Absol­went stu­diów w cha­rak­te­rze kan­dy­da­ta na żoł­nie­rza zawo­do­we­go będzie posia­dać wie­dzę, umie­jęt­no­ści i kom­pe­ten­cje spo­łecz­ne nie­zbęd­ne do dowo­dze­nia i kie­ro­wa­nia zespo­ła­mi ludzi oraz tech­nicz­ne przy­go­to­wa­nie spe­cja­li­stycz­ne, umoż­li­wia­ją­ce zarzą­dza­nie eks­plo­ata­cją sprzę­tu woj­sko­we­go, ade­kwat­nie do zaj­mo­wa­ne­go sta­no­wi­ska służ­bo­we­go w Siłach Zbroj­nych RP.

W zakre­sie kwa­li­fi­ka­cji tech­nicz­nych, absol­went stu­diów na kie­run­ku mecha­tro­ni­ka będzie posia­dał wie­dzę obej­mu­ją­cą: mecha­ni­kę, budo­wę i eks­plo­ata­cję maszyn, elek­tro­ni­kę, auto­ma­ty­kę i infor­ma­ty­kę wraz z nie­zbęd­ny­mi ele­men­ta­mi wie­dzy i umie­jęt­no­ści z innych dzie­dzin nie­zbęd­nych do pozna­nia budo­wy i zro­zu­mie­nia zasa­dy dzia­ła­nia współ­cze­snych urzą­dzeń i sys­te­mów mecha­tro­nicz­nych. Absol­went posia­da umie­jęt­ność wyko­rzy­sta­nia zdo­by­tej wie­dzy przy pro­jek­to­wa­niu, wytwa­rza­niu, wdra­ża­niu i eks­plo­ata­cji urzą­dzeń mecha­tro­nicz­nych.

Absol­went kie­run­ku będzie posłu­gi­wał się języ­kiem angiel­skim na pozio­mie bie­gło­ści 3232, zgod­nie z poro­zu­mie­niem stan­da­ry­za­cyj­nym NATO STANAG 6001, zarów­no w tema­ty­ce ogól­nej, woj­sko­wej, jak i tema­ty­ce spe­cja­li­stycz­nej z zakre­su kie­run­ku kształ­ce­nia.

Uzbrojenie i elektronika

Absol­wen­ci spe­cjal­no­ści – żoł­nie­rze zawo­do­wi – są przy­go­to­wa­ni do pla­no­wa­nia i reali­za­cji pro­ce­su eks­plo­ata­cji sprzę­tu uzbro­je­nia Wojsk Lądo­wych, Sił Powietrz­nych i Mary­nar­ki Wojen­nej. Posia­da­ją prak­tycz­ną wie­dzę i umie­jęt­no­ści w zakre­sie kon­struk­cji i eks­plo­ata­cji sprzę­tu, będą­ce­go w gestii Służ­by Uzbro­je­nia i Elek­tro­ni­ki, a tak­że orga­ni­za­cji i tech­no­lo­gii obsłu­gi­wań okre­so­wych i remon­tów sprzę­tu uzbro­je­nia. Mają kom­pe­ten­cje do pra­cy w jed­nost­kach woj­sko­wych, insty­tu­tach nauko­wo-badaw­czych, przed­się­bior­stwach prze­my­słu obron­ne­go oraz insty­tu­cjach cen­tral­nych Mini­ster­stwa Obro­ny Naro­do­wej odpo­wie­dzial­nych za zarzą­dza­nie pro­ce­sem pozy­ski­wa­nia, wdra­ża­nia i eks­plo­ata­cji tech­ni­ki uzbro­je­nia.

Artyleria rakietowa

Absol­wen­ci spe­cjal­no­ści – żoł­nie­rze zawo­do­wi – są przy­go­to­wa­ni do reali­za­cji pro­ce­su eks­plo­ata­cji, zwłasz­cza sprzę­tu rakie­to­we­go, będą­ce­go w gestii Wojsk Rakie­to­wych i Arty­le­rii Sił Zbroj­nych RP. Posia­da­ją prak­tycz­ną wie­dzę i umie­jęt­no­ści w zakre­sie kon­struk­cji i eks­plo­ata­cji sprzę­tu arty­le­rii rakie­to­wej i lufo­wej oraz sto­so­wa­nej do niej amu­ni­cji. Mają kom­pe­ten­cje do pra­cy w jed­nost­kach woj­sko­wych, insty­tu­tach nauko­wo-badaw­czych, przed­się­bior­stwach prze­my­słu obron­ne­go oraz insty­tu­cjach cen­tral­nych Mini­ster­stwa Obro­ny Naro­do­wej odpo­wie­dzial­nych za zarzą­dza­nie pro­ce­sem pozy­ski­wa­nia, wdra­ża­nia i eks­plo­ata­cji tech­ni­ki uzbro­je­nia.

Środki bojowe

W spe­cjal­no­ści tej kształ­ci się spe­cja­li­stów na potrze­by wszyst­kich rodza­jów sił zbroj­nych, któ­rzy będą przy­go­to­wa­ni do pla­no­wa­nia, zabez­pie­cze­nia i reali­zo­wa­nia pro­ce­su eks­plo­ata­cji amu­ni­cji i środ­ków bojo­wych. Pro­gram stu­diów obej­mu­je wie­dzę kie­run­ko­wą z obsza­ru mecha­ni­ki, kon­struk­cji maszyn, elek­tro­ni­ki i auto­ma­ty­ki. W zakre­sie wie­dzy spe­cja­li­stycz­nej obej­mu­je kon­struk­cję i eks­plo­ata­cję poszcze­gól­nych grup środ­ków bojo­wych, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem tych, któ­re wyko­rzy­sty­wa­ne są w woj­skach lądo­wych. Stu­den­ci zapo­zna­ją się z orga­ni­za­cją i tech­no­lo­gią prze­pro­wa­dza­nia prze­glą­dów oraz obsłu­gi­wań i napraw amu­ni­cji, a tak­że z wypo­sa­że­niem prze­zna­czo­nym do ich wyko­ny­wa­nia. Waż­nym ele­men­tem stu­diów jest zapo­zna­nie i utrwa­le­nie wie­dzy w zakre­sie zasad bhp, ppoż. i ochro­ny śro­do­wi­ska pod­czas pra­cy ze środ­ka­mi bojo­wy­mi. Stu­dia zapew­nia­ją przy­go­to­wa­nie do pod­ję­cia twór­czej pra­cy zawo­do­wej tak­że w innych dzie­dzi­nach zasto­so­wań zaawan­so­wa­nej tech­ni­ki, w tym: uzbro­je­nia i elek­tro­ni­ki, auto­ma­ty­ki prze­my­sło­wej, iden­ty­fi­ka­cji i dia­gno­sty­ki. Spe­cjal­ność dedy­ko­wa­na jest przy­szłym spe­cja­li­stom pod­le­głym mery­to­rycz­nie Sze­fo­stwu Środ­ków Bojo­wych Inspek­to­ra­tu Wspar­cia Sił Zbroj­nych RP, odpo­wia­da­ją­cym za pla­no­wa­nie i reali­za­cję spe­cja­li­stycz­nych czyn­no­ści w pro­ce­sie eks­plo­ata­cji środ­ków bojo­wych. Moż­li­we jest rów­nież wyko­rzy­sta­nie ich kwa­li­fi­ka­cji mery­to­rycz­nych w pro­ce­sie pozy­ski­wa­nia i uty­li­za­cji tych środ­ków. Umoż­li­wia to pod­ję­cie pra­cy w skła­dach mate­ria­ło­wych, woj­sko­wych oddzia­łach gospo­dar­czych, bry­ga­dach logi­stycz­nych, regio­nal­nych bazach logi­stycz­nych i struk­tu­rach Sze­fo­stwa Środ­ków Bojo­wych oraz w zakła­dach pro­du­ku­ją­cych, napra­wia­ją­cych lub uty­li­zu­ją­cych środ­ki bojo­we lub ich ele­men­ty skła­do­we. Oprócz jed­no­stek woj­sko­wych stu­dia przy­go­to­wu­ją do pra­cy w insty­tu­tach nauko­wo-badaw­czych i przed­się­bior­stwach prze­my­słu obron­ne­go w cha­rak­te­rze mery­to­rycz­ne­go i jako­ścio­we­go nad­zo­ru pro­duk­cji. Spe­cja­li­ści w obsza­rze środ­ków bojo­wych nie­zbęd­ni są też w komór­kach Szta­bu Gene­ral­ne­go odpo­wie­dzial­nych za pla­no­wa­nie (P3/P7) i logi­sty­kę (P4) oraz w struk­tu­rach Inspek­to­ra­tu Uzbro­je­nia, odpo­wie­dzial­nych za pro­ces pozy­ski­wa­nia i wdra­ża­nia nowe­go sprzę­tu i prze­zna­czo­nej dla nie­go amu­ni­cji.

Eksploatacja uzbrojenia i sprzętu wojskowego

Absol­wen­ci spe­cjal­no­ści – żoł­nie­rze zawo­do­wi – są przy­go­to­wa­ni do pla­no­wa­nia i reali­za­cji pro­ce­su eks­plo­ata­cji sprzę­tu woj­sko­we­go Wojsk Lądo­wych. Posia­da­ją prak­tycz­ną wie­dzę i umie­jęt­no­ści w zakre­sie kon­struk­cji i eks­plo­ata­cji sprzę­tu, będą­ce­go w gestii Służ­by Uzbro­je­nia i Elek­tro­ni­ki, Służ­by Czoł­go­wo-Samo­cho­do­wej a tak­że innych służb tech­nicz­nych SZRP. Absol­wen­ci są spe­cja­li­sta­mi w dzie­dzi­nie orga­ni­za­cji i tech­no­lo­gii obsłu­gi­wań okre­so­wych i remon­tów sprzę­tu woj­sko­we­go. Mają kom­pe­ten­cje do pra­cy w jed­nost­kach woj­sko­wych, insty­tu­tach nauko­wo-badaw­czych, przed­się­bior­stwach prze­my­słu obron­ne­go oraz insty­tu­cjach cen­tral­nych Mini­ster­stwa Obro­ny Naro­do­wej odpo­wie­dzial­nych za zarzą­dza­nie pro­ce­sem pozy­ski­wa­nia, wdra­ża­nia i eks­plo­ata­cji sprzę­tu woj­sko­we­go.

Eksploatacja przeciwlotniczych zestawów rakietowych

Spe­cjal­ność przy­go­to­wu­je spe­cja­li­stów dla Sił Zbroj­nych, któ­rzy będą przy­go­to­wa­ni do pro­jek­to­wa­nia i eks­plo­ata­cji uzbro­je­nia rakie­to­we­go, a zwłasz­cza sys­te­mów rakie­to­wych zie­mia-powie­trze. Pro­gram stu­diów obej­mu­je wie­dzę kie­run­ko­wą z obsza­ru tech­ni­ki mikro­pro­ce­so­ro­wej, elek­tro­ni­ki i auto­ma­ty­ki. W zakre­sie wie­dzy spe­cja­li­stycz­nej obej­mu­je mode­lo­wa­nie, symu­la­cję i pro­jek­to­wa­nie oraz pro­gra­mo­wa­nie kom­pu­te­ro­wych sys­te­mów auto­ma­ty­ki. Stu­den­ci zapo­zna­ją się z nowo­cze­sny­mi mate­ria­ła­mi i tech­no­lo­gia­mi sto­so­wa­ny­mi w kon­struk­cji uzbro­je­nia rakie­to­we­go, kom­pu­te­ro­wym pro­ce­sem pro­jek­to­wa­nia zło­żo­nych obiek­tów mecha­tro­nicz­nych oraz z zasa­da­mi eks­plo­ata­cji i dia­gno­sty­ki uzbro­je­nia rakie­to­we­go.

Stu­dia przy­go­to­wu­ją do pra­cy w jed­nost­kach woj­sko­wych, insty­tu­tach nauko­wo-badaw­czych i przed­się­bior­stwach pod­le­głych Mini­stro­wi ON.

Radioelektronika przeciwlotniczych zestawów rakietowych

Spe­cjal­ność przy­go­to­wu­je spe­cja­li­stów z zakre­su kon­struk­cji, eks­plo­ata­cji oraz bojo­we­go wyko­rzy­sta­nia zesta­wów rakie­to­wych prze­zna­czo­nych do zwal­cza­nia celów powietrz­nych i rakiet bali­stycz­nych. Pro­gram stu­diów obej­mu­je wie­dzę z obsza­ru pro­jek­to­wa­nia urzą­dzeń elek­tro­nicz­nych, ana­li­zy oraz cyfro­we­go prze­twa­rza­nia sygna­łów i obra­zów w sys­te­mach cza­su rze­czy­wi­ste­go, sprzę­to­wej i pro­gra­mo­wej reali­za­cji sys­te­mów auto­ma­tycz­ne­go śle­dze­nia obiek­tów. W zakre­sie budo­wy zesta­wów rakie­to­wych stu­dio­wa­ne są zagad­nie­nia obej­mu­ją­ce teo­re­tycz­ne pod­sta­wy funk­cjo­no­wa­nia zesta­wów rakie­to­wych, pod­sta­wy radio­lo­ka­cji, urzą­dze­nia mikro­fa­lo­we, sie­ci komu­ni­ka­cyj­ne i sys­te­my tele­me­trycz­ne, wypo­sa­że­nie pokła­do­we rakiet, sys­te­my ante­no­we, sys­te­my prze­twa­rza­nia sygna­łów sta­cji napro­wa­dza­nia rakiet, meto­dy napro­wa­dza­nia rakiet na cele powietrz­ne oraz zasa­dy eks­plo­ata­cji i bojo­we­go wyko­rzy­sta­nia prze­ciw­lot­ni­czych zesta­wów rakie­to­wych.

Absol­wen­ci znaj­du­ją zatrud­nie­nie w woj­skach rakie­to­wych, insty­tu­tach nauko­wych, w sek­to­rze prze­my­słu obron­ne­go.

Eksploatacja przeciwlotniczych zestawów rakietowych średniego zasięgu

Spe­cjal­ność przy­go­to­wu­je spe­cja­li­stów dla Sił Zbroj­nych, któ­rzy będą posia­da­li wie­dzę i umie­jęt­no­ści nie­zbęd­ne do pro­jek­to­wa­nia, eks­plo­ata­cji oraz bojo­we­go wyko­rzy­sta­nia zło­żo­nych sys­te­mów mecha­tro­nicz­nych wyko­rzy­sty­wa­nych w tech­ni­ce rakie­to­wej, a zwłasz­cza prze­ciw­lot­ni­czych zesta­wów rakie­to­wych śred­nie­go zasię­gu. Pro­gram stu­diów obej­mu­je wie­dzę kie­run­ko­wą z obsza­ru tech­ni­ki mikro­pro­ce­so­ro­wej, elek­tro­ni­ki i auto­ma­ty­ki.  W zakre­sie wie­dzy spe­cja­li­stycz­nej obej­mu­je mode­lo­wa­nie, symu­la­cję, pro­jek­to­wa­nie oraz pro­gra­mo­wa­nie kom­pu­te­ro­wych sys­te­mów auto­ma­ty­ki. Stu­den­ci zapo­zna­ją się z nowo­cze­sny­mi mate­ria­ła­mi i tech­no­lo­gia­mi sto­so­wa­ny­mi w zesta­wach rakie­to­wych oraz z zasa­da­mi eks­plo­ata­cji i dia­gno­sty­ki uzbro­je­nia rakie­to­we­go.

Stu­dia przy­go­to­wu­ją do pra­cy w jed­nost­kach woj­sko­wych, insty­tu­tach nauko­wo-badaw­czych i przed­się­bior­stwach pod­le­głych Mini­stro­wi ON.

Radioelektronika przeciwlotniczych zestawów rakietowych średniego zasięgu

Spe­cjal­ność przy­go­to­wu­je spe­cja­li­stów dla Sił Zbroj­nych, któ­rzy będą posia­da­li wie­dzę i umie­jęt­no­ści nie­zbęd­ne do pro­jek­to­wa­nia, eks­plo­ata­cji oraz bojo­we­go wyko­rzy­sta­nia zło­żo­nych sys­te­mów mecha­tro­nicz­nych wyko­rzy­sty­wa­nych w tech­ni­ce rakie­to­wej, a zwłasz­cza prze­ciw­lot­ni­czych zesta­wów rakie­to­wych śred­nie­go zasię­gu. Pro­gram stu­diów obej­mu­je wie­dzę z obsza­ru pro­jek­to­wa­nia urzą­dzeń elek­tro­nicz­nych, ana­li­zy oraz cyfro­we­go prze­twa­rza­nia sygna­łów w sys­te­mach cza­su rze­czy­wi­ste­go, sprzę­to­wej i pro­gra­mo­wej reali­za­cji sys­te­mów auto­ma­tycz­ne­go śle­dze­nia obiek­tów, a tak­że zagad­nie­nia obej­mu­ją­ce teo­re­tycz­ne pod­sta­wy funk­cjo­no­wa­nia zesta­wów rakie­to­wych na współ­cze­snym polu wal­ki. Stu­den­ci zapo­zna­ją się z meto­da­mi i tech­no­lo­gia­mi sto­so­wa­ny­mi w radio­lo­ka­cji, radio­ste­ro­wa­niu i wal­ce elek­tro­nicz­nej, tech­no­lo­gia­mi sie­cio­wy­mi wyko­rzy­sty­wa­ny­mi w sys­te­mach dowo­dze­nia i kie­ro­wa­nia prze­ciw­lot­ni­czych zesta­wów rakie­to­wych, a tak­że z pro­ce­sem mode­lo­wa­nia, symu­la­cji i dia­gno­sty­ki sys­te­mów rakie­to­wych.

Absol­wen­ci znaj­du­ją zatrud­nie­nie w woj­skach rakie­to­wych, insty­tu­tach nauko­wych, w sek­to­rze prze­my­słu obron­ne­go.

Stu­dia na spe­cjal­no­ści „uzbro­je­nie i elek­tro­ni­ka” przy­go­to­wu­ją do pra­cy w jed­nost­kach woj­sko­wych, insty­tu­tach nauko­wo-badaw­czych i przed­się­bior­stwach prze­my­słu obron­ne­go. Zapew­nia­ją przy­go­to­wa­nie do pod­ję­cia twór­czej pra­cy zawo­do­wej tak­że w innych dzie­dzi­nach zasto­so­wań zaawan­so­wa­nej tech­ni­ki, w tym: auto­ma­ty­ki prze­my­sło­wej, iden­ty­fi­ka­cji i dia­gno­sty­ki. Spe­cjal­ność dedy­ko­wa­na jest przy­szłym spe­cja­li­stom służ­by uzbro­je­nia i elek­tro­ni­ki, odpo­wia­da­ją­cym za remon­ty tech­ni­ki uzbro­je­nia oraz pla­no­wa­nie i reali­za­cję pro­ce­su eks­plo­ata­cji uzbro­je­nia i sprzę­tu woj­sko­we­go.

Spe­cjal­no­ści „arty­le­ria rakie­to­wa”, „środ­ki bojo­we” oraz „eks­plo­ata­cja uzbro­je­nia i sprzę­tu woj­sko­we­go” przy­go­to­wu­ją przede wszyst­kim do pra­cy w jed­nost­kach woj­sko­wych i innych eks­plo­atu­ją­cych tech­ni­kę uzbro­je­nia (MON, poli­cja, BOR, Straż Gra­nicz­na itp.) ale rów­nież w biu­rach kon­struk­cyj­no-tech­no­lo­gicz­nych firm prze­my­słu obron­ne­go i cywil­ne­go, ośrod­kach badaw­czo-roz­wo­jo­wych w cha­rak­te­rze wyż­sze­go per­so­ne­lu tech­nicz­ne­go i badaw­cze­go oraz fir­mach zaj­mu­ją­cych się ochro­ną osób i mie­nia.

Stu­dia w spe­cjal­no­ści „eks­plo­ata­cja prze­ciw­lot­ni­czych zesta­wów rakie­to­wych” przy­go­to­wu­ją do pra­cy w jed­nost­kach woj­sko­wych, insty­tu­tach nauko­wo – badaw­czych i przed­się­bior­stwach pod­le­głych Mini­stro­wi ON. Zapew­nia­ją przy­go­to­wa­nie do pod­ję­cia twór­czej pra­cy zawo­do­wej tak­że w innych dzie­dzi­nach zasto­so­wań zaawan­so­wa­nej tech­ni­ki, w tym: auto­ma­ty­ki prze­my­sło­wej, iden­ty­fi­ka­cji i dia­gno­sty­ki.

Absol­wen­ci spe­cjal­no­ści „radio­elek­tro­ni­ka prze­ciw­lot­ni­czych zesta­wów rakie­to­wych” oraz „radio­elek­tro­ni­ka prze­ciw­lot­ni­czych zesta­wów rakie­to­wych” są spe­cja­li­sta­mi z zakre­su sys­te­mów radio­lo­ka­cyj­nych i radio­ste­ro­wa­nia prze­ciw­lot­ni­czej tech­ni­ki rakie­to­wej i znaj­du­ją zatrud­nie­nie w woj­skach rakie­to­wych, insty­tu­tach nauko­wych, w sek­to­rze prze­my­słu obron­ne­go.

Wydział Mecha­tro­ni­ki I Lot­nic­twa

wml​.wat​.edu​.pl

dziekanat.​wml@​wat.​edu.​pl

Tel. 261 83 78 56

WRÓĆ DO WSZYSTKICH KIERUNKÓW