Kie­ru­nek „Opto­elek­tro­ni­ka” sta­no­wi nową, atrak­cyj­ną ofer­tę kształ­ce­nia w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, w zakre­sie naj­now­szych osią­gnięć nauko­wych i tech­no­lo­gicz­nych w opto­elek­tro­ni­ce.

Pro­gram kształ­ce­nia wyko­rzy­stu­je aktu­al­ną wie­dzę oraz naj­now­sze osią­gnię­cia nauko­we i tech­no­lo­gicz­ne w obsza­rze opto­elek­tro­ni­ki. Stu­dia są odpo­wie­dzią na duże zapo­trze­bo­wa­nie na spe­cja­li­stów opto­elek­tro­ni­ków.

W ramach spe­cjal­no­ści pro­po­no­wa­nych na kie­run­ku „Opto­elek­tro­ni­ka” Insty­tut Opto­elek­tro­ni­ki dzię­ki swo­je­mu poten­cja­ło­wi i bar­dzo nowo­cze­snej bazie dydak­tycz­no-badaw­czej jest w sta­nie wykształ­cić kadrę spe­cja­li­stów przy­go­to­wa­nych do pro­jek­to­wa­nia i eks­plo­ata­cji sys­te­mów opto­elek­tro­nicz­nych.

Stu­den­ci kie­run­ku Opto­elek­tro­ni­ka zdo­by­wa­ją kwa­li­fi­ka­cje zawo­do­we w nastę­pu­ją­cych spe­cjal­no­ściach:

 • inży­nie­ria kosmicz­na i sate­li­tar­na,
 • lase­ry,
 • inży­nie­ria bez­pie­czeń­stwa,
 • woj­sko­we sys­te­my opto­elek­tro­nicz­ne,
Wymagania rekrutacyjne na studia drugiego stopnia

Rekru­ta­cja na stu­dia II stop­nia pro­wa­dzo­na jest raz w roku:

 • sty­czeń – luty, na stu­dia roz­po­czy­na­ją­ce się od seme­stru let­nie­go (luty)

Reje­stra­cja na stu­dia II stop­nia obej­mu­je łącz­nie:

 • zało­że­nie kon­ta w Inter­ne­to­wej Reje­stra­cji Kan­dy­da­tów i wypeł­nie­nie znaj­du­ją­ce­go się tam poda­nia-ankie­ty,
 • dostar­cze­nie do Sek­cji ds. Rekru­ta­cji wyma­ga­nych doku­men­tów, potwier­dza­ją­cych ukoń­cze­nie stu­diów oraz sta­no­wią­cych pod­sta­wę do obli­cze­nia punk­tów ran­kin­go­wych w okre­ślo­nych wyżej ter­mi­nach.

Uru­cho­mie­nie okre­ślo­nej spe­cjal­no­ści uwa­run­ko­wa­ne jest licz­bą kan­dy­da­tów – decy­zję o uru­cho­mie­niu podej­mu­je Wydzia­ło­wa Komi­sja Rekru­ta­cyj­na;

Decy­zję w spra­wie przy­ję­cia na spe­cjal­ność okre­ślo­ne­go kie­run­ku stu­diów, w ramach usta­lo­ne­go limi­tu miejsc, podej­mu­je Wydzia­ło­wa Komi­sja Rekru­ta­cyj­na, bio­rąc pod uwa­gę:

 • wynik ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szych,
 • kom­pe­ten­cje nie­zbęd­ne do kon­ty­nu­owa­nia kształ­ce­nia na stu­diach dru­gie­go stop­nia na okre­ślo­nym kie­run­ku stu­diów,
 • wyni­ki uzy­ska­ne w cza­sie trwa­nia stu­diów wyż­szych;

Na pod­sta­wie wyni­ków ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szych i wyni­ków uzy­ska­nych w cza­sie trwa­nia stu­diów wyż­szych oraz posia­da­nych kom­pe­ten­cji, komi­sja spo­rzą­dza listę ran­kin­go­wą, według punk­ta­cji okre­ślo­nej poni­żej – o przy­ję­ciu kan­dy­da­ta, decy­du­je miej­sce na liście ran­kin­go­wej

 

wyni­kilicz­ba punk­tów
ran­kin­go­wych
wynik ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szychbar­dzo dobry z wyróż­nie­niem50
bar­dzo dobry45
ponad dobry40
dobry30
dość dobry20
dosta­tecz­ny10
kom­pe­ten­cje nie­zbęd­ne do kon­ty­nu­owa­nia kształ­ce­nia
na stu­diach dru­gie­go stop­nia
oraz wyni­ki uzy­ska­ne w cza­sie trwa­nia
stu­diów wyż­szych (decy­du­je komi­sja)
0 – 50

Absol­wen­ci kie­run­ku stu­diów „Opto­elek­tro­ni­ka”, zgod­nie z posia­da­ną wie­dzą, umie­jęt­no­ścia­mi i kom­pe­ten­cja­mi spo­łecz­ny­mi uzy­ska­ny­mi pod­czas stu­diów, są przy­go­to­wa­ni do pra­cy w nastę­pu­ją­cych jed­nost­kach:

Specjalność: Inżynieria kosmiczna i satelitarna
 • przed­się­bior­stwa i jed­nost­ki badaw­cze reali­zu­ją­ce przed­się­wzię­cia zwią­za­ne z pro­jek­to­wa­niem, budo­wą i użyt­ko­wa­niem ele­men­tów skła­do­wych urzą­dzeń sate­li­tar­nych
 • insty­tu­ty badaw­czo-roz­wo­jo­we pro­wa­dzą­ce pra­ce nauko­wo-badaw­cze zwią­za­ne z eks­plo­ra­cją kosmo­su
 • uczel­nie publicz­ne i pry­wat­ne kształ­cą­ce spe­cja­li­stów w zakre­sie tech­no­lo­gii kosmicz­nych i sate­li­tar­nych
 • insty­tu­cje resor­tu obro­ny naro­do­wej w zakre­sie tech­no­lo­gii kosmicz­nych i sate­li­tar­nych
Specjalność: Lasery
 • przed­się­bior­stwa zaj­mu­ją­ce się pro­jek­to­wa­niem, pro­duk­cją, sprze­da­żą, wypo­ży­cza­niem, leasin­giem oraz obsłu­gą i ser­wi­sem urzą­dzeń lase­ro­wych
 • insty­tu­ty badaw­cze i biu­ra pro­jek­to­we zwią­za­ne z urzą­dze­nia­mi lase­ro­wy­mi
 • pań­stwo­we i pry­wat­ne uczel­nie wyż­sze
 • jed­nost­ki służ­by zdro­wia w zakre­sie obsłu­gi i ser­wi­su lase­ro­wych urzą­dzeń medycz­nych
Specjalność: Inżynieria systemów bezpieczeństwa
 • przed­się­bior­stwa zaj­mu­ją­ce się pro­jek­to­wa­niem, wytwa­rza­niem
  i inte­gra­cją sys­te­mów zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa
 • jed­nost­ki ate­stu­ją­ce urzą­dze­nia tech­nicz­ne w zakre­sie bez­pie­czeń­stwa
 • fir­my eks­plo­atu­ją­ce zaawan­so­wa­ne tech­nicz­nie środ­ki trans­por­tu
 • fir­my zaj­mu­ją­ce się skła­do­wa­niem i likwi­da­cją sub­stan­cji szcze­gól­nie nie­bez­piecz­nych
 • jed­nost­ki obro­ny tery­to­rial­nej w zakre­sie obsłu­gi i ser­wi­su sys­te­mów bez­pie­czeń­stwa
 • służ­by ochro­ny obiek­tów i sys­te­mów infra­struk­tu­ry kry­tycz­nej
Specjalność: Wojskowe systemy optoelektroniczne
 • insty­tu­cje resor­tu obro­ny naro­do­wej w zakre­sie wyko­rzy­sta­nia tech­no­lo­gii i urzą­dzeń opto­elek­tro­nicz­nych
 • insty­tu­ty badaw­cze i biu­ra pro­jek­to­we reali­zu­ją­ce pro­jek­ty na rzecz Sił Zbroj­nych RP
 • jed­nost­ki woj­sko­we w zakre­sie obsłu­gi i ser­wi­su sys­te­mów opto­elek­tro­nicz­nych
 • jed­nost­ki obro­ny tery­to­rial­nej w zakre­sie obsłu­gi i ser­wi­su urzą­dzeń opto­elek­tro­nicz­nych

Insty­tut Opto­elek­tro­ni­ki

www​.ioe​.wat​.edu​.pl

dziekanat.​ioe@​wat.​edu.​pl

tel. 261 837 213

 

WRÓĆ DO WSZYSTKICH KIERUNKÓW