REKRUTACJA NA STUDIA WOJSKOWE

Reje­stra­cja na stu­dia woj­sko­we do WAT trwa do 17 lip­ca, mimo zawie­sze­nia pro­wa­dzo­nej przez WKU kwa­li­fi­ka­cji do woj­ska. Reje­stra­cja w IRK nie wyma­ga ksią­żecz­ki woj­sko­wej. Na orze­cze­nia lekar­skie oraz wnio­sek o powo­ła­nie do służ­by kan­dy­dac­kiej cze­ka­my do dnia 29 sierp­nia – w zależ­no­ści od sytu­acji epi­de­mio­lo­gicz­nej ter­min może być wydłu­żo­ny.

Dlaczego warto zostać podchorążym WAT?
  • Pod­cho­rą­żo­wie (kan­dy­da­ci na żoł­nie­rzy zawo­do­wych) reali­zu­ją pod­czas jed­no­li­tych stu­diów magi­ster­skich jed­no­cze­śnie pro­gram kształ­ce­nia woj­sko­we­go i poli­tech­nicz­ne­go, a po zakoń­cze­niu stu­diów uzy­sku­ją tytuł magi­stra inży­nie­ra reno­mo­wa­nej uczel­ni tech­nicz­nej. Pię­cio­let­ni okres stu­diów woj­sko­wych wień­czy pro­mo­cja na pierw­szy sto­pień ofi­cer­ski.
  • Nasi absol­wen­ci stu­diów woj­sko­wych mają zagwa­ran­to­wa­ną pra­cę w jed­nost­kach woj­sko­wych, w odpo­wied­nich kor­pu­sach oso­bo­wych w zależ­no­ści od ukoń­czo­ne­go kie­run­ku stu­diów, a awans ofi­cer­ski jest wpi­sa­ny w służ­bę woj­sko­wą.
  • Pod­czas stu­diów pod­cho­rą­żo­wie mają zapew­nio­ne bez­płat­ne zakwa­te­ro­wa­nie, wyży­wie­nie, umun­du­ro­wa­nie oraz otrzy­mu­ją upo­sa­że­nie finan­so­we, któ­re od pierw­sze­go roku wyno­si 1200 zł mie­sięcz­nie i wzra­sta w kolej­nych latach stu­diów.
  • Prak­ty­ki oraz szko­le­nia spe­cja­li­stycz­ne reali­zo­wa­ne są w jed­nost­kach woj­sko­wych, cen­trach szko­leń, insty­tu­cjach nauko­wo-badaw­czych na tere­nie całe­go kra­ju.
  • W ramach współ­pra­cy mię­dzy­na­ro­do­wej pod­cho­rą­żo­wie mają moż­li­wość stu­dio­wa­nia w zagra­nicz­nych uczel­niach.

UWAGA!

Mając na celu zapo­bie­ga­nie roz­prze­strze­nia­nia się wiru­sa SARS-CoV‑2, zawie­sza się, do odwo­ła­nia, przyj­mo­wa­nie doku­men­tów zwią­za­nych z rekru­ta­cją na stu­dia. Kan­dy­da­ci mają obo­wią­zek jedy­nie zare­je­stro­wać się w Inter­ne­to­wej Reje­stra­cji Kan­dy­da­tów na stro­nie www​.wat​.edu​.pl, w zakład­ce Rekru­ta­cja. Chęt­ni na stu­dia w cha­rak­te­rze kan­dy­da­ta na żoł­nie­rza zawo­do­we­go, wyma­ga­ne doku­men­ty, w tym wnio­sek o powo­ła­nie do służ­by kan­dy­dac­kiej,  będą mogli zło­żyć do 29 sierp­nia – w zależ­no­ści od sytu­acji epi­de­mio­lo­gicz­nej ter­min może być wydłu­żo­ny.

Infor­ma­cje na temat rekru­ta­cji udzie­la­ne są tele­fo­nicz­nie: 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956 oraz za pomo­cą pocz­ty elek­tro­nicz­nej rekrutacja@​wat.​edu.​pl

Za utrud­nie­nia ser­decz­nie prze­pra­sza­my.

Rekrutacja – krok po kroku

ETAP 1

Reje­stra­cja na stro­nie WAT

Reje­stra­cja

Reje­stra­cja to kil­ka pro­stych kro­ków:

ETAP 2

Bada­nia lekar­skie

Po otrzy­ma­niu infor­ma­cji o zło­żo­nym wnio­sku, woj­sko­wy komen­dant uzu­peł­nień kie­ru­je kan­dy­da­tów do woj­sko­wej komi­sji lekar­skiej, któ­ra orze­ka o zdol­no­ści fizycz­nej i psy­chicz­nej kan­dy­da­ta do zawo­do­wej służ­by woj­sko­wej oraz do woj­sko­wej pra­cow­ni psy­cho­lo­gicz­nej, któ­ra wyda­je orze­cze­nie psy­cho­lo­gicz­ne w zakre­sie bra­ku prze­ciw­wska­zań do peł­nie­nia zawo­do­wej służ­by woj­sko­wej.

ETAP 3

Test spraw­no­ścio­wy i roz­mo­wa kwa­li­fi­ka­cyj­na
jeden dzień

Weź udział w postę­po­wa­niu rekru­ta­cyj­nym. Ele­men­ty postę­po­wa­nia rekru­ta­cyj­ne­go, któ­re pod­le­ga­ją oce­nie to: testy spraw­no­ścio­we, roz­mo­wa kwa­li­fi­ka­cyj­na któ­re prze­pro­wa­dza­ne są w jed­nym dniu oraz świa­dec­two doj­rza­ło­ści.

 

 

ETAP 4

Ogło­sze­nie wyni­ków rekru­ta­cji

Sprawdź wyni­ki rekru­ta­cji. Listy osób przy­ję­tych będą wywie­szo­ne na tabli­cy w WAT. Możesz też spraw­dzić swój sta­tus w IRK. Do każ­de­go przy­ję­te­go kan­dy­da­ta  zosta­nie wysła­na pocz­tą elek­tro­nicz­ną  infor­ma­cja o przy­ję­ciu i koniecz­no­ści przed­ło­że­nia ory­gi­na­łów (lub odpi­sów wyda­nych przez OKE) świa­dec­twa doj­rza­ło­ści. Dodat­ko­wo oso­by nie­przy­ję­te dosta­ną, wysła­ną pocz­tę tra­dy­cyj­ną, papie­ro­wą  decy­zja o nie­przy­ję­ciu na stu­dia w Aka­de­mii.

Jeże­li zosta­łeś zakwa­li­fi­ko­wa­ny na stu­dia, złóż doku­men­ty do komi­sji rekru­ta­cyj­nej.

Lista wyma­ga­nych doku­men­tów

ETAP 5

Roz­po­czę­cie stu­diów w WAT

Jako stu­dent stu­diów woj­sko­wych WAT – kan­dy­dat na żoł­nie­rza zawo­do­we­go – zosta­niesz powołana/y do służ­by kan­dy­dac­kiej i sta­niesz się żoł­nie­rzem w czyn­nej służ­bie woj­sko­wej. We wrze­śniu 2020 r. – pod­sta­wo­wym szko­le­niem woj­sko­wym czy­li tzw. Uni­tar­ką – roz­pocz­niesz służ­bę woj­sko­wą.

ODWIEDŹ STRONĘ REKRUTACJI!