Kie­ru­nek ZARZĄDZANIE ofe­ru­je Stu­den­tom moż­li­wość opa­no­wa­nia sze­ro­kie­go zakre­su spe­cja­li­stycz­nej wie­dzy i naby­cia umie­jęt­no­ści koniecz­nych do spraw­ne­go zarzą­dza­nia przed­się­bior­stwa­mi, a tak­że insty­tu­cja­mi nie­na­sta­wio­ny­mi na zysk (admi­ni­stra­cja publicz­na oraz orga­ni­za­cje pożyt­ku publicz­ne­go).

Kie­ru­nek przy­go­to­wu­je zarów­no do pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej na wła­sny rachu­nek, jak i podej­mo­wa­nia funk­cji mene­dżer­skich i spe­cja­li­stycz­nych w róż­ne­go typu orga­ni­za­cjach, poszu­ku­ją­cych odpo­wied­nio przy­go­to­wa­nych spe­cja­li­stów.

Jest to kie­ru­nek z zakre­su nauk eko­no­micz­nych, w ramach, któ­re­go pro­wa­dzo­ne są stu­dia sta­cjo­nar­ne i nie­sta­cjo­nar­ne I stop­nia (licen­cjac­kie) oraz sta­cjo­nar­ne i nie­sta­cjo­nar­ne stu­dia II stop­nia (magi­ster­skie).

Cha­rak­ter kie­run­ku okre­śla­ją przed­mio­ty wcho­dzą­ce w zakres takich dzie­dzin wie­dzy, jak: zarzą­dza­nie, mar­ke­ting, eko­no­mia, rachun­ko­wość i finan­se przed­się­bior­stwa, pra­wo,  zarzą­dza­nie zaso­ba­mi ludz­ki­mi, zarzą­dza­nie jako­ścią, infor­ma­ty­ka gospo­dar­cza.

W trak­cie stu­diów Stu­den­ci wypo­sa­ża­ni są tak­że w aktu­al­ną wie­dzę z obsza­ru nauk tech­nicz­nych (zwłasz­cza tele­in­for­ma­ty­ki) oraz huma­ni­stycz­nych. Mają tak­że moż­li­wość pozy­ski­wa­nia wie­dzy i zdo­by­wa­nia doświad­cze­nia w takich obsza­rach jak: nego­cja­cje, biz­nes plan, zarzą­dza­nie pro­jek­ta­mi i pro­ce­sa­mi, public rela­tions, gra­fi­ka mene­dżer­ska, ryn­ki kapi­ta­ło­we i ope­ra­cje gieł­do­we.

Pro­wa­dzo­ne stu­dia są zorien­to­wa­ne na prak­tycz­ne aspek­ty zarzą­dza­nia orga­ni­za­cja­mi, cze­go prze­ja­wem są: (1) przed­mio­ty tak skon­stru­owa­ne, aby Stu­den­ci mogli prze­ło­żyć wie­dzę teo­re­tycz­ną na prak­ty­kę, (2) obo­wiąz­ko­we prak­ty­ki stu­denc­kie, (3) moż­li­wość udzia­łu w warsz­ta­tach i innych przed­się­wzię­ciach orga­ni­zo­wa­nych przez zewnętrz­ne orga­ni­za­cje na tere­nie Uczel­ni, (4) moż­li­wość dzia­ła­nia w licz­nych orga­ni­za­cjach stu­denc­kich, a tak­że (5) moż­li­wość udzia­łu w kon­kur­sach (kra­jo­wych lub mię­dzy­na­ro­do­wych) oraz pra­cach nauko­wo-badaw­czych.

Stu­dia I stop­nia (licen­cjac­kie) na kie­run­ku „Zarzą­dza­nie” ofe­ru­ją moż­li­wość uzy­ska­nia jed­nej z dwóch spe­cja­li­za­cji, dają­cych uni­ka­to­wą wie­dzę i umie­jęt­no­ści w obsza­rze:

 • zarzą­dza­nia zaso­ba­mi ludz­ki­mi;
 • infor­ma­tycz­ne­go wspo­ma­ga­nia zarzą­dza­nia.
Specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Absol­went jest wyso­ko wykwa­li­fi­ko­wa­nym spe­cja­li­stą posia­da­ją­cym wie­dzę i umie­jęt­no­ści prak­tycz­ne w zakre­sie: regu­la­cji praw­nych doty­czą­cych spraw pra­cow­ni­czych; kon­stru­owa­nia efek­tyw­nych sys­te­mów per­so­nal­nych; wyko­rzy­sta­nia nowo­cze­snych metod sto­so­wa­nych w dzia­ła­niach kadro­wych; dia­gno­zo­wa­nia pro­ble­mów kadro­wych orga­ni­za­cji; pro­wa­dze­nia dzia­łań per­so­nal­nych orga­ni­za­cji oraz kie­ro­wa­nia zespo­ła­mi ludz­ki­mi.

Specjalność: Informatyczne wspomaganie zarządzania

Absol­went jest wyso­ko wykwa­li­fi­ko­wa­nym spe­cja­li­stą posia­da­ją­cym wie­dzę i umie­jęt­no­ści prak­tycz­ne w zakre­sie: zna­jo­mo­ści aktu­al­nych i per­spek­ty­wicz­nych moż­li­wo­ści wyko­rzy­sta­nia tech­no­lo­gii tele­in­for­ma­tycz­nych w zakre­sie wspo­ma­ga­nia zarzą­dza­nia w orga­ni­za­cjach; posłu­gi­wa­nia się pakie­ta­mi opro­gra­mo­wa­nia oraz wyko­rzy­sty­wa­nia sys­te­mów baz danych w zarzą­dza­niu orga­ni­za­cją.

Stu­dia II stop­nia (magi­ster­skie) stwa­rza­ją moż­li­wość uzy­ska­nia jed­nej z dwóch spe­cja­li­za­cji, dają­cych uni­ka­to­wą wie­dzę i umie­jęt­no­ści w obsza­rze:

 • zarzą­dza­nie kapi­ta­łem inte­lek­tu­al­nym;
 • sys­te­my Busi­ness Intel­li­gen­ce w zarzą­dza­niu.
Specjalność: Zarządzanie kapitałem intelektualnym

Absol­went jest wyso­ce wykwa­li­fi­ko­wa­nym spe­cja­li­stą z zakre­su zarzą­dza­nia dobra­mi nie­ma­te­rial­ny­mi w orga­ni­za­cji. Posia­da sto­sow­ną wie­dzę i umie­jęt­no­ści, któ­re pozwa­la­ją na efek­tyw­ne zarzą­dza­nie pro­ce­sa­mi kadro­wy­mi orga­ni­za­cji oraz wszel­ki­mi przed­się­wzię­cia­mi zwią­za­ny­mi z zarzą­dza­niem wie­dzą. Szcze­gól­nie dys­po­nu­je kom­pe­ten­cja­mi z zakre­su pozy­ski­wa­nia, iden­ty­fi­ko­wa­nia, pomia­ru i wyko­rzy­sta­nia kapi­ta­łu ludz­kie­go i struk­tu­ral­ne­go orga­ni­za­cji. Zna i posia­da umie­jęt­no­ści wyko­rzy­sta­nia wie­dzy i zna­jo­mość jej isto­ty, a ponad­to kapi­ta­łu inte­lek­tu­al­ne­go i kul­tu­ry inno­wa­cyj­nej, któ­ra bez­po­śred­nio wpły­wa na spraw­ność pro­ce­sów inno­wa­cyj­nych i komer­cja­li­za­cji inno­wa­cji.

Specjalność: Systemy Business Intelligence w zarządzaniu

Absol­went jest wyso­ce wykwa­li­fi­ko­wa­nym spe­cja­li­stą w zakre­sie imple­men­ta­cji oraz biz­ne­so­we­go wyko­rzy­sta­nia infor­ma­tycz­nych sys­te­mów wspo­ma­ga­nia decy­zji w orga­ni­za­cjach. Posia­da wie­dzę i umie­jęt­no­ści w zakre­sie ana­li­zy wyma­gań biz­ne­so­wych, w tym mode­lo­wa­nia, dosko­na­le­nia, symu­la­cji i opty­ma­li­za­cji pro­ce­sów biz­ne­so­wych w przed­się­bior­stwie z wyko­rzy­sta­niem spe­cja­li­stycz­ne­go opro­gra­mo­wa­nia (np. pakie­tu ARIS), oraz wyko­rzy­sta­nia metod eks­plo­ra­cji danych (data mining), a tak­że efek­tyw­ne­go wyko­rzy­sta­nia sys­te­mów Busi­ness Intel­li­gen­ce dla wspar­cia ana­liz mar­ke­tin­go­wych, finan­so­wych, logi­stycz­nych i innych. Zna zaawan­so­wa­ne meto­dy zarzą­dza­nia opar­te na dostę­pie do infor­ma­cji, rapor­to­wa­nia i pre­zen­ta­cji danych z wyko­rzy­sta­niem ana­liz typu Big Data. Potra­fi wyko­rzy­sty­wać hur­tow­nie danych w prak­ty­ce ana­li­zy biz­ne­so­wej.  Zna i potra­fi sto­so­wać w prak­tycz­nej dzia­łal­no­ści okre­ślo­ne narzę­dzia ana­li­zy biz­ne­so­wej (OLAP, Data mining, Pro­ces mining).

Wymagania rekrutacyjne na studia licencjackie

Do zare­je­stro­wa­nia kan­dy­da­ta wyma­ga­ne jest wypeł­nie­nie w inter­ne­cie poda­nia-ankie­ty o przy­ję­cie na stu­dia, w któ­rym kan­dy­dat poda­je m.in. wy­niki będą­ce pod­sta­wą nali­cze­nia pun­ków ran­kin­go­wych przepi­sane ze świa­dec­twa doj­rza­ło­ści oraz inne osią­gnię­cia uzy­ska­ne w szko­le śred­niej, któ­re są uwzględ­nia­ne w pro­ce­sie rekru­ta­cji (dyplom olim­pia­dy).

Pod­sta­wą nali­cza­nia punk­tów ran­kin­go­wych są wyłącz­nie wyni­ki czę­ści pisem­nej egza­mi­nu matu­ral­ne­go z usta­lo­nych poni­żej przed­mio­tów:

 • geo­gra­fia lub histo­ria, lub wie­dza o spo­łe­czeń­stwie – max. 45 pkt. ran­kin­go­wych
 • mate­ma­ty­ka – max. 30 pkt. ran­kin­go­wych
 • język obcy nowo­żyt­ny – max. 20 pkt. ran­kin­go­wych
 • język pol­ski – max. 5 pkt. ran­kin­go­wych

Dla kan­dy­da­ta z „nową matu­rą”, któ­ry na świa­dec­twie doj­rza­ło­ści w czę­ści pisem­nej, z przed­mio­tu wymie­nio­ne­go powy­żej, posia­da wynik z pozio­mu roz­sze­rzo­ne­go i pod­sta­wo­we­go, pod­sta­wą nali­cze­nia punk­tów ran­kin­go­wych za ten przed­miot jest wynik dają­cy więk­szą licz­bę punk­tów ran­kin­go­wych

Pod­sta­wą nali­cze­nia punk­tów ran­kin­go­wych z przed­mio­tu (tyl­ko jed­ne­go) geo­gra­fia lub histo­ria, lub WOS, jest wynik dają­cy więk­szą licz­bę punk­tów ran­kin­go­wych

Jeże­li kan­dy­dat zda­wał na egza­mi­nie matu­ral­nym dwa języ­ki obce, a tak­że jeże­li zda­wał na „sta­rej matu­rze” (wynik w for­mie ocen, a nie %) okre­ślo­ny przed­miot pisem­nie i ust­nie, to pod­sta­wą nali­cza­nia punk­tów ran­kin­go­wych jest wynik lub oce­na dają­ca więk­szą licz­bę punk­tów ran­kin­go­wych

Wymagania rekrutacyjne na studia drugiego stopnia

Rekru­ta­cja na stu­dia II stop­nia pro­wa­dzo­na jest dwa razy w roku:

 • sty­czeń – luty, na stu­dia roz­po­czy­na­ją­ce się od seme­stru let­nie­go (luty)
 • maj – wrze­sień, na stu­dia roz­po­czy­na­ją­ce się do seme­stru zimo­we­go (paź­dzier­nik)

Reje­stra­cja na stu­dia II stop­nia obej­mu­je łącz­nie:

 • zało­że­nie kon­ta w Inter­ne­to­wej Reje­stra­cji Kan­dy­da­tów i wypeł­nie­nie znaj­du­ją­ce­go się tam poda­nia-ankie­ty,
 • dostar­cze­nie do Sek­cji ds. Rekru­ta­cji wyma­ga­nych doku­men­tów, potwier­dza­ją­cych ukoń­cze­nie stu­diów oraz sta­no­wią­cych pod­sta­wę do obli­cze­nia punk­tów ran­kin­go­wych w okre­ślo­nych wyżej ter­mi­nach.

Uru­cho­mie­nie okre­ślo­nej spe­cjal­no­ści uwa­run­ko­wa­ne jest licz­bą kan­dy­da­tów – decy­zję o uru­cho­mie­niu podej­mu­je Wydzia­ło­wa Komi­sja Rekru­ta­cyj­na;

Decy­zję w spra­wie przy­ję­cia na spe­cjal­ność okre­ślo­ne­go kie­run­ku stu­diów, w ramach usta­lo­ne­go limi­tu miejsc, podej­mu­je Wydzia­ło­wa Komi­sja Rekru­ta­cyj­na, bio­rąc pod uwa­gę:

 • wynik ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szych,
 • kom­pe­ten­cje nie­zbęd­ne do kon­ty­nu­owa­nia kształ­ce­nia na stu­diach dru­gie­go stop­nia na okre­ślo­nym kie­run­ku stu­diów,
 • wyni­ki uzy­ska­ne w cza­sie trwa­nia stu­diów wyż­szych;

Na pod­sta­wie wyni­ków ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szych i wyni­ków uzy­ska­nych w cza­sie trwa­nia stu­diów wyż­szych oraz posia­da­nych kom­pe­ten­cji, komi­sja spo­rzą­dza listę ran­kin­go­wą, według punk­ta­cji okre­ślo­nej poni­żej – o przy­ję­ciu kan­dy­da­ta, decy­du­je miej­sce na liście ran­kin­go­wej

wyni­kilicz­ba punk­tów
ran­kin­go­wych
wynik ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szychbar­dzo dobry z wyróż­nie­niem50
bar­dzo dobry45
ponad dobry40
dobry30
dość dobry20
dosta­tecz­ny10
kom­pe­ten­cje nie­zbęd­ne do kon­ty­nu­owa­nia kształ­ce­nia
na stu­diach dru­gie­go stop­nia
oraz wyni­ki uzy­ska­ne w cza­sie trwa­nia
stu­diów wyż­szych (decy­du­je komi­sja)
0 – 50

Stu­dia na kie­run­ku „Zarzą­dza­nie” przy­go­to­wu­ją Stu­den­tów do:

 • pra­cy na sta­no­wi­skach mene­dżer­skich w biz­ne­sie i admi­ni­stra­cji;
 • pra­cy na sta­no­wi­skach spe­cja­li­stycz­nych, w komór­kach:
  • obsłu­gi klien­ta,
  • pla­ni­stycz­nych,
  • mar­ke­tin­go­wych,
  • per­so­nal­nych,
  • han­dlo­wych,
  • kon­tro­l­nych,
  • logi­stycz­nych
  • księ­go­wych;
 • pra­cy na róż­nych sta­no­wi­skach ana­li­tycz­nych w fir­mach pro­duk­cyj­nych, usłu­go­wych i insty­tu­cjach admi­ni­stra­cyj­nych;
 • pra­cy w fir­mach kon­sul­tin­go­wych;
 • pra­cy w agen­cjach mar­ke­tin­go­wych;
 • pra­cy w agen­cjach public rela­tions;
 • pra­cy w agen­cjach pośred­nic­twa pra­cy;
 • pra­cy w struk­tu­rach bez­pie­czeń­stwa pań­stwa;
 • samo­dziel­ne­go pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej.

Absol­wen­ci stu­diów I stop­nia na spe­cjal­no­ści „Zarzą­dza­nie zaso­ba­mi ludz­ki­mi”, zgod­nie z posia­da­na wie­dzą i naby­ty­mi na stu­diach umie­jęt­no­ścia­mi, są w szcze­gól­no­ści przy­go­to­wa­ni do pra­cy w fir­mach (przed­się­bior­stwach, ban­kach oraz innych insty­tu­cjach życia gospo­dar­cze­go) i admi­ni­stra­cji publicz­nej na sta­no­wi­skach:

 • Mene­dże­rów ds. zaso­bów ludz­kich,
 • Spe­cja­li­stów ds. orga­ni­za­cji i zarzą­dza­nia zaso­ba­mi ludz­ki­mi,
 • Spe­cja­li­stów HR (human reso­ur­ces);
 • Mene­dże­rów (spe­cja­li­stów) ds. asses­se­ment cen­ter;
 • Mene­dże­rów (spe­cja­li­stów) ds. sys­te­mów moty­wa­cyj­nych;
 • Spe­cja­li­stów ds. rekru­ta­cji,
 • Mene­dże­rów (spe­cja­li­stów) ds. kadr i płac,
 • Spe­cja­li­stów ds. szko­leń i roz­wo­ju pra­cow­ni­ków,
 • Spe­cja­li­stów ds. ocen okre­so­wych pra­cow­ni­ków;
 • Ana­li­ty­ków pra­cy,
 • Kon­sul­tan­tów ds. per­so­nal­nych,
 • Pro­ject Mana­ge­rów
 • Acco­unt Mana­ge­rów.

Absol­wen­ci stu­diów I stop­nia na spe­cjal­no­ści „Infor­ma­tycz­ne wspo­ma­ga­nie zarzą­dza­nia” zgod­nie z posia­da­na wie­dzą i naby­ty­mi na stu­diach umie­jęt­no­ścia­mi, są w szcze­gól­no­ści przy­go­to­wa­ni do pra­cy w fir­mach (przed­się­bior­stwach, ban­kach oraz innych insty­tu­cjach życia gospo­dar­cze­go) i admi­ni­stra­cji publicz­nej na sta­no­wi­skach:

 • Mene­dże­rów ds. zasto­so­wań infor­ma­ty­ki w przed­się­bior­stwie lub insty­tu­cji publicz­nej;
 • Dorad­ców zarzą­du fir­my ds. wyko­rzy­sta­nia infor­ma­ty­ki w dosko­na­le­niu i roz­wo­ju orga­ni­za­cji;
 • Admi­ni­stra­to­rów i redak­to­rów ser­wi­sów infor­ma­tycz­nych;
 • Spe­cja­li­stów ds. Social Media;
 • Rese­ar­che­rów – mene­dże­rów infor­ma­cji, bro­ke­rów lub selek­to­rów infor­ma­cji;
 • Spe­cja­li­stów ds. zarzą­dza­nia prze­pły­wem infor­ma­cji;
 • Spe­cja­li­stów ds. kla­sy­fi­ko­wa­nia i indek­so­wa­nia informacji/treści;
 • Con­tent manager’ów – zaj­mu­ją­cych się orga­ni­za­cją i spo­so­bem pre­zen­ta­cji zawar­to­ści stron WWW;
 • Spe­cja­li­stów ds. Public Rela­tions;
 • Pro­ject mana­ge­rów.

Absol­wen­ci stu­diów II stop­nia na spe­cjal­no­ści Zarzą­dza­nie kapi­ta­łem inte­lek­tu­al­nym są w szcze­gól­no­ści przy­go­to­wa­ni do pra­cy w fir­mach (przed­się­bior­stwach, ban­kach oraz innych orga­ni­za­cjach sek­to­ra biz­ne­so­we­go) i admi­ni­stra­cji publicz­nej na sta­no­wi­skach:

 • Mene­dże­rów ds. zarzą­dza­nia kapi­ta­łem inte­lek­tu­al­nym orga­ni­za­cji,
 • Mene­dże­rów ds. zarzą­dza­nie kapi­ta­łem ludz­kim,
 • Spe­cja­li­stów ds. poli­ty­ki per­so­nal­nej orga­ni­za­cji,
 • Mene­dże­rów i spe­cja­li­stów ds. zarzą­dza­nia wie­dzą orga­ni­za­cji,
 • Mene­dże­rów i spe­cja­li­stów ds. sys­te­mów moty­wa­cyj­nych,
 • Mene­dże­rów i spe­cja­li­stów ds. rela­cji z klu­czo­wy­mi klien­ta­mi,
 • Mene­dże­rów i spe­cja­li­stów ds. roz­wo­ju orga­ni­za­cji;
 • Mene­dże­rów ds. HR i admi­ni­stra­cji.

Absol­wen­ci stu­diów II stop­nia na spe­cjal­no­ści Sys­te­my Busi­ness Intel­li­gen­ce w zarzą­dza­niu są w szcze­gól­no­ści przy­go­to­wa­ni do pra­cy w fir­mach (przed­się­bior­stwach, ban­kach oraz innych orga­ni­za­cjach sek­to­ra biz­ne­so­we­go) i admi­ni­stra­cji publicz­nej na sta­no­wi­skach:

 • Ana­li­ty­ków biz­ne­so­wych w przed­się­bior­stwach;
 • Mene­dże­rów i spe­cja­li­stów ds. zarzą­dza­nia wie­dzą w orga­ni­za­cji;
 • Mene­dże­rów i spe­cja­li­stów ds. ana­liz i rapor­to­wa­nia;
 • Mene­dże­rów i spe­cja­li­stów ds. CRM;
 • Mene­dże­rów i spe­cja­li­stów ds. Data Scien­ce;
 • Kon­sul­tan­tów ds. Busi­ness Intel­li­gen­ce.

Wydział Bez­pie­czeń­stwa, Logi­sty­ki i Zarzą­dza­nia

wlo​.wat​.edu​.pl

dziekanat.​wlo@​wat.​edu.​pl

Tel. 261 837 574

WRÓĆ DO WSZYSTKICH KIERUNKÓW