Stu­dia na kie­run­ku mecha­tro­ni­ka zapew­nia­ją wykształ­ce­nie spe­cja­li­stów odpo­wia­da­ją­cych potrze­bom zmie­nia­ją­ce­go się ryn­ku pra­cy i wszech­stron­nie przy­go­to­wa­nych do roli pro­jek­tan­ta, wytwór­cy, jak i eks­plo­ata­to­ra zło­żo­nych urzą­dzeń tech­nicz­nych. Wykształ­ce­nie jest opar­te na bazie grun­tow­nej wie­dzy z obsza­ru mecha­ni­ki, elek­tro­nicz­nych ukła­dów ste­ro­wa­nia, wybra­nych dzia­łów infor­ma­ty­ki sto­so­wa­nej oraz opa­no­wa­niu umie­jęt­no­ści posłu­gi­wa­nia się narzę­dzia­mi kom­pu­te­ro­we­go wspo­ma­ga­nia w pro­jek­to­wa­niu wyro­bów i pro­ce­sów wytwa­rza­nia oraz ich eks­plo­ata­cji.

Stu­dia umoż­li­wia­ją uzy­ska­nie wykształ­ce­nia odpo­wia­da­ją­ce­go mię­dzy­na­ro­do­wym stan­dar­dom i wyma­ga­niom oraz aktu­al­nej wie­dzy inży­nier­skiej w zakre­sie pro­jek­to­wa­nia, wytwa­rza­nia i eks­plo­ata­cji urzą­dzeń i sys­te­mów tech­nicz­nych, cha­rak­te­ry­zu­ją­cych się struk­tu­rą reali­zo­wa­ną za pomo­cą zespo­łów mecha­nicz­nych, pneu­ma­tycz­nych, hydrau­licz­nych, mikro­me­cha­nicz­nych, elek­tro­me­cha­nicz­nych, elek­trycz­nych i optycz­nych, wraz z ukła­dem ste­ro­wa­nia opar­tym o tech­ni­kę mikro­pro­ce­so­ro­wą.

Pro­ces dydak­tycz­ny orga­ni­zo­wa­ny jest w ten spo­sób, że dużą wagę przy­kła­da się do naucza­nia na przy­kła­dach, zaś zaję­cia są pod­po­rząd­ko­wa­ne głów­ne­mu celo­wi, jakim jest wypo­sa­że­nie inży­nie­ra mecha­tro­ni­ka w wie­dzę prak­tycz­ną, któ­ra pozwo­li mu na reali­zo­wa­nie pro­jek­tu kon­kret­ne­go urzą­dze­nia i jego zespo­ło­we wyko­ny­wa­nie. Wydział ofe­ru­je w ramach kie­run­ku mecha­tro­ni­ka sze­reg spe­cjal­no­ści, w tym uni­kal­ne w ska­li kra­ju spe­cjal­no­ści w zakre­sie tech­ni­ki uzbro­je­nia.

Techniki komputerowe w mechatronice

Absol­wen­ci spe­cjal­no­ści są przy­go­to­wa­ni do pod­ję­cia pra­cy zawo­do­wej m.in. w biu­rach kon­struk­cyj­no-tech­no­lo­gicz­nych firm prze­my­słu cywil­ne­go i obron­ne­go na sta­no­wi­skach pro­jek­tan­tów, tech­no­lo­gów, spe­cja­li­stów zarzą­dza­ją­cych pro­ce­sem pro­duk­cji i eks­plo­ata­cji urzą­dzeń mecha­tro­nicz­nych.

Spe­cjal­ność „Tech­ni­ki kom­pu­te­ro­we w mecha­tro­ni­ce” umoż­li­wia zdo­by­wa­nie wie­dzy m.in. w zakre­sie:

 • kom­pu­te­ro­we­go wspo­ma­ga­nia pro­ce­su pro­jek­to­wa­nia z wyko­rzy­sta­niem uni­wer­sal­nych pro­gra­mów i sys­te­mów pro­jek­to­wa­nia (Auto­CAD, Soli­dEd­ge, Soli­dWorks, NX, CATIA itp.);
 • kom­pu­te­ro­we­go wspo­ma­ga­nia pro­ce­su wytwa­rza­nia z wyko­rzy­sta­niem: zaawan­so­wa­nych tech­no­lo­gii wytwa­rza­nia (Rapid Pro­to­ty­ping, Rapid Tooling, Inży­nie­ria Odwrot­na) zaawan­so­wa­nych sys­te­mów wytwa­rza­nia (Master­CAM, Edge­CAM) oraz urzą­dzeń CNC – obra­bia­rek ste­ro­wa­nych nume­rycz­nie z zasto­so­wa­niem nowo­cze­snych mate­ria­łów kon­struk­cyj­nych;
 • pro­jek­to­wa­nia stra­te­gii eks­plo­ata­cji wraz z two­rze­niem infor­ma­tycz­nych sys­te­mów wspo­ma­ga­nia zarzą­dza­nia eks­plo­ata­cją zło­żo­nych obiek­tów tech­nicz­nych.
Specjalność robotyka i automatyka przemysłowa

Spe­cjal­ność robo­ty­ka i auto­ma­ty­ka prze­my­sło­wa obej­mu­je wie­dzę z zakre­su pro­jek­to­wa­nia, kon­stru­owa­nia i pro­wa­dze­nia badań sys­te­mów ste­ro­wa­nia, pro­gra­mo­wa­nia robo­tów oraz sys­te­mów auto­ma­ty­ki prze­my­sło­wej. Ponad­to, zapo­zna­je stu­den­tów z ele­men­ta­mi zarzą­dza­nia pro­ce­sa­mi pro­duk­cji, auto­ma­ty­za­cji i robo­ty­za­cji. Absol­went robo­ty­ki i auto­ma­ty­ki prze­my­sło­wej jest przy­go­to­wa­ny do pra­cy w przed­się­bior­stwach korzy­sta­ją­cych z zaawan­so­wa­nych sys­te­mów kom­pu­te­ro­wych i sys­te­mów pro­duk­cyj­nych. W szcze­gól­no­ści jest on przy­go­to­wa­ny do: pro­jek­to­wa­nia, wdra­ża­nia, uak­tu­al­nia­nia zauto­ma­ty­zo­wa­nych sys­te­mów pro­duk­cji, pro­jek­to­wa­nia ele­men­tów i sys­te­mów auto­ma­ty­ki oraz pro­gra­mo­wa­nia robo­tów i zauto­ma­ty­zo­wa­nych sys­te­mów pro­duk­cyj­nych.

Wymagania rekrutacyjne na studia inżynierskie

Do zare­je­stro­wa­nia kan­dy­da­ta wyma­ga­ne jest wypeł­nie­nie w inter­ne­cie poda­nia-ankie­ty o przy­ję­cie na stu­dia, w któ­rym kan­dy­dat poda­je m.in. wy­niki będą­ce pod­sta­wą nali­cze­nia pun­ków ran­kin­go­wych przepi­sane ze świa­dec­twa doj­rza­ło­ści oraz inne osią­gnię­cia uzy­ska­ne w szko­le śred­niej, któ­re są uwzględ­nia­ne w pro­ce­sie rekru­ta­cji (dyplom olim­pia­dy).

Pod­sta­wą nali­cza­nia punk­tów ran­kin­go­wych są wyłącz­nie wyni­ki czę­ści pisem­nej egza­mi­nu matu­ral­ne­go z usta­lo­nych poni­żej przed­mio­tów:

 • mate­ma­ty­ka – max. 45 pkt. ran­kin­go­wych
 • fizy­ka z astro­no­mią (fizy­ka) – max. 30 pkt. ran­kin­go­wych
 • język obcy nowo­żyt­ny – max. 20 pkt. ran­kin­go­wych
 • język pol­ski – max. 5 pkt. ran­kin­go­wych

Dla kan­dy­da­ta z „nową matu­rą”, któ­ry na świa­dec­twie doj­rza­ło­ści w czę­ści pisem­nej, z przed­mio­tu wymie­nio­ne­go powy­żej, posia­da wynik z pozio­mu roz­sze­rzo­ne­go i pod­sta­wo­we­go, pod­sta­wą nali­cze­nia punk­tów ran­kin­go­wych za ten przed­miot jest wynik dają­cy więk­szą licz­bę punk­tów ran­kin­go­wych

Jeże­li kan­dy­dat zda­wał na egza­mi­nie matu­ral­nym dwa języ­ki obce, a tak­że jeże­li zda­wał na „sta­rej matu­rze” (wynik w for­mie ocen, a nie %) okre­ślo­ny przed­miot pisem­nie i ust­nie, to pod­sta­wą nali­cza­nia punk­tów ran­kin­go­wych jest wynik lub oce­na dają­ca więk­szą licz­bę punk­tów ran­kin­go­wych

Wymagania rekrutacyjne na studia drugiego stopnia

Rekru­ta­cja na stu­dia II stop­nia pro­wa­dzo­na jest dwa razy w roku:

 • sty­czeń – luty, na stu­dia roz­po­czy­na­ją­ce się od seme­stru let­nie­go (luty)
 • maj – wrze­sień, na stu­dia roz­po­czy­na­ją­ce się do seme­stru zimo­we­go (paź­dzier­nik)

Reje­stra­cja na stu­dia II stop­nia obej­mu­je łącz­nie:

 • zało­że­nie kon­ta w Inter­ne­to­wej Reje­stra­cji Kan­dy­da­tów i wypeł­nie­nie znaj­du­ją­ce­go się tam poda­nia-ankie­ty,
 • dostar­cze­nie do Sek­cji ds. Rekru­ta­cji wyma­ga­nych doku­men­tów, potwier­dza­ją­cych ukoń­cze­nie stu­diów oraz sta­no­wią­cych pod­sta­wę do obli­cze­nia punk­tów ran­kin­go­wych w okre­ślo­nych wyżej ter­mi­nach.

Uru­cho­mie­nie okre­ślo­nej spe­cjal­no­ści uwa­run­ko­wa­ne jest licz­bą kan­dy­da­tów – decy­zję o uru­cho­mie­niu podej­mu­je Wydzia­ło­wa Komi­sja Rekru­ta­cyj­na;

Decy­zję w spra­wie przy­ję­cia na spe­cjal­ność okre­ślo­ne­go kie­run­ku stu­diów, w ramach usta­lo­ne­go limi­tu miejsc, podej­mu­je Wydzia­ło­wa Komi­sja Rekru­ta­cyj­na, bio­rąc pod uwa­gę:

 • wynik ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szych,
 • kom­pe­ten­cje nie­zbęd­ne do kon­ty­nu­owa­nia kształ­ce­nia na stu­diach dru­gie­go stop­nia na okre­ślo­nym kie­run­ku stu­diów,
 • wyni­ki uzy­ska­ne w cza­sie trwa­nia stu­diów wyż­szych;

Na pod­sta­wie wyni­ków ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szych i wyni­ków uzy­ska­nych w cza­sie trwa­nia stu­diów wyż­szych oraz posia­da­nych kom­pe­ten­cji, komi­sja spo­rzą­dza listę ran­kin­go­wą, według punk­ta­cji okre­ślo­nej poni­żej – o przy­ję­ciu kan­dy­da­ta, decy­du­je miej­sce na liście ran­kin­go­wej

wyni­kilicz­ba punk­tów
ran­kin­go­wych
wynik ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szychbar­dzo dobry z wyróż­nie­niem50
bar­dzo dobry45
ponad dobry40
dobry30
dość dobry20
dosta­tecz­ny10
kom­pe­ten­cje nie­zbęd­ne do kon­ty­nu­owa­nia kształ­ce­nia
na stu­diach dru­gie­go stop­nia
oraz wyni­ki uzy­ska­ne w cza­sie trwa­nia
stu­diów wyż­szych (decy­du­je komi­sja)
0 – 50

Spe­cjal­ność „tech­ni­ki kom­pu­te­ro­we w mecha­tro­ni­ce” przy­go­to­wu­je spe­cja­li­stów do pra­cy w biu­rach kon­struk­cyj­no-tech­no­lo­gicz­nych na sta­no­wi­skach pro­jek­tan­tów, orga­ni­za­to­rów pro­duk­cji i eks­plo­ata­cji.

Stu­dia w spe­cjal­no­ści „robo­ty­ka i auto­ma­ty­ka prze­my­sło­wa” przy­go­to­wu­ją do prac inży­nier­skich na sta­no­wi­skach pro­jek­tan­tów, pro­gra­mi­stów robo­tów, orga­ni­za­to­rów pro­duk­cji oraz eks­plo­ata­to­rów sys­te­mów auto­ma­ty­ki, robo­ty­ki i ste­ro­wa­nia.

Wydział Mecha­tro­ni­ki I Lot­nic­twa

wml​.wat​.edu​.pl

dziekanat.​wml@​wat.​edu.​pl

Tel. 261 83 78 56

WRÓĆ DO WSZYSTKICH KIERUNKÓW