Kie­ru­nek „Mecha­ni­ka i Budo­wa Maszyn” nale­ży do obsza­ru stu­diów tech­nicz­nych i jest powią­za­ny z taki­mi kie­run­ka­mi stu­diów, jak: Auto­ma­ty­ka i Robo­ty­ka, Edu­ka­cja Tech­nicz­no – Infor­ma­tycz­na, Ener­ge­ty­ka, Inży­nie­ria mate­ria­ło­wa, Logi­sty­ka, Mecha­tro­ni­ka, Trans­port, Zarzą­dza­nie i Inży­nie­ria Pro­duk­cji.

Stu­dia pierw­sze­go stop­nia (inży­nier­skie) na kie­run­ku „Mecha­ni­ka i Budo­wa Maszyn” przy­go­to­wu­ją do pra­cy w: przed­się­bior­stwach prze­my­słu maszy­no­we­go oraz w innych zaj­mu­ją­cych się wytwa­rza­niem i eks­plo­ata­cją maszyn, jed­nost­kach pro­jek­to­wych, kon­struk­cyj­nych i tech­no­lo­gicz­nych oraz zwią­za­nych z orga­ni­za­cją pro­duk­cji i auto­ma­ty­za­cją pro­ce­sów tech­no­lo­gicz­nych, jed­nost­kach odbio­ru tech­nicz­ne­go pro­duk­tów i mate­ria­łów, jed­nost­kach akre­dy­ta­cyj­nych i ate­sta­cyj­nych, jed­nost­kach nauko­wo-badaw­czych i kon­sul­tin­go­wych oraz innych jed­nost­kach gospo­dar­czych, admi­ni­stra­cyj­nych i edu­ka­cyj­nych wyma­ga­ją­cych wie­dzy tech­nicz­nej i infor­ma­tycz­nej.

Absol­went kie­run­ku mecha­ni­ka i budo­wa maszyn jest rów­nież przy­go­to­wa­ny do pra­cy w jed­nost­kach woj­sko­wych oraz przed­się­bior­stwach i jed­nost­kach badaw­czo – roz­wo­jo­wych pod­le­głych Mini­stro­wi Obro­ny Naro­do­wej, w cha­rak­te­rze cywil­ne­go wyż­sze­go per­so­ne­lu tech­nicz­ne­go.

 • Maszy­ny inży­nie­ryj­no-budow­la­ne i dro­go­we
 • Mecha­tro­ni­ka i dia­gno­sty­ka samo­cho­do­wa
 • Tech­ni­ki kom­pu­te­ro­we w inży­nie­rii mecha­nicz­nej
 • Urzą­dze­nia i zasto­so­wa­nia pro­duk­tów naf­to­wych
 • Pojaz­dy samo­cho­do­we i spe­cjal­ne
Wymagania rekrutacyjne na studia inżynierskie

Do zare­je­stro­wa­nia kan­dy­da­ta wyma­ga­ne jest wypeł­nie­nie w inter­ne­cie poda­nia-ankie­ty o przy­ję­cie na stu­dia, w któ­rym kan­dy­dat poda­je m.in. wy­niki będą­ce pod­sta­wą nali­cze­nia pun­ków ran­kin­go­wych przepi­sane ze świa­dec­twa doj­rza­ło­ści oraz inne osią­gnię­cia uzy­ska­ne w szko­le śred­niej, któ­re są uwzględ­nia­ne w pro­ce­sie rekru­ta­cji (dyplom olim­pia­dy).

Pod­sta­wą nali­cza­nia punk­tów ran­kin­go­wych są wyłącz­nie wyni­ki czę­ści pisem­nej egza­mi­nu matu­ral­ne­go z usta­lo­nych poni­żej przed­mio­tów:

 • mate­ma­ty­ka – max. 45 pkt. ran­kin­go­wych
 • fizy­ka z astro­no­mią (fizy­ka) – max. 30 pkt. ran­kin­go­wych
 • język obcy nowo­żyt­ny – max. 20 pkt. ran­kin­go­wych
 • język pol­ski – max. 5 pkt. ran­kin­go­wych

Dla kan­dy­da­ta z „nową matu­rą”, któ­ry na świa­dec­twie doj­rza­ło­ści w czę­ści pisem­nej, z przed­mio­tu wymie­nio­ne­go powy­żej, posia­da wynik z pozio­mu roz­sze­rzo­ne­go i pod­sta­wo­we­go, pod­sta­wą nali­cze­nia punk­tów ran­kin­go­wych za ten przed­miot jest wynik dają­cy więk­szą licz­bę punk­tów ran­kin­go­wych

Jeże­li kan­dy­dat zda­wał na egza­mi­nie matu­ral­nym dwa języ­ki obce, a tak­że jeże­li zda­wał na „sta­rej matu­rze” (wynik w for­mie ocen, a nie %) okre­ślo­ny przed­miot pisem­nie i ust­nie, to pod­sta­wą nali­cza­nia punk­tów ran­kin­go­wych jest wynik lub oce­na dają­ca więk­szą licz­bę punk­tów ran­kin­go­wych

Wymagania rekrutacyjne na studia drugiego stopnia

Rekru­ta­cja na stu­dia II stop­nia pro­wa­dzo­na jest dwa razy w roku:

 • sty­czeń – luty, na stu­dia roz­po­czy­na­ją­ce się od seme­stru let­nie­go (luty)
 • maj – wrze­sień, na stu­dia roz­po­czy­na­ją­ce się do seme­stru zimo­we­go (paź­dzier­nik)

Reje­stra­cja na stu­dia II stop­nia obej­mu­je łącz­nie:

 • zało­że­nie kon­ta w Inter­ne­to­wej Reje­stra­cji Kan­dy­da­tów i wypeł­nie­nie znaj­du­ją­ce­go się tam poda­nia-ankie­ty,
 • dostar­cze­nie do Sek­cji ds. Rekru­ta­cji wyma­ga­nych doku­men­tów, potwier­dza­ją­cych ukoń­cze­nie stu­diów oraz sta­no­wią­cych pod­sta­wę do obli­cze­nia punk­tów ran­kin­go­wych w okre­ślo­nych wyżej ter­mi­nach.

Uru­cho­mie­nie okre­ślo­nej spe­cjal­no­ści uwa­run­ko­wa­ne jest licz­bą kan­dy­da­tów – decy­zję o uru­cho­mie­niu podej­mu­je Wydzia­ło­wa Komi­sja Rekru­ta­cyj­na;

Decy­zję w spra­wie przy­ję­cia na spe­cjal­ność okre­ślo­ne­go kie­run­ku stu­diów, w ramach usta­lo­ne­go limi­tu miejsc, podej­mu­je Wydzia­ło­wa Komi­sja Rekru­ta­cyj­na, bio­rąc pod uwa­gę:

 • wynik ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szych,
 • kom­pe­ten­cje nie­zbęd­ne do kon­ty­nu­owa­nia kształ­ce­nia na stu­diach dru­gie­go stop­nia na okre­ślo­nym kie­run­ku stu­diów,
 • wyni­ki uzy­ska­ne w cza­sie trwa­nia stu­diów wyż­szych;

Na pod­sta­wie wyni­ków ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szych i wyni­ków uzy­ska­nych w cza­sie trwa­nia stu­diów wyż­szych oraz posia­da­nych kom­pe­ten­cji, komi­sja spo­rzą­dza listę ran­kin­go­wą, według punk­ta­cji okre­ślo­nej poni­żej – o przy­ję­ciu kan­dy­da­ta, decy­du­je miej­sce na liście ran­kin­go­wej

wyni­kilicz­ba punk­tów
ran­kin­go­wych
wynik ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szychbar­dzo dobry z wyróż­nie­niem50
bar­dzo dobry45
ponad dobry40
dobry30
dość dobry20
dosta­tecz­ny10
kom­pe­ten­cje nie­zbęd­ne do kon­ty­nu­owa­nia kształ­ce­nia
na stu­diach dru­gie­go stop­nia
oraz wyni­ki uzy­ska­ne w cza­sie trwa­nia
stu­diów wyż­szych (decy­du­je komi­sja)
0 – 50

Absol­wen­ci kie­run­ku MiBM, zgod­nie z posia­da­ną wie­dzą i umie­jęt­no­ścia­mi uzy­ska­ny­mi pod­czas stu­diów, są przy­go­to­wa­ni do pra­cy w zakre­sie sze­ro­ko rozu­mia­nej inży­nie­rii mecha­nicz­nej.

Specjalność Maszyny inżynieryjno-budowlane i drogowe
 • przed­się­bior­stwa budow­la­ne, budow­nic­twa inży­nie­ryj­ne­go, budo­wy dróg samo­cho­do­wych
 • przed­się­bior­stwa zaj­mu­ją­ce się sprze­da­żą, wypo­ży­cza­niem, leasin­giem, obsłu­gą i remon­ta­mi maszyn inży­nie­ryj­no-budow­la­nych i dro­go­wych
 • insty­tu­ty bran­żo­we, biu­ra pro­jek­to­we oraz zakła­dy pro­duk­cji maszyn inży­nie­ryj­no-budow­la­nych i dro­go­wych
 • orga­ny admi­ni­stra­cji rzą­do­wej i samo­rzą­do­wej
Specjalność Mechatronika i diagnostyka samochodowa
 • przed­się­bior­stwa trans­por­to­we / komu­ni­ka­cyj­ne
 • przed­się­bior­stwa pro­duk­cji samo­cho­dów i ich zespo­łów
 • sta­cje dia­gno­stycz­ne oraz warsz­ta­ty napra­wy samo­cho­dów
 • sie­ci sprze­da­ży i ubez­pie­czeń samo­cho­dów
 • insty­tu­ty / cen­tra badaw­czo-roz­wo­jo­we samo­cho­do­we
Specjalność Techniki komputerowe w inżynierii mechanicznej
 • biu­ra pro­jek­to­we, zespo­ły obli­cze­nio­we, ośrod­ki badaw­czo-roz­wo­jo­we przed­się­biorstw repre­zen­tu­ją­cych inży­nie­rię mecha­nicz­ną, budow­nic­two, lot­nic­two i trans­port
 • fir­my świad­czą­ce usłu­gi ryn­ko­we CAD/CAM/CAE
 • insty­tu­ty badaw­cze repre­zen­tu­ją­ce inży­nie­rię mecha­nicz­ną, budow­nic­two, lot­nic­two i trans­port
 • uczel­nie tech­nicz­ne
 • orga­ny admi­ni­stra­cji rzą­do­wej i samo­rzą­do­wej
Specjalność Urządzenia i zastosowania produktów naftowych
 • przed­się­bior­stwa pro­duk­cyj­ne, dys­try­bu­cyj­ne, trans­por­to­we, han­dlo­we i usłu­go­we doty­czą­ce paliw, ole­jów, sma­rów i pły­nów spe­cjal­nych
 • ochro­na śro­do­wi­ska w przed­się­bior­stwach pro­duk­cyj­nych, dys­try­bu­cyj­nych, trans­por­to­wych i użyt­ku­ją­cych pali­wa, ole­je, sma­ry i pły­ny spe­cjal­ne
 • oddzia­ły ana­li­tycz­no – badaw­cze lub szko­le­nio­we przed­się­biorstw i firm zaj­mu­ją­cych się logi­sty­ką pro­duk­tów naf­to­wych ośrod­ki badaw­czo-roz­wo­jo­we i jed­nost­ki orga­ni­za­cyj­ne pod­le­głe MON
Specjalność Pojazdy samochodowe i specjalne
 • zakła­dy pro­duk­cji i napra­wy pojaz­dów samo­cho­do­wych i spe­cjal­nych i ich pod­ze­spo­łów
 • przed­się­bior­stwa trans­por­to­we i komu­ni­ka­cyj­ne
 • dys­try­bu­cja samo­cho­dów i czę­ści zamien­nych
 • sta­cje obsłu­gi i dia­gno­sty­ki pojaz­dów samo­cho­do­wych i spe­cjal­nych
 • insty­tu­ty badaw­cze
 • jed­nost­ki pod­le­głe MON i MSWiA
 • fir­my ubez­pie­cze­nio­we

Wydział Inży­nie­rii Mecha­nicz­nej

www​.wme​.wat​.edu​.pl

dziekanat.​wme@​wat.​edu.​pl

Tel. 261 83 71 00

WRÓĆ DO WSZYSTKICH KIERUNKÓW