Absol­went stu­diów w cha­rak­te­rze kan­dy­da­ta na żoł­nie­rza zawo­do­we­go będzie posia­dać wie­dzę, umie­jęt­no­ści i kom­pe­ten­cje spo­łecz­ne nie­zbęd­ne do dowo­dze­nia i kie­ro­wa­nia zespo­ła­mi ludzi oraz tech­nicz­ne przy­go­to­wa­nie spe­cja­li­stycz­ne, umoż­li­wia­ją­ce zarzą­dza­nie eks­plo­ata­cją sprzę­tu woj­sko­we­go, ade­kwat­nie do zaj­mo­wa­ne­go sta­no­wi­ska służ­bo­we­go w Siłach Zbroj­nych RP.

W zakre­sie kwa­li­fi­ka­cji tech­nicz­nych, absol­went stu­diów na kie­run­ku mecha­tro­ni­ka będzie posia­dał wie­dzę obej­mu­ją­cą: mecha­ni­kę, budo­wę i eks­plo­ata­cję maszyn, elek­tro­ni­kę, auto­ma­ty­kę i infor­ma­ty­kę wraz z nie­zbęd­ny­mi ele­men­ta­mi wie­dzy i umie­jęt­no­ści z innych dzie­dzin nie­zbęd­nych do pozna­nia budo­wy i zro­zu­mie­nia zasa­dy dzia­ła­nia współ­cze­snych urzą­dzeń i sys­te­mów mecha­tro­nicz­nych. Absol­went posia­da umie­jęt­ność wyko­rzy­sta­nia zdo­by­tej wie­dzy przy pro­jek­to­wa­niu, wytwa­rza­niu, wdra­ża­niu i eks­plo­ata­cji urzą­dzeń mecha­tro­nicz­nych.

Absol­went kie­run­ku będzie posłu­gi­wał się języ­kiem angiel­skim na pozio­mie bie­gło­ści 3232, zgod­nie z poro­zu­mie­niem stan­da­ry­za­cyj­nym NATO STANAG 6001, zarów­no w tema­ty­ce ogól­nej, woj­sko­wej, jak i tema­ty­ce spe­cja­li­stycz­nej z zakre­su kie­run­ku kształ­ce­nia.

Stu­dia w cha­rak­te­rze kan­dy­da­ta na żoł­nie­rza zawo­do­we­go reali­zo­wa­ne są jako jed­no­li­te stu­dia magi­ster­skie; trwa­ją 10 seme­strów i koń­czą się uzy­ska­niem tytu­łu zawo­do­we­go magi­stra inży­nie­ra oraz stop­nia woj­sko­we­go pod­po­rucz­ni­ka. Stu­den­ci stu­diów woj­sko­wych na kie­run­ku mecha­tro­ni­ka, mogą zdo­by­wać w na Wydzia­le Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej kwa­li­fi­ka­cje zawo­do­we w nastę­pu­ją­cych spe­cjal­no­ściach woj­sko­wych:

  • uzbro­je­nie i elek­tro­ni­ka,
  • radio­elek­tro­ni­ka prze­ciw­lot­ni­czych zesta­wów rakie­to­wych,
  • eks­plo­ata­cja prze­ciw­lot­ni­czych zesta­wów rakie­to­wych,
  • arty­le­ria rakie­to­wa.

Absol­wen­ci koń­czą­cy jed­ną z powyż­szych spe­cjal­no­ści posia­da­ją wie­dzę, umie­jęt­no­ści i kom­pe­ten­cje spo­łecz­ne umoż­li­wia­ją­ce kon­ty­nu­owa­nie służ­by woj­sko­wej w odpo­wied­nim kor­pu­sie woj­sko­wym.

Absol­wen­ci otrzy­mu­ją tytuł magi­stra inży­nie­ra i po mia­no­wa­niu na sto­pień pod­po­rucz­ni­ka kie­ro­wa­ni są do peł­nie­nia zawo­do­wej służ­by woj­sko­wej.

Wydział Mecha­tro­ni­ki I Lot­nic­twa

wml​.wat​.edu​.pl

dziekanat.​wml@​wat.​edu.​pl

Tel. 261 83 78 56

WRÓĆ DO WSZYSTKICH KIERUNKÓW