Absol­went stu­diów w cha­rak­te­rze kan­dy­da­ta na żoł­nie­rza zawo­do­we­go będzie posia­dać wie­dzę, umie­jęt­no­ści i kom­pe­ten­cje spo­łecz­ne nie­zbęd­ne do dowo­dze­nia i kie­ro­wa­nia zespo­ła­mi ludzi oraz tech­nicz­ne przy­go­to­wa­nie spe­cja­li­stycz­ne, umoż­li­wia­ją­ce zarzą­dza­nie eks­plo­ata­cją sprzę­tu woj­sko­we­go, ade­kwat­nie do zaj­mo­wa­ne­go sta­no­wi­ska służ­bo­we­go w Siłach Zbroj­nych RP.

W zakre­sie kwa­li­fi­ka­cji tech­nicz­nych, absol­went stu­diów na kie­run­ku mecha­ni­ka i budo­wa maszyn będzie posia­dał wie­dzę nie­zbęd­ną do:

 • zro­zu­mie­nia zagad­nień budo­wy, wytwa­rza­nia i eks­plo­ata­cji maszyn, zasad mecha­ni­ki oraz pro­jek­to­wa­nia z wyko­rzy­sta­niem nowo­cze­snych narzę­dzi obli­cze­nio­wych
 • mate­ma­ty­ki i sta­ty­sty­ki inży­nier­skiej, fizy­ki, wytrzy­ma­ło­ści mate­ria­łów i mecha­ni­ki pły­nów z hydrau­li­ką, pod­staw zarzą­dza­nia i dyna­mi­ki maszyn, bez­pie­czeń­stwa ruchu dro­go­we­go, geo­me­trii wykreśl­nej i maszy­no­znaw­stwa
 • mate­ria­łów kon­struk­cyj­nych w budo­wie maszyn, metro­lo­gii i sys­te­mów pomia­ro­wych, pły­nów eks­plo­ata­cyj­nych, auto­ma­ty­ki i robo­ty­ki, elek­tro­tech­ni­ki i elek­tro­ni­ki, kon­struk­cji maszyn, eks­plo­ata­cji, tech­ni­ki wytwa­rza­nia, ter­mo­dy­na­mi­ki tech­nicz­nej, tri­bo­lo­gii i tri­bo­tech­ni­ki, zarzą­dza­nia śro­do­wi­skiem i eko­lo­gią , budo­wy pojaz­dów, gra­fi­ki inży­nier­skiej,
 • zna­jo­mo­ści nowo­cze­snych ukła­dów mecha­tro­nicz­nych sto­so­wa­nych w samo­cho­dach, zna­jo­mość budo­wy pojaz­dów mecha­nicz­nych, roz­miesz­cze­nia i dzia­ła­nia pod­ze­spo­łów, zespo­łów i ukła­dów pojaz­dów z uwzględ­nie­niem, ergo­no­mii i bez­pie­czeń­stwa pro­duk­cji i eks­plo­ata­cji oraz eko­lo­gii, metod ele­men­tów skoń­czo­nych i nume­rycz­nych w mecha­ni­ce kon­struk­cji, dyna­mi­ki ukła­dów mecha­nicz­nych, nie­li­nio­wo­ści fizycz­nej i geo­me­trycz­nej, ter­mo­me­cha­ni­ki, mode­lo­wa­nia zaawan­so­wa­nych mate­ria­łów, zło­żo­nych kon­struk­cji, ukła­dów mecha­nicz­nych, wali­da­cji mode­li nume­rycz­nych kon­struk­cji,
 • tech­no­lo­gii prze­rób­ki ropy naf­to­wej, wła­ści­wo­ści i metod kon­tro­li jako­ści paliw, ole­jów i sma­rów, orga­ni­za­cji i zarzą­dza­nia ich trans­por­tem i dys­try­bu­cją na dro­dze od pro­du­cen­ta, poprzez sieć baz i skła­dów pali­wo­wych, maga­zy­nów i sta­cji paliw, aż do zna­jo­mo­ści budo­wy i eks­plo­ata­cji kon­kret­nych urzą­dzeń tech­nicz­nych, w któ­rych te pro­duk­ty są użyt­ko­wa­ne.

Absol­went kie­run­ku będzie posłu­gi­wał się języ­kiem angiel­skim na pozio­mie bie­gło­ści 3232, zgod­nie z poro­zu­mie­niem stan­da­ry­za­cyj­nym NATO STANAG 6001, zarów­no w tema­ty­ce ogól­nej, woj­sko­wej, jak i tema­ty­ce spe­cja­li­stycz­nej z zakre­su kie­run­ku kształ­ce­nia.

Stu­dia w cha­rak­te­rze kan­dy­da­ta na żoł­nie­rza zawo­do­we­go reali­zo­wa­ne są jako jed­no­li­te stu­dia magi­ster­skie; trwa­ją 10 seme­strów i koń­czą się uzy­ska­niem tytu­łu zawo­do­we­go magi­stra inży­nie­ra oraz stop­nia woj­sko­we­go pod­po­rucz­ni­ka.

Stu­den­ci stu­diów woj­sko­wych na kie­run­ku mecha­ni­ka i budo­wa maszyn, mogą zdo­by­wać w WAT kwa­li­fi­ka­cje zawo­do­we w nastę­pu­ją­cych spe­cjal­no­ściach:

 • w kor­pu­sie woj­sko­wym „logi­sty­ki”:
 • czoł­go­wo-samo­cho­do­wa,
 • mate­ria­ły pęd­ne i sma­ry,
 • orga­ni­za­cja trans­por­tu i ruchu wojsk.;
 • w kor­pu­sie woj­sko­wym „inży­nie­ria woj­sko­wa”:
 • maszy­ny inży­nie­ryj­ne.

Absol­wen­ci koń­czą­cy jed­ną z powyż­szych spe­cjal­no­ści posia­da­ją wie­dzę, umie­jęt­no­ści i kom­pe­ten­cje spo­łecz­ne umoż­li­wia­ją­ce kon­ty­nu­owa­nie służ­by woj­sko­wej w odpo­wied­nim kor­pu­sie woj­sko­wym.

Absol­wen­ci otrzy­mu­ją tytuł magi­stra inży­nie­ra i po mia­no­wa­niu na sto­pień pod­po­rucz­ni­ka kie­ro­wa­ni są do peł­nie­nia zawo­do­wej służ­by woj­sko­wej.

Wydział Inży­nie­rii Mecha­nicz­nej

www​.wme​.wat​.edu​.pl

dziekanat.​wme@​wat.​edu.​pl

Tel. 261 83 71 00

WRÓĆ DO WSZYSTKICH KIERUNKÓW