Stu­dia na kie­run­ku mecha­tro­ni­ka zapew­nia­ją wykształ­ce­nie spe­cja­li­stów odpo­wia­da­ją­cych potrze­bom zmie­nia­ją­ce­go się ryn­ku pra­cy i wszech­stron­nie przy­go­to­wa­nych do roli pro­jek­tan­ta, wytwór­cy, jak i eks­plo­ata­to­ra zło­żo­nych urzą­dzeń tech­nicz­nych. Wykształ­ce­nie jest opar­te na bazie grun­tow­nej wie­dzy z obsza­ru mecha­ni­ki, elek­tro­nicz­nych ukła­dów ste­ro­wa­nia, wybra­nych dzia­łów infor­ma­ty­ki sto­so­wa­nej oraz opa­no­wa­niu umie­jęt­no­ści posłu­gi­wa­nia się narzę­dzia­mi kom­pu­te­ro­we­go wspo­ma­ga­nia w pro­jek­to­wa­niu wyro­bów i pro­ce­sów wytwa­rza­nia oraz ich eks­plo­ata­cji.

Stu­dia umoż­li­wia­ją uzy­ska­nie wykształ­ce­nia odpo­wia­da­ją­ce­go mię­dzy­na­ro­do­wym stan­dar­dom i wyma­ga­niom oraz aktu­al­nej wie­dzy inży­nier­skiej w zakre­sie pro­jek­to­wa­nia, wytwa­rza­nia i eks­plo­ata­cji urzą­dzeń i sys­te­mów tech­nicz­nych, cha­rak­te­ry­zu­ją­cych się struk­tu­rą reali­zo­wa­ną za pomo­cą zespo­łów mecha­nicz­nych, pneu­ma­tycz­nych, hydrau­licz­nych, mikro­me­cha­nicz­nych, elek­tro­me­cha­nicz­nych, elek­trycz­nych i optycz­nych, wraz z ukła­dem ste­ro­wa­nia opar­tym o tech­ni­kę mikro­pro­ce­so­ro­wą.

Pro­ces dydak­tycz­ny orga­ni­zo­wa­ny jest w ten spo­sób, że dużą wagę przy­kła­da się do naucza­nia na przy­kła­dach, zaś zaję­cia są pod­po­rząd­ko­wa­ne głów­ne­mu celo­wi, jakim jest wypo­sa­że­nie inży­nie­ra mecha­tro­ni­ka w wie­dzę prak­tycz­ną, któ­ra pozwo­li mu na reali­zo­wa­nie pro­jek­tu kon­kret­ne­go urzą­dze­nia i jego zespo­ło­we wyko­ny­wa­nie. Wydział ofe­ru­je w ramach kie­run­ku mecha­tro­ni­ka sze­reg spe­cjal­no­ści, w tym uni­kal­ne w ska­li kra­ju spe­cjal­no­ści w zakre­sie tech­ni­ki uzbro­je­nia.

W ramach kształ­ce­nia na kie­run­ku stu­diów I stop­nia „Mecha­tro­ni­ka” ofe­ru­je się moż­li­wość uzy­ska­nia jed­nej z sied­miu spe­cja­li­za­cji, dają­cych uni­ka­to­wą wie­dzę i umie­jęt­no­ści w obsza­rze:

 • auto­ma­ty­ka i ste­ro­wa­nie
 • tech­ni­ki kom­pu­te­ro­we w mecha­tro­ni­ce
 • mecha­tro­ni­ka sto­so­wa­na
 • kon­struk­cja bro­ni i amu­ni­cji
 • eks­plo­ata­cja prze­ciw­lot­ni­czych zesta­wów rakie­to­wych
 • radio­elek­tro­ni­ka prze­ciw­lot­ni­czych zesta­wów rakie­to­wych
 • uzbro­je­nie i elek­tro­ni­ka
Specjalność: Automatyka i sterowanie

Spe­cjal­ność przy­go­to­wu­je spe­cja­li­stów, któ­rzy będą posia­da­li wie­dzę oraz umie­jęt­no­ści z zakre­su pro­jek­to­wa­nia, kon­stru­owa­nia i badań sys­te­mów ste­ro­wa­nia, kre­owa­nia zacho­wań inte­li­gent­nych oraz zarzą­dza­nia pro­ce­sa­mi pro­duk­cji, auto­ma­ty­za­cji i robo­ty­za­cji. Stu­den­ci tej spe­cjal­no­ści zosta­ną zapo­zna­ni z pod­sta­wa­mi robo­ty­ki, pro­gra­mo­wa­niem robo­tów, algo­ryt­ma­mi ste­ro­wa­nia, pro­gra­mo­wa­niem mikro­kon­tro­le­rów i ste­row­ni­ków swo­bod­nie pro­gra­mo­wal­nych oraz kom­pu­te­rów prze­my­sło­wych, budo­wą ukła­dów sen­so­rycz­nych i napę­do­wych. Wykształ­ce­nie takich kwa­li­fi­ka­cji będzie moż­li­we dzię­ki pozna­niu metod pro­gra­mo­wa­nia ukła­dów i urzą­dzeń mecha­tro­nicz­nych, mode­lo­wa­nia i symu­la­cji kom­pu­te­ro­wej, pro­gra­mo­wa­nia regu­la­to­rów wie­lo­funk­cyj­nych. Stu­den­ci nauczą się wyko­rzy­sty­wać sys­te­my ope­ra­cyj­ne cza­su rze­czy­wi­ste­go (QNX, Win­dows NT) oraz two­rzyć sys­te­my wizu­ali­za­cji.

Specjalność: Techniki komputerowe w mechatronice

Spe­cjal­ność „Tech­ni­ki kom­pu­te­ro­we w mecha­tro­ni­ce” Umoż­li­wia zdo­by­wa­nie wie­dzy m.in. w zakre­sie:

 • kom­pu­te­ro­we­go wspo­ma­ga­nia pro­ce­su pro­jek­to­wa­nia z wyko­rzy­sta­niem uni­wer­sal­nych pro­gra­mów i sys­te­mów pro­jek­to­wa­nia (Auto­CAD, Soli­dEd­ge, Soli­dWorks, UNIGRAPHICS, CATIA itp.);
 • kom­pu­te­ro­we­go wspo­ma­ga­nia pro­ce­su wytwa­rza­nia z wyko­rzy­sta­niem: zaawan­so­wa­nych tech­no­lo­gii wytwa­rza­nia (Rapid Pro­to­ty­ping, Rapid Tooling, Inży­nie­ria Odwrot­na) zaawan­so­wa­nych sys­te­mów wytwa­rza­nia (Master­CAM, Edge­CAM) oraz urzą­dzeń CNC –obra­bia­rek ste­ro­wa­nych nume­rycz­nie z zasto­so­wa­niem nowo­cze­snych mate­ria­łów kon­struk­cyj­nych;
 • pro­jek­to­wa­nia stra­te­gii eks­plo­ata­cji wraz z two­rze­niem infor­ma­tycz­nych sys­te­mów wspo­ma­ga­nia zarzą­dza­nia eks­plo­ata­cją zło­żo­nych obiek­tów tech­nicz­nych.
Specjalność: Mechatronika stosowana

Spe­cjal­ność przy­go­to­wu­je spe­cja­li­stów do użyt­ko­wa­nia, obsłu­gi­wa­nia i pro­jek­to­wa­nia w sze­ro­kiej gamy urzą­dzeń mecha­tro­nicz­nych. Stu­den­ci w trak­cie stu­diów zapo­zna­ją się z kon­struk­cją, eks­plo­ata­cją i pro­jek­to­wa­niem, urzą­dzeń i sys­te­mów mecha­tro­nicz­nych. Pozna­ją rów­nież pod­sta­wo­we zasa­dy zarzą­dza­nia. Uzy­ska­ją wie­dzę zwią­za­ną z nowo­cze­sny­mi meto­da­mi pomia­ru wiel­ko­ści mecha­nicz­nych i elek­trycz­nych, któ­rą następ­nie wyko­rzy­sta­ją do opi­su dzia­ła­nia urzą­dze­nia mecha­tro­nicz­ne­go. Opra­co­wa­ne meto­dy opi­su zosta­ną wyko­rzy­sta­ne do symu­la­cji dzia­ła­nia oraz pro­jek­to­wa­nia. Pozna­ją meto­dy kom­pu­te­ro­we­go wspo­ma­ga­nia prac inży­nier­skich, od obra­bia­rek ste­ro­wa­nych nume­rycz­nie do symu­la­cji ukła­dów mecha­nicz­nych, elek­tro­nicz­nych i wizu­ali­za­cji zja­wisk zacho­dzą­cych w urzą­dze­niach mecha­tro­nicz­nych.

Spe­cjal­ność pozwa­la zdo­być nastę­pu­ją­cą wie­dza spe­cja­li­stycz­ną:

 • zna­jo­mość kon­struk­cji i zasad eks­plo­ata­cji urzą­dzeń i sys­te­mów mecha­tro­nicz­nych;
 • zna­jo­mość nowo­cze­snych czuj­ni­ków i ukła­dów pomia­ro­wych oraz spo­so­bów ich inte­gra­cji z wyko­rzy­sta­niem spe­cja­li­zo­wa­nych kom­pu­te­rów i ste­row­ni­ków mikro­pro­ce­so­ro­wych wypo­sa­żo­nych w cyfro­we inter­fej­sy do wymia­ny danych;
 • zna­jo­mość kom­pu­te­ro­wych narzę­dzi wspo­ma­ga­ją­cych pra­ce inży­nier­skie.

Spe­cjal­ność pozwa­la zdo­być nastę­pu­ją­ce umie­jęt­no­ści spe­cja­li­stycz­ne:

 • umie­jęt­ność pro­jek­to­wa­nia i eks­plo­ata­cji urzą­dzeń i sys­te­mów mecha­tro­nicz­nych;
 • umie­jęt­ność wyko­rzy­sta­nia nowo­cze­snych czuj­ni­ków, prze­twor­ni­ków i ukła­dów pomia­ro­wych w urzą­dze­niach mecha­tro­nicz­nych;
 • umie­jęt­ność posłu­gi­wa­nia się kom­pu­te­ro­wy­mi narzę­dzia­mi wspo­ma­ga­ją­cy­mi pro­jek­to­wa­nie, eks­plo­ata­cję i wytwa­rza­nie urzą­dzeń mecha­tro­nicz­nych.

Wyko­rzy­stu­jąc naby­tą wie­dzę oraz zdo­by­te w cza­sie zajęć labo­ra­to­ryj­nych i prak­tyk umie­jęt­no­ści, stu­den­ci są przy­go­to­wy­wa­ni do samo­dziel­nej inte­gra­cji sys­te­mów zawie­ra­ją­cych kom­po­nen­ty mecha­nicz­ne, elek­tro­nicz­ne i infor­ma­tycz­ne.

Specjalność: Konstrukcja broni i amunicji

Spe­cjal­ność przy­go­to­wu­je spe­cja­li­stów, do pro­jek­to­wa­nia i eks­plo­ata­cji tech­ni­ki uzbro­je­nia, a zwłasz­cza bro­ni i amu­ni­cji, użyt­ko­wa­nych m.in. przez woj­sko, poli­cję, służ­bę gra­nicz­ną, służ­by ochro­ny osób i mie­nia itp. Ponad­to przy­go­to­wu­je spe­cja­li­stów do pra­cy z mate­ria­ła­mi wyso­ko­ener­ge­tycz­ny­mi (mate­ria­ła­mi wybu­cho­wy­mi i piro­tech­nicz­ny­mi, pro­cha­mi i pali­wa­mi rakie­to­wy­mi) w prze­my­śle, gór­nic­twie i tech­ni­ce woj­sko­wej. Stu­den­ci prak­tycz­nie zapo­zna­ją się z nowo­cze­sny­mi mate­ria­ła­mi i tech­no­lo­gia­mi sto­so­wa­ny­mi w budo­wie współ­cze­snej bro­ni, amu­ni­cji i mate­ria­łów wybu­cho­wych, kom­pu­te­ro­wym pro­ce­sem pro­jek­to­wa­nia zło­żo­nych obiek­tów o prze­zna­cze­niu spe­cjal­nym, kon­struk­cją i użyt­ko­wa­niem bro­ni, amu­ni­cji i mate­ria­łów wybu­cho­wych oraz z meto­da­mi ich badań i bez­piecz­nej eks­plo­ata­cji. Spe­cjal­ność umoż­li­wia zdo­by­wa­nie wie­dzy w zakre­sie: pro­jek­to­wa­nia, wytwa­rza­nia, eks­plo­ata­cji zło­żo­nych obiek­tów o prze­zna­cze­niu spe­cjal­nym, bro­ni, amu­ni­cji i mate­ria­łów wybu­cho­wych; mode­lo­wa­nia pra­cy pro­cho­wych ukła­dów mio­ta­ją­cych oraz sil­ni­ków rakie­to­wych; orga­ni­za­cji i zarzą­dza­nia sys­te­mów uzbro­je­nia kla­sycz­ne­go; gospo­dar­ki środ­ka­mi bojo­wy­mi.

Specjalność: Eksploatacja przeciwlotniczych zestawów rakietowych

Spe­cjal­ność przy­go­to­wu­je spe­cja­li­stów dla Sił Zbroj­nych sek­to­ra prze­my­słu obron­ne­go i cywil­ne­go (zwią­za­ne­go z tech­ni­ką woj­sko­wą), któ­rzy będą przy­go­to­wa­ni do pro­jek­to­wa­nia i eks­plo­ata­cji uzbro­je­nia rakie­to­we­go, a zwłasz­cza sys­te­mów rakie­to­wych zie­mia-powie­trze. Pro­gram stu­diów obej­mu­je wie­dzę kie­run­ko­wą z obsza­ru tech­ni­ki mikro­pro­ce­so­ro­wej, elek­tro­ni­ki i auto­ma­ty­ki. W zakre­sie wie­dzy spe­cja­li­stycz­nej obej­mu­je mode­lo­wa­nie, symu­la­cję i pro­jek­to­wa­nie oraz pro­gra­mo­wa­nie kom­pu­te­ro­wych sys­te­mów auto­ma­ty­ki. Stu­den­ci zapo­zna­ją się z nowo­cze­sny­mi mate­ria­ła­mi i tech­no­lo­gia­mi sto­so­wa­ny­mi w kon­struk­cji uzbro­je­nia rakie­to­we­go, kom­pu­te­ro­wym pro­ce­sem pro­jek­to­wa­nia zło­żo­nych obiek­tów mecha­tro­nicz­nych oraz z zasa­da­mi eks­plo­ata­cji i dia­gno­sty­ki uzbro­je­nia rakie­to­we­go.

Specjalność: Radioelektronika przeciwlotniczych zestawów rakietowych

Spe­cjal­ność przy­go­to­wu­je spe­cja­li­stów z zakre­su kon­struk­cji, eks­plo­ata­cji oraz bojo­we­go wyko­rzy­sta­nia zesta­wów rakie­to­wych prze­zna­czo­nych do zwal­cza­nia celów powietrz­nych i rakiet bali­stycz­nych. Pro­gram stu­diów obej­mu­je wie­dzę z obsza­ru pro­jek­to­wa­nia urzą­dzeń elek­tro­nicz­nych, ana­li­zy oraz cyfro­we­go prze­twa­rza­nia sygna­łów i obra­zów w sys­te­mach cza­su rze­czy­wi­ste­go, sprzę­to­wej i pro­gra­mo­wej reali­za­cji sys­te­mów auto­ma­tycz­ne­go śle­dze­nia obiek­tów. W zakre­sie budo­wy zesta­wów rakie­to­wych stu­dio­wa­ne są zagad­nie­nia obej­mu­ją­ce teo­re­tycz­ne pod­sta­wy funk­cjo­no­wa­nia zesta­wów rakie­to­wych, pod­sta­wy radio­lo­ka­cji, urzą­dze­nia mikro­fa­lo­we, sie­ci komu­ni­ka­cyj­ne i sys­te­my tele­me­trycz­ne, wypo­sa­że­nie pokła­do­we rakiet, sys­te­my ante­no­we, sys­te­my prze­twa­rza­nia sygna­łów sta­cji napro­wa­dza­nia rakiet, meto­dy napro­wa­dza­nia rakiet na cele powietrz­ne oraz zasa­dy eks­plo­ata­cji i bojo­we­go wyko­rzy­sta­nia prze­ciw­lot­ni­czych zesta­wów rakie­to­wych.

Specjalność: Uzbrojenie i elektronika

Spe­cjal­ność kształ­ci spe­cja­li­stów Wojsk Lądo­wych, Sił Powietrz­nych i Mary­nar­ki Wojen­nej, któ­rzy będą przy­go­to­wa­ni do pla­no­wa­nia, zabez­pie­cze­nia i reali­zo­wa­nia pro­ce­su eks­plo­ata­cji sprzę­tu uzbro­je­nia i elek­tro­ni­ki. Pro­gram stu­diów obej­mu­je wie­dzę kie­run­ko­wą z obsza­ru mecha­ni­ki, kon­struk­cji maszyn, elek­tro­ni­ki i auto­ma­ty­ki. W zakre­sie wie­dzy spe­cja­li­stycz­nej obej­mu­je kon­struk­cję i eks­plo­ata­cję poszcze­gól­nych grup sprzę­to­wych mie­nia służ­by uzbro­je­nia i elek­tro­ni­ki. Stu­den­ci zapo­zna­ją się z orga­ni­za­cją i tech­no­lo­gią obsłu­gi­wań okre­so­wych i remon­tów sprzę­tu uzbro­je­nia jak rów­nież spe­cja­li­stycz­nym wypo­sa­że­niem prze­zna­czo­nym do ich wyko­ny­wa­nia.

Wymagania rekrutacyjne na studia inżynierskie

Do zare­je­stro­wa­nia kan­dy­da­ta wyma­ga­ne jest wypeł­nie­nie w inter­ne­cie poda­nia-ankie­ty o przy­ję­cie na stu­dia, w któ­rym kan­dy­dat poda­je m.in. wy­niki będą­ce pod­sta­wą nali­cze­nia pun­ków ran­kin­go­wych przepi­sane ze świa­dec­twa doj­rza­ło­ści oraz inne osią­gnię­cia uzy­ska­ne w szko­le śred­niej, któ­re są uwzględ­nia­ne w pro­ce­sie rekru­ta­cji (dyplom olim­pia­dy).

Pod­sta­wą nali­cza­nia punk­tów ran­kin­go­wych są wyłącz­nie wyni­ki czę­ści pisem­nej egza­mi­nu matu­ral­ne­go z usta­lo­nych poni­żej przed­mio­tów:

 • mate­ma­ty­ka – max. 45 pkt. ran­kin­go­wych
 • fizy­ka z astro­no­mią (fizy­ka) – max. 30 pkt. ran­kin­go­wych
 • język obcy nowo­żyt­ny – max. 20 pkt. ran­kin­go­wych
 • język pol­ski – max. 5 pkt. ran­kin­go­wych

Dla kan­dy­da­ta z „nową matu­rą”, któ­ry na świa­dec­twie doj­rza­ło­ści w czę­ści pisem­nej, z przed­mio­tu wymie­nio­ne­go powy­żej, posia­da wynik z pozio­mu roz­sze­rzo­ne­go i pod­sta­wo­we­go, pod­sta­wą nali­cze­nia punk­tów ran­kin­go­wych za ten przed­miot jest wynik dają­cy więk­szą licz­bę punk­tów ran­kin­go­wych

Jeże­li kan­dy­dat zda­wał na egza­mi­nie matu­ral­nym dwa języ­ki obce, a tak­że jeże­li zda­wał na „sta­rej matu­rze” (wynik w for­mie ocen, a nie %) okre­ślo­ny przed­miot pisem­nie i ust­nie, to pod­sta­wą nali­cza­nia punk­tów ran­kin­go­wych jest wynik lub oce­na dają­ca więk­szą licz­bę punk­tów ran­kin­go­wych

Wymagania rekrutacyjne na studia drugiego stopnia

Rekru­ta­cja na stu­dia II stop­nia pro­wa­dzo­na jest dwa razy w roku:

 • sty­czeń – luty, na stu­dia roz­po­czy­na­ją­ce się od seme­stru let­nie­go (luty)
 • maj – wrze­sień, na stu­dia roz­po­czy­na­ją­ce się do seme­stru zimo­we­go (paź­dzier­nik)

Reje­stra­cja na stu­dia II stop­nia obej­mu­je łącz­nie:

 • zało­że­nie kon­ta w Inter­ne­to­wej Reje­stra­cji Kan­dy­da­tów i wypeł­nie­nie znaj­du­ją­ce­go się tam poda­nia-ankie­ty,
 • dostar­cze­nie do Sek­cji ds. Rekru­ta­cji wyma­ga­nych doku­men­tów, potwier­dza­ją­cych ukoń­cze­nie stu­diów oraz sta­no­wią­cych pod­sta­wę do obli­cze­nia punk­tów ran­kin­go­wych w okre­ślo­nych wyżej ter­mi­nach.

Uru­cho­mie­nie okre­ślo­nej spe­cjal­no­ści uwa­run­ko­wa­ne jest licz­bą kan­dy­da­tów – decy­zję o uru­cho­mie­niu podej­mu­je Wydzia­ło­wa Komi­sja Rekru­ta­cyj­na;

Decy­zję w spra­wie przy­ję­cia na spe­cjal­ność okre­ślo­ne­go kie­run­ku stu­diów, w ramach usta­lo­ne­go limi­tu miejsc, podej­mu­je Wydzia­ło­wa Komi­sja Rekru­ta­cyj­na, bio­rąc pod uwa­gę:

 • wynik ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szych,
 • kom­pe­ten­cje nie­zbęd­ne do kon­ty­nu­owa­nia kształ­ce­nia na stu­diach dru­gie­go stop­nia na okre­ślo­nym kie­run­ku stu­diów,
 • wyni­ki uzy­ska­ne w cza­sie trwa­nia stu­diów wyż­szych;

Na pod­sta­wie wyni­ków ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szych i wyni­ków uzy­ska­nych w cza­sie trwa­nia stu­diów wyż­szych oraz posia­da­nych kom­pe­ten­cji, komi­sja spo­rzą­dza listę ran­kin­go­wą, według punk­ta­cji okre­ślo­nej poni­żej – o przy­ję­ciu kan­dy­da­ta, decy­du­je miej­sce na liście ran­kin­go­wej

wyni­ki licz­ba punk­tów
ran­kin­go­wych
wynik ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szych bar­dzo dobry z wyróż­nie­niem 50
bar­dzo dobry 45
ponad dobry 40
dobry 30
dość dobry 20
dosta­tecz­ny 10
kom­pe­ten­cje nie­zbęd­ne do kon­ty­nu­owa­nia kształ­ce­nia
na stu­diach dru­gie­go stop­nia
oraz wyni­ki uzy­ska­ne w cza­sie trwa­nia
stu­diów wyż­szych (decy­du­je komi­sja)
0 – 50

Stu­dia w spe­cjal­no­ści „auto­ma­ty­ka i ste­ro­wa­nie” przy­go­to­wu­ją do prac inży­nier­skich na sta­no­wi­skach pro­jek­tan­tów, pro­gra­mi­stów robo­tów, orga­ni­za­to­rów pro­duk­cji oraz eks­plo­ata­to­rów sys­te­mów auto­ma­ty­ki, robo­ty­ki i ste­ro­wa­nia.

Spe­cjal­ność „tech­ni­ki kom­pu­te­ro­we w mecha­tro­ni­ce” przy­go­to­wu­je spe­cja­li­stów do pra­cy w biu­rach kon­struk­cyj­no-tech­no­lo­gicz­nych na sta­no­wi­skach pro­jek­tan­tów, orga­ni­za­to­rów pro­duk­cji i eks­plo­ata­cji.

Stu­dia na spe­cjal­no­ści „mecha­tro­ni­ka sto­so­wa­na” przy­go­to­wu­ją do zatrud­nie­nia w fir­mach pro­duk­cyj­no-usłu­go­wych spe­cja­li­zu­ją­cych się w eks­plo­ata­cji, pro­duk­cji urzą­dzeń mecha­tro­nicz­nych.

Spe­cjal­ność „kon­struk­cja bro­ni i amu­ni­cji” przy­go­to­wu­je do pra­cy w biu­rach kon­struk­cyj­no-tech­no­lo­gicz­nych firm prze­my­słu obron­ne­go i cywil­ne­go, ośrod­kach badaw­czo-roz­wo­jo­wych w cha­rak­te­rze wyż­sze­go per­so­ne­lu tech­nicz­ne­go i badaw­cze­go, jed­nost­kach eks­plo­atu­ją­cych tech­ni­kę uzbro­je­nia (MON, poli­cja, BOR, Straż Gra­nicz­na itp.) oraz fir­mach zaj­mu­ją­cych się ochro­ną osób i mie­nia.

Stu­dia w spe­cjal­no­ści „eks­plo­ata­cja prze­ciw­lot­ni­czych zesta­wów rakie­to­wych” przy­go­to­wu­ją do pra­cy w jed­nost­kach woj­sko­wych, insty­tu­tach nauko­wo – badaw­czych i przed­się­bior­stwach pod­le­głych Mini­stro­wi ON. Zapew­nia­ją przy­go­to­wa­nie do pod­ję­cia twór­czej pra­cy zawo­do­wej tak­że w innych dzie­dzi­nach zasto­so­wań zaawan­so­wa­nej tech­ni­ki, w tym: auto­ma­ty­ki prze­my­sło­wej, iden­ty­fi­ka­cji i dia­gno­sty­ki. Spe­cjal­ność dedy­ko­wa­na jest żoł­nie­rzom zawo­do­wym i kan­dy­da­tom na żoł­nie­rzy zawo­do­wych spe­cjal­no­ści eks­plo­ata­cja prze­ciw­lot­ni­czych zesta­wów rakie­to­wych.

Absol­wen­ci spe­cjal­no­ści „radio­elek­tro­ni­ka prze­ciw­lot­ni­czych zesta­wów rakie­to­wych” są spe­cja­li­sta­mi z zakre­su sys­te­mów radio­lo­ka­cyj­nych i radio­ste­ro­wa­nia prze­ciw­lot­ni­czej tech­ni­ki rakie­to­wej i znaj­du­ją zatrud­nie­nie w woj­skach rakie­to­wych, insty­tu­tach nauko­wych, w sek­to­rze prze­my­słu obron­ne­go.

Stu­dia na spe­cjal­no­ści „uzbro­je­nie i elek­tro­ni­ka” przy­go­to­wu­ją do pra­cy w jed­nost­kach woj­sko­wych, insty­tu­tach nauko­wo-badaw­czych i przed­się­bior­stwach prze­my­słu obron­ne­go. Zapew­nia­ją przy­go­to­wa­nie do pod­ję­cia twór­czej pra­cy zawo­do­wej tak­że w innych dzie­dzi­nach zasto­so­wań zaawan­so­wa­nej tech­ni­ki, w tym: auto­ma­ty­ki prze­my­sło­wej, iden­ty­fi­ka­cji i dia­gno­sty­ki. Spe­cjal­ność dedy­ko­wa­na jest przy­szłym spe­cja­li­stom służ­by uzbro­je­nia i elek­tro­ni­ki, odpo­wia­da­ją­cym za remon­ty tech­ni­ki uzbro­je­nia oraz pla­no­wa­nie i reali­za­cję pro­ce­su eks­plo­ata­cji uzbro­je­nia i sprzę­tu woj­sko­we­go.

Wydział Mecha­tro­ni­ki I Lot­nic­twa

wml​.wat​.edu​.pl

dziekanat.​wmt@​wat.​edu.​pl

Tel. 261 83 78 56

WRÓĆ DO WSZYSTKICH KIERUNKÓW