Wspie­ra­my roz­wój tech­no­lo­gicz­ny, a tak­że biz­ne­so­wy pro­jek­tów nauko­wych. Zapew­nia­my “know how” komer­cja­li­za­cji odważ­nych pro­jek­tów.

Wspie­ra­my roz­wój śro­do­wi­ska sprzy­ja­ją­ce­go kre­owa­niu i wspie­ra­niu sze­ro­ko rozu­mia­nej przed­się­bior­czo­ści poprzez koor­dy­na­cję przed­się­wzięć mają­cych na celu lep­sze wyko­rzy­sta­nie poten­cja­łu inte­lek­tu­al­ne­go i tech­nicz­ne­go WAT, trans­fer wyni­ków prac nauko­wych do gospo­dar­ki, a tak­że wdro­że­nie i komer­cja­li­za­cję wyni­ków badań nauko­wych i prac roz­wo­jo­wych, pod­no­sze­nie kwa­li­fi­ka­cji biz­ne­so­wych wśród stu­den­tów i pra­cow­ni­ków nauko­wych WAT, pod­no­sze­nie efek­tyw­no­ści i kon­ku­ren­cyj­no­ści przed­się­biorstw poprzez inno­wa­cje

Jak potwier­dza­ją publi­ko­wa­ne ran­kin­gi i regu­lar­nie prze­pro­wa­dza­ne ankie­ty, absol­wen­ci Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej  są wyso­ko oce­nia­ni przez pra­co­daw­ców w kra­ju i za gra­ni­cą. Absol­wen­ci WAT zysku­ją sze­ro­kie per­spek­ty­wy zatrud­nie­nia w wie­lu dzia­łach gospo­dar­ki i gałę­ziach prze­my­słu, zarów­no w fir­mach pań­stwo­wych, jak i pry­wat­nych. Absol­wen­ci stu­diów woj­sko­wych sta­no­wią obec­nie znacz­ną część sta­nu oso­bo­we­go kor­pu­su ofi­cer­skie­go Woj­ska Pol­skie­go.

Od począt­ku ist­nie­nia Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na jest zwią­za­na z woj­skiem nie tyl­ko nazwą, ale przede wszyst­kim doko­na­nia­mi. Dys­po­nu­je­my dużym doświad­cze­niem, współ­pra­cu­jąc z ponad 400 part­ne­ra­mi prze­my­sło­wy­mi. Nasze wysił­ki mate­ria­li­zu­ją się w posta­ci uzy­ski­wa­nych śred­nio 20 paten­tów rocz­nie i trans­fe­ru tech­no­lo­gii w posta­ci umów licen­cyj­nych i nad­zo­ru autor­skie­go. Wspie­ra­jąc euro­pej­ski sys­tem bez­pie­czeń­stwa, uczel­nia nasza aktyw­nie uczest­ni­czy w mię­dzy­na­ro­do­wych kon­sor­cjach reali­zu­ją­cych pro­jek­ty Unii Euro­pej­skiej, Euro­pej­skiej Agen­cji Obro­ny oraz NATO. To nasza cegieł­ka w budo­wa­niu pozy­cji Pol­ski w Euro­pie, skrom­ny udział w pro­ce­sie jej inte­gra­cji. To tak­że wiel­kie wyzwa­nia i szan­se dla Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, z któ­rych efek­tyw­nie korzy­sta­my i będzie­my korzy­stać w przy­szło­ści.

17 ha

POWIERZCHNI INWESTYCYJNEJ PRZEZNACZONEJ NA DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNO-BADAWCZĄ

5500 m2

NOWO TWORZONEJ POWIERZCHNI BIUROWEJ, DYDAKTYCZNEJ I LABORATORYJNEJ

209

TECHNOLOGII GOTOWYCH DO KOMERCJALIZACJI

40 Gbit/s

SZYBKOŚĆ TRANSMISJI W NASZEJ SIECI SZKIELETOWEJ