EDUROAM W SIECI WAT

Mię­dzy­na­ro­do­wa ini­cja­ty­wa EDUROAM daje pra­cow­ni­kom i stu­den­tom moż­li­wość korzy­sta­nia z Wi-Fi na tere­nie innych insty­tu­cji aka­de­mic­kich poprzez logo­wa­nie się do sie­ci dokład­nie tak samo jak we wła­snym kam­pu­sie, zarów­no w kra­ju jak i za gra­ni­cą. Map­ki pol­skie­go i świa­to­we­go EDUROAM dostęp­ne są na stro­nach www​.edu​ro​am​.plwww​.edu​ro​am​.org.

Korzy­sta­nie z sie­ci bez­prze­wo­do­wej edu­ro­am jest moż­li­we na tere­nie dwóch loka­li­za­cji WAT. Są to:

 • Budy­nek głów­ny (pię­tro 3 oraz sala kon­fe­ren­cyj­na Dzia­łu Infor­ma­ty­ki)
 • Klub WAT (pię­tro 1 i 2)
INFORMACJE NA TEMAT LOGOWANIA

Każ­dy pra­cow­nik i stu­dent WAT posia­da­ją­cy uczel­nia­ne kon­to pocz­to­we może się dołą­czyć do sie­ci przy pomo­cy urzą­dze­nia obsłu­gu­ją­ce­go sieć bez­prze­wo­do­wą oraz wspie­ra­ją­ce­go stan­dar­dy 802.1x – WPA2-Enter­pri­se.

 • Nazwa sie­ci wifi: edu­ro­am
 • Login – pra­cow­nik: imię.nazwisko@wat.edu.pl
 • Login – stu­dent: imię.nazwisko@student.wat.edu.pl
 • Hasło: takie samo jak do skrzyn­ki pocz­ty elek­tro­nicz­nej
DOSTĘP DO EDUROAM DLA GOŚCI

Jeśli Pań­stwa insty­tu­cja jest człon­kiem ini­cja­ty­wy EDUROAM i macie Pań­stwo skon­fi­gu­ro­wa­ny dostęp do swo­jej sie­ci domo­wej edu­ro­am wów­czas wystar­czy włą­czyć urzą­dze­nie i być w obsza­rze, gdzie sieć edu­ro­am jest dostęp­na. Jeże­li Pań­stwa sieć domo­wa ma inny iden­ty­fi­ka­tor, to pro­szę z listy dostęp­nych sie­ci wybrać sieć edu­ro­am i skon­fi­gu­ro­wać dla niej uwie­rzy­tel­nia­nie 802.1x w iden­tycz­ny spo­sób jak w swo­jej insty­tu­cji.
Włą­cze­nie się do sie­ci edu­ro­am daje dostęp do Inter­ne­tu, nie będzie jed­nak moż­na korzy­stać z lokal­nych zaso­bów WAT.

DEDYKOWANY KONFIGURATOR

Do skon­fi­gu­ro­wa­nia połą­cze­nia edu­ro­am moż­na wyko­rzy­stać dedy­ko­wa­ne insta­la­to­ry udo­stęp­nia­ne dla róż­nych sys­te­mów na stro­nie cat​.edu​ro​am​.org. Dostęp­ne są insta­la­to­ry i kon­fi­gu­ra­to­ry przy­go­to­wa­ne dla wszyst­kich uczel­ni bio­rą­cych udział w pro­jek­cie edu­ro­am. Są one odpo­wied­nie dla więk­szo­ści sys­te­mów mobil­nych i pozwa­la­ją na auto­ma­tycz­ną kon­fi­gu­ra­cję połą­cze­nia WiFi. Zawie­ra­ją tak­że wszyst­kie cer­ty­fi­ka­ty wyma­ga­ne przy szy­fro­wa­niu trans­mi­sji, co pozwa­la na bez­pro­ble­mo­we roz­po­czę­cie korzy­sta­nia z sie­ci edu­ro­am. Użyt­kow­ni­cy urzą­dzeń z sys­te­mem ope­ra­cyj­nym Andro­id mogą zain­sta­lo­wać dar­mo­wą apli­ka­cję ze skle­pu Google Play o nazwie „edu­ro­am CAT”, udo­stęp­nio­ną przez GÉANT Asso­cia­tion, któ­ra umoż­li­wia skon­fi­gu­ro­wa­nie urzą­dze­nia do współ­pra­cy z sie­cią bez­prze­wo­do­wą edu­ro­am.

DLA PRACOWNIKÓW

DLA STUDENTÓW

SAMODZIELNA KONFIGURACJA POŁĄCZENIA

Para­me­try sie­ci edu­ro­am:

 • Typ zabez­pie­cze­nia: 802.1x
 • Typ pro­to­ko­łu EAP: PEAP
 • Uwie­rzy­tel­nie­nie: WPA2-Enter­pri­se (WPA2)
 • Meto­da uwie­rzy­tel­nia­nia: MSCHAPv2
 • Szy­fro­wa­nie danych: AES (CCMP)
 • Cer­ty­fi­kat: poni­żej załą­cza­my kom­plet cer­ty­fi­ka­tów, któ­re mogą wyma­gać zaim­por­to­wa­nia do urzą­dze­nia klienc­kie­go:
 • Adres IP: przy­dzie­lo­ny auto­ma­tycz­nie (DHCP)
INSTRUKCJE
REGULAMIN EDUROAM

Regu­la­min usłu­gi jest dostęp­ny w ser­wi­sie www​.edu​ro​am​.pl

Wszel­kie pyta­nia i pro­ble­my zwią­za­ne z dzia­ła­niem sie­ci bez­prze­wo­do­wej pro­si­my kie­ro­wać do Dzia­łu Infor­ma­ty­ki mailo­wo na adres: eduroam@​wat.​edu.​pl (wyłącz­nie ze skrzyn­ki uczel­nia­nej) lub tele­fo­nicz­nie pod numer 261 83 77 77.​​