Przebudowa budynku 135/Lipsk

Kla­ster Cen­trum Inży­nie­rii Bio­me­dycz­nej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zde­cy­do­wał się na prze­pro­wa­dze­nie inwe­sty­cji 135/Lipsk dla celów zwięk­sze­nia współ­pra­cy pomię­dzy człon­ka­mi Kla­stra poprzez wspie­ra­nie dzia­łal­no­ści człon­ków Kla­stra poprzez prze­pro­wa­dze­nie adap­ta­cji i remon­tu budyn­ku nr 135/LIPSK zlo­ka­li­zo­wa­ne­go zlo­ka­li­zo­wa­ny w Woj­sko­wej Aka­de­mia Tech­nicz­na, ul. gen. Syl­we­stra Kali­skie­go 2 , 00 – 908 War­sza­wa, dział­ka nr 10/5 w obrę­bie 6 – 08-11 w dziel­ni­cy Bemo­wo. Obiekt zlo­ka­li­zo­wa­ny jest na tere­nie ogro­dzo­nym WAT. Pro­jekt zlo­ka­li­zo­wa­ny jest w woje­wódz­twie mazo­wiec­kim i wspie­ra dzia­ła­nia ope­ra­cyj­ne człon­ków Kla­stra Cen­trum Inży­nie­rii Bio­me­dycz­nej WAT. Pro­jekt ten speł­nia cel Dzia­ła­nia 1.6.

Z uwa­gi na fakt zago­spo­da­ro­wa­nia czę­ści budyn­ku na potrze­by Kla­stra Cen­trum Inży­nie­rii Bio­me­dycz­nej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej przed­się­bior­stwa two­rzą­ce kla­ster z woje­wódz­twa mazo­wiec­kie­go zga­dza­ją się, że tego typu dzia­ła­nie zapew­ni w przy­szło­ści moż­li­wość zaofe­ro­wa­nia nowych usług dla swo­ich klien­tów a tym samym przy­czy­ni się to do powięk­sze­nia docho­dów kla­stra.

Przy­wró­ce­nie budyn­ku 135/Lipsk do ponow­ne­go użyt­ko­wa­nia umoż­li­wi reali­zo­wa­nie pro­jek­tów badaw­czych zwią­za­nych z cela­mi Kla­stra Inży­nie­rii Bio­me­dycz­nej, pro­jek­tów zwią­za­nych z obron­no­ścią pań­stwa, pro­jek­tów mię­dzy­na­ro­do­wych w ramach NATO, EDA i UE, w tym wspól­ne pro­jek­to­wa­nie sys­te­mów i pro­ce­sów woj­sko­wych w sta­nie poko­ju, kry­zy­su i woj­ny. Czę­ści pro­jek­tów nie da się w peł­ni reali­zo­wać w pomiesz­cze­niach wynaj­mo­wa­nych od pod­mio­tów zewnętrz­nych – powin­ny być reali­zo­wa­ne w obiek­tach WAT. Np. ze wzglę­dów bez­pie­czeń­stwa nie jest wska­za­ne two­rze­nie w wynaj­mo­wa­nych obiek­tach pomiesz­czeń prze­zna­czo­nych do zapo­zna­wa­nia się z doku­men­ta­cją nie­jaw­ną, ani umiesz­cza­nie poza tere­nem Uczel­ni ser­we­rów kom­pu­te­ro­wych lub sprzę­tu labo­ra­to­ryj­ne­go.

W zakre­sie dzia­łal­no­ści dydak­tycz­nej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej utwo­rzo­ne w budyn­ku ośrod­ki znacz­nie przy­czy­nią się do popra­wy kształ­ce­nia pod­cho­rą­żych oraz stu­den­tów spe­cja­li­stycz­nych kur­sów pody­plo­mo­wych w obsza­rach tech­no­lo­gii bio­me­trycz­nych, logi­sty­ki, tech­nik kosmicz­nych, jako­ści, zarzą­dza­nia i sys­te­mów bez­pie­czeń­stwa. Pomiesz­cze­nia oraz sale dydak­tycz­ne, kon­fe­ren­cyj­ne i egza­mi­na­cyj­ne prze­wi­dzia­ne do utwo­rze­nia w budyn­ku nr 135/LIPSK powięk­szą cał­ko­wi­tą ogól­no­uczel­nia­ną bazę dydak­tycz­ną Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Pla­nu­je się, że będą z nich korzy­stać wszyst­kie jed­nost­ki nauko­wo-dydak­tycz­ne WAT, nie tyl­ko jed­nost­ki prze­wi­dzia­ne jako użyt­kow­ni­cy obiek­tu. Sta­no­wi to odpo­wiedź na nie­za­spo­ko­jo­ne w tym zakre­sie zapo­trze­bo­wa­nie uczel­ni – nie­wy­star­cza­ją­cą ilość pomiesz­czeń o cha­rak­te­rze nauko­wo-dydak­tycz­nym. W obiek­cie pro­jek­tu­je się: labo­ra­to­ria badaw­cze, sale semi­na­ryj­no-kon­fe­ren­cyj­ne, pomiesz­cze­nia biu­ro­we i użyt­ko­we dla pra­cow­ni­ków nauko­wo-dydak­tycz­nych, pra­cow­ni­ków admi­ni­stra­cyj­no-tech­nicz­nych i stu­den­tów, wraz z pomiesz­cze­nia­mi pomoc­ni­czy­mi nie­zbęd­ny­mi do funk­cjo­no­wa­nia obiek­tu. W roz­bu­do­wy­wa­nej czę­ści mie­ścić się będzie sala kon­fe­ren­cyj­na dla ok. 200 osób wraz z wyma­ga­nym zaple­czem: pomiesz­cze­nia na sprzęt, sani­ta­ria­ty, szat­nie, etc.

Pla­no­wa­ny ter­min ukoń­cze­nia prac to II kwar­tał 2016 r.