Pro­gram kształ­ce­nia dla kie­run­ku stu­diów obron­ność pań­stwa o pro­fi­lu prak­tycz­nym jest efek­tem kon­sul­ta­cji śro­do­wi­ska aka­de­mic­kie­go z przed­sta­wi­cie­la­mi: gospo­dar­ki, admi­ni­stra­cji lokal­nej oraz insty­tu­cji i orga­ni­za­cji zaj­mu­ją­cych się obron­no­ścią i bez­pie­czeń­stwem pań­stwa. Pro­gram stu­diów na kie­run­ku obron­ność pań­stwa obej­mu­je trzy gru­py zajęć (pod­sta­wo­we, kie­run­ko­we oraz spe­cja­li­stycz­ne) oraz prak­ty­kę zawo­do­wą w wymia­rze sze­ściu mie­się­cy na stu­diach I stop­nia oraz trzech mie­się­cy na  stu­diach II stop­nia.

Przy­kła­do­we przed­mio­ty I stop­nia: sys­tem obron­no­ści i bez­pie­czeń­stwa pań­stwa, eko­no­mia, histo­ria, współ­cze­sne sys­te­my poli­tycz­ne, nauka o pań­stwie, współ­cze­sny ter­ro­ryzm, mię­dzy­na­ro­do­we pra­wo kon­flik­tów zbroj­nych.

Przy­kła­do­we przed­mio­ty II stop­nia: geo­eko­no­mia, geo­po­li­ty­ka i obron­ność, bez­pie­czeń­stwo infor­ma­cji w obron­no­ści, współ­cze­sne kon­flik­ty zbroj­ne, pro­gno­zo­wa­nie obron­ne, futu­ro­lo­gia i fore­si­gh­ting, tech­no­lo­gia woj­ny infor­ma­cyj­nej.

Celem pro­fi­lu prak­tycz­ne­go stu­diów jest zbli­że­nie śro­do­wi­ska aka­de­mic­kie­go, głów­nie przy­szłych absol­wen­tów do poten­cjal­nych pra­co­daw­ców. Naszym prio­ry­te­tem, jako Wydzia­łu, jest wykształ­ce­nie absol­wen­tów, posia­da­ją­cych sze­ro­kie umie­jęt­no­ści prak­tycz­ne, przy uzy­ska­nej spe­cja­li­stycz­nej wie­dzy teo­re­tycz­nej z zakre­su stu­dio­wa­ne­go kie­run­ku, a tym samym zwięk­sze­nie kon­ku­ren­cyj­no­ści na ryn­ku pra­cy. Moc­ną stro­ną pro­fi­lu prak­tycz­ne­go jest pro­gram opra­co­wa­ny wspól­nie z pra­co­daw­ca­mi, opie­ra­ją­cy się na reali­za­cji sze­ścio­mie­sięcz­nych na stu­diach I stop­nia oraz trzy­mie­sięcz­nych na stu­diach II stop­nia prak­tyk zawo­do­wych oraz prze­wa­ga zajęć prak­tycz­nych (ćwi­czeń, labo­ra­to­riów i semi­na­riów), nad teo­re­tycz­ny­mi (wykła­da­mi). Stu­den­ci odby­wa­ją prak­ty­ki w wybra­nych przez sie­bie zakła­dach pra­cy z któ­ry­mi Wydział Bez­pie­czeń­stwa, Logi­sty­ki i Zarzą­dza­nia WAT ma pod­pi­sa­ne umo­wy.

Kie­ru­nek stu­diów obron­ność pań­stwa sta­no­wi odpo­wiedź na potrze­by ryn­ku pra­cy, na któ­rym  poszu­ki­wa­ni są absol­wen­ci przy­go­to­wa­ni do pra­cy w jed­nost­kach orga­ni­za­cyj­nych admi­ni­stra­cji publicz­nej, pod­mio­tach gospo­dar­czych i innych jed­nost­kach orga­ni­za­cyj­nych zaj­mu­ją­cych się sze­ro­ko rozu­mia­ną pro­ble­ma­ty­ką obron­no­ści. Ugrun­to­wa­na wie­dza z zakre­su nauk: poli­tycz­nych, eko­no­micz­nych, orga­ni­za­cji i zarzą­dza­nia, a tak­że z zakre­su pro­ble­ma­ty­ki obron­no­ści pań­stwa, wzbo­ga­co­na prak­ty­ka­mi zawo­do­wy­mi, pozwa­lać będzie absol­wen­to­wi tego kie­run­ku stu­diów na pod­ję­cie zatrud­nie­nia zgod­nie z pro­fi­lem kształ­ce­nia.

Absol­went jest przy­go­to­wa­ny do pra­cy m.in. w: admi­ni­stra­cji rzą­do­wej i samo­rzą­do­wej, agen­cjach pań­stwo­wych, spół­kach skar­bu pań­stwa, pod­mio­tach gospo­dar­czych, orga­ni­za­cjach poza­rzą­do­wych oraz innych insty­tu­cjach, któ­rych dzia­łal­ność ma na celu zapew­nia­nie reali­za­cji zadań w obsza­rze bez­pie­czeń­stwa i obron­no­ści.

Po ukoń­cze­niu stu­diów uzy­sku­je się tytuł zawo­do­wy w przy­pad­ku stu­diów licen­cjac­kich – licen­cja­ta, stu­diów magi­ster­skich – magi­stra.

W ramach kształ­ce­nia na kie­run­ku stu­diów I stop­nia „Obron­ność Pań­stwa” ofe­ru­je się moż­li­wość uzy­ska­nia jed­nej z czte­rech spe­cja­li­za­cji, dają­cych uni­ka­to­wą wie­dzę i umie­jęt­no­ści w obsza­rze:

 • zarzą­dza­nia obron­no­ścią pań­stwa;
 • sys­te­mu mili­tar­ne­go pań­stwa;
 • logi­sty­ki obron­no­ści i bez­pie­czeń­stwa;
 • sys­te­mu poza­mi­li­tar­ne­go pań­stwa.
Specjalność „Zarządzanie obronnością państwa”

Wie­dza spe­cja­li­stycz­na: zna­jo­mość mecha­ni­zmów funk­cjo­no­wa­nia orga­nów pań­stwo­wych i admi­ni­stra­cji publicz­nej wraz z obsłu­gu­ją­cy­mi urzę­da­mi i nie­zbęd­ną infra­struk­tu­rą oraz orga­nów dowo­dze­nia siła­mi zbroj­ny­mi w cza­sie poko­ju, kry­zy­su i woj­ny, a tak­że mecha­ni­zmów uru­cha­mia­nia poten­cja­łu obron­ne­go pań­stwa poprzez wpro­wa­dze­nie wyż­szych sta­nów goto­wo­ści bojo­wej i mobi­li­za­cyj­nej, jak rów­nież zna­jo­mość dzia­łań moż­li­wych do pod­ję­cia w celu prze­ciw­sta­wie­nia się zaist­nia­łym zagro­że­niom.

Umie­jęt­no­ści spe­cja­li­stycz­ne: absol­went tej spe­cjal­no­ści będzie posia­dał umie­jęt­ność ana­li­zy, inter­pre­ta­cji i oce­ny zda­rzeń, pro­ce­sów zarzą­dza­nia w obsza­rze obron­no­ści pań­stwa, oce­ny wpły­wu oto­cze­nia na te pro­ce­sy oraz przy­go­to­wa­nia decy­zji zarząd­czych z zakre­su obron­no­ści i bez­pie­czeń­stwa pań­stwa, a tak­że umie­jęt­no­ści posłu­gi­wa­nia się języ­kiem spe­cja­li­stycz­nym, nie­zbęd­nym do wyko­ny­wa­nia zawo­du i zna­jo­mość języ­ka obce­go na pozio­mie B2.

Specjalność „System militarny państwa”

Wie­dza spe­cja­li­stycz­na: zna­jo­mość struk­tur orga­ni­za­cyj­nych, dzia­łań oraz zadań sił zbroj­nych wyni­ka­ją­cych z Kon­sty­tu­cji RP, Stra­te­gii Bez­pie­czeń­stwa Naro­do­we­go RP i Stra­te­gii Obron­no­ści oraz sto­sow­nych naro­do­wych i sojusz­ni­czych pla­nów ope­ra­cyj­nych, zasad neu­tral­no­ści sił zbroj­nych oraz cywil­nej i demo­kra­tycz­nej kon­tro­li nad Siła­mi Zbroj­ny­mi.

Umie­jęt­no­ści spe­cja­li­stycz­ne: absol­went tej spe­cjal­no­ści posia­dał będzie umie­jęt­ność ana­li­tycz­ne­go myśle­nia i samo­dziel­no­ści w dzia­ła­niu oraz inter­pre­ta­cji i oce­ny zja­wisk i pro­ce­sów zacho­dzą­cych w funk­cjo­no­wa­niu sys­te­mu mili­tar­ne­go pań­stwa, a tak­że umie­jęt­ność posłu­gi­wa­nia się języ­kiem spe­cja­li­stycz­nym nie­zbęd­nym do wyko­ny­wa­nia zawo­du i zna­jo­mość języ­ka obce­go na pozio­mie B2.

Specjalność „Logistyka obronności i bezpieczeństwa”

Wie­dza spe­cja­li­stycz­na: zna­jo­mość doraź­nych i sta­łych struk­tur zabez­pie­cze­nia logi­stycz­ne­go w sytu­acjach kry­zy­so­wych oraz zagro­że­nia na szcze­blu cen­tral­nym, woje­wódz­twa, powia­tu, gmi­ny (mia­sta), zadań i moż­li­wo­ści dzia­ła­nia zespo­łów spe­cja­li­stycz­nych w zakre­sie logi­sty­ki obron­no­ści i bez­pie­czeń­stwa oraz ich wyko­rzy­sta­nia do roz­wi­ja­nia ele­men­tów sys­te­mu zarzą­dza­nia obron­no­ścią na wszyst­kich pozio­mach.

Umie­jęt­no­ści spe­cja­li­stycz­ne: absol­went tej spe­cjal­no­ści będzie miał wie­dzę i umie­jęt­no­ści logicz­ne­go myśle­nia oraz twór­cze­go roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów logi­stycz­nych, zwłasz­cza w sytu­acjach kry­zy­su i zagro­że­nia na pod­sta­wie nie­kom­plet­nych infor­ma­cji, jak rów­nież reali­za­cji zadań sto­ją­cych w tym zakre­sie przed admi­ni­stra­cją publicz­ną (rzą­do­wą i samo­rzą­do­wą), a tak­że posia­dał będzie umie­jęt­ność posłu­gi­wa­nia się języ­kiem spe­cja­li­stycz­nym nie­zbęd­nym do wyko­ny­wa­nia zawo­du i zna­jo­mość języ­ka obce­go na pozio­mie B2.

Specjalność „System pozamilitarny państwa”

Wie­dza spe­cja­li­stycz­na: zna­jo­mość orga­ni­za­cji oraz zadań admi­ni­stra­cji rzą­do­wej i samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go oraz innych pod­mio­tów gospo­dar­czych i insty­tu­cji pań­stwo­wych, a tak­że przed­się­bior­ców, na któ­rych nało­żo­ne są powin­no­ści na rzecz obron­no­ści.

Umie­jęt­no­ści spe­cja­li­stycz­ne: absol­went tej spe­cjal­no­ści zdo­bę­dzie wie­dzę i umie­jęt­no­ści, któ­re będzie potra­fił wyko­rzy­stać w zakre­sie admi­ni­stro­wa­nia bez­pie­czeń­stwem i ochro­ną oby­wa­te­li, insty­tu­cji i orga­ni­za­cji spo­łecz­nych oraz pod­mio­tów gospo­dar­czych, a tak­że w zespo­łach i cen­trach zarzą­dza­nia kry­zy­so­we­go, jak rów­nież posia­dał będzie umie­jęt­ność posłu­gi­wa­nia się języ­kiem spe­cja­li­stycz­nym nie­zbęd­nym do wyko­ny­wa­nia zawo­du i zna­jo­mość języ­ka obce­go na pozio­mie B2.

W ramach kształ­ce­nia na kie­run­ku stu­diów II stop­nia „Obron­ność Pań­stwa” ofe­ru­je się moż­li­wość uzy­ska­nia jed­nej z pię­ciu spe­cja­li­za­cji, dają­cych uni­ka­to­wą wie­dzę i umie­jęt­no­ści w obsza­rze:

 • współ­pra­cy cywil­no-woj­sko­wej;
 • obro­ny tery­to­rial­nej w sys­te­mie obron­nym pań­stwa;
 • gospo­dar­ki obron­nej;
 • ochro­ny infra­struk­tu­ry kry­tycz­nej;
 • logi­sty­ki obron­no­ści i bez­pie­czeń­stwa.
Specjalność: współpraca cywilno-wojskowa

Wie­dza spe­cja­li­stycz­na: zna­jo­mość pro­ble­ma­ty­ki cywil­ne­go nad­zo­ru nad sek­to­rem bez­pie­czeń­stwa, prak­se­olo­gicz­nych aspek­tów kie­ro­wa­nia obron­no­ścią, misji sta­bi­li­za­cyj­nych w poli­ty­ce super­mo­carstw, logi­sty­ki ope­ra­cji poko­jo­wych i sta­bi­li­za­cyj­nych, praw­no-orga­ni­za­cyj­nej ochro­ny dóbr kul­tu­ry i dzie­dzic­twa naro­do­we­go, roli mediów w sytu­acji kry­zy­su i woj­ny, migra­cji i kata­strof huma­ni­tar­nych

Umie­jęt­no­ści spe­cja­li­stycz­ne: słu­chacz tej spe­cjal­no­ści ma ogól­ną i spe­cja­li­stycz­ną wie­dzę i umie­jęt­no­ści logicz­ne­go myśle­nia oraz twór­cze­go roz­wia­zy­wa­nia pro­ble­mów zwią­za­nych z reali­za­cją zadań w ramach współ­pra­cy cywil­no-woj­sko­wej pro­wa­dzo­nej w cza­sie poko­ju, kry­zy­su i woj­ny na tere­nie kra­ju i poza gra­ni­ca­mi kra­ju. Zna pod­sta­wo­we zasa­dy doty­czą­ce dzia­łal­no­ści woj­sko­wej reali­zo­wa­nej, w ramach tej współ­pra­cy, jej miej­sce i funk­cje w ope­ra­cjach poko­jo­wych i sta­bi­li­za­cyj­nych, orga­ni­za­cję i dowo­dze­nie w obsza­rze współ­pra­cy, a tak­że pod­sta­wy praw­ne, z tym zwią­za­ne. Ponad­to, posia­da umie­jęt­ność posłu­gi­wa­nia się języ­kiem spe­cja­li­stycz­nym nie­zbęd­nym do wyko­ny­wa­nia zawo­du i zna­jo­mość języ­ka obce­go na pozio­mie B2.

Specjalność „Obrona terytorialna w systemie obronnym państwa”

Wie­dza spe­cja­li­stycz­na: zna­jo­mość głów­nych zagad­nień zwią­za­nych z zakre­sem obro­ny powszech­nej pań­stwa oraz wspar­cia i zabez­pie­cze­nia wojsk ope­ra­cyj­nych na współ­cze­snym polu wal­ki. Umoż­li­wia zapo­zna­nie się z zasa­da­mi obro­ny cywil­nej w zakre­sie zabez­pie­cze­nia lud­no­ści na wypa­dek kon­flik­tów zbroj­nych, obiek­tów infra­struk­tu­ry logi­stycz­nej dla jed­no­stek ope­ra­cyj­nych oraz pro­wa­dze­nia nie­kon­wen­cjo­nal­nych dzia­łań obron­nych.   

Umie­jęt­no­ści spe­cja­li­stycz­ne: słu­chacz tej spe­cjal­no­ści ma wie­dzę i umie­jęt­no­ści logicz­ne­go myśle­nia oraz twór­cze­go roz­wia­zy­wa­nia pro­ble­mów zwią­za­nych z funk­cjo­no­wa­niem wojsk obro­ny tery­to­rial­nej, w szcze­gól­no­ści kon­cep­cją jej two­rze­nia, rolą w sys­te­mie obron­nym pań­stwa, a tak­że współ­pra­cy z woj­ska­mi ope­ra­cyj­ny­mi. Ponad­to, posia­da umie­jęt­ność posłu­gi­wa­nia się języ­kiem spe­cja­li­stycz­nym nie­zbęd­nym do wyko­ny­wa­nia zawo­du i zna­jo­mość języ­ka obce­go na pozio­mie B2.

Specjalność „Gospodarka obronna”

Wie­dza spe­cja­li­stycz­na: zna­jo­mość pro­ble­ma­ty­ki zwią­za­nej z gospo­da­ro­wa­niem zaso­ba­mi mate­rial­ny­mi, finan­so­wy­mi i rze­czo­wy­mi w gospo­dar­ce naro­do­wej, a w szcze­gól­no­ści w prze­my­śle zbro­je­nio­wym i innych ogni­wach sys­te­mu obron­ne­go pań­stwa, zarów­no mili­tar­ne­go, jak i poza mili­tar­ne­go, a tak­że o potrze­bach zwią­za­nych ze skie­ro­wa­niem zaso­bów i poten­cja­łu wytwór­cze­go na cele obron­ne.

Umie­jęt­no­ści spe­cja­li­stycz­ne: słu­chacz tej spe­cjal­no­ści  ma ogól­ną i spe­cja­li­stycz­ną wie­dzę oraz logicz­ne­go myśle­nia o pro­ble­mach zwią­za­nych z funk­cjo­no­wa­niem gospo­dar­ki naro­do­wej, w szcze­gól­no­ści gospo­da­ro­wa­niem zaso­ba­mi rze­czo­wy­mi, finan­so­wy­mi i oso­bo­wy­mi nie­zbęd­ny­mi na potrze­by obron­no­ści pań­stwa, a tak­że posia­da prak­tycz­ne umie­jęt­no­ści umoż­li­wia­ją­ce zało­że­nie i pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej. Ponad­to, posia­da umie­jęt­ność posłu­gi­wa­nia się języ­kiem spe­cja­li­stycz­nym nie­zbęd­nym do wyko­ny­wa­nia zawo­du i zna­jo­mość języ­ka obce­go na pozio­mie B2.

Specjalność „Ochrona infrastruktury krytycznej”

Wie­dza spe­cja­li­stycz­na: zna­jo­mość roli i zadań infra­struk­tu­ry kry­tycz­nej w poli­ty­ce obron­nej pań­stwa, w tym jej finan­so­wa­nia, ochro­ny praw­nej, a tak­że gospo­da­ro­wa­nia zaso­ba­mi stra­te­gicz­ny­mi, ochro­ny obiek­tów sta­no­wią­cych infra­struk­tu­rę kry­tycz­ną w dzia­ła­niach ope­ra­cyj­nych i logi­stycz­nym zabez­pie­cze­niu.

Umie­jęt­no­ści spe­cja­li­stycz­ne: słu­chacz tej spe­cjal­no­ści ma ogól­ną i spe­cja­li­stycz­ną wie­dzę oraz umie­jęt­no­ści logicz­ne­go myśle­nia o roli i zada­niach infra­struk­tu­ry kry­tycz­nej w funk­cjo­no­wa­niu gospo­dar­ki i pań­stwa, o głów­nych zada­niach zwią­za­nych z jej zabez­pie­cza­niem, o jej prio­ry­te­tach oraz funk­cjo­nal­no­ści, cią­gło­ści dzia­ła­nia i inte­gral­no­ści w sytu­acjach kry­zy­so­wych.  Ponad­to, zna zasad­ni­cze ele­men­ty sys­te­mu zarzą­dza­nia kry­zy­so­we­go oraz wcho­dzą­ce w ich skład powią­za­ne ze sobą obiek­ty, urzą­dze­nia klu­czo­we dla bez­pie­czeń­stwa pań­stwa, a tak­że posia­da umie­jęt­ność posłu­gi­wa­nia się języ­kiem spe­cja­li­stycz­nym nie­zbęd­nym do wyko­ny­wa­nia zawo­du i zna­jo­mość języ­ka obce­go na pozio­mie B2.

Specjalność „Logistyka obronności i bezpieczeństwa”

Wie­dza spe­cja­li­stycz­na: zna­jo­mość doraź­nych i sta­łych struk­tur zabez­pie­cze­nia logi­stycz­ne­go w sytu­acjach kry­zy­so­wych oraz zagro­że­nia na szcze­blu cen­tral­nym, woje­wódz­twa, powia­tu, gmi­ny (mia­sta), a tak­że zadań i moż­li­wo­ści dzia­ła­nia zespo­łów spe­cja­li­stycz­nych w zakre­sie logi­sty­ki obron­no­ści i bez­pie­czeń­stwa oraz ich wyko­rzy­sta­nia do roz­wi­ja­nia ele­men­tów sys­te­mu zarzą­dza­nia obron­no­ścią na wszyst­kich jej pozio­mach.

Umie­jęt­no­ści spe­cja­li­stycz­ne: słu­chacz tej spe­cjal­no­ści ma wie­dzę i umie­jęt­no­ści logicz­ne­go myśle­nia oraz twór­cze­go roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów logi­stycz­nych, zwłasz­cza w sytu­acjach kry­zy­su i zagro­że­nia na pod­sta­wie nie­kom­plet­nych infor­ma­cji, jak rów­nież reali­za­cji zadań sto­ją­cych, w tym zakre­sie przed admi­ni­stra­cją publicz­ną (rzą­do­wą i samo­rzą­do­wą), a tak­że posia­da umie­jęt­ność posłu­gi­wa­nia się języ­kiem spe­cja­li­stycz­nym nie­zbęd­nym do wyko­ny­wa­nia zawo­du i zna­jo­mość języ­ka obce­go na pozio­mie B2.

Wymagania rekrutacyjne na studia licencjackie

Do zare­je­stro­wa­nia kan­dy­da­ta wyma­ga­ne jest wypeł­nie­nie w inter­ne­cie poda­nia-ankie­ty o przy­ję­cie na stu­dia, w któ­rym kan­dy­dat poda­je m.in. wy­niki będą­ce pod­sta­wą nali­cze­nia pun­ków ran­kin­go­wych przepi­sane ze świa­dec­twa doj­rza­ło­ści oraz inne osią­gnię­cia uzy­ska­ne w szko­le śred­niej, któ­re są uwzględ­nia­ne w pro­ce­sie rekru­ta­cji (dyplom olim­pia­dy).

Pod­sta­wą nali­cza­nia punk­tów ran­kin­go­wych są wyłącz­nie wyni­ki czę­ści pisem­nej egza­mi­nu matu­ral­ne­go z usta­lo­nych poni­żej przed­mio­tów:

 • geo­gra­fia lub histo­ria, lub wie­dza o spo­łe­czeń­stwie – max. 45 pkt. ran­kin­go­wych
 • mate­ma­ty­ka – max. 30 pkt. ran­kin­go­wych
 • język obcy nowo­żyt­ny – max. 20 pkt. ran­kin­go­wych
 • język pol­ski – max. 5 pkt. ran­kin­go­wych

Dla kan­dy­da­ta z „nową matu­rą”, któ­ry na świa­dec­twie doj­rza­ło­ści w czę­ści pisem­nej, z przed­mio­tu wymie­nio­ne­go powy­żej, posia­da wynik z pozio­mu roz­sze­rzo­ne­go i pod­sta­wo­we­go, pod­sta­wą nali­cze­nia punk­tów ran­kin­go­wych za ten przed­miot jest wynik dają­cy więk­szą licz­bę punk­tów ran­kin­go­wych

Pod­sta­wą nali­cze­nia punk­tów ran­kin­go­wych z przed­mio­tu (tyl­ko jed­ne­go) geo­gra­fia lub histo­ria, lub WOS, jest wynik dają­cy więk­szą licz­bę punk­tów ran­kin­go­wych

Jeże­li kan­dy­dat zda­wał na egza­mi­nie matu­ral­nym dwa języ­ki obce, a tak­że jeże­li zda­wał na „sta­rej matu­rze” (wynik w for­mie ocen, a nie %) okre­ślo­ny przed­miot pisem­nie i ust­nie, to pod­sta­wą nali­cza­nia punk­tów ran­kin­go­wych jest wynik lub oce­na dają­ca więk­szą licz­bę punk­tów ran­kin­go­wych

Wymagania rekrutacyjne na studia drugiego stopnia

Rekru­ta­cja na stu­dia II stop­nia pro­wa­dzo­na jest dwa razy w roku:

 • sty­czeń – luty, na stu­dia roz­po­czy­na­ją­ce się od seme­stru let­nie­go (luty)
 • maj – wrze­sień, na stu­dia roz­po­czy­na­ją­ce się do seme­stru zimo­we­go (paź­dzier­nik)

Reje­stra­cja na stu­dia II stop­nia obej­mu­je łącz­nie:

 • zało­że­nie kon­ta w Inter­ne­to­wej Reje­stra­cji Kan­dy­da­tów i wypeł­nie­nie znaj­du­ją­ce­go się tam poda­nia-ankie­ty,
 • dostar­cze­nie do Sek­cji ds. Rekru­ta­cji wyma­ga­nych doku­men­tów, potwier­dza­ją­cych ukoń­cze­nie stu­diów oraz sta­no­wią­cych pod­sta­wę do obli­cze­nia punk­tów ran­kin­go­wych w okre­ślo­nych wyżej ter­mi­nach.

Uru­cho­mie­nie okre­ślo­nej spe­cjal­no­ści uwa­run­ko­wa­ne jest licz­bą kan­dy­da­tów – decy­zję o uru­cho­mie­niu podej­mu­je Wydzia­ło­wa Komi­sja Rekru­ta­cyj­na;

Decy­zję w spra­wie przy­ję­cia na spe­cjal­ność okre­ślo­ne­go kie­run­ku stu­diów, w ramach usta­lo­ne­go limi­tu miejsc, podej­mu­je Wydzia­ło­wa Komi­sja Rekru­ta­cyj­na, bio­rąc pod uwa­gę:

 • wynik ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szych,
 • kom­pe­ten­cje nie­zbęd­ne do kon­ty­nu­owa­nia kształ­ce­nia na stu­diach dru­gie­go stop­nia na okre­ślo­nym kie­run­ku stu­diów,
 • wyni­ki uzy­ska­ne w cza­sie trwa­nia stu­diów wyż­szych;

Na pod­sta­wie wyni­ków ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szych i wyni­ków uzy­ska­nych w cza­sie trwa­nia stu­diów wyż­szych oraz posia­da­nych kom­pe­ten­cji, komi­sja spo­rzą­dza listę ran­kin­go­wą, według punk­ta­cji okre­ślo­nej poni­żej – o przy­ję­ciu kan­dy­da­ta, decy­du­je miej­sce na liście ran­kin­go­wej

wyni­kilicz­ba punk­tów
ran­kin­go­wych
wynik ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szychbar­dzo dobry z wyróż­nie­niem50
bar­dzo dobry45
ponad dobry40
dobry30
dość dobry20
dosta­tecz­ny10
kom­pe­ten­cje nie­zbęd­ne do kon­ty­nu­owa­nia kształ­ce­nia
na stu­diach dru­gie­go stop­nia
oraz wyni­ki uzy­ska­ne w cza­sie trwa­nia
stu­diów wyż­szych (decy­du­je komi­sja)
0 – 50

Kie­ru­nek stu­diów obron­ność pań­stwa sta­no­wi odpo­wiedź na potrze­by ryn­ku pra­cy, na któ­rym poszu­ki­wa­ni są absol­wen­ci przy­go­to­wa­ni do dzia­łal­no­ści zwią­za­nej z bez­pie­czeń­stwem oraz obron­no­ścią pań­stwa, szcze­gól­nie w zakre­sie orga­ni­zo­wa­nia i prze­ciw­dzia­ła­nia sytu­acjom kry­zy­so­wym w cza­sie poko­ju, zagro­że­nia i woj­ny.

Osią­gnię­cie przez absol­wen­ta spe­cja­li­za­cji jed­no­znacz­ne będzie z uzy­ska­niem kom­pe­ten­cji umoż­li­wia­ją­cych zro­zu­mie­nie i ana­li­zę róż­no­rod­nych zja­wisk i pro­ce­sów, zwią­za­nych z funk­cjo­no­wa­niem poszcze­gól­nych obsza­rów sys­te­mów bez­pie­czeń­stwa i obron­no­ści pań­stwa. Kom­pe­ten­cje te znaj­dą zasto­so­wa­nie w admi­ni­stra­cji rzą­do­wej i samo­rzą­do­wej, agen­cjach pań­stwo­wych czy spół­kach skar­bu pań­stwa, pod­mio­tów gospo­dar­czych, orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych oraz innych insty­tu­cjach, któ­rych dzia­łal­ność ma na celu zapew­nia­nie bez­pie­czeń­stwa i ochro­ny w ska­li glo­bal­nej, regio­nal­nej, naro­do­wej i lokal­nej.

Umie­jęt­no­ści naby­te przez absol­wen­ta kie­run­ku obron­ność pań­stwa zapew­nią mu rów­nież spraw­ność dzia­ła­nia w pra­cy zawo­do­wej, w zakre­sie zajęć admi­ni­stra­cyj­nych, ana­li­tycz­nych i inspek­cyj­nych w dzie­dzi­nach innych niż pro­fi­lo­wa­ny obszar kształ­ce­nia. Doświad­cze­nia z zakre­su orga­ni­za­cji, kie­ro­wa­nia, pla­no­wa­nia i stra­te­gii mogą oka­zać się przy­dat­ne przy zakła­da­niu wła­snej dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej.

Poten­cjal­ne miej­sca pra­cy:  Mini­ster­stwo Obro­ny Naro­do­wej, Woj­ska Lądo­we, Mary­nar­ka Wojen­na, Siły Powietrz­ne, Woj­ska Spe­cjal­ne, Woj­ska Obro­ny Tery­to­rial­nej, Żan­dar­me­ria Woj­sko­wa, Straż Gra­nicz­na, Służ­ba Cywil­na, Biu­ro Bez­pie­czeń­stwa Naro­do­we­go, Woje­wódz­kie Wydzia­ły Bez­pie­czeń­stwa i Zarzą­dza­nia Kry­zy­so­we­go.

Wydział Bez­pie­czeń­stwa, Logi­sty­ki i Zarzą­dza­nia

wlo​.wat​.edu​.pl

dziekanat.​wlo@​wat.​edu.​pl

Tel. 261 83 75 91

WRÓĆ DO WSZYSTKICH KIERUNKÓW