­mi kumu­la­cyj­ny­mi. W związ­ku z tym może mieć zasto­so­wa­nie do ochro­ny pojaz­dów i załóg w stre­fach kon­flik­tów zbroj­nych.

Wła­ści­ciel

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na

Pro­po­no­wa­ny spo­sób komer­cja­li­za­cji

Licen­cja
Part­ner­stwo w zakre­sie dal­szych badań komer­cja­li­za­cji
Sprze­daż praw wła­sno­ści
Spin off

Rodzaj

Wyna­la­zek

Patent

TAK

Kon­takt

261 839 088

Tytuł

Kara­bi­nek do badań opty­ma­li­za­cyj­nych węzła gazo­we­go i sta­no­wi­sko badaw­cze do badań opty­ma­li­za­cyj­nych węzła gazo­we­go bro­ni auto­ma­tycz­nej dzia­ła­ją­cej na zasa­dzie odpro­wa­dze­nia gazów

Opis

Przed­mio­tem wyna­laz­ku jest kon­struk­cja sta­no­wi­ska badaw­cze­go do badań opty­ma­li­za­cyj­nych węzła gazo­we­go bro­ni auto­ma­tycz­nej dzia­ła­ją­cej na zasa­dzie odpro­wa­dze­nia gazów. Kon­struk­cja sta­no­wi­ska umoż­li­wia pomiar i reje­stra­cję ciśnie­nia w prze­wo­dzie lufy oraz ciśnie­nia we wnę­trzu węzła gazo­we­go, co umoż­li­wia prze­pro­wa­dze­nie badań opty­ma­li­za­cyj­nych wiel­ko­ści i obję­to­ści komo­ry gazo­wej węzła gazo­we­go w zależ­no­ści od wiel­ko­ści ciśnie­nia w lufie, śred­ni­cy i kształ­tu otwo­ru gazo­we­go oraz cza­su trwa­nia zja­wi­ska

Moż­li­we zasto­so­wa­nie

Kara­bi­nek do badań opty­ma­li­za­cyj­nych węzła gazo­we­go i sta­no­wi­sko badaw­cze do badań opty­ma­li­za­cyj­nych węzła gazo­we­go bro­ni auto­ma­tycz­nej dzia­ła­ją­cej na zasa­dzie odpro­wa­dze­nia gazów

Wła­ści­ciel

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na
Fabry­ka Bro­ni „Łucz­nik-Radom” Sp. z o.o.

Pro­po­no­wa­ny spo­sób komer­cja­li­za­cji

Licen­cja
Part­ner­stwo w zakre­sie dal­szych badań komer­cja­li­za­cji
Sprze­daż praw wła­sno­ści
Spin off

Rodzaj

Wyna­la­zek

Patent

TAK

Kon­takt

261 839 088

Tytuł

Hydro­pneu­ma­tycz­ne zawie­sze­nie pod­wo­zia sze­ścio­ko­ło­we­go bez­za­ło­go­we­go robo­ta inży­nie­ryj­ne­go

Opis

Przed­mio­tem wyna­laz­ku jest hydro­pneu­ma­tycz­ne zawie­sze­nie pod­wo­zia bez­za­ło­go­we­go robo­ta inży­nie­ryj­ne­go słu­żą­ce przede wszyst­kim do zwięk­sze­nia moż­li­wo­ści robo­czych bez­za­ło­go­wych robo­tów inży­nie­ryj­nych, poprzez popra­wę ich zdol­no­ści do poko­ny­wa­nia prze­szkód tere­no­wych, zwięk­sze­nie zapa­su sta­tecz­no­ści wzdłuż­nej i poprzecz­nej zarów­no pod­czas jaz­dy jak i pra­cy osprzę­ta­mi robo­czy­mi oraz zapew­nie­nie rów­no­mier­ne­go roz­kła­du naci­sków na pod­ło­że i w rezul­ta­cie efek­tyw­ne prze­no­sze­nie siły napę­do­wej na koła robo­ta. Hydro­pneu­ma­tycz­ne zawie­sze­nie pod­wo­zia sze­ścio­ko­ło­we­go bez­za­ło­go­we­go robo­ta inży­nie­ryj­ne­go skła­da się z sze­ściu siłow­ni­ków hydrau­licz­nych dwu­stron­ne­go dzia­ła­nia, trzech elek­tro­hy­drau­licz­nych, czte­ro­dro­go­wych, trój­po­ło­że­nio­wych roz­dzie­la­czy z zatrza­ska­mi i sprę­ży­na­mi powrot­ny­mi, dwu­na­stu zawo­rów ręcz­nych, sied­miu zawo­rów elek­tro­hy­drau­licz­nych z zatrza­ska­mi, jed­ne­go elek­tro­hy­drau­licz­ne­go, czte­ro­dro­go­we­go, dwu­po­ło­że­nio­we­go roz­dzie­la­cza z zatrza­skiem, ośmiu gazo­wych aku­mu­la­to­rów hydrau­licz­ny oraz ośmiu regu­lo­wa­nych zawo­rów dła­wią­cych

Moż­li­we zasto­so­wa­nie

Wyna­la­zek prze­zna­czo­ny jest przede wszyst­kim dla robo­tów inży­nie­ryj­nych

Wła­ści­ciel

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na

Pro­po­no­wa­ny spo­sób komer­cja­li­za­cji

Licen­cja
Part­ner­stwo w zakre­sie dal­szych badań komer­cja­li­za­cji
Sprze­daż praw wła­sno­ści
Spin off

Rodzaj

Wyna­la­zek

Patent

TAK

Kon­takt

261 839 088

Tytuł

Wie­lo­funk­cyj­na osło­na bali­stycz­na

Opis

Przed­mio­tem wyna­laz­ku jest wie­lo­funk­cyj­na osło­na bali­stycz­na sta­no­wią­ca prze­no­śną, roz­kła­da­ną kon­struk­cję, któ­ra zbu­do­wa­na jest w for­mie otwar­te­go pro­sto­pa­dło­ścia­nu, o połą­czo­nych prze­gu­bo­wo i sprę­ży­ście dwóch pod­sta­wo­wych czę­ściach o pane­lo­wej kom­po­zy­to­wo – meta­lo­wej struk­tu­rze zapew­nia­ją­cej ochro­nę bali­stycz­ną mają­cą kształt zbli­żo­ny do lite­ry L, w tym jed­na z nich jest wypro­fi­lo­wa­na w ten spo­sób, że speł­nia funk­cję uchwy­tu umoż­li­wia­ją­ce­go moco­wa­nie dowol­nej licz­by poje­dyn­czych modu­łów do bur­ty zewnętrz­nej pojaz­du, zapew­nia­jąc dodat­ko­wą siłę wypo­ru umoż­li­wia­ją­cą pojaz­do­wi prze­pra­wę przez prze­szko­dę wod­ną. Ścia­na gór­na osło­ny jest trwa­le przy­mo­co­wa­na do wypro­fi­lo­wa­nej ścia­ny nośnej. Ścia­na ta jest ufor­mo­wa­na w taki spo­sób, że jej dwie wysta­ją­ce powierzch­nie two­rzą uchwyt mocu­ją­cy słu­żą­cy do umiesz­cze­nia wie­lo­funk­cyj­nej osło­ny bali­stycz­nej na zespo­le listwy trans­por­to­wej, któ­ry jest przy­mo­co­wa­ny po dwóch stro­nach pojaz­du za pomo­cą połą­czeń śru­bo­wych. Kształt ścia­ny nośnej jest tak wypro­fi­lo­wa­ny, że w czę­ści gór­nej komo­ry trans­por­to­wej wydzie­lo­na jest komo­ra eks­plo­ata­cyj­na, w któ­rej umiesz­czo­ne są w spe­cjal­nych obrę­czach prze­wo­dy zasi­la­nia powie­trzem oraz butla ze sprę­żo­nym powie­trzem peł­nią­ca funk­cję wspo­ma­ga­ją­cą w pierw­szym eta­pie roz­kła­da­nia osło­ny. Z obu stron osło­ny, w dol­nej czę­ści ścia­ny nośnej, umo­co­wa­ne są na sta­łe zatrza­ski zabez­pie­cza­ją­ce osło­nę przed jej nie­kon­tro­lo­wa­nym otwar­ciem.

Moż­li­we zasto­so­wa­nie

Osło­na bali­stycz­na do pojaz­dów

Wła­ści­ciel

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na

Pro­po­no­wa­ny spo­sób komer­cja­li­za­cji

Licen­cja
Part­ner­stwo w zakre­sie dal­szych badań komer­cja­li­za­cji
Sprze­daż praw wła­sno­ści
Spin off

Rodzaj

Wyna­la­zek

Patent

TAK

Kon­takt

261 839 088

Tytuł

Nema­tycz­ne medium cie­kło­kry­sta­licz­ne dla urzą­dzeń foto­nicz­nych adre­so­wa­nych dwo­ma cze­sto­tli­wo­ścia­mi pola elek­trycz­ne­go

Opis

Przed­mio­tem wyna­laz­ku jest nema­tycz­ne medium cie­kło­kry­sta­licz­ne o dodat­niej ani­zo­tro­pii die­lek­trycz­nej w zakre­sie małych czę­sto­tli­wo­ści pola elek­trycz­ne­go i o ujem­nej ani­zo­tro­pii die­lek­trycz­nej w zakre­sie wyż­szych czę­sto­tli­wo­ści pola elek­trycz­ne­go

Moż­li­we zasto­so­wa­nie

Wyna­la­zek prze­zna­czo­ny do wyko­rzy­sta­nia w urzą­dze­niach foto­nicz­nych i we wskaź­ni­kach cie­kło­kry­sta­licz­ne­go, a szcze­gól­nie ste­ro­wa­nych matry­cą aktyw­ną. – tech­ni­ką podwój­ne­go adre­so­wa­nia.

Wła­ści­ciel

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na

Pro­po­no­wa­ny spo­sób komer­cja­li­za­cji

Licen­cja
Part­ner­stwo w zakre­sie dal­szych badań komer­cja­li­za­cji
Sprze­daż praw wła­sno­ści
Spin off

Rodzaj

Wyna­la­zek

Patent

TAK

Kon­takt

261 839 088

Tytuł

Układ wago­nu plat­for­my kole­jo­wej z pero­nem do trans­por­tu kom­bi­no­wa­ne­go

Opis

Przed­mio­tem wyna­laz­ku jest układ wago­nu plat­for­my kole­jo­wej z pero­nem do trans­por­tu kom­bi­no­wa­ne­go, w skład któ­re­go wcho­dzą wagon, pozwa­la­ją­cy na zała­du­nek i roz­ła­du­nek oraz prze­wóz róż­ne­go typu środ­ków trans­por­tu, zwłasz­cza naczep cią­gni­ków sio­dło­wych oraz samo­cho­dów cię­ża­ro­wych, a tak­że odpo­wied­nio przy­sto­so­wa­ny peron ze wzmoc­nio­ną kra­wę­dzią najaz­do­wą. Wagon do trans­por­tu kom­bi­no­wa­ne­go zbu­do­wa­ny jest z plat­for­my obro­to­wej, któ­ra jest obra­ca­na wzglę­dem węzła obro­to­we­go, umiesz­czo­ne­go w cen­tral­nej czę­ści pły­ty pod­wo­zia wago­nu za pomo­cą dwóch siłow­ni­ków hydrau­licz­nych, zamon­to­wa­nych w bur­tach plat­for­my i bież­ni pro­wa­dzą­cych, zamo­co­wa­nych do czę­ści nad­wóz­ko­wych pod­wo­zia wago­nu. Wagon prze­wo­zo­wy posia­da tak­że ażu­ro­wą kon­struk­cję nośną nad­wóz­ko­wą, znaj­du­ją­cą się nad wóz­ka­mi jezd­ny­mi na oby­dwu koń­cach pod­wo­zia. Pod­wo­zie wago­nu wypo­sa­żo­ne jest w pod­po­ry, uży­wa­ne przy zała­dun­ku i roz­ła­dun­ku do usztyw­nie­nia kon­struk­cji. Rucho­ma plat­for­ma wago­nu wypo­sa­żo­na jest w gru­pę spe­cjal­nych urzą­dzeń wspor­czych, tzw. rolek, zain­sta­lo­wa­nych w obsza­rze jej krań­ców, sta­no­wią­cych dodat­ko­we jej pod­par­cie w trak­cie obro­tu oraz pozwa­la­ją­cych na swo­bod­ny obrót plat­for­my wzglę­dem pły­ty pod­ło­go­wej wago­nu i wzglę­dem pły­ty pero­nu pod­czas zała­dun­ku i roz­ła­dun­ku. Pod­czas tych ope­ra­cji wyko­rzy­stu­je się tak­że dodat­ko­we pod­po­ry pły­ty pod­wo­zia wago­nu, opie­ra­ne mecha­nicz­nie na głów­kach szyn. W poło­że­niu trans­por­to­wym plat­for­ma obro­to­wa wago­nu do trans­por­tu kom­bi­no­wa­ne­go moco­wa­na jest sztyw­no na czę­ści nad­wóz­ko­wej za pomo­cą spe­cjal­nych zam­ków ze sworz­nia­mi blo­ku­ją­cy­mi

Moż­li­we zasto­so­wa­nie

Zestaw wago­nów trans­por­tu kom­bi­no­wa­ne­go posia­da pro­stą kon­struk­cję i z powo­dze­niem może być wyko­rzy­sty­wa­ny przy ist­nie­ją­cym zaple­czu infra­struk­tu­ry kole­jo­wej PKP. Wyna­la­zek daje moż­li­wość łatwe­go i szyb­kie­go zała­dun­ku, a następ­nie prze­wo­zu i roz­ła­dun­ku róż­ne­go typu pojaz­dów

Wła­ści­ciel

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na

Pro­po­no­wa­ny spo­sób komer­cja­li­za­cji

Licen­cja
Part­ner­stwo w zakre­sie dal­szych badań komer­cja­li­za­cji
Sprze­daż praw wła­sno­ści
Spin off

Rodzaj

Wyna­la­zek

Patent

TAK

Kon­takt

261 839 088

Tytuł

Kara­bi­nek modu­ło­wy

Opis

Przed­mio­tem wyna­laz­ku jest kara­bi­nek modu­ło­wy, któ­re­go kon­struk­cja umoż­li­wia uzy­ska­nie – w zależ­no­ści od potrzeb – bro­ni w ukła­dzie kon­struk­cyj­nym kla­sycz­nym lub bro­ni w ukła­dzie kon­struk­cyj­nym bez­kol­bo­wym, bazu­jąc na tych samych zespo­łach pod­sta­wo­wych

Moż­li­we zasto­so­wa­nie

Ze wzglę­du na uni­wer­sal­ność broń ta może sta­no­wić uzbro­je­nie sił zbroj­nych, jak rów­nież poli­cji i innych służb odpo­wie­dzial­nych za bez­pie­czeń­stwo

Wła­ści­ciel

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na
Fabry­ka Bro­ni „Łucz­nik-Radom” Sp. z o.o.

Pro­po­no­wa­ny spo­sób komer­cja­li­za­cji

Licen­cja
Part­ner­stwo w zakre­sie dal­szych badań komer­cja­li­za­cji
Sprze­daż praw wła­sno­ści
Spin off

Rodzaj

Wyna­la­zek

Patent

TAK

Kon­takt

261 839 088

Tytuł

Mecha­nizm zatrza­sku maga­zyn­ka bro­ni strze­lec­kiej, zwłasz­cza kara­bin­ka modu­ło­we­go

Opis

Przed­mio­tem wyna­laz­ku jest mecha­nizm zatrza­sku maga­zyn­ka bro­ni strze­lec­kiej, zwłasz­cza kara­bin­ka modu­ło­we­go (przy­sto­so­wa­ne­go do zasi­la­nia z wymien­ne­go maga­zyn­ka pudeł­ko­we­go, wypo­sa­żo­ne­go w bocz­ne, pro­sto­kąt­ne wycię­cie lub zagłę­bie­nie usta­la­ją­ce), prze­zna­czo­ny do utrzy­my­wa­nia maga­zyn­ka w gnieź­dzie maga­zyn­ka kara­bin­ka modu­ło­we­go oraz umoż­li­wia­ją­cy odłą­cze­nie (wyję­cie) maga­zyn­ka z gniaz­da maga­zyn­ka (np. w celu wymia­ny maga­zyn­ka)

Moż­li­we zasto­so­wa­nie

Mecha­nizm zatrza­sku maga­zyn­ka może być sto­so­wa­ny w innych wzo­rach bro­ni strze­lec­kiej zasi­la­nej z wymien­ne­go maga­zyn­ka, któ­ra ma speł­niać wyma­ga­nia, doty­czą­ce przy­sto­so­wa­nia bro­ni zarów­no dla strzel­ców prawo‑, jak i lewo­ręcz­nych.

Wła­ści­ciel

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na
Fabry­ka Bro­ni „Łucz­nik-Radom” Sp. z o.o.

Pro­po­no­wa­ny spo­sób komer­cja­li­za­cji

Licen­cja
Part­ner­stwo w zakre­sie dal­szych badań komer­cja­li­za­cji
Sprze­daż praw wła­sno­ści
Spin off

Rodzaj

Wyna­la­zek

Patent

TAK

Kon­takt

261 839 088

Tytuł

Mecha­nizm wymia­ny lufy, zwłasz­cza kara­bin­ka modu­ło­we­go

Opis

Przed­mio­tem wyna­laz­ku jest mecha­nizm wymia­ny lufy, zwłasz­cza kara­bin­ka modu­ło­we­go.

Moż­li­we zasto­so­wa­nie

Mecha­nizm ten może być sto­so­wa­ny w innych typach bro­ni strze­lec­kiej, w któ­rych jest wyma­ga­na wymia­na lufy

Wła­ści­ciel

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na
Fabry­ka Bro­ni „Łucz­nik-Radom” Sp. z o.o.

Pro­po­no­wa­ny spo­sób komer­cja­li­za­cji

Licen­cja
Part­ner­stwo w zakre­sie dal­szych badań komer­cja­li­za­cji
Sprze­daż praw wła­sno­ści
Spin off

Rodzaj

Wyna­la­zek

Patent

TAK

Kon­takt

261 839 088

Tytuł

Nie­ma­tycz­ne i chi­ral­ne medium cie­kło­kry­sta­licz­ne o ujem­nej ani­zo­tro­pii die­lek­trycz­nej

Opis

Przed­mio­tem wyna­laz­ku jest nema­tycz­ne i chi­ral­ne medium cie­kło­kry­sta­licz­ne o ujem­nej ani­zo­tro­pii die­lek­trycz­nej Δε i regu­lo­wa­nej ani­zo­tro­pii optycz­nej Δn w zakre­sie od małych do dużych war­to­ści dwój­łom­no­ści optycz­nej Δn prze­zna­czo­nych do wyko­rzy­sta­nia w urzą­dze­niach foto­nicz­nych i wskaź­ni­kach cie­kło­kry­sta­licz­nych

Moż­li­we zasto­so­wa­nie

Wyna­la­zek prze­zna­czo­ny do wyko­rzy­sta­nia w urzą­dze­niach foto­nicz­nych i we wskaź­ni­kach cie­kło­kry­sta­licz­ne­go

Wła­ści­ciel

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na

Pro­po­no­wa­ny spo­sób komer­cja­li­za­cji

Licen­cja
Part­ner­stwo w zakre­sie dal­szych badań komer­cja­li­za­cji
Sprze­daż praw wła­sno­ści
Spin off

Rodzaj

Wyna­la­zek

Patent

TAK

Kon­takt

261 839 088

Tytuł

Anty­fer­ro­elek­trycz­na orto­ko­nicz­na mie­sza­ni­na o pod­wyż­szo­nej sta­bil­no­ści che­micz­nej i dużej war­to­ści sko­ku heli­sy oraz związ­ki chi­ral­ne, achi­ral­ne i race­micz­ne do jej wytwa­rza­nia

Opis

Wyna­la­zek doty­czy orto­ko­nicz­nej mie­sza­ni­ny anty­fer­ro­elek­trycz­nej o pod­wyż­szo­nej sta­bil­no­ści che­micz­nej i dużym sko­ku heli­sy oraz związ­ków chi­ral­nych, achi­ral­nych i race­micz­nych potrzeb­nych do jej wytwo­rze­nia.

Moż­li­we zasto­so­wa­nie

Mie­sza­ni­ny znaj­du­ją zasto­so­wa­nie w urzą­dze­niach obra­zo­wa­nia infor­ma­cji, zawo­rach optycz­nych, holo­gra­fii, a zwłasz­cza w pro­jek­to­rach cyfro­wych i pła­skich ekra­nach gra­ficz­nych ze wzglę­du na duży kon­trast i sze­ro­ki kąt dobre­go widze­nia i umoż­li­wia­ją sto­so­wa­nie grub­szych warstw cie­kło­kry­sta­licz­nych (powy­żej 2·10–6 m).

Wła­ści­ciel

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na

Pro­po­no­wa­ny spo­sób komer­cja­li­za­cji

Licen­cja
Part­ner­stwo w zakre­sie dal­szych badań komer­cja­li­za­cji
Sprze­daż praw wła­sno­ści
Spin off

Rodzaj

Wyna­la­zek

Patent

TAK

Kon­takt

261 839 088

Tytuł

Spo­sób i urzą­dze­nie do auto­ry­za­cji abo­nen­ta oraz wery­fi­ka­cji inte­gral­no­ści depe­szy fonicz­nej

Opis

Isto­tą zgła­sza­ne­go wyna­laz­ku jest spo­sób i urzą­dze­nie auto­ry­zu­ją­ce toż­sa­mość oraz wery­fi­ku­ją­cej inte­gral­ność depesz fonicz­nych abo­nen­tów w sys­te­mach tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych. Isto­ta spo­so­bu według wyna­laz­ku pole­ga na tym, że do sygna­łu roz­mow­ne­go abo­nen­ta tele­ko­mu­ni­ka­cyj­ne­go doda­je się sygnał dodat­ko­wy, któ­ry jest nie­sły­szal­ny w obec­no­ści sygna­łu roz­mow­ne­go. Sygnał dodat­ko­wy repre­zen­tu­je sobą zarów­no infor­ma­cję o Oso­bi­stym Nume­rze Iden­ty­fi­ka­cyj­nym przy­pi­sa­nym do okre­ślo­ne­go abo­nen­ta oraz o Funk­cji Skró­tu wyzna­czo­nej na pod­sta­wie sygna­łu roz­mow­ne­go. Sygnał roz­mow­ny z doda­nym do nie­go sygna­łem dodat­ko­wym prze­sy­ła się przez łącza tele­ko­mu­ni­ka­cyj­ne, następ­nie odbie­ra się go i deko­du­je w urzą­dze­niu koń­co­wym abo­nen­ta. W wyni­ku deko­do­wa­nia uzy­sku­je się infor­ma­cję o Oso­bi­stym Nume­rze Iden­ty­fi­ka­cyj­nym abo­nen­ta oraz o Funk­cji Skró­tu, któ­rą następ­nie porów­nu­je się z Funk­cją Skró­tu wyzna­czo­ną na pod­sta­wie nie­ko­do­wa­ne­go ode­bra­ne­go sygna­łu roz­mow­ne­go. Jeże­li te dwie Funk­cje Skró­tu czy­li wyzna­czo­na w wyni­ku deko­do­wa­nia ode­bra­ne­go sygna­łu roz­mow­ne­go oraz wyzna­czo­na z nie­zde­ko­do­wa­ne­go ode­bra­ne­go sygna­łu roz­mow­ne­go, zapi­sa­ne w for­mie binar­nej, są takie same ozna­cza to, że sygnał roz­mo­wy jako depe­sza nie był edy­to­wa­ny

Moż­li­we zasto­so­wa­nie

Wyko­rzy­sty­wa­ny w tele­ko­mu­ni­ka­cji – tele­fo­nii

Wła­ści­ciel

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na

Pro­po­no­wa­ny spo­sób komer­cja­li­za­cji

Licen­cja
Part­ner­stwo w zakre­sie dal­szych badań komer­cja­li­za­cji
Sprze­daż praw wła­sno­ści
Spin off

Rodzaj

Wyna­la­zek

Patent

TAK

Kon­takt

261 839 088