Naj­now­szy Word, Excel, Power­Po­int, One­No­te i inne apli­ka­cje Offi­ce dostęp­ne bez­płat­nie dla Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na, dzię­ki współ­pra­cy z fir­mą Micro­soft zapew­nia wszyst­kim pra­cow­ni­kom i stu­den­tom, zarów­no stu­diów I i II stop­nia oraz stu­diów pody­plo­mo­wych i dok­to­ranc­kich, naj­now­szą wer­sję pakie­tu biu­ro­we­go Offi­ce.

Zain­sta­luj pakiet Offi­ce w 3 kro­kach:

 1. Przejdź do por­ta­lu Offi­ce 365
 2. Zalo­guj się za pomo­cą swo­je­go uczel­nia­ne­go adre­su e‑mail
 3. Klik­nij przy­cisk „Zain­sta­luj”

Instruk­cja insta­la­cji pakie­tu Offi­ce 365 do pobra­nia w for­ma­cie PDF.

Po zakoń­cze­niu insta­la­cji, zalo­guj się do dowol­nej apli­ka­cji Offi­ce (typu: Word, Outlo­ok czy Sky­pe dla firm), aby akty­wo­wać pakiet i uzy­skać jego peł­ną funk­cjo­nal­ność.

W ramach Offi­ce 365 zysku­jesz:

 • Naj­now­sze wer­sje apli­ka­cji: Word, Excel, Power­Po­int, One­No­te, Outlo­ok, Sky­pe dla firm, Publi­sher oraz Access
 • Moż­li­wość insta­la­cji pakie­tu Offi­ce na 5 kom­pu­te­rach PC lub Mac, 5 table­tach (w tym na iPad), a tak­że na 5 smart­fo­nach
 • 1 TB oso­bi­ste­go miej­sca na wir­tu­al­nym dys­ku One­Dri­ve

 

 

Ciesz się peł­nią moż­li­wo­ści jakie daje Ci naj­now­szy pakiet Offi­ce i nie zapo­mnij podzie­lić się swo­imi wra­że­nia­mi z inny­mi stu­den­ta­mi i pra­cow­ni­ka­mi!

 

Czę­sto zada­wa­ne pyta­nia

1. Czym róż­ni się Offi­ce 365 Pro­Plus od Offi­ce 2016 i Offi­ce Onli­ne?

Offi­ce 365 Pro­Plus to usłu­ga sub­skryp­cyj­na, któ­ra jest przy­pi­sa­na do okre­ślo­ne­go użyt­kow­ni­ka, a nie urzą­dze­nia. Usłu­ga ta zawie­ra naj­now­szą wer­sję pakie­tu Offi­ce — obec­nie Offi­ce 2016, któ­ra udo­stęp­nia dobrze zna­ne apli­ka­cje, takie jak Word, Power­Po­int, Excel, One­No­te, Outlo­ok, Sky­pe dla firm, Publi­sher oraz Access (pro­gra­my Publi­sher i Access są dostęp­ne wyłącz­nie na kom­pu­te­rach PC). Każ­dy użyt­kow­nik może zain­sta­lo­wać pakiet Offi­ce na 5 kom­pu­te­rach PC lub Mac, 5 table­tach (iPad® lub z sys­te­mem Win­dows czy Andro­id™) oraz 5 tele­fo­nach, w tym iPho­ne®. Ponad­to, Offi­ce 365 Pro­Plus zapew­nia dodat­ko­wą prze­strzeń dys­ko­wą onli­ne w chmu­rze usłu­gi One­Dri­ve oraz bie­żą­cą pomoc tech­nicz­ną bez dodat­ko­wych kosz­tów. Sub­skryp­cję usłu­gi Offi­ce 365 Pro­Plus moż­na opła­cać raz w mie­sią­cu lub raz w roku.

Pakiet Offi­ce 2016 jest rów­nież sprze­da­wa­ny jako jed­no­ra­zo­wy zakup, co ozna­cza jed­ną płat­ność z góry w celu uzy­ska­nia apli­ka­cji opro­gra­mo­wa­nia biu­ro­we­go Offi­ce na jeden kom­pu­ter PC czy Mac. W prze­ci­wień­stwie do usłu­gi Offi­ce 365, apli­ka­cje nie są aktu­ali­zo­wa­ne auto­ma­tycz­nie. Aby prze­pro­wa­dzić uak­tu­al­nie­nia do następ­nej wer­sji głów­nej, koniecz­ny jest jej zakup za peł­ną cenę. Naj­now­sze wer­sje dostęp­ne obec­nie do zaku­pu jed­no­ra­zo­we­go to pakie­ty Offi­ce 2016 dla sys­te­mu Win­dows i Offi­ce 2016 dla kom­pu­te­rów Mac. Pakiet Offi­ce 2016 nie obej­mu­je żad­nej z usług opar­tych na chmu­rze, któ­re są zawar­te w usłu­dze Offi­ce 365.

Usłu­ga Offi­ce Onli­ne jest bez­płat­ną wer­sją pakie­tu Offi­ce, z któ­rej moż­na korzy­stać z pozio­mu prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej. Apli­ka­cja umoż­li­wia two­rze­nie i edy­to­wa­nie doku­men­tów pro­gra­mów Word, One­No­te, Power­Po­int i Excel. Wypró­buj apli­ka­cje Offi­ce Onli­ne.

Szcze­gó­ło­we porów­na­nie usłu­gi Offi­ce 365 do pakie­tu Offi­ce 2016

 

 

2. Dla­cze­go otrzy­mu­ję bez­płat­nie pakiet Offi­ce w ramach usłu­gi Offi­ce 365?

Dzię­ki temu, że Two­ja uczel­nia wyku­pi­ła wszyst­kim pra­cow­ni­kom licen­cje Offi­ce 365, każ­de­mu stu­den­to­wi przy­słu­gu­je spe­cjal­ny bene­fit w posta­ci bez­płat­ne­go pakie­tu Offi­ce Pro Plus w ramach usłu­gi Offi­ce 365. Wejdź na stro­nę por​tal​.offi​ce​.com aby zain­sta­lo­wać naj­now­szą wer­sję pakie­tu Offi­ce – obec­nie Offi­ce 2016.

3. Co jeśli mam już zain­sta­lo­wa­ną inną wer­sję pakie­tu Offi­ce?

Jeże­li masz już zain­sta­lo­wa­ny pakiet Offi­ce to w więk­szo­ści przy­pad­ków możesz rów­no­le­gle zain­sta­lo­wać naj­now­szą wer­sję w ramach Offi­ce 365 Pro­Plus. Dzię­ki temu dosta­niesz dostęp do naj­now­szych funk­cjo­nal­no­ści. Waż­ne jest, żeby insta­lo­wać wer­sje pakie­tu Offi­ce w odpo­wied­niej kolej­no­ści – naj­pierw star­sze, a potem now­sze wer­sje. Na przy­kład, zain­sta­luj pakiet Offi­ce 2010 przed zain­sta­lo­wa­niem pakie­tu Offi­ce 2016. Upew­nij się rów­nież, że wszyst­kie wer­sje pakie­tu Offi­ce są albo 32-bito­we, albo 64-bito­we. Nie możesz korzy­stać z mie­sza­nych typów wer­sji. Wię­cej infor­ma­cji o rów­no­le­głej insta­la­cji wie­lu wer­sji pakie­tu Offi­ce znaj­du­je się w arty­ku­le.

Jeże­li masz zain­sta­lo­wa­ny pakiet Offi­ce 365 Uni­ver­si­ty lub Offi­ce 365 Per­so­nal, to możesz zain­sta­lo­wać naj­now­szą wer­sję pakie­tu Offi­ce 365 Pro­Plus na swo­ich pozo­sta­łych urzą­dze­niach. Offi­ce 365 Pro­Plus pozwa­la na insta­la­cję pakie­tu Offi­ce na 5 kom­pu­te­rach, 5 table­tach oraz 5 tele­fo­nach, czy­li na więk­szej licz­bie urzą­dzeń, niż w przy­pad­ku Offi­ce 365 Uni­ver­si­ty oraz Offi­ce 365 Per­so­nal.

4. Co to jest One­Dri­ve?

One­Dri­ve to usłu­ga ofe­ru­ją­ca 1TB prze­strze­ni dys­ko­wej onli­ne, któ­rą moż­na wyko­rzy­stać do prze­cho­wy­wa­nia doku­men­tów, nota­tek, zdjęć, muzy­ki, fil­mów lub innych pli­ków. Dzię­ki usłu­dze One­Dri­ve moż­na uzy­ski­wać dostęp do pli­ków i udo­stęp­niać je z dowol­ne­go urzą­dze­nia.

5. Czy moje doku­men­ty prze­cho­wy­wa­ne w usłu­dze One­Dri­ve są rów­nież dostęp­ne w try­bie offli­ne?

Aby uzy­skać dostęp offli­ne do doku­men­tów zapi­sa­nych w usłu­dze One­Dri­ve, moż­na zain­sta­lo­wać apli­ka­cję kla­sycz­ną One­Dri­ve. Apli­ka­cja ta two­rzy na kom­pu­te­rze fol­der, któ­re­go zawar­tość jest auto­ma­tycz­nie syn­chro­ni­zo­wa­na z zawar­to­ścią usłu­gi One­Dri­ve w chmu­rze w momen­cie połą­cze­nia z Inter­ne­tem. W efek­cie moż­na korzy­stać z pli­ków w try­bie offli­ne i mieć pew­ność, że są one zawsze zsyn­chro­ni­zo­wa­ne.

6. Czy mogę zain­sta­lo­wać Offi­ce 365 na kom­pu­te­rze Mac?

Sub­skryp­cje usłu­gi Offi­ce 365 dzia­ła­ją zarów­no na kom­pu­te­rach Mac, jak i na kom­pu­te­rach PC.

7. Czy muszę być pod­łą­czo­ny do Inter­ne­tu aby uży­wać Offi­ce 365?

Nie musisz mieć dostę­pu do Inter­ne­tu aby uży­wać pakie­tu Offi­ce, gdy jest on zain­sta­lo­wa­ny i akty­wo­wa­ny na Two­ich urzą­dze­niach. To ozna­cza, że apli­ka­cje pakie­tu Offi­ce (takich jak Word, Power­Po­int i Excel) możesz uży­wać w try­bie offli­ne. Jed­nak dostęp do Inter­ne­tu jest potrzeb­ny, aby na począt­ku zain­sta­lo­wać i akty­wo­wać pakiet Offi­ce, zain­sta­lo­wać wszyst­kie aktu­ali­za­cje oraz zarzą­dzać roz­li­cze­nia­mi. Dostęp do Inter­ne­tu jest rów­nież wyma­ga­ny w celu uzy­ska­nia dostę­pu do doku­men­tów prze­cho­wy­wa­nych w usłu­dze One­Dri­ve, chy­ba że zosta­ła zain­sta­lo­wa­na apli­ka­cja kla­sycz­na One­Dri­ve (patrz pyt. 4.).

Regu­lar­nie łącz się z Inter­ne­tem, aby Two­ja wer­sja pakie­tu Offi­ce była aktu­al­na i aby korzy­stać z zalet uak­tu­al­nień auto­ma­tycz­nych. Jeśli nie łączysz się z Inter­ne­tem przy­naj­mniej raz na 39 dni, Two­je apli­ka­cje prze­cho­dzą w tryb ogra­ni­czo­nej funk­cjo­nal­no­ści i może zostać wyświe­tlo­ny błąd pro­duk­tu bez licen­cji. Aby ponow­nie akty­wo­wać apli­ka­cje pakie­tu Offi­ce, wystar­czy nawią­zać połą­cze­nie z Inter­ne­tem i zalo­go­wać się do usłu­gi Offi­ce 365.

8. Czy mam dostęp do moje­go kon­ta po zakoń­cze­niu stu­diów?

Two­ja sub­skryp­cja na usłu­gę Offi­ce 365 Pro­Plus wyga­śnie wraz z zakoń­cze­niem stu­diów, a apli­ka­cje pakie­tu Offi­ce przej­dą w tryb ogra­ni­czo­nej funk­cjo­nal­no­ści. Nadal będzie moż­na wyświe­tlać i dru­ko­wać doku­men­ty, ale utra­cisz moż­li­wość ich edy­to­wa­nia i two­rze­nia nowych. Usłu­gi onli­ne przy­pi­sa­ne do uczel­nia­ne­go adre­su e‑mail, na przy­kład Offi­ce Onli­ne i One­Dri­ve, prze­sta­ną dzia­łać. Aby zapo­biec utra­cie pli­ków znaj­du­ją­cych się na dys­ku One­Dri­ve, prze­nieś je na dysk pry­wat­ny przed ukoń­cze­niem stu­diów.

Po zakoń­cze­niu stu­diów możesz prze­kształ­cić swo­ją bez­płat­ną sub­skryp­cję Offi­ce 365 Pro­Plus na sub­skryp­cję usłu­gi Offi­ce 365 dla Użyt­kow­ni­ków Domo­wych lub Offi­ce 365 Per­so­nal. Dowiedz się wię­cej o dostęp­nych sub­skryp­cjach.

9. Dla­cze­go war­to zain­sta­lo­wać Offi­ce 365 nawet pod koniec stu­diów?

Dzię­ki usłu­dze Offi­ce 365 masz pew­ność, że apli­ka­cje Word, Excel, Power­Po­int, Outlo­ok, One­No­te, Access, Publi­sher czy Sky­pe for busi­ness masz zawsze dostęp­ne w naj­now­szych wer­sjach. Ponad­to Offi­ce 365 zapew­nia bie­żą­cą pomoc tech­nicz­ną bez dodat­ko­wych kosz­tów oraz dodat­ko­wą prze­strzeń dys­ko­wą onli­ne w chmu­rze gdzie możesz prze­trzy­my­wać tysią­ce róż­nych rodza­jów doku­men­tów – szcze­gól­nie przy­dat­ne w cza­sie pisa­nia pra­cy licen­cjac­kiej lub magi­ster­skiej.

W ramach usłu­gi Offi­ce 365 dodat­ko­wo zysku­jesz moż­li­wość:

– Zain­sta­lo­wa­nia pakie­tu Offi­ce 365 na pię­ciu kom­pu­te­rach PC lub Mac, pię­ciu table­tach i pię­ciu smart­fo­nach

– Otwie­ra­nia pli­ków PDF i edy­to­wa­nia aka­pi­tów, list oraz tabel, podob­nie jak w przy­pad­ku doku­men­tów pro­gra­mu Word

– Współ­pra­co­wa­nia z inny­mi na jed­nym doku­men­cie z pozio­mu apli­ka­cji bez potrze­by korzy­sta­nia z zewnętrz­nych stron inter­ne­to­wych

– Śle­dze­nia komen­ta­rzy w doku­men­tach pro­gra­mu Word, Excel, Power­Po­int i ozna­cza­nia ich jako goto­we za pomo­cą przy­ci­sku nowej odpo­wie­dzi

– Kon­wer­to­wa­nia danych w wykre­sy lub tabe­le w mak­sy­mal­nie dwóch kro­kach, aby móc je szyb­ciej ana­li­zo­wać, a następ­nie wyświe­tla­nia pod­glą­du danych przy uży­ciu inne­go for­ma­to­wa­nia

– Pro­wa­dze­nia upo­rząd­ko­wa­nych nota­tek w One­No­te, gdzie możesz łatwo osa­dzać zdję­cia, arku­sze kal­ku­la­cyj­ne, dia­gra­my z Visio oraz inne rodza­je pli­ków

– Udo­stęp­nia­nia pre­zen­ta­cji pro­gra­mu Power­Po­int w sie­ci Web, wysy­ła­jąc innym wyge­ne­ro­wa­ny link

– Edy­to­wa­nia i współ­dzie­le­nia doku­men­tów dzię­ki apli­ka­cjom Offi­ce Onli­ne

– Korzy­sta­nia ze swo­ich pli­ków z pozio­mu prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej na dowol­nym urzą­dze­niu

10. Jak dłu­go moż­na korzy­stać z tego pla­nu?

Z usłu­gi Offi­ce 365 możesz korzy­stać do chwi­li zakoń­cze­nia nauki lub pra­cy w upraw­nio­nej uczel­ni. Pamię­taj, że upraw­nie­nia mogą być wery­fi­ko­wa­ne w dowol­nym momen­cie. Po wyga­śnię­ciu pla­nu usłu­gi Offi­ce 365:

– Apli­ka­cje pakie­tu Offi­ce przej­dą w tryb ogra­ni­czo­nej funk­cjo­nal­no­ści, co ozna­cza, że możesz wyświe­tlać doku­men­ty, ale nie możesz ich edy­to­wać ani two­rzyć nowych.

– Usłu­gi onli­ne przy­pi­sa­ne do uczel­nia­ne­go adre­su e‑mail, na przy­kład Offi­ce Onli­ne i One­Dri­ve, prze­sta­ną dzia­łać.

11. Czy mogę udo­stęp­nić ten plan innym oso­bom?

Licen­cja usłu­gi Offi­ce 365 dopusz­cza korzy­sta­nie z usłu­gi tyl­ko przez upraw­nio­ne­go wykła­dow­cę lub stu­den­ta.

12. Jakie są mini­mal­ne wyma­ga­nia sys­te­mo­we w przy­pad­ku usłu­gi Offi­ce 365?

Aby moż­na było zain­sta­lo­wać usłu­gę Offi­ce 365, kom­pu­ter PC lub Mac musi speł­niać mini­mal­ne wyma­ga­nia sys­te­mo­we. Wyświetl wyma­ga­nia sys­te­mo­we.

 

Kurs Offi­ce 365

Ofer­ta dla jed­no­stek edu­ka­cyj­nych

Mate­riał wideo o ofer­cie Offi­ce 365 dla jed­no­stek edu­ka­cyj­nych.

Sce­na­riu­sze zasto­so­wa­nia

Mate­riał wideo o sce­na­riu­szach zasto­so­wa­nia usłu­gi Offi­ce 365 w edu­ka­cji.

Pocz­ta e‑mail i kalen­darz

Odci­nek kur­su poświę­co­ny efek­tyw­nej pra­cy z pro­fe­sjo­nal­ną pocz­tą e‑mail i kalen­da­rzem.

One­Dri­ve dla edu­ka­cji

Odci­nek kur­su poświę­co­ny usłu­dze One­Dri­ve – wir­tu­al­nym dys­ku do prze­cho­wy­wa­nia, udo­stęp­nia­nia i syn­chro­ni­zo­wa­nia Two­ich szkol­nych doku­men­tów, mate­ria­łów i pli­ków róż­ne­go rodza­ju.

Sky­pe dla edu­ka­cji

Odci­nek kur­su poświę­co­ny moż­li­wo­ści pro­wa­dze­nia zajęć onli­ne za pomo­cą Sky­pe, któ­ry umoż­li­wia zarów­no uczniom, jak i nauczy­cie­lom bez­po­śred­ni kon­takt z wybra­nym użyt­kow­ni­kiem za pomo­cą cha­tu, roz­mo­wy gło­so­wej przez Sky­pe, a tak­że wide­okon­fe­ren­cji, pod­czas któ­rej może­my udo­stęp­nić pre­zen­ta­cję, doku­ment lub nawet cały pul­pit. Dodat­ko­wo takie zaję­cia onli­ne może­my nagrać i umie­ścić na szkol­nej witry­nie.

One­No­te dla edu­ka­cji

Odci­nek kur­su o notat­ni­ku cyfro­wym One­No­te, dzię­ki któ­re­mu nauka może być bar­dziej efek­tyw­na.

Notes zajęć pro­gra­mu One­No­te

Odci­nek kur­su poświę­co­ny apli­ka­cji Notes zajęć w pro­gra­mie One­No­te, któ­ra pozwa­la nauczy­cie­lo­wi lub wykła­dow­cy w szyb­ki i łatwy spo­sób skon­fi­gu­ro­wać obszar do pro­wa­dze­nia zajęć.

Por­tal Wideo dla edu­ka­cji

Odci­nek kur­su o por­ta­lu Wideo – miej­scu do prze­glą­da­nia i udo­stęp­nia­nia kli­pów wideo w Two­jej szko­le.

Gru­py Offi­ce 365 i Micro­soft Plan­ner

Odci­nek kur­su poświę­co­ny Gru­pom w usłu­dze Offi­ce 365 oraz apli­ka­cji Plan­ner, któ­re pozwa­la­ją współ­pra­co­wać nad pro­jek­ta­mi szkol­ny­mi w efek­tyw­ny spo­sób.

Micro­soft Forms dla edu­ka­cji

Odci­nek kur­su poświę­co­ny narzę­dziu Micro­soft Forms, któ­re umoż­li­wia zarów­no uczniom, jak i nauczy­cie­lom szyb­ko i łatwo two­rzyć testy, quizy, ankie­ty, for­mu­la­rze reje­stra­cji i inne szkol­ne for­mu­la­rze.

Azu­re dla Edu­ka­cji (Azu­re Dev Tools for Teaching) – plat­for­ma zapew­nia­ją­ca wykła­dow­com i uczniom dostęp do pro­fe­sjo­nal­nych narzę­dzi pro­gra­mi­stycz­nych i opro­gra­mo­wa­nia fir­my Micro­soft.

Wcze­śniej­sza dys­try­bu­cja opro­gra­mo­wa­nia i kodów licen­cyj­nych była reali­zo­wa­na w opar­ciu o elek­tro­nicz­ny ser­wis „ELMS WebSto­re for Micro­soft Ima­gi­ne”

Od 15 lute­go 2019 fir­ma Micro­soft prze­mia­no­wa­ła pro­gram Micro­soft Ima­gi­ne na Micro­soft Azu­re Dev Tools for Teaching.

Logo­wa­nie do por­ta­lu:

azu​re​.micro​soft​.com/​p​l​-​p​l​/​a​c​c​o​u​nt/

Aby zalo­go­wać się do zaso­bów nale­ży użyć danych logo­wa­nia do pocz­ty WAT.

Dostęp do opro­gra­mo­wa­nia po zalo­go­wa­niu i wyszu­ka­niu zaso­bu Edu­ca­tion, lista dostęp­ne­go opro­gra­mo­wa­nia pod opcją menu Opro­gra­mo­wa­nie

Brak opro­gra­mo­wa­nia na liście?

Dostęp do Edu­ca­tion Hub bazu­je wyłącz­nie na dome­nach służ­bo­wych (pocz­ta WAT). Po zalo­go­wa­niu się powin­na być dostęp­na peł­na lista opro­gra­mo­wa­nia. W przy­pad­ku pro­ble­mów (zbyt krót­ka lista lub cał­ko­wi­ty brak opro­gra­mo­wa­nia) nale­ży wyko­nać nastę­pu­ją­ce kro­ki:

  1. zalo­go­wać się do Edu­ca­tion Hub w Micro­soft Edge, w try­bie InPri­va­te, uży­wa­jąc bez­po­śred­nie­go lin­ku signup​.azu​re​.com/​s​t​u​d​e​n​t​v​e​r​i​f​i​c​a​t​i​o​n​?​o​f​f​e​r​T​y​p​e=3 (lub link w krót­szej wer­sji aka​.ms/​d​e​v​t​o​o​l​s​f​o​r​t​e​a​c​h​ing, wybra­nie nie­bie­skie­go przy­ci­sku „Sign In” i zalo­go­wa­nie)
  2. jeśli nadal sytu­acja się nie popra­wi­ła, nale­ży zgło­sić pro­blem bez­po­śred­nio do wspar­cia Micro­soft azu​re​fo​re​du​ca​tion​.micro​soft​.com/​e​n​-​u​s​/​S​u​p​p​o​r​t​/​C​o​n​t​act (pre­fe­ro­wa­ny język angiel­ski)

Instruk­cja  Azu­re:

aka​.ms/​a​d​m​i​n​g​u​ide

Odpo­wie­dzi na czę­sto zada­wa­ne pyta­nia:

azu​re​fo​re​du​ca​tion​.micro​soft​.com/​e​n​-​u​s​/​i​n​s​t​i​t​u​t​i​o​n​s​/​d​e​v​t​o​o​l​s​faq

Dział Infor­ma­ty­ki dys­po­nu­je licen­cja­mi na opro­gra­mo­wa­nie anty­wi­ru­so­we ESET prze­zna­czo­ny­mi do insta­la­cji na kom­pu­te­rach służ­bo­wych dla wszyst­kich pra­cow­ni­ków WAT.

W przy­pad­ku pod­łą­cze­nia kom­pu­te­ra do dome­ny WAT nastę­pu­je auto­ma­tycz­na insta­la­cja i uru­cho­mie­nie opro­gra­mo­wa­nia anty­wi­ru­so­we­go. Pro­gram zarzą­dza­ny jest cen­tral­nie.

W przy­pad­ku kom­pu­te­rów nie­pod­łą­czo­nych do dome­ny, nale­ży udać się do administratora/technika wydzia­ło­we­go w celu pozy­ska­nia pli­ku insta­la­cyj­ne­go opro­gra­mo­wa­nia anty­wi­ru­so­we­go ESET.

Dział Infor­ma­ty­ki od 1 lute­go 2017 r. dys­try­bu­uje licen­cję ogól­no­uczel­nia­ną Total Aca­de­mic Head­co­unt opro­gra­mo­wa­nia MATLAB i Simu­link. Licen­cja jest dostęp­na bez­płat­nie dla wszyst­kich pra­cow­ni­ków i stu­den­tów Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

MATLAB i Simu­link two­rzą zin­te­gro­wa­ne śro­do­wi­sko pro­gra­mi­stycz­ne do obli­czeń i ana­liz mate­ma­tycz­nych oraz mode­lo­wa­nia i symu­la­cji mode­li dyna­micz­nych. Z opra­co­wa­nych i prze­te­sto­wa­nych algo­ryt­mów moż­na wyge­ne­ro­wać kod pro­duk­cyj­ny (C++, HDL) i wdro­żyć go na ukła­dach wbu­do­wa­nych.

Wię­cej infor­ma­cji o opro­gra­mo­wa­niu MATLAB i Simu­link dla Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej

LABo­ra­to­ry Vir­tu­al Instru­ment Engi­ne­ering Work­bench – śro­do­wi­sko pro­gra­mi­stycz­ne uła­twia­ją­ce two­rze­nie opro­gra­mo­wa­nia dla potrzeb labo­ra­to­riów pomia­ro­wych.

 

Infor­ma­cja o Licen­cji

LabView udo­stęp­nia­ne jest w ramach licen­cji uczel­nia­nej, któ­ra upo­waż­nia do nie­li­mi­to­wa­nych insta­la­cji na tere­nie WAT w celach edu­ka­cyj­nych i pro­wa­dza­nia badań nauko­wych.

Posia­da­my licen­cję na opro­gra­mo­wa­nie Mulit­si­ma na nie­ogra­ni­czo­ną ilość insta­la­cji (typu Cam­pus, na całą Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną) wraz z sub­skryp­cją na okres 3 lat.

 

Opro­gra­mo­wa­nie Natio­nal Instru­ments Aca­de­mic Site Licen­ce Plus (licen­cja ASLR+)

 • Naj­po­pu­lar­niej­sze opro­gra­mo­wa­nie Natio­nal Instru­ments zebra­ne w jeden pakiet z nie­li­mi­to­wa­ną licz­bą sta­no­wisk
 • Moż­li­wość insta­la­cji na każ­dym kom­pu­te­rze nale­żą­cym do uczel­ni oraz na pry­wat­nych kom­pu­te­rach pra­cow­ni­ków
 • Wer­sja stu­denc­ka umoż­li­wia insta­la­cję opro­gra­mo­wa­nia tak­że na kom­pu­te­rach stu­den­tów
 • Licen­cja obej­mu­je zasto­so­wa­nia dydak­tycz­ne oraz nie­ko­mer­cyj­ne pro­jek­ty badaw­cze
 • Szko­le­nia onli­ne dostęp­ne dla wszyst­kich pra­cow­ni­ków i stu­den­tów na stro­nie www​.ni​.com/​s​e​l​f​-​p​a​c​e​d​-​t​r​a​i​n​ing

 

W skład pakie­tu wcho­dzi nastę­pu­ją­ce opro­gra­mo­wa­nie

LabVIEW Pro­fes­sio­nal Deve­lop­ment Sys­tem

 • Pro­sty w uży­ciu gra­ficz­ny język pro­gra­mo­wa­nia
 • Moż­li­wość kom­pi­la­cji kodu do pli­ków wyko­ny­wal­nych exe.
 • Kom­pa­ty­bil­ność i inte­gra­cja z sze­ro­ką gamą sprzę­tu pomia­ro­we­go
 • Moż­li­wość korzy­sta­nia z dyna­micz­nie łączo­ny­mi biblio­te­ka­mi DLL
 • Pro­ste i szyb­kie two­rze­nie inter­fej­su użyt­kow­ni­ka umoż­li­wia­ją­ce­go wyświe­tla­nie danych w cza­sie rze­czy­wi­stym
 • Roz­bu­do­wa­na funk­cjo­nal­ność dla prze­twa­rza­nia i ana­li­zy sygna­łów oraz ope­ra­cji mate­ma­tycz­nych
 • Inte­gra­cja sys­te­mu kon­tro­li wer­sji oraz pomiar zło­żo­no­ści kodu
 • Wie­lo­plat­for­mo­wość i urzą­dze­nia wbu­do­wa­ne
 • Wbu­do­wa­ne funk­cje pomia­ro­we i ana­li­tycz­ne

Wspar­cie dla sys­te­mów ope­ra­cyj­nych Win­dows XP/Vista/7/8 (32-bit) oraz Win­dows Vista/7/8 (64-bit), w ogra­ni­czo­nym zakre­sie tak­że Linux i MAC OS

LabWindows/CVI Full Deve­lop­ment Sys­tem

 • Roz­bu­do­wa­ne śro­do­wi­sko pro­gra­mo­wa­nia w języ­ku C/C++
 • Peł­na zgod­ność sprzę­to­wa z urzą­dze­nia­mi IVI, VISA, DAQ, GPIB oraz komu­ni­ka­cją sze­re­go­wą
 • Narzę­dzia do ana­li­zy i prze­twa­rza­nia sygna­łów
 • Uprosz­czo­na komu­ni­ka­cja mię­dzy plat­for­ma­mi z wyko­rzy­sta­niem zmien­nych sie­cio­wych

Measu­re­ment Stu­dio Enter­pri­se

 • Obsłu­ga Micro­soft Visu­al Stu­dio .NET 2010/2008/2005
 • Kon­fi­gu­ro­wal­ne kon­tro­l­ki Win­dows Forms oraz Web Forms umoż­li­wia­ją­ce two­rze­nie inter­fej­su użyt­kow­ni­ka dla apli­ka­cji pomia­ro­wych i testo­wych
 • Obsłu­ga sprzę­tu do akwi­zy­cji danych
 • Auto­ma­tycz­na gene­ra­cja kodu do akwi­zy­cji danych oraz kon­tro­li przy­rzą­dów przy wyko­rzy­sta­niu wbu­do­wa­nych narzę­dzi
 • Zaawan­so­wa­ne biblio­te­ki umoż­li­wia­ją­ce ana­li­zę oraz komu­ni­ka­cję mię­dzy odręb­ny­mi plat­for­ma­mi

LabVIEW Signa­lE­xpress

 • Szyb­kie two­rze­nie apli­ka­cji pomia­ro­wych i ste­ru­ją­cych bez koniecz­no­ści pro­gra­mo­wa­nia
 • Obsłu­ga ponad 400 samo­dziel­nych bądź bazu­ją­cych na kom­pu­te­rach PC przy­rzą­dów pomia­ro­wych
 • Akwi­zy­cja i logo­wa­nie danych z ponad 250 urzą­dzeń
 • Moż­li­wość prze­pro­wa­dza­nia pro­stych ope­ra­cji prze­twa­rza­nia sygna­łów, ana­li­zy oraz We/Wy
 • Ska­lo­wal­ność apli­ka­cji osią­gal­na poprzez auto­ma­tycz­ną gene­ra­cję kodu LabVIEW
 • Two­rze­nie kon­fi­gu­ro­wal­nych rapor­tów oraz moż­li­wość eks­por­tu danych do pro­gra­mów LabVIEW, DIA­dem oraz Micro­soft Excel

Mul­ti­sim i Ulti­bo­ard (tyl­ko do zasto­so­wań dydak­tycz­nych)

 • NI Mul­ti­sim – śro­do­wi­sko do symu­la­cji i ana­li­zy elek­tro­nicz­nych ukła­dów ana­lo­go­wych i cyfro­wych
 • Moż­li­wość pro­gra­mo­wa­nia ukła­dów PLD, two­rze­nia sche­ma­tów dra­bin­ko­wych i symu­la­cji mikro­kon­tro­le­rów
 • Inte­gra­cja ze sprzę­tem pomia­ro­wym pozwa­la na porów­na­nie symu­la­cji z rze­czy­wi­stym pomia­rem
 • NI Ulti­bo­ard – śro­do­wi­sko do pro­jek­to­wa­nia pły­tek PCB, pozwa­la­ją­ce na dwu­stron­ną syn­chro­ni­za­cję pro­jek­tu z pro­gra­mem NI Mul­ti­sim.

 

Poza wyżej wymie­nio­nym opro­gra­mo­wa­niem, w pakie­cie znaj­du­ją się

Dodat­ki do opro­gra­mo­wa­nia LabVIEW oraz LabWindows/CVI

 • LabVIEW Con­trol Design and Simu­la­tion Modu­le
 • LabVIEW Math­Script RT Modu­le
 • LabVIEW Sys­tem Iden­ti­fi­ca­tion Tool­kit
 • LabVIEW Digi­tal Fil­ter Design Tool­kit
 • LabVIEW Modu­la­tion Tool­kit
 • NI Vision Deve­lop­ment Modu­le
 • NI Vision Buil­der for Auto­ma­ted Inspec­tion
 • LabVIEW LEGO MINDSTORMS NXT Modu­le
 • LabVIEW Desk­top Exe­cu­tion Tra­ce Tool­kit
 • LabVIEW Report Gene­ra­tion for Micro­soft Offi­ce Tool­kit
 • LabVIEW VI Ana­ly­zer Tool­kit
 • LabVIEW Data­Fin­der Tool­kit
 • LabVIEW Data­ba­se Con­nec­ti­vi­ty Tool­kit
 • LabVIEW Com­mu­ni­ca­tions Sys­tem Design Softwa­re
 • NI ELVI­Smx
 • LabWindows/CVI FDS
 • LabWindows/CVI Real-time
 • LabWindows/CVI PID Con­trol Tool­kit
 • LabWindows/CVI Signal Pro­ces­sing Tool­kit
 • LabWindows/CVI Spec­tral Measu­re­ment Tool­kit
 • LabWindows/CVI Exe­cu­tion Pro­fi­ler
 • LabWindows/CVI SQL
 • DIA­dem Pro­fes­sio­nal

 Zestaw opro­gra­mo­wa­nia na sys­te­my Linux oraz MacOS

 • LabVIEW Pro­fes­sio­nal Deve­ve­lop­ment Sys­tem (Mac/Linux)
 • LabVIEW Con­trol Design & Simu­la­tion Modu­le (Mac/Linux)
 • LabVIEW LEGO MINDSTORMS NXT MODULE (Mac)
 • LabVIEW VI Ana­ly­zer Tool­kit (Mac/Linux)

 Opro­gra­mo­wa­nie do two­rze­nia ukła­dów ste­ro­wa­nia oraz pro­gra­mo­wa­nia sys­te­mów wbu­do­wa­nych

 • LabVIEW FPGA Modu­le
 • Xilinx Com­pi­lers 10.1 & 11.5
 • LabVIEW FPGA Com­pi­le Farm
 • LabVIEW Touch Panel Modu­le
 • LabVIEW Real-Time Modu­le
 • NI Real-Time Exe­cu­tion Tra­ce Tool­kit
 • LabVIEW Sta­te­chart Modu­le
 • LabVIEW Robo­tics Modu­le
 • LabVIEW Mobi­le Modu­le
 • LabVIEW PID Con­trol and Fuz­zy Logic Tool­kit
 • LabVIEW DSC Modu­le
 • LabVIEW NI Soft­Mo­tion Deve­lop­ment Modu­le
 • NI Motion Assi­stant
 • LabVIEW Simu­la­tion Inter­fa­ce Tool­kit
 • NI Veri­stand
 • NI Test­stand

Opro­gra­mo­wa­nie do prze­twa­rza­nia sygna­łów oraz komu­ni­ka­cji

 • LabVIEW Sound and Vibra­tion Measu­re­ment Suite
 • LabVIEW Spec­tral Measu­re­ments Tool­kit
 • LabVIEW Advan­ced Signal Pro­ces­sing Tool­kit
 • LabVIEW Adap­ti­ve Fil­ter Tool­kit
 • LabVIEW Bio­me­di­cal Tool­kit

 

Pli­ki insta­la­cyj­ne i nume­ry seryj­ne do insta­la­cji moż­na pobrać na stro­nie labview​.wat​.edu​.pl (dostęp­ne tyl­ko w sie­ci wewnętrz­nej WAT). Dostęp do klu­czy uwie­rzy­tel­nia­ny jest logi­nem i hasłem kon­ta służ­bo­we­go (w dome­nie @wat.edu.pl i/lub @student.wat.edu.pl)

Pozo­sta­łe infor­ma­cje:
www​.ni​.com/​l​a​b​v​iew

Infor­ma­cje o opro­gra­mo­wa­niu

Dział Infor­ma­ty­ki od 1 lute­go 2017 r. dys­try­bu­uje opro­gra­mo­wa­nie Sta­ti­sti­ca (naj­now­sza wer­sja 13.3) zaku­pio­ne w ramach licen­cji Site Licen­se dla wszyst­kich pra­cow­ni­ków i stu­den­tów Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w War­sza­wie. Licen­cja jest waż­na do 31 lip­ca 2020 r. Dostar­czo­ne opro­gra­mo­wa­nie w ramach tej licen­cji jest dostęp­ne w wer­sji, 32- oraz 64-bito­wej.

Licen­cja obej­mu­je Sta­ti­sti­ca Roz­sze­rzo­ny Pakiet Aka­de­mic­ki (wer­sja pol­ska i angiel­ska) oraz Zestaw do Ana­liz Mar­ke­tin­go­wych i Ryn­ko­wych (wer­sja pol­ska) i Wyzna­cza­nie Nie­pew­no­ści Pomia­ru (wer­sja pol­ska), czy­li nastę­pu­ją­ce modu­ły ana­li­tycz­ne:

 

Kar­ta reje­stra­cyj­na i klu­cze insta­la­cyj­ne

Każ­dy użyt­kow­nik przed zain­sta­lo­wa­niem opro­gra­mo­wa­nia musi wypeł­nić kar­tę reje­stra­cyj­ną zamiesz­czo­ną na stro­nie www​.stat​soft​.pl. Infor­ma­cje w niej zawar­te będą prze­sy­ła­ne do fir­my Stat­Soft i do admi­ni­stra­to­ra licen­cji (w celu wery­fi­ka­cji czy dany użyt­kow­nik jest pra­cow­ni­kiem lub stu­den­tem lub inną upraw­nio­ną do korzy­sta­nia z pro­gra­mu oso­bą). Na tej pod­sta­wie będzie wyda­wa­ne pozwo­le­nie na zain­sta­lo­wa­nie opro­gra­mo­wa­nia.

Infor­ma­cje z tego for­mu­la­rza będą wpły­wa­ły na adres statistica@​wat.​edu.​pl.

Aby móc sko­rzy­stać z opro­gra­mo­wa­nia wyma­ga­ne jest wypeł­nie­nie kar­ty reje­stra­cyj­nej.

Klu­cze insta­la­cyj­ne oraz pli­ki insta­la­to­rów dostęp­ne są na stro­nie sta​ti​sti​ca​.wat​.edu​.pl (Uwa­ga: stro­na dostęp­na tyl­ko w sie­ci WAT). Przy uży­ciu znaj­du­ją­cych się tam klu­czy insta­la­cja i reje­stra­cja zesta­wu pro­gra­mów Sta­ti­sti­ca Roz­sze­rzo­ny Pakiet Aka­de­mic­ki będzie moż­li­wa tyl­ko dla osób posia­da­ją­cych adres e‑mail z dome­ną wat​.edu​.pl lub stu​dent​.wat​.edu​.pl.

Klu­cze insta­la­cyj­ne są wspól­ne dla wer­sji pol­skiej i angiel­skiej. Wer­sja języ­ko­wa zale­ży od insta­la­to­ra uży­te­go do pro­ce­su insta­la­cji.

Poni­żej instruk­cje insta­la­cji dla wer­sji 13.3:

 

3. Insta­la­cja dodat­ku „Zestaw do Ana­liz Mar­ke­tin­go­wych i Ryn­ko­wych, Wyzna­cza­nie Nie­pew­no­ści Pomia­ru”

Dodat­ko­wy pro­gram Zestaw do Ana­liz Mar­ke­tin­go­wych i Ryn­ko­wych moż­na doin­sta­lo­wać do pro­gra­mów w rodzi­ny Sta­ti­sti­ca w wer­sji 13.3. Insta­la­cję dodat­ku nale­ży prze­pro­wa­dzić z odręb­ne­go insta­la­to­ra – insta­la­cja odby­wa się bez uży­cia dodat­ko­wych klu­czy insta­la­cyj­nych. Do insta­la­to­ra dołą­czo­ny jest plik licen­cyj­ny License.xml, któ­ry nale­ży wska­zać pod­czas insta­la­cji.

Poni­żej instruk­cja insta­la­cji Zesta­wu do Ana­liz Mar­ke­tin­go­wych i Ryn­ko­wych dla Sta­ti­sti­ca w wer­sji 13.3:

 

Dodat­ko­we mate­ria­ły

Poni­żej lin­ków do bez­płat­nych mate­ria­łów, któ­re mogą oka­zać się nie­zwy­kle przy­dat­ne dla użyt­kow­ni­ków opro­gra­mo­wa­nia Sta­ti­sti­ca oraz wszyst­kich pra­cow­ni­ków i stu­den­tów zaj­mu­ją­cych się sta­ty­stycz­ną ana­li­zą danych:

Od 1 lute­go 2017 r. zaczę­ła obo­wią­zy­wać nowa umo­wa na dostęp do sys­te­mu LEX dla pra­cow­ni­ków WAT, któ­ra obej­mu­je nie­li­mi­to­wa­ną ilość sta­no­wisk dostę­po­wych i wszyst­kie zaso­by WOLTERS KLUWER dedy­ko­wa­ne obsza­ro­wi praw­ne­mu, zamó­wień publicz­nych, księ­go­wo­ści oraz kadr, a tak­że dodat­ko­we  funk­cjo­nal­no­ści.

Uzy­ska­nie przez pra­cow­ni­ka WAT dostę­pu do sys­te­mu LEX jest moż­li­we po prze­sła­niu przez kie­row­ni­ka jed­nost­ki orga­ni­za­cyj­nej zgło­sze­nia do Dzia­łu Infor­ma­ty­ki z infor­ma­cją do jakie­go obsza­ru tema­tycz­ne­go ma być przy­pi­sa­ny.

W ramach ofer­ty zapew­nia­ny jest rów­nież dostęp do modu­łu LEX Cza­so­pi­sma, któ­ry zawie­ra:

 • Arty­ku­ły, glo­sy, komen­ta­rze arty­ku­ło­we, ana­li­zy orzecz­nic­twa oraz inne mate­ria­ły (w tym spi­sy tre­ści, stop­ki redak­cyj­ne, wstę­py, od redak­cji) pocho­dzą­ce z 32. cza­so­pism.
 • Wybór tek­stów w for­ma­cie PDF publi­ko­wa­nych w 32. cza­so­pi­smach, do któ­rych Wol­ters Klu­wer posia­da pra­wa autor­skie, oraz tek­stów, któ­re nie wyma­ga­ją posia­da­nia praw autor­skich (np. spi­sy tre­ści, stop­ki redak­cyj­ne, wstę­py, od redak­cji).

Obej­mu­je nastę­pu­ją­ce cza­so­pi­sma:

 • Anna­les Uni­ver­si­ta­tis Mariae Curie-Skło­dow­ska Sec­tio G IUS – z lat 1981–2014
 • Archi­wum Filo­zo­fii Pra­wa i Filo­zo­fii Spo­łecz­nej – z lat 2010–2015
 • Biu­le­tyn Sądu Naj­wyż­sze­go – Izba Pra­cy Ubez­pie­czeń Spo­łecz­nych i Spraw Publicz­nych – z lat 2011–2012
 • Coaching Review – z lat 2010–2014
 • Cza­so­pi­smo Kwar­tal­ne Całe­go Pra­wa Han­dlo­we­go, Upa­dło­ścio­we­go oraz Ryn­ku Kapi­ta­ło­we­go – z lat 2007–2010
 • Euro­pej­ski Prze­gląd Sądo­wy – z lat 2005–2015
 • Finan­se Komu­nal­ne – z lat 1994–2015
 • Gdań­skie Stu­dia Praw­ni­cze – z lat 1997–2015
 • Gdań­skie Stu­dia Praw­ni­cze – Prze­gląd Orzecz­nic­twa – z lat 2005–2015
 • Glo­sa – z lat 1995–2015
 • Ius Novum – z lat 2007–2014
 • Kra­jo­wa Rada Sądow­nic­twa – z lat 2008–2015
 • Mana­ge­ment and Busi­ness Admi­ni­stra­tion. Cen­tral Euro­pe – z lat 2010–2015
 • Nie­ru­cho­mo­ści i Pra­wo – z lat 2011–2013
 • Nowy Prze­gląd Nota­rial­ny – z lat 2012–2015
 • Orzecz­nic­two w Spra­wach Samo­rzą­do­wych – z lat 1994–2015
 • Pań­stwo i Pra­wo – z lat 1990–2015
 • Polish Year­bo­ok of Inter­na­tio­nal Law – z lat 1966–2014
 • Pra­wo Papie­rów War­to­ścio­wych – z lat 2000–2001
 • Pra­wo w Dzia­ła­niu – z lat 2011–2014
 • Pro­ku­ra­tor – z lat 2000–2012
 • Pro­ku­ra­tu­ra i Pra­wo – z lat 1995–2015
 • Prze­gląd Legi­sla­cyj­ny – z lat 2013–2015
 • Prze­gląd Podat­ko­wy – z lat 1991–2015
 • Prze­gląd Pra­wa Han­dlo­we­go – z lat 1992–2015
 • Prze­gląd Pra­wa Wyzna­nio­we­go – z lat 2009–2014
 • Samo­rząd Tery­to­rial­ny – z lat 1991–2015
 • Stu­dia Iuri­di­ca Lubli­nen­sia – z lat 2003–2015
 • Stu­dia Iuri­di­ca Toru­nien­sia – z lat 2001–2014
 • Stu­dia Praw­ni­cze i Admi­ni­stra­cyj­ne – z lat 2010 – 2015
 • Temi­dium – z lat 2010–2015
 • Zeszy­ty Nauko­we Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go – z lat 1990–2015.

LEX Cza­so­pi­sma zawie­ra (dane na 4 listo­pa­da 2015 r):

 • 39.144 arty­ku­ły i inne mate­ria­ły pocho­dzą­ce z 32. cza­so­pism, w tym:
 • 32.214 tek­stów w for­ma­cie PDF dokład­nie odda­ją­cych nie tyl­ko treść dru­ko­wa­ne­go mate­ria­łu, ale rów­nież for­mę ory­gi­nal­ne­go tek­stu