Modernizacja i rozbudowa infrastruktury informatycznej oraz systemów IT uczelni

Pro­jekt „Infor­ma­ty­za­cja Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go – moder­ni­za­cja i roz­bu­do­wa infra­struk­tu­ry infor­ma­tycz­nej oraz sys­te­mów IT uczel­ni” reali­zo­wa­ny był w latach 2009–2015. Przed­mio­tem pro­jek­tu była roz­bu­do­wa i moder­ni­za­cja infra­struk­tu­ry infor­ma­tycz­nej i sys­te­mów IT publicz­nej szko­ły wyż­szej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go w War­sza­wie.

Cela­mi szcze­gó­ło­wy­mi pro­jek­tu były:

 1. Uła­twie­nie dostę­pu do Inter­ne­tu stu­den­tom i pra­cow­ni­kom uczel­ni oraz popra­wa spraw­no­ści dzia­ła­nia i bez­pie­czeń­stwa użyt­ko­wa­nia infra­struk­tu­ry tele­in­for­ma­tycz­nej reali­zu­ją­cej funk­cję połą­cze­nia z Inter­ne­tem
 2. Popra­wa spraw­no­ści dzia­ła­nia i bez­pie­czeń­stwa użyt­ko­wa­nia infra­struk­tu­ry infor­ma­tycz­nej dla sys­te­mu kla­sy ERP
 3. Uspraw­nie­nie pro­ce­sów prze­twa­rza­nia infor­ma­cji reali­zo­wa­nych w ramach dzia­łal­no­ści Uczel­ni, w tym w szcze­gól­no­ści:
  1. uspraw­nie­nie pro­ce­sów zarzą­dza­nia i inte­gra­cja wymia­ny danych pomię­dzy poszcze­gól­ny­mi jed­nost­ka­mi uczel­ni
  2. uspraw­nie­nie wymia­ny danych pomię­dzy Uczel­nią, a jed­nost­ka­mi zewnętrz­ny­mi poprzez inte­gra­cję sys­te­mu infor­ma­tycz­ne­go WAT z sys­te­ma­mi zewnętrz­ny­mi
 4. Popra­wa bez­pie­czeń­stwa i efek­tyw­no­ści użyt­ko­wa­nia budyn­ków WAT poprzez wdro­że­nie sys­te­mów inte­li­gent­nych.

Pro­jekt obej­mo­wał nastę­pu­ją­ce dzia­ła­nia:

 1. Roz­bu­do­wa infra­struk­tu­ry tele­in­for­ma­tycz­nej w domu stu­denc­kim i aka­de­mi­ku woj­sko­wym
 2. Roz­bu­do­wa sys­te­mu UTM
 3. Wymia­na ser­we­ra i macie­rzy, zakup opro­gra­mo­wa­nia do opty­ma­li­za­cji zapy­tań SQL
 4. Wdro­że­nie sys­te­mu biblio­tecz­ne­go
 5. Wdro­że­nie sys­te­mu zarzą­dza­nia infra­struk­tu­rą infor­ma­tycz­ną
 6. Wdro­że­nie sys­te­mu zarzą­dza­nia pro­ce­sa­mi obsłu­gi stu­diów USOS
 7. Wdro­że­nie sys­te­mu obie­gu doku­men­tów
 8. Moder­ni­za­cja sys­te­mu ERP
 9. Wdro­że­nie sys­te­mu ochro­ny tech­nicz­nej WAT
 10. Wdro­że­nie bio­me­trycz­ne­go sys­te­mu reje­stra­cji wyda­wa­nych posił­ków „Sto­łów­ka WAT”
 11. Wdro­że­nie bio­me­trycz­ne­go sys­te­mu gło­so­wa­nia „Senat WAT”

Przed­się­wzię­cie inte­gro­wa­ło wymia­nę danych pomię­dzy 8 wydzia­ła­mi Uczel­ni oraz ponad 30 jed­nost­ka­mi orga­ni­za­cyj­ny­mi WAT zde­fi­nio­wa­ny­mi w struk­tu­rze orga­ni­za­cyj­nej, a tak­że wymia­nę danych pomię­dzy WAT a wie­lo­ma insty­tu­cja­mi zewnętrz­ny­mi (MON, ZUS, inne uczel­nie, biblio­te­ki) dzię­ki inte­gra­cji sys­te­mu WAT z sys­te­ma­mi zewnętrz­ny­mi. Po moder­ni­za­cji i roz­bu­do­wie sys­tem infor­ma­tycz­ny WAT reali­zu­je wie­le nowych funk­cjo­nal­no­ści. Wymia­na danych zosta­ła uspraw­nio­na i ujed­no­li­co­na. Szcze­gól­ne zna­cze­nie ma to w przy­pad­ku sys­te­mu zarzą­dza­nia pro­ce­sa­mi obsłu­gi stu­diów oraz sys­te­mu obie­gu doku­men­tów. Nowy sys­tem zin­te­gro­wa­ny z USOS (Uni­wer­sy­tec­kim Sys­te­mem Obsłu­gi Stu­diów) to jed­no­li­ty sys­tem, iden­tycz­ny dla każ­de­go z wydzia­łów. Sys­tem Obie­gu Doku­men­tów uła­twia wymia­nę danych pomię­dzy wszyst­ki­mi jed­nost­ka­mi orga­ni­za­cyj­ny­mi WAT.

Pro­jekt był przed­się­wzię­ciem o dużym pozio­mie zło­żo­no­ści i kom­plek­so­wo­ści. W wyni­ku reali­za­cji pro­jek­tu zosta­ły stwo­rzo­ne lub roz­bu­do­wa­ne sys­te­my nie prze­zna­czo­ne do użyt­ku przez klien­ta (back-offi­ce), obsłu­gu­ją­ce pro­ce­sy zarzą­dza­nia i admi­ni­stro­wa­nia WAT. Pro­jekt obej­mo­wał wdro­że­nie w sumie 10 róż­nych modu­łów i sys­te­mów:

 1. sys­tem biblio­tecz­ny
 2. sys­tem zarzą­dza­nia pro­ce­sa­mi obsłu­gi stu­diów
 3. sys­te­mu obie­gu doku­men­tów
 4. sys­tem zarzą­dza­nia infra­struk­tu­rą infor­ma­tycz­ną
 5. zmo­dy­fi­ko­wa­ny moduł kadro­wo-pła­co­wy
 6. moduł gospo­dar­ki maga­zy­no­wej
 7. sys­tem obsłu­gi roz­li­czeń tele­fo­nicz­nych
 8. sys­tem ochro­ny tech­nicz­nej
 9. bio­me­trycz­ny sys­tem reje­stra­cji wyda­wa­nych posił­ków „Sto­łów­ka WAT”
 10. bio­me­trycz­ny sys­tem gło­so­wa­nia „Senat WAT”

Następ­nie zin­te­gro­wa­no część z nich z sys­te­ma­mi stwo­rzo­ny­mi lub two­rzo­ny­mi w innych przed­się­wzię­ciach. Sys­tem biblio­tecz­ny został zin­te­gro­wa­ny z kata­lo­giem cen­tral­nym zbio­rów pol­skich biblio­tek nauko­wych i aka­de­mic­kich NUKAT. Sys­tem zarzą­dza­nia pro­ce­sa­mi obsłu­gi stu­diów jest sys­te­mem zin­te­gro­wa­nym z USOS, któ­ry sto­so­wa­ny jest już na kil­ku­dzie­się­ciu pol­skich uczel­niach, a tak­że z sys­te­mem Płat­nik słu­żą­cym do obsłu­gi płat­no­ści do ZUS oraz sys­te­mem infor­ma­cji o szkol­nic­twie wyż­szym POL-ON.

Wdro­że­nie nowych modu­łów kadro­wo-pła­co­we­go, gospo­dar­ki maga­zy­no­wej oraz sys­te­mu obsłu­gi roz­li­czeń tele­fo­nicz­nych obej­mo­wa­ło ich inte­gra­cję z wdro­żo­nym wcze­śniej sys­te­mem kla­sy ERP. Łącz­na licz­ba sys­te­mów, z któ­ry­mi inte­gro­wa­ne zosta­ły modu­ły i sys­te­my wdro­żo­ne w ramach pro­jek­tu wyno­si 8 (1. NUKAT, 2. USOS, 3. Płat­nik, 4. POL-ON, 5. BIP, 6. e‑PUAP, 7. MIL-WAN, 8. sys­tem kla­sy ERP).

Platforma Informatyczna Wsparcia Badań Naukowych WAT​.PL

Ostat­nie dwa lata w dzia­łal­no­ści Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej to gwał­tow­ny roz­wój infor­ma­tycz­nej infra­struk­tu­ry tech­nicz­nej oraz usług infor­ma­tycz­nych w naszej uczel­ni. Prze­pro­wa­dzi­li­śmy sze­reg inwe­sty­cji w zakre­sie infor­ma­ty­za­cji, któ­re skut­ku­ją tym że Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na dys­po­nu­je jed­ny­mi z naj­no­wo­cze­śniej­szych w Euro­pie roz­wią­za­nia­mi infor­ma­tycz­ny­mi, któ­re wspie­ra­ją naszą dzia­łal­no­ści dydak­tycz­ną i nauko­wo-badaw­czą.

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na koń­czy obec­nie pra­ce nad pro­jek­tem pt. „Plat­for­ma Infor­ma­tycz­na Wspar­cia Badań Nauko­wych WAT​.PL” pozy­ska­nym z Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Inno­wa­cyj­na Gospo­dar­ka reali­zo­wa­na w ramach Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Inno­wa­cyj­na Gospo­dar­ka, lata 2007–2013, Prio­ry­tet 2, Infra­struk­tu­ra stre­fy B+R, Dzia­ła­nie 2.3 „Inwe­sty­cje zwią­za­ne z roz­wo­jem infra­struk­tu­ry infor­ma­tycz­nej nauki”. Głów­nym celem pro­jek­tu była reali­za­cja inwe­sty­cji zwią­za­nej z roz­wo­jem infra­struk­tu­ry infor­ma­tycz­nej dla potrzeb badań nauko­wych i prac roz­wo­jo­wych, ini­cjo­wa­nych, koor­dy­no­wa­nych i pro­wa­dzo­nych przez pra­cow­ni­ków nauko­wych Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, zarów­no wewnątrz uczel­ni jak i zwią­za­nych ze współ­pra­cą ponadre­gio­nal­ną i mię­dzy­na­ro­do­wą śro­do­wisk nauko­wych.

Woj­sko­wa Aka­de­mia w ramach ww. pro­jek­tu pozy­ska­ła 100% dofi­nan­so­wa­nie w wyso­ko­ści ok. 15 mln zło­tych z cze­go nakła­dy ponie­sio­ne na wdro­że­nie same­go Kon­te­ne­ro­we­go Cen­trum Prze­twa­rza­nia Danych z infra­struk­tu­rą chmu­ry pry­wat­nej zamknę­ły się w kwo­cie ok 7 mln zło­tych. Z punk­tu widze­nia inte­re­sów gospo­dar­czych dużych przed­się­biorstw czy też z punk­tu widze­nia bez­pie­czeń­stwa i obron­no­ści, kwo­ta ta, przy uzy­ska­nej funk­cjo­nal­no­ści, wyda­je się być kwo­tą do zaak­cep­to­wa­nia.

Pozy­ska­ne w ramach prac pro­jek­to­wych przez pra­cow­ni­ków Dzia­łu Infor­ma­ty­ki WAT uni­kal­ne kom­pe­ten­cje w zakre­sie pro­jek­to­wa­nia i wdra­ża­nia ww. tech­no­lo­gii mogły­by zostać wyko­rzy­sta­ne w przy­szło­ści przez współ­pra­cu­ją­ce z Woj­sko­wą Aka­de­mią Tech­nicz­ną pod­mio­ty gospo­dar­cze i insty­tu­cje.

Nowoczesna Infrastruktura światłowodowa

Wybu­do­wa­li­śmy od pod­staw nowo­cze­sną sieć świa­tło­wo­do­wą wyko­na­ną w tech­no­lo­gii jed­no­mo­do­wej, któ­ra łączy nasze naj­waż­niej­sze labo­ra­to­ria badaw­cze i dydak­tycz­ne. Sieć świa­tło­wo­do­wa zosta­ła wyko­na­na w topo­lo­gii podwój­ne­go, 72-włók­no­we­go pier­ście­nia. Takie roz­wią­za­nie zapew­nia nam wyso­ką nie­za­wod­ność połą­czeń, a nad­mia­ro­wość włó­kien wyko­rzy­stu­je­my nie tyl­ko do trans­mi­sji danych kom­pu­te­ro­wych, ale rów­nież trans­mi­sji sygna­łów innych sys­te­mów tech­nicz­nych takich jak sys­tem tele­fo­nicz­ny, sys­tem kon­tro­li dostę­pu, sys­tem sygna­li­za­cji wła­ma­nia i napa­du, sys­tem prze­ciw­po­ża­ro­wy coraz sys­tem moni­to­rin­gu wizyj­ne­go. Dzię­ki tej inwe­sty­cji zaspo­ko­ili­śmy potrze­by Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w zakre­sie infra­struk­tu­ry świa­tło­wo­do­wej na dłu­gie lata.

siec_swiatlowodowa

Sieć szkieletowa w technologii SDN 40 Gbit/s

W ramach infor­ma­ty­za­cji WAT zbu­do­wa­li­śmy nową szkie­le­to­wą sieć aka­de­mic­ką opa­rą na archi­tek­tu­rze tzw. SDN (Softwa­re Defi­ned Network). Jest to jed­na z pierw­szych tego typu sie­ci w Euro­pie. Archi­tek­tu­ra naszej sie­ci obok olbrzy­miej szyb­ko­ści trans­mi­sji danych na pozio­mie 40 Gbit/s pozwa­la na szyb­kie dostar­cza­nie nowych usług i apli­ka­cji w coraz bar­dziej dyna­micz­nym śro­do­wi­sku IT. Archi­tek­tu­ra SDN to kon­cep­cja, w ramach któ­rej cen­tral­nie dzia­ła­ją­ce opro­gra­mo­wa­nie ste­ru­je sie­cią dowol­nej wiel­ko­ści i o dowol­nym stop­niu kom­pli­ka­cji. Dzię­ki moż­li­wo­ści wni­ka­nia bez­po­śred­nio w apli­ka­cje, opro­gra­mo­wa­nie może z jed­nej stro­ny w cza­sie rze­czy­wi­stym reago­wać na potrze­by apli­ka­cji i użyt­kow­ni­ków (pasmo, prio­ry­tet, tra­sę, róż­ni­cę w opóź­nie­niu, użyt­kow­ni­ka, kon­kret­ną apli­ka­cję użyt­kow­ni­ka etc) a z dru­giej – w dowol­nym stop­niu, poru­sza­jąc się tyl­ko w ramach ogra­ni­czeń sprzę­tu – kon­tro­lo­wać infra­struk­tu­rę.

Kontenerowe Centrum Przetwarzania Danych i Chmura Prywatna WAT

Zakoń­czy­li­śmy wdra­ża­nie naszej infor­ma­tycz­nej chmu­ry pry­wat­nej, któ­ra doce­lo­wo wspie­rać ma nasze zespo­ły nauko­wo-badaw­cze w ich codzien­nej pra­cy nad zaawan­so­wa­ny­mi inno­wa­cyj­ny­mi tech­no­lo­gia­mi. Chmu­ra pry­wat­na w naszym wyda­niu do wyso­ko­do­stęp­ny kon­te­ner mobil­ny wypo­sa­żo­ny infra­struk­tu­rę obli­cze­nio­wą, któ­ra dzię­ki zasto­so­wa­niu mecha­ni­zmów wir­tu­ali­za­cji udo­stęp­ni naszym użyt­kow­ni­kom nauko­wym i ich part­ne­rom nie­spo­ty­ka­ne dotych­czas moż­li­wo­ści zaso­bów obli­cze­nio­wych oraz usłu­gi infor­ma­tycz­ne w posta­ci śro­do­wisk chmu­ro­wych typu IasS (Infra­struc­tu­re as a Servi­ce) i PasS (Plat­form as a Servi­ce). Nasz kon­te­ner to część tzw pasyw­na (czy­li zaawan­so­wa­ne i nie­za­wod­ne sys­te­my chło­dze­nia i zasi­la­nia), ale rów­nież i aktyw­na (wyso­ko­wy­daj­ne ser­we­ry obli­cze­nio­we typu bla­de oraz szyb­kie i nie­za­wod­ne macie­rze dys­ko­we). W tym zakre­sie nie powie­dzie­li­śmy jesz­cze ostat­nie­go sło­wa – cią­gle pra­cu­je­my nad pozy­ska­niem nowych fun­du­szy, któ­re umoż­li­wią dal­sze roz­wi­ja­nie naszej kon­cep­cji chmu­ry pry­wat­nej, by w przy­szło­ści móc wyjść z naszy­mi usłu­ga­mi na zewnątrz.

Idea Kon­te­ne­ro­we­go Cen­trum Prze­twa­rza­nia Danych to roz­wią­za­nie któ­re może zapew­niać wspar­cie infor­ma­tycz­ne zarów­no dla dużych przed­się­biorstw, np. ban­ków czy spół­ek ener­ge­tycz­nych, ale rów­nież insty­tu­cji, odpo­wie­dzial­nych za dzia­ła­nia kry­zy­so­we oraz bez­pie­czeń­stwo Pań­stwa takich jak MON czy też MSW.

Jed­ną z naj­więk­szych zalet Kon­te­ne­ro­we­go Cen­trum Prze­twa­rza­nia danych jest moż­li­wość jego nie­mal bły­ska­wicz­ne­go przy­sto­so­wa­nia do potrzeb użyt­kow­ni­ka. Budo­wa tra­dy­cyj­nej, sta­cjo­nar­nej ser­we­row­ni o zbli­żo­nych moż­li­wo­ściach zaj­mu­je kil­ka­na­ście mie­się­cy. Odmia­na mobil­na może zostać wypro­du­ko­wa­na i dostar­czo­na w bar­dzo krót­kim cza­sie. Kom­plet­ne śro­do­wi­sko moż­na uru­cho­mić w cza­sie rzę­du tygo­dni prak­tycz­nie w każ­dym miej­scu. Jeśli doj­dzie do poważ­ne­go zda­rze­nia loso­we­go, takie jak np. pożar, kata­stro­fa budow­la­na, pro­ces odbu­do­wy funk­cjo­nal­no­ści tra­dy­cyj­nej ser­we­row­ni może trwać nawet dwa lata. Dla zapew­nie­nia cią­gło­ści dzia­ła­nia fir­ma lub insty­tu­cja może sko­rzy­stać z tego typu roz­wią­za­nia (któ­re nie wyma­ga żad­nych roz­le­głych robót budow­la­nych). W ten spo­sób moż­na prze­pro­wa­dzać pra­ce moder­ni­za­cyj­ne, prze­no­sząc tym­cza­so­wo do kon­te­ne­ra część infra­struk­tu­ry IT, uru­cha­miać nowe ser­we­row­nie w odle­głych loka­li­za­cjach, a tak­że obsłu­gi­wać sil­ne, choć bar­dzo rzad­ko wystę­pu­ją­ce szczy­ty obcią­że­nia przy pomo­cy wła­snej infra­struk­tu­ry

W zależ­no­ści od potrzeb Kon­te­ne­ro­we Cen­trum Prze­twa­rza­nia Danych może zostać przy­sto­so­wa­ne do peł­nej mobil­no­ści rozu­mia­nej jako roz­wią­za­nie z wbu­do­wa­ny­mi pod­sys­te­ma­mi zasi­la­nia awa­ryj­ne­go oraz chło­dze­nia umiesz­czo­ne na nisko­po­dło­go­wej plat­for­mie koło­wej jak i też mobil­no­ści czę­ścio­wej tzn. takiej któ­ra zapew­nia na szyb­ki demon­taż kon­te­ne­ra z miej­sca jego posa­do­wie­nia i prze­wie­zie­nie do nowe­go, uprzed­nio przy­go­to­wa­ne­go miej­sca doce­lo­we­go lub zapa­so­we­go.

Infra­struk­tu­ra zawar­ta w Kon­te­ne­ro­wym Cen­trum Prze­twa­rza­nia Danych inte­gru­je tzw. roz­wią­za­nia pasyw­ne począw­szy od szaf-rac­ków, przez jed­nost­ki zasi­la­czy, wydaj­ne listwy zasi­la­ją­ce , jed­nost­ki kli­ma­ty­za­cji pre­cy­zyj­nej, po roz­wią­za­nia słu­żą­ce do moni­to­rin­gu i zarzą­dza­nia infra­struk­tu­rą.
Zasto­so­wa­ne roz­wią­za­nia, w tym cią­gły moni­to­ring sys­te­mu, awa­ryj­ne zasi­la­nie, wydaj­ne sys­te­my prze­ciw­po­ża­ro­we, kli­ma­ty­za­cja oraz roz­wią­za­nia zmniej­sza­ją­ce zuży­cie ener­gii zapew­nia­ją wyso­ki poziom bez­pie­czeń­stwa dzia­ła­nia sys­te­mu oraz ogra­ni­cza­ją kosz­ty.

Arty­kuł w Pol­ska Zbroj­na

kontener

Platforma komunikacji elektronicznej WAT

Po dłu­gich sta­ra­niach uda­ło się nam wdro­żyć w WAT naszą nowo­cze­sną plat­for­mę komu­ni­ka­cji elek­tro­nicz­nej opar­tą o jed­no­li­te roz­wią­za­ni i pro­duk­ty wio­dą­ce­go pro­du­cen­ta opro­gra­mo­wa­ni IT. Udo­stęp­ni­li­śmy naszym użyt­kow­ni­kom, mecha­nizm zcen­tra­li­zo­wa­nych usług kata­lo­go­wych, nowo­cze­sny sys­tem pocz­ty gru­po­wej powią­za­nej z kalen­da­rza­mi i pla­no­wa­niem zadań i książ­ką adre­so­wą, wewnętrz­ny komu­ni­ka­tor video, oraz sze­reg usług uła­twia­ją­cych codzien­ną pra­cę naszych użyt­kow­ni­ków min. pry­wat­ny dysk wir­tu­al­ny, dostęp VPN. Na chwi­lę obec­ną nasza plat­for­ma komu­ni­ka­cji elek­tro­nicz­nej pra­cu­je na ponad 100 ser­we­rach wir­tu­al­nych skon­fi­gu­ro­wa­nych w taki spo­sób by naszym użyt­kow­ni­kom zapew­nić cią­głość, wydaj­ność i bez­pie­czeń­stwo w ich pra­cy.

Korporacyjny Portal Intranetowy

Roz­po­czę­li­śmy budo­wę nasze­go przy­szłe­go infor­ma­tycz­ne­go miej­sca pra­cy. W ramach aktu­al­nie trwa­ją­ce­go pro­jek­tu zmie­nia­my dotych­cza­so­wy sys­tem kan­ce­la­ryj­ne­go obie­gu doku­men­tów oraz two­rzy­my ser­wis intra­ne­to­wy WAT. Nowe roz­wią­za­nie będzie w 100% spój­ne z naszą plat­for­mą komu­ni­ka­cji elek­tro­nicz­nej, a w jego ramach udo­stęp­ni­my naszym użyt­kow­ni­kom prze­strzeń pra­cy gru­po­wej, gdzie będą mie­li bie­żą­cy dostęp do wszyst­kich nie­zbęd­nych infor­ma­cji prze­cho­wy­wa­nych i prze­twa­rza­nych w WAT. Wdro­że­nie roz­po­czę­li­śmy, a pierw­szych pozy­tyw­nych efek­tów spo­dzie­wa­my się już na począt­ku przy­szłe­go roku.